ธรรมาภิบาล ม.สวนสุนันทา

Report
“ ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตาแหน่ งใด ระดับไหน มีหน้าที่
อย่างไร ล้วนแต่มีสว่ นสาคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทัง้ สิ้น.ทุก
คนจึงต้องตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่โดยเต็มกาลังความสามารถ ด้วย
อุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุก
อย่างในหน้าที่เป็ นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรูต้ วั
อยู่เสมอว่า การปฏิบตั ิตวั ปฏิบตั ิงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่ องถึง
ทุกข์สขุ ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสือ่ มลงของ
ประเทศชาติ ”
พระบรมราโชวาท ฯ เนื่ องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2557
ดร.ธนิ นท์ เจียรวนนท์ ซีพี นักธุรกิจแสนล้านล้าน
“ มองจุดเด่นของคนอืน่ แล้วใช้จุดเด่นให้เป็ น ”
6
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานบริษทั ICC. International
นักธุรกิจหมื่นล้าน “ คิดเชิงบวก ”
7
ดร.บุญคลี ปลัง่ ศิริ ประธานบริษทั ชินคอร์ปฯ
“ การบริหารคนให้สดุ ยอดทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ”
8
วิกรม กรมดิษฐ์ เจ้าของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
“ ต้องมีจติ วิญญาณแห่งความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ ”
9
ตัน ภาสกรนที เจ้าของบริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จากัด (มหาชน)
“ พยายาม อดทน ฟันฝ่ าอุปสรรค มุ่งสูค่ วามสาเร็จ ”
Perspectives of Leadership
1. Competency
2. Behavioral
3. Contingency
4. Transformational
5. Implicit Leadership
10
ไมเคิล เดลล์ เจ้าของบริษทั เดลล์ ผลิตคอมพิวเตอร์ฯ
“ Trust-Integrity-Honesty-JudgmentRespect-Courage-Responsibility ”
11
สตีฟ จ็อบส์ ซีอโี อ แห่งแอปเปิ ล คอมพิวเตอร์
“ เพราะผมรักในสิง่ ที่ผมทา คุณต้องค้นหาในสิง่ ที่คณ
ุ รักให้เจอ ”
12
1. ให้ความสาคัญกับความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของทีม
2. รูจ้ กั ชมนักเตะเมื่อทาผลงานได้ดี
3. การลงโทษ
4. พัฒนานักเตะรุ่นใหม่
5. การฝึ กซ้อม
6. การเลิกจ้าง
องค์กรจะต้องมีการประกาศ (statement) พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชดั เจน และใช้เป็ นแนวทาง
ในการวางแผนการปฏิบตั ิ งานขององค์กรนัน้ ๆ
ผูบ้ ริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในการประกาศ
สาธารณะ (Public Statement) ถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของตน โดยระบุให้ทราบถึงการปฏิบตั ิ งานที่พอเหมาะกับขนาด
และความซับซ้อน (Complexity) ขององค์กร
ผูบ้ ริหารทาตัวเป็ นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชน
ทุกชนชัน้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
15
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การปฏิบตั ิ ราชการที่มีความมุ่งหมาย
ให้บรรลุเป้ าหมายตามที่มาตรา 6 บัญญัติไว้ คือ
1. เกิดประโยชน์ สข
ุ ของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธ์ ิ ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขน
ั ้ ตอนการปฏิบตั ิ งานเกินความจาเป็ น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทน
ั ต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รบ
ั ความสะดวก และได้รบั การตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบต
ั ิ ราชการอย่างสมา่ เสมอ
16
17
ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการ
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยงั หมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ได้ทงั ้ ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทัง้ ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็ นต้น
ธรรมาภิบาล เป็ นหลักการที่นามาใช้บริหารงานในปัจจุบนั อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วย
สร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศกั ยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทางานอย่าง
ซื่อสัตย์สจุ ริตและขยันหมั ่นเพียร
ทาให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนัน้ ขยายตัว
นอกจากนี้ แล้วยังทาให้บคุ คลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมันในองค์
่
กรนัน้ ๆ อันจะ
ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รบั ความไว้วางใจในการร่วม
ทาธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั ่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน
ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้ าของประเทศ
เป็ นต้น
(http://th.wikipedia.org)
18
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
หมายความถึง หลักการบริหารบนพืน้ ฐาน
ของหลักธรรม ความดี และความถูกต้อง
“หลักในการทางาน หลักในการดาเนินชีวิต”
นิ ติ-คุณ-โปร่ง-ร่วม-ชอบ-คุม้
19
หลักนิติธรรม
หลักความคุ้มค่ า
หลักคุณธรรม
หลักธรรมาภิบาล
6 ประการ
หลักความ
รับผิดชอบ
หลักความโปร่ งใส่
หลักความ
มีส่วนร่ วม
