سامانه - شرکت مهندسی مالی سیلبرگ

Report
‫‪‬بنام خداوند بخشنده و مهربان‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫موضوع ‪ :‬برنامه ریزی منابع سازمان‬
‫گردآورنده ‪ :‬غزاله گلبویی‬
‫خرداد ماه ‪1391‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬سامانه برنامه ریزی منابع‬
‫سازمان‬
‫‪‬‬
‫(‪(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬مقدمه‪:‬‬
‫امروزه مدیران جهت اداره کارآمد و بهره گیری موثرازمنابع یک‬
‫سازمان نیازمند برنامه ریزی هستند‪.‬سازمانها امروزه در جهت‬
‫جهانی شدن رقابت می کنند‪.‬تغییرات و پیچیدگی فعالیت های‬
‫کسب و کاروافزایش رقابت باعث شده تا ازآخرین فناوری‬
‫اطالعات تحت عنوان ‪ ERP‬درزمینه فعالیت سازمانها با هدف‬
‫اعمال مدیریت یکپارچه برمنابع سازمان وایجاد ارتباط بهتر بین‬
‫اجزای مختلف یک سازمان وساختاری قابل اعتماد و‬
‫اطمینان؛استفاده گردد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬تاریخچه ‪:ERP‬‬
‫‪ ‬ازاوایل دهه ‪ 1990‬میالدی‪،‬ظهور نرم افزارهای یکپارچه ای تحت عنوان ‪ERP‬با‬
‫هدف استفاده در سازمانهای بزرگ‪،‬توسعه زیادی پیدا کردند این نرم افزارها‬
‫سیستمهای از پیش طراحی شده ای هستند که پس از اندک تغییراتی در آنها‬
‫توسط مشاوران پیاده سازو مشاوران تحلیل گرفرایند سازمانی پیاده سازی و‬
‫اجرا می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬این نرم افزارها برخالف نرم افزارهای قدیمی که در سازمانها و از طریق واحدهای‬
‫مختلف سازمانی توسعه پیدا می کردند؛مجموعه ای یکپارچه هستند که دارای‬
‫ماژولهای مختلف بوده و هر زمان که نیاز به اضافه کردن ماژول دیگری به آنها‬
‫باشد ‪ ،‬این کار به راحتی صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬همچنین ارتباط مثبت ناش ی از به کارگیری سیستم ‪ERP‬دو تا سه سال بعد از به‬
‫کارگیری این سیستم آشکار می شود‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫تعاریف‬
‫‪ ‬تعاریف بسیار زیادی برای ‪ ERP‬ارائه شده است از جمله‪:‬‬
‫‪ ‬سامانه برنامه ریزی منابع سازمان سامانه ایست که همه بخش ها و وظایف‬
‫را در بستر فن آوری اطالعات به روشی که بتواند همه نیازهای بخش های‬
‫سازمان را تامین کند؛یکپارچه می کند و منابع سازمان را با سرعت‪،‬دقت و‬
‫در اختیار مدیران سطوح مختلف سازمانی قرارمی دهد تا بتوانند در جهت‬
‫برنامه ریزی و تصمیم گیری ازآن کمک بگیرند‪(.‬مجله حسابدارشماره‬
‫‪ERP ‬یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطالعات و‬
‫اطالعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی‪،‬حسابداری‪،‬منابع‬
‫عرضه و مدیریت مشتریان است‪)DAVENPORT1998(.‬‬
‫‪ERP ‬یک پایگاه داده‪،‬یک برنامه کاربردی و یک واسطه یکپارچه در تمامی‬
‫است‪)TADJER1998(.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬انجمن کنترل تولید و موجودی آمریکا‬
‫‪ERP‬را بصورت زیر تعریف می کند‪:‬‬
‫‪‬روش ی برای برنامه ریزی و کنترل موثرتمامی منابع مورد نیازبرای‬
‫دریافت‪،‬تولید‪،‬ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشتریان‪،‬در‬
‫شرکتهای تولیدی‪،‬توزیعی و خدماتی است‪.‬‬
‫‪ERP‬یک راه حل مبتنی بر فناوری اطالعات است که تمام منابع‬
‫سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت‪،‬دقت‬
