ฐานข้อมูลอำนวยความปลอดภัย - สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

Report
สำนักอำนวยควำมปลอดภัย
http://bhs.doh.go.th
• โครงสร้ำงองค์กร
• หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ระบบงานอานวยความปลอดภัย
 ฐำนข้อมูลอำนวยควำมปลอดภัย
 รูปแบบกำรจัดทำรำยงำน
 ระบบสำรสนเทศ
 กลุ่มบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
 ระบบสำรสนเทศอุบตั ิ เหตุบนทำงหลวง
(HAIMS)
ฐำนข้อมูลอำนวยควำมปลอดภัย
ฐานข้อมูลปริมาณจราจร
- สำรวจโดยเครื่องนับรถอัตโนมัติ
- สำรวจโดยคนแจงนับ
ฐานข้อมูลอุบตั เิ หตุ
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
- ทางแยก
- จุดตัดทางรถไฟ
- ไฟฟ้าแสงสว่าง
- ไฟสัญญาณจราจร
- ราวกันอันตราย
- สะพานลอยคนเดินข้าม
วงจรจัดทำฐำนข้อมูล
ปรับปรุง/พัฒนา
จัดทาฐานข้อมูล
กาหนดรูปแบบวิธกี าร
ติดตาม
ประเมินผล
ฝึกอบรมสร้าง
ความเข้าใจ
บันทึกข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
การนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้
สารวจข้อมูล/
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กาหนดแนวทาง
การตรวจสอบ
รูปแบบรำยงำน
1. รำยงำนตำมตำรำงเวลำ (Schedule Report)
2. รำยงำนแสดงส่วนประกอบสำคัญ (Key Indicator Report)
3. รำยงำนตำมคำขอ (Demand Report)
4. รำยงำนกรณี ยกเว้น (Exception Report)
5. รำยงำนแบบเจำะลึกรำยละเอียด (Drill Down Report)
ควำมหมำยและบทบำทของ
ระบบสำรสนเทศ
ระบบสำรสนเทศ (information System : IS)
ระบบที่จดั ทำโดยมีส่วนประกอบพืน้ ฐำนที่เกี่ยวข้องกับ
• การเก็บ (นาเข้าข้อมูล / Inputs)
• การจัดการ (ประมวลผล / Processing)
• การเผยแพร่ (แสดงผล / Outputs)
• การปรับปรุงเปลีย่ นแปลง (สะท้อนกลับ / Feedback)
ระบบสำรสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
(Computer Base Information System : CBIS)
ฮำร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
ข้อมูล
การ
สือ่ สาร
ข้อมูล
ขบวนการ
บุคคล
กลุ่มบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบงำน
ผูใ้ ช้งาน
ระบบ
ผูพ้ ฒ
ั นา
โปรแกรม
ประยุกต์
ผูใ้ ช้งาน
ระบบเพือ่
งานวิเคราะห์
ผูด้ แู ลระบบ
ผูว้ เิ คราะห์
และออกแบบ
ระบบ
ผูบ้ ริหำร/ผูจ้ ดั กำรโครงกำรพัฒนำระบบ
ประเภทบุคลำกร
1. ผูใ้ ช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศ
1.) สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้
2.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสำรสนเทศ
3.) มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศที่พฒ
ั นำมำกขึน้
ประเภทบุคลำกร (ต่อ)
2. ผูใ้ ช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศเพื่องำนวิเครำะห์
1.) สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้
2.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสำรสนเทศ
3.) มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำแบบจำลองเพื่อกำรวิเครำะห์
4.) กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ
ประเภทบุคลำกร (ต่อ)
3. ผูพ้ ฒ
ั นำโปรแกรมประยุกต์
1.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสำรสนเทศ
