Om bærekraft og CO 2 -problematikk

Report
Om bærekraft og CO2-problematikk
(knyttet til skogbasert bioenergi)
Foredrag SINTEF-seminar 1.12.2010
Birger Solberg
Professor
INA/UMB
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
I invitasjonen for dette seminaret heter det:
”-Bioenergi fra organisk ved og biomasse er en miljøvennlig og
fornybar energikilde som kan gi oss store muligheter, sier
noen.
-Bioenergi krever mer hogst i skogen. Det vil øke CO2utslippene, og er på ingen måte miljøvennlig, hevder andre.
 Kan noen av partene påberope seg sannheten? ”
2
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
Hensikten med innlegget:
 Bidra til en konstruktiv debatt om hva som kan hevdes å være
bærekraftig bioenergi – med særlig vekt på biomasse fra skog
3
www.umb.no
16
potensiale
BIOMASSERESSURSER I Teknisk/økonomisk
NORGE
14
Dagens bruk for energiproduksjon
12
Økning:
10
8
• 65% skog
6
• 31% avfall
4
• 4% energivekster
2
En
er
gi
ve
ks
te
r
Bi
og
as
jo
rb
ru
ke
t
H
Av
fa
ll
fra
In
du
st
ria
vf
al
l
m
m
er
og
st
av
fa
ll,
kr
at
tm
Bi
pr
v
od
St
uk
ub
er
be
fra
ro
g
sk
rø
og
tt e
og
r
tre
va
re
in
du
st
ri e
n
H
us
ho
ld
ni
ng
sa
vf
al
l
0
Tø
TWh
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
Råstoff-potensialet i Norge
Fra 16 til 40 TWh
Kilder: KanEnergi 2007, Langerud et al . 2007
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
Hovedpunkter i presentasjonen
I.
Hva mener vi med bærekraftig bioenergi fra skog?
II.
Hva er det enighet/uenighet om når det gjelder
klimagasseffekten av skogbasert bioenergi?
III. Konklusjoner
5
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
I. Hva mener vi med bærekraftig bioenergi basert på
skogsvirke?
 Bærekraft (sustainability) er et begrep som brukes for å
karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og
miljømessige sider ved menneskelige samfunn.
Begrepet ble første gang brukt i Brundtlandrapporten i 1987,
der bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres
som:
«en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon
uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å
dekke sine behov».
6
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
Bærekraftig skogbruk
 Bærekraftig skogbruk er et skogbruk der skogen blir
forvaltet slik at grunnlaget for vedvarende bruk av skogen og
skogressursene blir ivaretatt.
 Det innebærer t.eks. at skogen skal skjøttes slik at framtidige
generasjoner kan hogge like mye tømmer som vi gjør i dag, at
vilkårene for å utøve friluftsliv ikke blir redusert og at det
biologiske mangfoldet blir tatt vare på.
 Målet om et bærekraftig skogbruk er i Norge lovfestet i
formålsparagrafen til skogloven. Departementet har også
utarbeidet egne forskrifter om bærekraftig skogbruk.
 Gjennom sertifiseringsprogrammet Levende Skog er det satt en
7
standard for et bærekraftig norsk skogbruk med 25 kravpunkt
som til sammen dekker områder og tiltak en skal ta hensyn til
ved utøving av skogbruk.
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
 Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er
dannet ved pågående biologiske prosesser - til forskjell fra
fossil energi, som fås fra biologisk materiale dannet på et
tidligere stadium i jordas historie.
 Bioenergi blir ofte lansert som CO2-nøytral, i den betydning at
at den slipper ut like mye CO2 som plantene gjennom veksten
har tatt opp. Inn i regnestykket har en da ikke tatt med
eventuelle innsatsfaktorer som er nødvendig for å få
biomassen på en form som gjør det mulig å utnytte den.
8
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
Bærekraftig bioenergi fra skogsvirke kan da defineres som:
” Skogbasert bioenergi som imøtekommer behovene til dagens
generasjon uten å redusere mulighetene for kommende
generasjoner til å dekke sine behov”
9
www.umb.no
30
800
700
600
20
Bioenergi
15
Skog
Tømmer
500
400
300
10
200
5
100
0
0
Årlig avvirkning
Årlig tilvekst
Stående volum
Data fra SSB
www.umb.no
Stående volum (mill m3)
25
19
18
19
22
19
26
19
30
19
34
19
38
19
42
19
46
19
50
19
54
19
58
19
62
19
66
19
70
19
74
19
78
19
82
19
86
19
90
19
94
19
98
20
02
20
06
Årlig avvirkning og tilvekst (mill m3)
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
Skog i Norge – stående volum, tilvekst og
avvirkning 1920-2006
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
II. Hva synes det å herske enighet/uenighet om mht.
bioenergi basert på skogsvirke?
P1: De aller fleste er enig i at:


–
Sett over hele omløpet til det skogsvirket som benyttes, er bioenergien
karbonnøytral (utslipp tilsvarer opptak over omløpet - NB justert for
klimagassutslipp fra bruk av fossilt brensel og andre GHG-utslipp i
produksjon og utnyttelse)
–
Utnyttelsen av skogressursene må være bærekraftig - dvs. oppfylle
vedtatte bærekrafts-kriterier for skogbruk.
P2: Uenighet synes å ha oppstått ved at noen hevder at
reduksjon av konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren
de første åra (t.eks. de kommende 20-50 år) er viktigere enn
etter 50-150 år) – eller sagt på en annen måte:
Klimagevinsten er størst ved å la skogen stå (og dermed
binde atmosfærisk CO2) kontra å hogge den.
11
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
Hovedargumenter som benyttes for P2 – dvs. ikke å
benytte skogsvirke til bioenergi
 Skogsvirke benyttet til bioenergi gir større CO2-utslipp til
atmosfæren per effektiv mengde energi produsert enn bruk av
fossilt brensel. Dette tilsier at vi ved hogst får CO2-utslipp (en
”karbon-gjeld” ) som det tar lang tid å betale tilbake via
tilveksten i den nye skogen.
 Vi er meget nært et ”tipping point” for igangsetting av
irreversible GHG-prosesser, og etablert skog må benyttes til
det formålet som gir raskest GHG-effekt: å la skogen stå, dvs.
en bør ikke øke avvirkningen.
12
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
13
Sentrale argumenter mot P2 - dvs. for å øke avvirkningen
og benytte skogsvirke til bioenergi
P2a: Når GHG-utslippet av bioenergi er lik eller mindre enn ved bruk
av fossilt brensel per effektiv energienhet produsert, vil alltid
GHG-effekten være positiv ved bruk av skogbasert bioenergi.
(Dette er tilfelle for eksempel når skogsvirke erstatter brunkull)
P2b: Det er ingen analyser som viser at CO2-prisen vil gå ned over tid
– tvert imot viser alle økonomiske analyser at den vil stige til dels
mye over tid – i hvert fall de første 20-40 år. Dette indikerer at det
vil være gunstig - alle andre faktorer like – å avvirke nå slik at
bindingen av CO2 blir størst når den har størst verdi.
P2c: Lavere avvirkning betyr økt omløpstid , som raskt vil gi (spesielt
på høye boniteter) svært høyt stående volum per ha. Dette vil
kunne gi store karbon-utslipp på et senere tidspunkt. Skogen vil
dessuten bli mer utsatt for vind - og råteskader, og kostnadene
ved overholdelse kan fort bli meget store.
P2d: Økt hogst i Norge vil gi økt trelastproduksjon som erstatter
annen bygningsmateriale (stål, aluminium) med større
klimagassutslipp over livsløpet.
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
14
P2e: Økt avvirkning vil påvirke positivt andre bærekrafts-kriterier
enn klimagassutslipp - f.eks distriktsutvikling (inntekt i
skogbruket og skogindustrien).
P2f: Risiko. Argumentet P2 (ikke å øke produksjonen av
skogbasert bioenergi) bygger implisitt på at en om 20-50 år
har løst klimaproblemet med annen type teknologi enn bruk av
skog-basert bioenergi. Hvilken teknologi er det – og hva
om den ikke blir utviklet? Da har vi en CO2-bombe i
skogen og et meget redusert handlingsrom. Dette blir
ytterligere forsterket dersom en trekker inn framtidige
klimaendringer som sannsynligvis vil gi økt risiko for store
skogskader (vind, råte, innsekt m.v.)og dermed store
klimagassutslipp fra stående skog – ikke bare CO2 men også
CH4 og andre sterke klimagasser.
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
15
Noen hovedsvakheter i Bjart Holtsmarks analyser (Basert
på SSB Rapport 3/2010 Økonomiske analyser: Om
tømmerhogst og klimanøytralitet).
 Hogstavfall (GROT – greiner og topp) benyttes ikke til
bioenergi. Men utslipp av CO2 fra GROT er medregnet! I dag
(ved en avvirkning på ca 10 mill m3 per år) får vi ca 4 mill m3
GROT per år – mens det som tas ut til bioenergi er under 200
000 m3
 BH forutsetter at alt stammevolum går til bioenergi. Han ser
helt bort fra realitetene i dagens skogbruk: at hoveddelen av
stammevolumet går til massevirke og skurtømmer som i dag
har 10-15 ganger større verdi enn bioenergivirke. Han får
dermed heller ikke med klimagassgevinstene ved at
skurtømmer (via trelast) substituerer for mer energi-intensive
bygningsprodukter ( stål, aluminium og cement) og så - etter
endt levetid – brennes og erstatter fossilt brensel.
 Ingen investeringer gjøres i primærproduksjonen (for eksempel
gjødsling) - det er ingen konsistens mellom investering i
primærproduksjonen og hogsttidspunkt.
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
(svakheter forts.)
 Skogmodellen som benyttes er en såkalt ”normalskog ”– dvs.
BH forutsetter at skogen ved analysens start er i balanse i den
forstand at en i basishogst-scenarioet fra første periode og ut
alle perioder hogger samme maksimale kvantum hvert år.
Dette er langt fra realitetene i dagens norske skogbruk, der
hogstkvantumet ligger på under halvparten av årlig tilvekst.
 Skogen er videre modellert som å bestå av ett treslag (gran)
en bonitet (G14) , og ens tetthet (ved samme alder), også
ganske fjernt fra dagens skogstruktur. Spesielt viktig er det at
BH dermed ikke har mulighet til å modellere
klimagassgevinsten ved å hogge gamle, glisne bestand på god
bonitet.
 BH diskuterer i meget liten grad realismen i sin analysemodell
16
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
(svakheter forts.)
 Forutsetningene om virkningsgrad, fuktinnhold og
substitusjonseffekter ved skogbasert bioenergi og bruk av
fossilt brensel bygger på ”gamle tall” som i dag bør revideres.
 Samlet sett er min konklusjon at BHs analyser har tvilsom verdi
og undervurderer til dels sterkt klimagassgevinsten ved bruk av
skogbasert bioenergi.
17
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
III. Konklusjoner