‫؛کیفیت بال در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می‬
‫دهد ‪ ،‬تا بطورمناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را‬
‫مدیریت نمایند‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬مبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان‪:‬‬
‫‪‬مجموعه نرم افزارهای جامع سیستم ‪ ERP‬شامل‪:‬مجموعه نرم‬
‫افزارهای کاربردی حوزه حسابداری و مالی؛مدیریت پروژه منابع‬
‫و‬
‫مواد؛مهندس ی؛توزیع‬
‫کیفیت‬
‫انسانی؛مدیریت‬
‫فروش؛تولید؛ساخت و ‪ ...‬است‪.‬به گونه ای طراحی می گردد که‬
‫جریان اطالعات بین همه فرآیندهای درون سازمانی اجرا و تسهیل‬
‫گردد‪.‬این سامانه مبتنی بر فن آوری اطالعات است و اطالعات‬
‫منابع سازمان را با سامانه های به هم پیوسته با سرعت؛دقت و‬
‫کیفیت بال در اختیار مدیران مختلف سازمان قرار می دهد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫پنج روش راهکارهای مدرن‪ ERP‬در افزایش چابکی‬
‫کسب و کار‬
‫‪ -1‬هوش تجاری بی درنگ‬
‫‪ -2‬تشویق به بهبود در فرآیند های کسب وکار‬
‫‪ -3‬بهره گیری از فناوری های همراه‬
‫‪ -4‬خود کار سازی در سطح کاربر نهایی‬
‫‪ -5‬بهره مندی از معماری ابری و طراحی ماژولی‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬تعریف هوش تجاری بی درنگ‬
‫در دنیای مدام در حال تغییر و درست به موقع امروز ‪ ،‬مدیران کسب‬
‫و کار فرصت و امکان منتظر ماندن چند روزه و چند هفتگی برای‬
‫تحلیل ها را ندارند‪.‬برای مثال اگر مدیران بخواهند قیمت گذاری یک‬
‫سفارش فروش جدید را بهبود بخشند ‪ .‬نیاز به اطالعات قابل اتکا‬
‫برای محاسبه حاشیه سود مناسب دارند ‪.‬در بسیاری موارد اقالم بهای‬
‫تمام شده کاالی فروش رفته‬
‫بسیار فرار و غیر قابل اتکا هستندبرای مثال بهای خریدها وحمل‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫تشویق برای بهبود در فرایند کسب و کار‬
‫توان هر تصمیم گیرنده مسئول در کسب و کار دراتخاذ این تصمیم ها‬
‫در زمان مناسب ‪ ،‬و در هر مکانی که حضور دارندمی تواند چابکی و‬
‫پاسخ گویی هر شرکت را باال ببرد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫تعریف بهره گیری ازفناوری های همراه‬
‫با یک مثال این مورد را توضیح میدهم‬
‫‪ ‬یک مشتری ‪ ،‬رایا نامه ای به یک تامین کننده ارسال می کند مبنی‬
‫بر این که به دنبال تغییر یک سفارش در عرض چند دقیقه آتی است‬
‫‪.‬اگر تامین کننده تمام روزش را در حال مذاکره در خصوص یک‬
‫پیشنهاد خوب باشد ممکن است قادر به برقراری تماس با وی یا‬
‫قرار گرفتن جلوی صفحه نمایش رایانه اش نباشدو با وجود ساختار‬
‫نوین برنامه ریزی منابع سازمان ‪ ،‬تامین کننده می تواند سفارش‬
‫را از طریق تلفن همراه هوشمندش به روز رسانی کند‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫تعریف خودکار سازی در سطح کاربر نهایی‬
‫باعث مبشود که کسب وکارها فعالیت خودرا سریع ترو هوشمندتر‬
‫انجام دهند و اثر بخش تر کارکنند واین خودکار سازی باعث میشود‬
‫که اطالعات سریعتر و به طور خودکار جمع گردد‪.‬برنامه ریزی منابع‬
‫سازمان با خودکار سازی فعالیتهای بنیادی کسب و کار‪ ،‬نقشی حمایتی‬
‫در ترویج چابکی در سازمان دارد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫تعریف بهره گیری از معماری ابری و طراحی‬
‫ماژولی‬
