kalas_didinfo_2014

Report
Informatické vzdelávanie
na Slovensku:
kde sme a kam by sme radi
1 Veľké (a aj obyčajné) fakty
2 Veľké otázniky
3 Veľké problémy
4 Veľké úspechy (?)
5 Veľké plány
6 Veľká diskusia
Ivan Kalaš
Katedra základov a vyučovania
informatiky
Comenius University, Bratislava
1 Veľké fakty
Čo sa deje vo vyučovaní informatiky v zahraničí
computing – nový ‘kmeňový predmet’ v UK, od KS1
computational thinking: čo to je?
ako sa rozvíja?
patrí medzi kompetencie pre 21. storočie
súbor informatických konceptov, postupov a prístupov potrebných na riešenie problémov, riadenie zariadení, tvorbu produktov, prácu s riešeniami a plánovanie budúcich správaní –
prostredníctvom digitálnych nástrojov a v digitálnom prostredí
všetci žiaci si musia rozvíjať informatické myslenie, riešenie
problémov a elementárne programovanie
prečo? E. Ackermann: ... Pretože deti chcú:
riadiť
oživovať
meniť
zdieľať
– používať digitálne zariadenia a rozhodovať, čo majú robiť
– plánovať správania, dávať veciam autonómnosť
– tvoriť, modifikovať a dolaďovať riešenia...
– zdieľať riešenia a postupy (remixovať a zdieľať)
2/16
Informatické myslenie a edukačné programovanie
informatické koncepty
sekvencie, podmienené vykonanie, udalosti, procedúry, opako...
informatické postupy
priame riadenie, plánovanie, vykonanie, inkrementálny vývoj...
(informatické) postoje
vyjadrenie sa, učenie sa objavovaním, spolupráca, abstrakcia...
profesionálne programovanie
end-user programovanie
edukačné programovanie
A. Blackwell: o edukačnom programovaní hovoríme vtedy, keď:
- neriadime priamo veci okolo nás, ale
- špecifikujeme ich správanie pre budúce opakované použitie
- v kontexte vzdelávania
prečo je náročné?
(Blackwell, 2002)
- strata výhod priameho riadenia
- použitie jazyka pre reprezentáciu budúceho správania
- použitie abstrakcie ako nástroja na zvládnutie zložitosti
3/16
Informatika (a informatická výchova)
u nás
od roku 1985, 2005 (?) a 2008 (?) obrovské rozšírenie
veľký priestor – veľká zodpovednosť
aká informatika
pre každého... ale skutočná
programovanie
súťaže a iné podporné aktivity
problémy: ... o nich poviem dosť (až až) ďalej...
4/16
Elementárna ‘informatika’: kedy sa má začať?
analytická štúdia UNESCO IITE
“Spoznávame potenciál DT
v predprimárnom vzdelávaní”
čo som sa naučil:
integrácia DT do…
DT môžu zmeniť významné faktory poznávacieho
procesu detí:
menia vzťahy v poznávacom procese...
dávajú deťom ‘hlas’, aký doposiaľ nemali
ponúkajú nové možnosti tvorby
podporujú zmenu v učebných stratégiách
poskytujú nové formy sociálnych interakcií
DATEC:
rešpektujte (a využite) vývinovú primeranosť
5/16
Naše nedávne aktivity v materakých školách
rozvoj digitálnej gramotnosti učiteliek v MŠ
nová pedagogika pre integráciu DT...
(národný ESF)
dlhodobý výskum celého procesu rozvoja...
a jeho rozikových faktorov
kolektívna prípadová štúdia
vývoj metodiky pre vývoj edu softvéru pre MŠ
pre deti a…
s deťmi a ich učiteľkami
vývoj nového softvéru
inšpirovaný starým Šašom Tomášom
6/16
edukačné programovanie na 1. stupni ZŠ – výskum
celkový cieľ: porozumieť kognitívnym požiadavkám
edukačného programovania v primárnom
v tomto výskume:
-
identifikovať elementárne kognitívne operácie
lepšie rozumieť, čo je náročné…
čo je vývinovo primerané
ako navrhovať úlohy a gradované sekvencie...
ako využiť takého úlohy na vyučovaní
A. riešenie problémov a práca s riešeniami
B. riadenie objektu
priame riadenie
práca s lineárnymi správaniami
príkazy s parametrom
opakujúce sa vzory krokov
aktrakcie
C. vytváranie interaktívnych prostredí
viac objektov s individuálnym správaním
nekonečné opakovanie
interakcie a udalosti
práca s lineárnymi správaniami
interpretovanie
plánovanie
určenie nasledujúceho/konc. stavu
určenie počiatočného stavu
doplnenie chýbajúceho kroku (-ov)
plánovanie s obmedzeniami
identifikovanie a opravenie chyby
porovnanie…
popísanie…
vysvetlenie…
modifikovanie…
7/16
2 Veľké otázniky
(1/3)
informatika a informatizácia
ako súvisia?
ako si pomáhajú?
