تروما

Report
‫تروما‬
Trauma
‫روشهاي ارزيابي اوليه مصدوم‬
‫ارزيابي صحنه حادثه جهت امنيت كليه تيم نجات و مصدوم‬
‫بررس ي از نظر محيط اطراف‬
‫بررس ي خود مصدوم‬
‫‪.1‬وجود يك سقف ناپايدار‬
‫‪.2‬جريانهاي شديد آب‬
‫‪.3‬وسيله نقليه ي در حال سقوط‬
‫‪.4‬سيم برق آزاد‬
‫‪.5‬نشت مواد سمي‬
‫‪.6‬احتمال وقوع انفجار‬
‫‪.7‬آتش سوزي‬
‫‪.8‬احتمال سقوط بهمن‬
‫‪.1‬تماس با ترشحات بدن مصدوم‬
‫‪.2‬مصدومين مشكوك به عفونت هاي خطرناك ومعتادان‬
‫بررس ي تعداد مصدومين‬
‫اولويت بندي مراقبت هاي اورژانس ي در مصدومين‬
‫شرايط كمك رساني بايد اينگونه باشد‬
‫‪.1‬نور كافي‬
‫‪.2‬فضاي مناسب‬
‫‪.3‬ايجاد فضا براي فرار از خطر‬
‫‪.4‬آرام بودن‬
‫‪.5‬رفتار محترمانه‬
‫‪.6‬كنترل افراد عصباني‬
‫‪.7‬در برخورد با مصدوم خود را معرفي كرده و نام وي را رابپرسيد‬
‫‪.8‬تمامي مهارت هاي كالمي وغير كالمي را در صحنه بكار گيريد‬
‫بررس ي وضعيت عمومي و عالئم حياتي مصدوم‬
‫‪.1‬نگاه كردن دقيق‬
‫‪.2‬حس بويايي‬
‫‪.3‬حس شنوايی‬
‫‪.4‬ملس‬
‫ارزيابي سطح هوشياري‬
‫‪.1‬درجه بندي گالسكو ‪GCS‬‬
‫‪.‬حركتي‬
‫‪.‬كالمي‬
‫‪.2‬روش ‪AVPU‬‬
‫‪.‬باز كردن چشم ها‬
‫‪ALERT.‬‬
‫‪VERBAL .‬‬
‫‪PAINFUL.‬‬
‫‪UNRESPONSIVE. .‬‬
‫ارزيابي راه هوايي‬
‫‪SNORING.1‬خرخر کردن‬
‫‪GURGLING.2‬قل قل كردن‬
‫ارزيابي تنفس‬
‫‪ STRIDOR.GROWHNG.3‬استریدور یا قارقار کردن‬
‫نكات مهم در ارزيابي تنفس‬
‫‪.1‬تعداد تنفس در دقيقه‬
‫‪.2‬عمق تنفس‬
‫‪.3‬تنفس سخت‬
‫مانورهیملیخ‬
‫ارزيابي تنفس‬
‫نكات مهم در ارزيابي تنفس‬
‫‪.1‬تعداد تنفس در دقيقه‬
‫‪.2‬عمق تنفس‬
‫‪.3‬تنفس سخت(دیس پنه)‬
‫عالئم ديس پنه‬
‫‪.1‬حركات پره هاي بيني دردم و بازدم‬
‫‪.2‬رتراكسيون بافت هاي نرم‬
‫‪.3‬استفاده از عضالت كمكي تنفس‬
‫‪.4‬استفاده بيش از حد از عضالت شكمي‬
‫‪.5‬شنيدن استريدور ‪.‬خرخر كردن‪.‬ويزينگ در دم و بازدم‬
‫‪.6‬صحبت بريده بريده‬
‫ارزيابي گردش خون‬
‫بررس ي نبض‬
‫بررس ي خونريزي‬
‫بررس ي رنگ‪.‬رطوبت و حرارت پوست‬
‫بررس ي زمان بازگشت پر شدگي مويرگي‬