‫طراحی پایدار است که اطالعات صحیح را از منابع صحیح بگیرد‬
‫و آن را به یک روش معنا داربرای تصمیم گیرندگان ارائه کند‬
‫‪.‬برای مثال مرتبط سازی اطالعات از زمان برگه ها ‪ ،‬صورت‬
‫حساب های الکترونیکی ‪ ،‬کوپن های مشتریان ‪ ،‬حقوق و غیره‬
‫سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان می تواند به یک مدیر‬
‫فناوری اطالعات بگوید که نه تنها چه میزان برای پشتیبانی از‬
‫سازمان در این هفته هزینه کرده بلکه بگوید پشتیبانی یک نرم‬
‫افزار خاص در روز گذشته چه میزان برایش هزینه داشته است‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫نتیجه گیری‬
‫اگر شرکتها بخواهند برای چابک تر شدن از ابداعات فناوری به مثابه‬
‫یک تخته شیرجه استفاده کنند موانع بر سر راه همگام سازی این‬
‫ابداعات باید کم باشد رایانش ابری این موانع را کاهش می دهد‬
‫خصوصا در شرایطی که نرم افزار به صورت یک خدمت ارائه میشود‬
‫و همینطور شرکتها میتواند با استفاده از این نرم افزار کسب و کار‬
‫بهتری داشته باشند‪ .‬با دانلود نرم افزار‪ ،‬مسئولیتهای مدیریت سامانه‬
‫به فروشنده منتقل میشود و شرکت میتواند تالش بیشتری برای کسب‬
‫و کارش انجام دهدو از نگرانیش در خصوص محیط فناوری اطالعات‬
‫پیچیده اش کم کند‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬مزایای استفاده از سیستم ‪:ERP‬‬
‫می دهد و‬
‫‪-1 ‬این سامانه طیف گسترده ای از عملیات سازمان را پوشش‬
‫فرض سودمندی در برابر هزینه را تحقق می بخشد و فرصت مناسبی برای‬
‫به روز کردن رویه ها‪،‬خط مش ی ها و یکنواخت کردن آنها فراهم می کند‪.‬‬
‫‪ -2 ‬این سامانه اطالعات و گزارشات را برای اهداف تصمیم گیری فراهم می‬
‫کند و نارسایی های محیط کار را آشکار می سازد‪.‬‬
‫‪ -3 ‬این سامانه در تولید اطالعات بموقع برای مدیریت در پاسخگویی به‬
‫بهبود کنترل و تصمیم گیری راهبردی تواناست‪.‬‬
‫‪ -4 ‬از راه کد گذاری اطالعات باعث اثربخش ی گردیده و کاهش در چرخه‬
‫گزارشگری مالی ایجاد می کند و باعث می گردد صورتهای مالی جهت‬
‫استفاده کنندگان برون سازمانی بسیار به موقع تهیه گردد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ ERP – 5 ‬باعث کاهش هزینه و بهبود کارایی سازمان می گردد‪.‬‬
‫‪ ERP – 6 ‬باعث توسعه تصمیم گیری با تامین اطالعات صحیح و به روز‬
‫در سازمان می گردد‪.‬‬
‫‪ – 7 ‬باعث تغییر تمرکز از برنامه نویس ی کامپیوتری در سازمان به بهبود‬
‫فرآیندها می گردد‪.‬‬
‫‪ – 8 ‬ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطالعاتی و افزایش سازگاری در‬
‫اطالعات موجود در سازمان‪.‬‬
‫‪ -9 ‬استاندارد سازی فرآیند های سازمانی و اطالعات مربوط به منابع انسانی‬
‫سازمان ‪ ،‬صرفه جویی در زمان و جلوگیری از دوباره کاری‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ ‬معایب وموانع استفاده از سامانه ‪: ERP‬‬
‫‪ – 1 ‬دشوار بودن پیاده سازی این سیستم در سازمانها‬
‫‪ – 2 ‬استفاده از این سامانه بسیار هزینه بر و گران قیمت می باشد‬
‫و سرمایه عظیمی از یک شرکت یا سازمان را می بلعد‪.‬بطوریکه‬
‫پیاده سازی آن در شرکتهای کوچک ‪ 15‬میلیون دالر و در‬
‫شرکتهای بین المللی حدود ‪ 100‬میلیون دالر هزینه دارد‪.‬عالوه بر‬
‫مبلغ فوق شرکت باید هزینه گزافی بابت نگهداری و به روز رسانی‬
‫این سیستم بطور ساالنه متقبل گردد‪.‬‬