Bærekraftighets-begrepet er vidt, og en kan stille spørsmål
ved hvor nyttig det er. Størst nytte har det kanskje for å
antyde retning for ønsket utvikling.

”Bærekraftig bioenergi” dreier seg om mer enn
klimagassutslipp, og må vurderes i forhold til hvordan den
påvirker dekningen av sentrale samfunnsbehov /mål knyttet
til matproduksjon, verdiskaping/inntekt, biologisk mangfold,
rekreasjon, risiko osv.
18
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
 Bærekraftig bioenergi basert på skogsvirke er i høgste grad
mulig i Norge. En nødvendig betingelse er at kriteriene for
bærekraftig skogbruk overholdes, og at de inkluderer kriterier
for klimagass-effekt.
 Det er nok hogstavfall og bioenergivirke i Norge i dag til å
holde i gang en betydelig bioenergiproduksjon.
 Hovedproblemet er å få til økt avvirkning (jmf. tidligere figur
over historisk utvikling). Dersom en av klimahensyn ønsker
avvirkning på visse typer bestand (t.eks. gamle, glisne
bestand på høy bonitet) kan en utforme virkemidler for det.
19
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
 Biomassen må benyttes der den har størst klima-effekt (eks.
erstattte kull i Danmark?). Også her er ulike virkemidler mulig.
Størrelsen på klima-effekten av økt bruk av bioenergi
avhenger av hvilken energitype som bioenergien substituerer
og hvor effektivt den utnyttes. For biomasse fra skog (som har
lang omløpstid) er det også viktig på hvilket tidspunkt i
omløpet virket hogges.
 Holtsmarks modeller er altfor enkle og bør erstattes av mer
realistiske analyser.
20
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
 Viktige forskningsoppgaver framover er:
– Utvikle enda bedre teknologiske løsninger for produksjon og
bruk av bioenergi
– Få sikrere funksjoner for mortalitet i gammel skog
– Utvikle bio-økonomiske modeller som gir en realistisk
beskrivelse av hele karbonsyklusen knyttet til skog og bruk av
biomassen. Ved INA godt i gang med det – i løpet av våren vil
vi ha analysemodeller som langt bedre enn idag kan analysere
klimagasseffektene av ulike tiltak knyttet til skog og bruk av
skogsvirke.
21
www.umb.no
Institutt for naturforvaltning
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
 Mange interessante forskningsprosjekter pågår innen
bioenergi på dette området. Spesielt kan her nevnes
prosjektene
–
CenBio - Bioenergy Innovation Centre - et
samarbeidsprosjekt over 8 år mellom sentral aktører i
bioenerginæringen og forsknings-miljøene i Trondheim (NTNU
og SINTEF) og på Ås (Inst. for skog og landskap, Bioforsk,
Norsk senter for bioenergiforskning, UMB)
– KlimaTre – et samarbeidsprosjekt mellom skogbruk,
skogindustri , Inst. for skog og landskap, SINTEF og UMB.
22
www.umb.no
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
www.umb.no

similar documents