‫نبض‬
‫‪.1‬سرعت نبض‬
‫‪.2‬وجود يا عدم وجود آريتمي‬
‫‪.3‬قدرت نبض‬
‫نبض‬
‫خونريزي‬
‫‪.A‬مويرگي‬
‫‪.B‬وريدي‬
‫‪ .C‬شرياني‬
‫رنگ‪ ،‬رطوبت و حرارت پوست‬
‫‪.1‬خونريزي باعث رنگ پريدگي پوست‬
‫‪.2‬شوك باعث پوست خاكستري رنگ و سرد و مرطوب‬
‫‪.3‬هيپوكس ي باعث رنگ پوست آبي متمايل به خاكستري‬
‫بررس ي زمان بازگشت پر شدگي مويرگي‬
‫معاينه فيزيكي از سر تا پاي مصدوم در ‪ 2‬دقيقه‬
‫معاينه صورت‬
‫معاينه جمجمه‬
‫معاينه گردن‬
‫معاينه قفسه سينه‬
‫معاينه شكم و لگن‬
‫معاينه اندام هاي تحتانی‬
‫معاينه اندام هاي فوقاني‬
‫ارزيابي دقيق مصدوم‬
‫معاینه چشم وگوش و بینی‬
‫باتل ساین‬
‫معاينه فيزيكي از سر تا پاي مصدوم در ‪ 2‬دقيقه‬
‫معاينه صورت‬
‫معاينه جمجمه‬
‫معاينه گردن‬
‫معاينه قفسه سينه‬
‫معاينه شكم و لگن‬
‫معاينه اندام هاي تحتانی‬
‫معاينه اندام هاي فوقاني‬
‫ارزيابي دقيق مصدوم‬
‫بررس ی ورید ژیگوالر‬
‫معاينه فيزيكي از سر تا پاي مصدوم در ‪ 2‬دقيقه‬
‫معاينه صورت‬
‫معاينه جمجمه‬
‫معاينه گردن‬
‫معاينه قفسه سينه‬
‫معاينه شكم و لگن‬
‫معاينه اندام هاي تحتانی‬
‫معاينه اندام هاي فوقاني‬
‫ارزيابي دقيق مصدوم‬
‫معاینه شکم‬
‫معاينه فيزيكي از سر تا پاي مصدوم در ‪ 2‬دقيقه‬
‫معاينه صورت‬
‫معاينه جمجمه‬
‫معاينه گردن‬
‫معاينه قفسه سينه‬
‫معاينه شكم و لگن‬
‫معاينه اندام هاي تحتانی‬
‫معاينه اندام هاي فوقاني‬
‫ارزيابي دقيق مصدوم‬
‫ثبت گزارش وضعيت مصدوم و تصميم گيري براي انتقال‬
‫‪.1‬گزارش مشخصات مصدوم‬
‫‪.2‬گزارش ‪CPR‬‬
‫‪.3‬گزارش عالئم حياتي‬
‫سطح پاسخ دهي‬
‫تنفس‬
‫نبض‬
‫فشار خون‬
‫پرشدگي مويرگي‬
‫‪.4‬گزارش موارد غير طبيعي‬
‫زارش اقدامات انجام شده‬
‫‪.6‬زمان اعزام‬
‫‪.7‬امضا‬
‫پوست‬
‫گزارش کتبی‬
‫نکته‬
‫به یاد داشته باشیم‬
‫اگر چيزی نوشته نشده است یعنی کاری انجام نشده است‬
‫اگر کاری انجام نشده است نباید چيزی نوشته شود‬
‫با تشکر فراوان از حضور گرم دوستانم‬
‫پایان‬
‫استاد مربوطه‪:‬‬
‫سرکار خانم حیدری‬
‫تهیه کننده‪:‬‬
‫ندا محبوبی‬

similar documents