‫‪ -3 ‬زمان بر بودن پیاده سازی این سامانه‪،‬بطوریکه پیاده سازی آن‬
‫به حدود ‪ 21‬ماه زمان نیازمند است‪.‬‬
‫‪ – 4 ‬استفاده از این سامانه یک تصمیم گیری راهبردی است و در‬
‫حقیقت روی موفقیت آن و سرنوشت سازمان شرط بندی می گردد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ – 5 ‬با توجه به عادات کارکنان به روشهای سنتی؛معمول کارمندان در‬
‫مقابل تغییرات در سازمان از خود مقاومت نشان می دهند‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬شباهت ها و تفاوتهای بین ‪ERP‬و ‪(SEM‬سیستم مدیریت‬
‫سازمانهای استراتژیک)‬
‫‪ -1‬سیستمهای ‪ERP‬مبادله مدارند‪.‬ولی سیستمهای‪SEM‬تجزیه و تحلیل‬
‫مدارند‪.‬‬
‫‪ -2 ‬سیستمهای ‪ERP‬معمول در تمام سطوح تبادلی عمل می کنند‪ .‬در حالیکه‬
‫سیستمهای ‪SEM‬در سطوح استراتژیک کاربرد دارند‪.‬‬
‫مبتنی‬
‫(مدولر)‬
‫‪-3 ‬سیستمهای‪ERP‬معمولسیستمهای‬
‫برتکنولوژی(‪، )CLIENT/SERVER‬سیستمهای جامع‪،‬وظیفه ای و بنیانی‬
‫بوده که با سیستمهای خارجی در تعامل هستند‪.‬‬
‫‪ -4 ‬تمرکز سیستمهای ‪ERP‬بر سطوح تکنیکی و عملیاتی است‪.‬ولی‬
‫تمرکزسیستمهای ‪ SEM‬بر سطوح تاکتیکی و استراتژیک می باشد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬سیستمهای تشکیل دهنده سامانه ‪: ERP‬‬
‫‪ ‬سامانه ‪ERP‬شامل مجموعه های گوناگون و متعددی است که یکپارچگی‬
‫آنها اهمیت و ارزش ی مضاعف را برای سازمان و شاخه های مختلف آن‬
‫پدید می آورد‪.‬‬
‫‪ -1 ‬مجموعه اطالعات پایه سازمان‬
‫‪ – 2 ‬مجموعه اطالعات پایه کنترل پروژه‬
‫‪ – 3 ‬مجموعه اطالعات پایه تولید و سرویس‬
‫‪ – 4 ‬مجموعه اطالعات پایه لجستیک و تدارکات‬
‫‪ – 5 ‬مجموعه اطالعات پایه منابع انسانی‬
‫‪ – 6 ‬مجموعه اطالعات پایه م ــا لی‬
‫‪ – 7 ‬مجموعه زیرسیستمهای لجستیکی‬
‫‪ – 8 ‬مجموعه زیر سیستمهای تولید‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ – 9 ‬مجموعه زیر سیستمهای مالی‬
‫‪ -10 ‬مجموعه زیر سیستمهای مدیریت منابع انسانی‬
‫‪ – 11 ‬مجموعه زیر سیستمهای اطالعات فنی‬
‫‪ – 12 ‬مجموعه زیرسیستمهای اداری‬
‫‪ ‬تقسیم بندی فوق بصورت مطلق نبوده و در سازمانهای مختلف به تناسب‬
‫نوع و وسعت فعالیت های در حال انجام تغییر می کند‪.‬‬
‫‪ ‬هر یک از سیستمهای فوق با یک پایگاه اطالعات واحد در ارتباط است و‬
‫اطالعات خود را با دیگر سیستمها به اشتراک می گذارد‪.‬‬
‫‪ ‬با توجه به نوع فعالیت و بزرگی و کوچکی و پیچیدگی سازمان؛زیر سیستمهای‬
‫یک سامانه ‪ERP‬تعیین می گردد‪.‬و با توجه به نیاز سازمان عملیات‬
‫انطباق(‪)CUSTOMIZING‬صورت می گیرد‪.‬و سپس آموزش و پیاده‬
‫سازی انجام می گیرد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬معم ــاری ‪:ERP‬‬
‫‪ ‬سیستمهایی که ‪ERP‬را در سطح سازمانها پیاده می کنند بصورت لیه ای‬
‫پیاده سازی می گردند‪.‬بنابراین یک نرم افزار ‪ERP‬که در یک شرکت پیاده‬
‫سازی می شود‪ ،‬باید عملیات زیر را پشتیبانی و یکپارچه نماید‪.‬‬
‫‪ -1 ‬کنترل مالی)‪(CONTROL INVENTORY‬‬
‫‪ -2 ‬صورت حساب مواد)‪(BILL OF MATERIAL‬‬
‫‪-3 ‬برنامه ریزی نیازمندی ها)‪(REQUIREMENTS PLANNING‬‬
‫‪-4 ‬حساب هزینه ها )‪(COST ACCOUNTING‬‬
‫‪ -5 ‬برنامه ریزی بودجه )‪(BUDGETING‬‬
‫‪ -6 ‬خرید و دریافت)‪(PURCHASING / RECEIVING‬‬