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน
1.หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
2. หลักคุณธรรม (Morality)
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Responsibility )
6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)
สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๒
การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทนั สมัย
และเป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้
กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจ หรือตามอานาจของตัว
บุคคล
1. ปฏิบัติต่อประชาชนอย่ างเสมอภาค
2. ให้ ความเป็ นธรรมแก่ ผู้ใต้ บังคับบัญชา
3. บริหารโดยใช้ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ อย่ าง
ถูกต้ อง และเหมาะสม
4. บริหารโดยใช้ หลักนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ อย่ าง
สมดุลย์
OVERALL GLOBAL RANKINGS
1. Denmark 0.88
46. Indonesia 0.52
2 .Norway 0.88
47. Thailand 0.52
3. Sweden 0.85
99. Venezuela 0.31
10. Singapore 0.79
12. Japan 0.78
14. Republic of Korea 0.77
16. Hong Kong SAR, China 0.76
35. Malaysia 0.58
การยึดมันในความถู
่
กต้องดีงาม
สานึ กในหน้ าที่ของตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต จริงใจ ขยัน อดทน
มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิ
ของผูอ้ ื่น
1. ระบบคุณธรรม (MERIT SYSTEM)
1.1 ความสามารถ
1.2 ความเสมอภาค
1.3 ความมั่นคง
1.4 ความเป็ นกลางทางการเมือง
2. คุณธรรมพืน้ ฐาน 8(+1) ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 ขยัน
2.5 สุ ภาพ
2.2 ประหยัด
2.6 สะอาด
2.3 ซื่อสั ตย์
2.7 สามัคคี
2.4 มีวินัย
2.8 มีนา้ ใจ
2.9 กตัญญู
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมี
การให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็ นจริง
ทันเหตุการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ ไป
ที่ชดั เจน และเท่าเทียม มีกระบวนการ
ตรวจสอบ ความถูกต้องชัดเจนได้
1. สุ จริต ไม่ “ทุจริต”
1.1 ลดความเสี่ ยง
1.2 มาตรการป้องกัน
1.3 มาตรการปราบปราม / ลงโทษ
2. เปิ ดเผย
2.1 พ.ร.บ. ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2.2 ระเบียบว่ าด้ วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
3. ตรวจสอบได้
3.1 หลักฐาน / เอกสารสาคัญ
3.2 การจัดเก็บหลักฐาน / เอกสารสาคัญ
รายงานผลประจาปี ปัญหาการทุ จริต
คอรัปชัน่ ทาให้สงั คมไทยอ่อนแอหนัก
ตกอันดับความโปร่งใสจากอันดับที่ 88
มาอยู่อนั อับที่ 102 ในปี พ.ศ.2556
จากทัง้ หมด 177 ประเทศ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาสาคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การ
แจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ ยงั รวมไป
ถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของ
การกระทานัน้
1. ร่ วมรับรู้
2. ร่ วมคิด / เสนอความเห็น
3. ร่ วมวางแผน / ตัดสิ นใจ
4. ร่ วมปฏิบัติ
5. ร่ วมรับผิดที่เกิดขึน้
6. ร่ วมติดตามประเมินผล
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็ นการสร้าง
กลไกให้มีผรู้ บั ผิดชอบตระหนักในหน้ าที่ ความ
สานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหา ตลอดจน การเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และ ความกล้าที่จะยอมรับ
ผลจากการกระทาของตน
1. รับผิดชอบต่ อตนเอง
2. รับผิดชอบต่ อครอบครัว
3. รับผิดชอบต่ อหน้ าที่
4. รับผิดชอบต่ อสั งคม
การบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีจากัด ให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ สงู สุดแก่
ส่วนรวม
1. คน
2. เงิน
3. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
4. เวลา
การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ทัง้ หกประการ ต้องใช้กนั อย่างสมดุล
คานึ งถึงประโยชน์ ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
36
1. จัดระบบบริหารโดยใช้ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย
2. ปฏิบัตงิ านตามลาดับชั้นจากสู งสุ ด → ตา่ สุ ด
3. ยึดหลัก เอกสาร เป็ นสาคัญ / หลักฐาน
4. ยึดถือ เวลา ปฏิบัตงิ านเต็มเวลา
5. มีความมัน่ คงในการทางาน
(ทฤษฎีการบริหารของ MAX WEBER ชาวเยอรมัน)
ปัจจัยเสริมสร้ างความเป็ นนักบริหาร
องค์ ประกอบ
สาคัญ
๒. ซื่อสัตย์และ
มีความรับผิดชอบ
๑. กล้ายืนหยัด
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง
ค่านิยม
สร้างสรรค์
๓. โปร่งใส
ตรวจสอบได้
๕. มุ่งผล
สัมฤทธิ์ของงาน
๔. ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
HRM
Human
Resource
Management
SVM
Strategic
Vision
Management
ABC
ActivityBased
Costing
BPR
Business
Process
Reengineering
RBM
TQM
Total Quality
Management
ITM
Information
Technology
Management
CTM
Cycle-Time
Management
การบูรณาการเครื่องมือทางการบริหารในการเสริมสร้ างการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
41
42
ถ้ าผูบ้ ริหารละเลยไม่นาการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ิ แล้วจะเป็ นอย่างไร ?
