Juridische aspecten van eHealth

Report
Juridische aspecten van eHealth
Startconferentie INPREZE
25 juni 2013
mr. dr. Anton Ekker
Onderwerpen
-
Actualiteiten
Juridisch kader
Normen elektronische gegevensuitwisseling:
-
Gedragscode EGiZ
Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking
rapport CBP
• autorisatie op basis van functie of werkcontext is onvoldoende,
rechtstreekse betrokkenheid moet vooraf worden vastgesteld;
• deze wijze van autoriseren komt nauwelijks voor
• geen ‘sense of urgency’
• NB: alleen in de GGZ is sprake van een gemeenschappelijke set van
eisen voor instellings-EPDs
Medische apps, is certificeren nodig?
• Whitepaper -> gericht op medische apps
– Sterke toename medische apps
– Niet alle apps zijn medische hulpmiddelen
– Complexe materie toegankelijk maken
• Doorloop het stroomschema
Onderzoek of certificeren voor uw app nodig is
• Certificeringstraject
Medische apps: is certificeren nodig?
5
• Waarom en voor wie?
• Vertaalslag richtlijn
• Gebaseerd op MEDDEV
• 4 uitkomsten
• Aangemelde instantie
Medische apps: is certificeren nodig?
6
Juridisch kader
-
Wgbo: verhouding arts – patiënt
-
-
dossierplicht en bewaarplicht
geheimhoudingsplicht
Wbp: regels over gegevensverwerking
-
persoonsgegeven, verantwoordelijke, betrokkene, bewerker
algemene beginselen
patiëntenrechten
Gedragscode EGiZ
• praktische uitwerking van geldende (wettelijke)
normen:
–
–
–
–
Algemene bepalingen
Toestemming en informatieverstrekking
Autorisatie
Beveiliging
8
Gedragscode EGiZ
• Cliëntenrechten:
–
–
–
–
–
–
informatie
toestemming
inzage en correctie
inzage logging
vernietiging
informatie over geconstateerd misbruik
9
Wetsvoorstel cliëntenrechten elektronische
gegevensverwerking
-
Doel: aanvullende randvoorwaarden voor het gebruik van
elektronische uitwisselingssystemen door zorgaanbieders
-
Aanleiding: moties Eerste Kamer bij behandeling Kaderwet
landelijk EPD
Reikwijdte
Elektronisch uitwisselingssysteem:
'een systeem waarmee een zorgaanbieder op elektronische wijze
gegevens uit dossiers aan andere op het systeem aangesloten
zorgaanbieders kan verzenden, of waarmee een zorgaanbieder
toegang kan verschaffen tot een dossier of gedeelten van een
dossier dat hij beheert, waaronder niet begrepen een systeem
binnen een zorgaanbieder als bedoeld in onderdeel f, onder 1°,
voor het bijhouden van een elektronisch dossier.’
Toestemming bij beschikbaar stellen
‘de cliënt heeft er recht op dat de zorgaanbieder gegevens slechts
beschikbaar stelt voor zover de zorgaanbieder heeft vastgesteld dat
de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven’
-
geldt dit ook voor bestaande systemen?
geldt dit voor pull én push?
Toestemming bij raadpleging
‘het raadplegen van gegevens die beschikbaar zijn gesteld via een
elektronisch uitwisselingssysteem, of een afschrift maken van die
gegevens is alleen toegestaan, met toestemming van de cliënt’
-
Uitzonderingen: behandelrelatie/noodsituatie
twee keer toestemming vragen is onpraktisch
systeem EGiZ
doublure met recht om zorgaanbieders uit te sluiten
Recht op uitsluiten
‘de cliënt heeft er jegens de zorgaanbieder recht op dat het
beschikbaar stellen van gegevens aan een andere zorgaanbieder of
een categorie van zorgaanbieders via een elektronisch
uitwisselingssysteem, op verzoek van de cliënt wordt uitgesloten of
een uitsluiting weer wordt opgeheven’
-
wat zijn categorieën?
dubbelop met toestemming raadpleging
NEN 7521
Recht op informatie
‘de zorgaanbieder geeft de cliënt informatie over zijn rechten bij
elektronisch gegevensuitwisseling en de wijze waarop hij zijn
rechten kan uitoefenen’
-
te beperkt
EGiZ doet dit beter
wat bij uitbreiding?
Elektronische inzage
‘recht dat […] de inzage of afschrift die de zorgaanbieder
beschikbaar stelt via een elektronisch uitwisselingssysteem […] op
elektronische wijze wordt gegeven of verstrekt’
-
vele praktische bezwaren:
Welke informatie? Er is geen standaard…
Veiligheidsrisico’s
Id + auth / vertegenwoordiging
Inzage medicatiegegevens
‘Bij de afgifte van medicijnen heeft de cliënt er jegens de apotheker
recht op dat hij desgevraagd direct op elektronische wijze inzage
krijgt in zijn medicatiegegevens. Op verzoek van de cliënt worden
door de apotheker desgevraagd door de cliënt verstrekte gegevens
over het gebruik van zelfmedicatie beschikbaar gesteld via het
elektronisch uitwisselingssysteem’
-
Kosteloos!
Toegangsverboden
•
Verbod aan verzekeraars en bedrijfs-, verzekerings-, keuringsartsen
om zich toegang te verschaffen tot elektronisch
uitwisselingssysteem
•
Sanctie verzekeraar:
•
•
Alle verzekerden kunnen binnen zes weken verzekering opzeggen
Boete van max. 500 k / 10 % winst onderneming NL
Nadere technische eisen
• bij algemene maatregel van bestuur (amvb)
• inhoud nog niet bekend
• verwijzing naar NEN-normen?
Vragen?
Anton Ekker
[email protected]
www.ehealth-law.nl
06-43775335

similar documents