‫‪ -7 ‬سفارش فروش و حمل)‪( SALES ORDER/SHIPPING‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
(WORK IN PROCESS) ‫ عملیات هر روند‬-8 
(PRODUCTION MANAGEMENT)‫ مدیریت تولید‬-9 
(CONTROL SHOP FLOOR)‫کنترل سطح کارخانه‬-10 
(MASTER PRODUCTION ‫ سربرنامه تولید‬-11 
SCHEDULE)
(PROJECT TRACKING)‫ پیگیری پروژه‬-12 
(ACCOUNTS RECEIVABLE)‫ حسابهای قابل دریافت‬-13 
( GENERAL LEDGER)‫ معین عام‬-14 
(ACCOUNTS PAYABLE)‫ حسابهای قابل پرداخت‬-15 
(WAREHOUSE /DISTRIBUTION)‫ انبار و توزیع‬-16 
( HIGHLIGHTS SYSTEM)‫مشخصه های بارز سیستم‬-17 
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫قابل اتکا بودن اطالعات حسابداری‪:‬‬
‫در پیاده سازی یک سیستم ‪ ERP‬ممکن است بدلیل افزایش دسترس ی و کنترل‬
‫مدیران به اطالعات و همچنین کاهش محافظت از کیفیت حسابرس ی و اثر‬
‫بخش ی کنترلهای داخلی فرصت مدیران برای مدیریت اطالعات مالی افزایش‬
‫یابد‪.‬بنابراین ارائه منصفانه و در نتیجه قابلیت اتکای اطالعات حسابداری‬
‫ممکن است در پی پیاده سازی سیستم ‪ERP‬تضعیف شود‪.‬و با استفاده از‬
‫این سیستم مدیریت می تواند در طول سال اطالعات حسابداری مالی را در‬
‫اختیار داشته باشد و رصد کند‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬مربوط بودن اطالعات حسابداری‪:‬‬
‫مزیت دیگرپیاده سازی سامانه ‪ERP‬افزایش اثر بخش ی از طریق کامپیوتریزه‬
‫کردن اطالعات است‪.‬که باعث کاهش در چرخه گزارش گری مالی شده و‬
‫صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان خارجی خیلی به موقع تهیه نموده و‬
‫در نتیجه مربوط بودن آنها را افزایش می دهد‪.‬همانطوریکه می دانیم‬
‫‪FASB‬سال ‪ 1980‬بیان می کند که اطالعات حسابداری برای مربوط‬
‫بودن باید به موقع باشد و ارزش پیش بینی و ارزش بازخورد داشته‬
‫باشند‪.‬با استفاده از سامانه فوق اطالعات در زمان کمتری تهیه می گردد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬حسابداری مدیریت در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی‪:‬‬
‫‪ ‬با یک برنامه طالعاتی و آنی همچون ‪ ERP‬استفاده از اطالعات آنی از‬
‫محدوده های کاربردی متفاوت به منظور تصمیم گیری امکان پذیر می باشد‬
‫تا از اخذ تصمیم تصمیمات نامطلوب بر اساس اطالعات قدیمی و منسوخ‬
‫جلوگیری گردد‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از ‪ ERP‬در محیط های اقتصادی که چندین محصول همزمان‬
‫تولید می گردد این امکان برای حسابداران مدیریت فراهم می کند تا قیمت‬
‫تمام شده محصول را با استفاده از روش ‪ ABC‬دقیق و به موقع محاسبه و‬
‫گزارش کنند‪.‬و بر عملکرد تولید در طی زمان اثر گذار باشند‪.‬و همچنین با‬
‫فروش‬
‫قیمتهای‬
‫بر‬
‫موثر‬
‫عوامل‬
‫بازار‬
‫تحلیل‬
‫مثل‪:‬تقاضا‪،‬مصرف‪،‬منابع‪،‬ظرفیت منابع و‪...‬شناسایی و در قالب گزارشات‬
‫مدیریتی مربوطه قابل اعتماد و قابل مقایسه اند‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬‬
‫آثارسیستمهای ‪ ERP‬برحسابداری مدیریت ‪:‬‬
‫‪ ‬درسالهای اخیر‪ ،‬پژوهشهای بیشتری درزمینه آثارسیستمهای ‪ERP‬‬
‫برحسابداری مدیریت‪ ،‬صورت گرفته است که به ذکرنتایج برخی ازآنها می‬
‫پردازیم‪ .‬یافته های ماکارونه(‪ )2000‬نشان می دهد که کلیه شرکتهای مورد‬
‫پژوهش‪ ،‬تجربه اصالحاتی را درفعالیتهای نظارتی مدیریت و مراکزمسئولیت‬