หน่ วยงานจะทางานไม่ ค้ ุมค่ า ไม่ โปร่ งใส
ไม่ เป็ นธรรม ซึ่งอาจถูกร้ องเรียน
ประท้ วง ฟ้องร้ องวุ่นวายได้ และหากไม่
ปฏิบัตติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ก็อาจ
โดนฟ้องข้ อหาละเลยไม่ ปฏิบัตหิ น้ าที่ได้
... จึงเป็ นหน้ าที่ตามกฎหมายที่ผ้ บู ริหาร
ควรทาความเข้ าใจ
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ ,สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่เป็ นนิ ติบคุ คล
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณั ฑ์ (ร.ส.พ.), 2546) : 31.
1
กระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ให้ กบั สถานศึกษาและเขตพืน้ ที่ การศึกษา
2
พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามหลัก ธรรมาภิ บาล
ให้ มปี ระสิ ทธิภาพ
3
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทาง
การศึกษาอย่ างมีคุณภาพ
นิ ตธิ รรม
คุณธรรม
• ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
กติกาและเป็ นธรรม
• ความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ
อดทนขยันหมัน่ เพียร มีระเบียบวินยั
• เปิ ดเผยข้อมูล ปรับปรุงระบบและกลไกการ
ทางาน มีระบบตรวจสอบ มีคณะกรรมการ
ร่วม ปลอดทุจริตคอรับชัน่
ความโปร่งใส
การมีสว่ นร่วม •รับรู ้ เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ความรับผิดชอบ •ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
•ปรับปรุงแก้ไขในสิง่ ผิด
ความคุม้ ค่า
•บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ปัญหาความยุติธรรม
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานในการคัดเลือก
ปัญหาความไม่สะดวก และสิ้นเปลือง
(สุภาพร พิศาลบุ ตร,2541,หน้า 108)
1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม
2.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิม่ เติม
3.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4.มติ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
1. มาตรฐานตาแหน่ ง
2. หลักสูตรการสอบ
3. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบ
4. การรับสมัครสอบ
5. ปริญญาบัตร,ใบประกอบวิชาชีพครู
6. การดาเนิ นการสอบ
7. การขึ้นบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้
1. มาตรการในการป้ องกันการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการสอบแข่งขัน
2. การแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนิ นการสอบแข่งขัน
3. การกาหนดขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
4. การประชาสัมพันธ์
5. คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ
6. ข้อสอบ
7. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. คณะกรรมการประเมินผล
1. การเชิญบุคคลภายนอกมาเป็ นส่วนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
2. การเชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ าร่วมออกข้อสอบ-วัดผลประเมินผลทุกระดับ
3. การใช้ขอ้ สอบของมหาวิทยาลัย-เอกชน
4. การเชิญองค์กรภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมปฏิบตั งิ านด้านมาตรการ
ป้ องกันการทุจริต
5. คณะกรรมการกากับห้องสอบ
1. ร่วมแก้ไขปัญหาทุกขัน้ ตอนในการดาเนิ นงาน
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนิ นการทางวินยั /ทางอาญาและทางแพ่ง
กรณี เกิดเหตุ
3. การยกเลิกการสอบแข่งขัน
4. ร่วมรับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี ท่เี กิดจากการดาเนิ นการสอบ
5. วิเคราะห์ ประเมินผลการดาเนิ นงานเพื่อนาไปปรับใช้ในคราวต่อไป
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
2. การดาเนิ นการจัดทาข้อสอบ
3. สถานที่สอบ
4. สถานที่เก็บตัวคณะกรรมการออกข้อสอบ
5. การประชาสัมพันธ์
6. การจ้าง รปภ.เอกชน
7. จานวนผูส้ อบได้
8. วิชาเอกสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
แบ่งกลุม่ ผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ น 7 กลุม่
ให้อภิปรายกลุม่ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา แล้วสรุปความคิดเห็น
ของกลุม่ ส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
โดยเลือกหัวข้อกรณี ศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การพิจารณาความดีความชอบประจาปี ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2. การขอเลื่อนวิทยฐานะครู
3. การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
4. การพิจารณาทุนการศึกษาของนักเรียน
5. การจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเพือ่ ระดมทุนพัฒนาการศึกษา
6. การลงโทษครูท่มี าปฏิบตั งิ านสายเป็ นประจา ลาบ่อยครัง้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตกตา่
7. มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียน
8. การประกันคุณภายใน (SAR)
9. การพานักเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่
10. การพานักเรียนนักศึกษาเข้าค่ายลูกเสือพักแรม เดินทางไกลนอกสถานศึกษา
11. การขออนุ ญาตใช้สถานที่ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์
12. การขออนุ ญาตให้สง่ รายชื่อครู เพือ่ เป็ นกรรมการประจาหน่ วยเลือกตัง้
สวัสดี

similar documents