2.) มีควำมรู้เกี่ยวกับภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และ
วิธีกำรเรียกใช้งำนไลบำรี่ด้ำนโปรแกรมภูมิศำสตร์สำรสนเทศ
GIS API
3.) มีควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงและกำรใช้ฐำนข้อมูลเบือ้ งต้ น
ประเภทบุคลำกร (ต่อ)
4. ผูว้ ิ เครำะห์และออกแบบระบบภูมิสำรสนเทศ
1.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสำรสนเทศ
2.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับสถำปัตยกรรมระบบ
3.) มีควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิ งำนของหน่ วยงำน
4.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลภูมิสำรสนเทศใน
ระบบฐำนข้อมูล
5.) มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล ทัง้ ในรูปแบบ
ตำรำง และรูปแบบข้อมูลภูมิสำรสนเทศ และใช้คำสังในกำรท
่
ำงำน
กับระบบฐำนข้อมูล (SGL Statement)
6.) มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์
7.) มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบระบบทัง้ ฐำนข้อมูลและโปรแกรม
8.) มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงในกำรทดสอบโปรแกรมประยุกต์
ประเภทบุคลำกร (ต่อ)
5. ผูด้ แู ลระบบภูมิสำรสนเทศ
1.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสำรสนเทศ
2.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสำรสนเทศที่พฒ
ั นำมำกขึน้
ทัง้ ในส่วนกำรออกแบบ สถำปัตยกรรมระบบ โปรแกรมประยุกต์
และฐำนข้อมูล
3.) กำรติดตัง้ และปรับค่ำระบบ (configuration) ทัง้ ในส่วน ซอฟต์แวร์
ฮำร์ดแวร์ และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ระบบฐำนข้อมูล
ประเภทบุคลำกร (ต่อ)
6. ผูจ้ ดั กำรโครงกำรระบบภูมิสำรสนเทศ
1.) มีควำมรู้เกี่ยวกับ GIS Concept
2.) มีควำมรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับองค์กำร ระบบภูมิสำรสนเทศพัฒนำขึน้
ทัง้ ในส่วนกำรออกแบบ สถำปัตยกรรมระบบ โปรแกรมประยุกต์
และฐำนข้อมูล
3.) กำรบริหำรโครงกำร
4.) กำรเจรจำต่อรอง
5.) กำรสื่อสำรทีมงำน
ประเภทบุคลำกร (ต่อ)
7. ผูบ้ ริหำร
กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย รวมถึง
ควบคุม ดูแล และให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ ำหมำย
วงจรกำรพัฒนำระบบ
ศึกษาระบบ
เข้าใจปญั หา
การดูแลรักษาระบบ
ประเมินผล
การแก้ไขปญั หา
การนาระบบไปใช้งาน
นาการแก้ไขปญั หาไปใช้งาน
การวิเคราะห์ระบบ
เข้าใจการแก้ไขปญั หา
การออกแบบระบบ เลือก
และวางแผนการแก้ไข
ปญั หาทีด่ ที ส่ี ดุ
ประวัติกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลอุบตั ิ เหตุ
• พ.ศ. 2505
• พ.ศ. 2518
• พ.ศ. 2535
• พ.ศ. 2554
• พ.ศ. 2556
- แบบภยันตรำยบนทำงหลวง (ภ.3 )
- แบบรำยงำนอุบตั ิ เหตุบนทำงหลวง (ส.3-02)
- ปรับปรุงแบบรำยงำนอุบตั ิ เหตุบนทำงหลวง (ส.3-02)
- ปรับปรุงแบบรำยงำนอุบตั ิ เหตุบนทำงหลวง (ส.3-02)
ให้มีกำรอ้ำงอิงจุดเกิดเหตุบนแผนที่ GIS ในรำยงำน
ออนไลน์ ผำ่ นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Haims 2010)
- ปรับปรุงระบบ Haims 2010 เป็ น Haims 2013
- เพิ่มรูปแบบรำยงำนในช่วงเวลำตำมคำขอ เช่น
เทศกำลปี ใหม่ สงกรำนต์

similar documents