‫خود داشته اند و انعطاف پذیری سیستمهای ‪ ERP‬برای آنها نوعی مزیت به‬
‫شمارآمده است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬نتایج تحقیق وی نشان می دهد که استفاده‬
‫ازسیستمهای ‪ ERP‬منجربه افزایش کاربرد شاخصهای غیرمالی درنزد‬
‫شرکتهای مورد مطالعه نشده است‪ .‬بوث و همکاران (‪ )2000‬دربررس ی‬
‫تاثیرسیستمهای ‪ ERP‬برنظام حسابداری مدیریت شرکتهای استرالیایی‪،‬‬
‫چنین نتیجه گیری کرده اند که عملکرد سیستمهای مزبور در پردازش‬
‫معامالت و تصمیم گیریهای موردی؛ مطلوب ترازعملکرد آنها به‬
‫تصمیم گیریهای پیچیده و گزارشگری بوده است و درمجموع‪،‬‬
‫هنگام‬
‫سیستمهای ‪ ERP‬نقش کم رنگی را دربه کارگیری رویه های جدید حسابداری‬
‫ایفا نموده اند‪ .‬گرن لوند و ماملی‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ )2002( ‬درپژوهشهای خود به این نتیجه رسیده اند که استفاده ازسیستمهای‬
‫‪ ERP‬به واسطه ارائه اطالعاتی مطلوب ترو جزیی ترو آزاد کردن وقت‬
‫حسابداران مدیریت ازطریق حذف وظایف تکراری آنها‪ ،‬امکان عرضه‬
‫تحلیلهای جامع تری را فراهم آورده؛ در حالی که ازمنظرافزا یش کاربرد‬
‫روشهای جدید حسابداری مدیریت‪ ،‬تاثیراندکی برشرکتهای مذکورداشته است‪.‬‬
‫نتایج مطالعه موردی اسکاپنز و جزایری (‪ )2003‬نشان می دهد که به رغم‬
‫عدم ایجاد تغییرات اساسی درماهیت اطالعات مورد استفاده درحوزه حسابداری‬
‫مدیریت؛ به کارگیری سیستمهای ‪ ERP‬منجربه ایجاد تغییراتی درنقش‬
‫حسابداران مدیریت شده است‪ .‬البته‪ ،‬صاحب نظران مذکورادعایی دراین‬
‫خصوص که استفاده ازسیستمهای ‪ ERP‬علت بروزچنین تغییراتی بوده؛ مطرح‬
‫نساخته اند و تنها برنقش تسهیل کننده سیستمهای مزبورتاکید داشته اند‪ .‬یافته‬
‫های گابریلز(‪ )2003‬حاکی ازآن است که سیستمهای ‪ ERP‬هنوزتاثیربا اهمیتی‬
‫برحسابداری مدیریت و بویژه حوزه تصمیمگیری و نظارت مدیریت نگذاشته‬
‫اند‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ ‬وی دلیل این امررا درک نا کافی استفاده کنندگان سیستمهای‬
‫مذکورازامکانات آن و عدم اطمینان آنها به اطالعات ارائه شده‬
‫توسط این سیستمها می داند‪ .‬او ماهیت انعطاف نا پذیرسیستمهای‬
‫‪ ERP‬را که مانعی برای اجرای فعالیتهای جدید و متکبرانه درحوزه‬
‫تصمیم گیری و نظارت مدیریت تلقی می شود علت دیگراین امربه‬
‫شمارمی آورد‪ .‬وان وورن (‪ )2003‬درپایان نامه دکتری خود به‬
‫بررسی اثربخشی سیستمهای ‪ ERP‬ازدیدگاه حسابداران مدیریت‬
‫پرداخته است‪ .‬نتایج تحقیق وی نشان می دهد که به اعتقاد‬
‫حسابداران مدیریت مورد مطالعه‪ ،‬استفاده ازسیستمهای ‪ ERP‬می‬
‫تواند تاثیربا اهمیتی بربسیاری ازسازمانها داشته باشد‪ .‬نتایج‬
‫بررسی اسپاثیس و کنستا نتینیدیس (‪ )2004‬درزمینه استفاده‬
‫ازسیستمهای ‪ ERP‬در شرکتهای یونانی‪ ،‬نشان می دهد که به‬
‫کارگیری سیستمهای مذکور؛ موجب ایجاد تغییراتی درفرایندهای‬
‫حسابداری شده است‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ ‬به اعتقاد صاحب نظران مذبور‪ ،‬به کارگیری سیستمهای ‪ ERP‬برای حفظ‬
‫توان رقابتی شرکتها لزم است و موجب فراهم شدن فرصت مناسبی برای‬
‫تجدیدساختاردرعملیات و سیستمهای اطالعاتی آنها می گردد‪ .‬دوران و‬
‫والش (‪ )2004‬نیزتاثیرسیستمهای ‪ ERP‬برجایگاه و رویه های حسابداری‬