informatika a matematika
ako Česko a Slovensko
vnímajú sa?
máme už hotové ‘osnovy’? ... ŠVP 1, 2, 3... maturita
dáva nám na to štát dosť času?
berie ich niekto vážne?
zlá správa: ‘príprava koncepcie’ je spolitizovaná
vždy plní iné úlohy, než budovanie modernej školy
dobrá (?!) správa:
realita v školách si aj tak (trochu) ide vlastnou cestou
8/16
2 Veľké otázniky
(2/3)
máme reálny vplyv na školy? Na učiteľov z praxe?
náš maličký výskum inf. výchovy na 1. stupni
aký je záujem o štúdium informatiky (CS) na univerzite?
prečo? čo s tým: niečo? nič?
máme vplyv na budúcich učiteľov? Aký?
pripravujeme našich študentov správne?
hovoríme o konštruktivizme a konštrukcionizme,
o modernom vzdelávaní
ALE: učíme tak?
máme vplyv na verejnosť a povedomie?
kto u nás vie, aká je úloha DT vo vzdelávaní?
ktorý politik? ktorý novinár? ...
9/16
2 Veľké otázniky
(3/3)
robíme dobré učebnice?
pre koho? aké? majú dobrú formu? rozsah? obsah?
rozumieme tomu, ako sa mení svet a deti?
vieme podporovať STEM či STEAM?
rozumieme rodovej rovnosti v informatike?
10/16
3 Veľké problémy
kto by dnes chcel byť učiteľom... (INFORMATIKY)?
a prečo?
kde by sa mal vzdelávať?
aká by mala byť
‘výborná katedra vyučovania informatiky’?
majú katedry čas na prípravu budúcich učiteľov?
počítanie výkonov
kto má čas na prácu s učiteľmi z praxe?
ktoré vzdelávania sú dobré?
majú katedry príležitosť (záujem a prostriedky)
na skutočný pedagogický výskum?
potrebuje ho niekto?
11/16
4 Veľké úspechy
(1/2)
„náskok“ 25 rokov, veľká skúsenosť...
analyzujme ju, píšme o nej
neuveriteľný rozsah (časový plán)
koľko krajín by sa potešilo...
vynikajúca tradícia v školskom programovaní
vynikajúce edukačné programovacie prostredia
od jazykov pre PMD: Karel, Žofka, ...
cez rôzne školské verzie jazykov Basic, Pascal, ...
cez Comenius Logo, Imagine Logo...
a kam ďalej?
veľké mená
12/16
4 Veľké úspechy
(2/2)
informatické súťaže
iBobor a ďalšie
doktorandské štúdium
najprv v Nitre, potom u nás, potom...
pedagogický výskum
vieme viac o školskej informatike
vieme viac o edukačnom programovaní
DVUi
spojil nás dokopy
vybudovali sme spoločnú koncepciu
vzdelávania učiteľov z praxe
vytvorili sme jedinečné vzdelávacie materiály
Didinfo
kde sú?
stretávame sa, učíme sa navzájom
13/16
5 Veľké plány
(1/2)
objaviť potenciál = lepšie využiť všeličo...
edukačnú robotiku, modelovanie, objavovanie, meranie
projekty a medzipredmetové vzťahy, ...
mať fungujúci, uznávaný, akceptovaný
a dotovaný
časopis
pre učiteľov a žiakov
mať niekoľko rokov stabilnú situáciu v učebnom pláne
vyjasniť a ‘zafixovať’ informatické štandardy pre stupne
mať relatívne stabilný ŠVP
mať vyjasnené vzdelávacie ciele
dokončiť veľkú stavbu kurikula, požiadavky, výkony...
mať záujem o učiteľstvo (informatiky)
14/16
5 Veľké plány
(2/2)
lepšie rozvíjať kompetencie pre učenie sa v 21. storočí
nie je samozrejmé, že informatika je moderná
lepšie spolupracovať s učiteľmi iných predmetov
veď máme rovnaký veľký cieľ!
získať zdravé, stabilné a opodstatnené
‘sebavedomie moderného učiteľa informatiky’
15/16
Ďakujem za túto príležitosť
a pozornosť!
Ďakujem kolegom z celého Slovenska a
blahoželám Didinfu a BB!
[email protected]
16/16
Námety a otázky do diskusie
Príprava budúcich učiteľov na informatickú výchovu
Spolupracujeme so študijnými programami pre
primárne vzdelávanie?
Chce nás niekto počúvať?
Pripravujeme budúcich učiteľov informatiky správne?
Má byť príprava nižšieho a vyššieho sekundárneho
pedagóga rovnaká?
Pripravujeme ich tak, ako by potom oni mali učiť?
Aké učebnice a vzdelávacie materiály potrebujeme?
Robíme (naozaj) pedagogický výskum?
Máme čas a chuť študovať?
17/16
literatúra
Ackermann, E. (2012). Programming for the natives: What is it? What’s in it for the kids?
Blackwell, (2002). What is Programming?
18/16

similar documents