‫مدیریت شرکتهای ایرلندی را مورد مطالعه قرارداده اند‪ .‬یافته های آنان‬
‫حاکی ازآ ن است که سیستم ‪ -‬های ‪ ERP‬رویه های حسابداری مورد‬
‫استفاده را تحت تاثیرقرارداده اند و محرکی برای استفاده ازفنون و روشهای‬
‫پیشرفته ترحسابداری مدیریت به شمارمی آ یند‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬یافته های‬
‫اکثرپژوهشگران نشان می دهد که استفاده ازسیستمهای ‪ ERP‬تاثیر نسبتا‬
‫محدودی برحسابداری مدیریت داشته است؛ هرچندکه نقش سیستمهای‬
‫مذکوربه عنوان محرکی برای ایجاد تغییرو تحول درزمینه استفاده ازفنون‬
‫و روشهای پیشرفته ترو پیچیده تر حسابداری مدیریت‪ ،‬غیرقابل انکاربه‬
‫نظرمی رسد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ ‬تحولت سیستمهای ‪:ERP‬‬
‫‪ ‬س یستم ‪ ERP‬ازفن آوریهای پیشرفته تولید(‪ )AMT‬به شمارمی آید که هدف آن‬
‫افزایش کیفیت تولید‪ ،‬کاهش سطح موجودیها‪ ،‬بهبود ارائه خدمات به مشتریان و افزایش‬
‫انعطاف پذیری فرایند تولید است‪ .‬به کارگیری سیستمهای ‪ ERP‬ازدهه ‪ 1990‬و به‬
‫منظورجایگزینی سیستمهای موجود درشرکتها و حل مشکالت مربوط به یکپارچه سازی‬
‫سیستمها آغازشد‪ .‬درطی دهه ‪ 1990‬تقاضا برای استفاده ازسیستمهای ‪ ERP‬به واسطه‬
‫مواردی مانند مشکل سال ‪ ، 2000‬معرفی یورو به عنوان واحد پول مشترک اتحادیه‬
‫اروپا‪ ،‬هزینه هنگفت نگهداری سیستمهای موجود‪ ،‬فشارهای وارده درزمینه پدیده جهانی‬
‫شدن‪ ،‬شدت یافتن رقابتهای تجاری و امکان اتصال سیستمهای مزبوربه اینترنت؛ افزایش‬
‫یافت‪ .‬البته‪ ،‬پس ازاستقبال کم نظیرازسیستمهای ‪ ERP‬دردهه ‪ 1990‬به خاطردلیلی‬
‫مانند سنگین شدن بودجه های مالی و طولنی شدن زمان ایجاد و اجرای آنها‪ ،‬ناتوا‬
‫نیهای فنی‪ ،‬محدود شدن توانایی کنترل برفرایندهای تجاری سازمان و آثارجانبی آن؛ تب‬
‫استفاده ازآن دراوایل دهه ‪ 2000‬کمی فروکش کرد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ ‬سیستمهای ‪ ERP‬امکان اتوماسیون و یکپارچه سازی فرایندها‪،‬‬
‫استفاده مشترک و همزمان ازداده ها دربخشهای گوناگون شرکت‪،‬‬
‫دسترسی برخط به داده ها و تولید بال درنگ داده ها را فراهم می‬
‫آورد‪.‬در واقع‪ ،‬یک سیستم ‪ ERP‬عالوه برسیستم اطالعات‬
‫حسابداری‪ ،‬شامل سیستمهای اطالعاتی دیگر مانند کنترل موجودی‪،‬‬
‫برنامه ریزی مواد مورد نیاز(‪ )MRP‬و لجستیک می باشد‪.‬‬
‫درنسخه‪ -‬های جامع ترسیستمهای ‪ ERP‬سیستم الکترونیکی مبادله‬
‫داده ها (‪ )EDI‬و سیستمهای دیگر مربوط به تجارت الکترونیک‬
‫نیز به مجموعه سیستمهای پیش گفته اضافه می شود‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬
‫سیستمهای جامع مذکوراین توانایی را می یابند تا ازطریق افزایش‬
‫اثربخشی و کارایی عملیات‪ ،‬فرایندهای تجاری و تصمیم گیریهای‬
‫راهبردی؛ مزایای فراوانی را برای سازمانها به ارمغان آورند‪ .‬با‬
‫این حال‪ ،‬به نظرمی رسد که به امربهبود توانایی این سیستمها‬
‫درزمینه پشتیبانی تصمیم گیری‪ ،‬کمترازقابلیتهای دیگرآنها توجه‬
‫‪.‬‬
‫است‬
‫شده‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ ‬صاحب نظران‪ ،‬پیش نیازهای یک سیستم ‪ ERP‬مطلوب را تحت‬
‫عنوان عوامل اساسی موفقیت طبقه بندی کرده اند‪ .‬درمیان این‬
‫عوامل‪ ،‬فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی استفاده کنندگان؛ از اهمیت‬
‫ویژه ای برخورداراست‪ .‬یافته های برخی تحقیقات نشان می دهد که‬
‫فرهنگ سازمانی استفاده کنندگان‪ ،‬دراجرای سیستمهای ‪ERP‬‬
‫موثرمی باشد؛ ولی فرهنگ ملی آنها خیر‪ .‬این در حالی است که‬
‫درپژوهشهای دیگری به این نتیجه رسیده اند که فرهنگ ملی؛‬
‫تاثیربا اهمیتی برپذیرش سیستمهای ‪ ERP‬در سازمان دارد‪.‬‬
‫ویژگیهای دیگرسیستمهای ‪ ERP‬مانند قابلیتهای عملیاتی‪ ،‬انعطاف‬
‫پذیری و همچنین موضوعاتی مانند مقایسه سیستم سنتی بهترین‬
‫گزینه(‪( )BOB‬استفاده ازسیستمهای مجزا به جای سیستمهای‬
‫یکپارچه) با سیستم ‪ ، ERP‬بحث یکپارچه سازی سیستمهای ‪ERP‬‬
‫با سیستم ‪ -‬های اطالعاتی موجود؛ ازموارد دیگری می باشد که‬
‫است‪.‬‬
‫قرارگرفته‬
‫مورد مطالعه پژوهشگران‬
‫سیلبرگ‬
‫مالی‬
‫شرکت مهندسی‬
‫‪ ‬این همه درحالی می باشد که به نظرمی رسد هزینه های هنگفت و‬
‫مدت زمان طوالنی ایجاد و اجرای سیستم‪ ،‬برخی ازمسائل سازمانی‬
‫مانند مقاومت کارکنان و عدم توجه کافی به مالحظات اجتماعی و‬
‫فرهنگی مربوط؛ ازموانع اصلی موفقیت سیستمهای ‪ ERP‬به شمار‬
‫می آید(زرگر‪1382،‬؛ بوئرسما و کینگما‪ )2005 ،‬هم چنین‪ ،‬باید‬
‫توجه داشت که سیستمهای ‪ ERP‬نوش داروی سازمانهایی با‬
‫ساختار و فرایندهای تجاری "غلط" محسوب نمی شود و مواردی‬
‫ازقبیل تغییربرنامه ریزی (مهندسی مجدد فرایندهای تجاری (‪)BPR‬‬
‫)‪ ،‬فرهنگ مدیریت‪ ،‬پشتیبانی مدیریت عالی سازمان‪ ،‬آموزش‬
‫مناسب و مشارکت فعال کاربران‪ ،‬مناسب بودن سیستمهای تجاری و‬
‫‪ ICT‬موجود و قابلیت اتصال آنها به سیستمهای جدید؛ اغلب‬
‫ازعوامل اساسی موفقیت درامرایجاد و اجرای سیستمهای ‪ERP‬‬
‫تلقی می گردد‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪ ‬بدین ترتیب‪ ،‬بررسی همه جانبه ویژگیها و آثاراستفاده‬
‫ازسیستمهای ‪ ERP‬به هنگام طراحی و ایجاد آنها‪ ،‬امری ضروری‬
‫تلقی می شود‪ .‬دراین رابطه‪ ،‬یکی ازحوزه هایی که تحت تاثیر‬
‫قرارمی گیرد؛ قلب سیستم‪ ،‬یعنی بخش حسابداری آن است که شامل‬
‫حسابداری مدیریت نیز می شود‪.‬‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬نتیجه گیری‬
‫‪ERP ‬به عنوان پایگاه اطالعاتی‬
‫سودمند و متعددی را فراهم می نماید‪.‬‬
‫‪ ‬راه اندازی و پشتیبانی از یک سامانه ‪ERP‬مستلزم صرف مبالغ‬
‫هنگفت و زمان می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم ‪ ERP‬از جمله برنامه های یکپارچه اطالعاتی در برنامه‬
‫ریزی منابع سازمانی است‪.‬این سیستم مجموعه ای یکپارچه از‬
‫انواع سیستمها ی اطالعاتی است که هر یک وظیفه تدارک‬
‫اطالعات تخصصی مربوط را عهده دار هستند‪.‬‬
‫مرکزی و یکپارچه اطالعات‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬
‫‪‬منابع مورد استفاده‪:‬‬
‫‪ -1 ‬حسابداری مدیریت راهبردی‪.‬تالیف دکتر‬
‫رهنمای رودپشتی‬
‫‪ -2 ‬مجله حسابدار شماره‪ 240‬اسفند ‪1390‬‬
‫‪ -3 ‬فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین‪.‬شماره های‬
‫‪ 15‬و ‪16‬سال ‪1387‬و‪1388‬‬
‫‪ – 4 ‬فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین شماره ‪13‬‬
‫سال ‪1388‬‬
‫‪ – 5 ‬سایت آفتاب ‪،‬مقاله ‪ERP‬چیست؟‬
‫‪ -6 ‬سایت آراد‪،‬مقاله برنامه ریزی منابع سازمان‬
‫یا ‪ERP‬‬
‫‪ ‬نوشته عارف کریمی‬
‫شرکت مهندسی مالی سیلبرگ‬

similar documents