RNDr. Ľuboš Maňko – lektor školenia

Report
Digitálne technológie v materskej
škole
RNDr. Ľuboš Maňko
Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha
slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. .....
Jan Amos Komenský
Obsah
Práca s obrázkami
Revelation Natural Art
• kreslenie od ruky
• ukladanie obrázkov
• kreslenie elíps a kruhov
• tablet a typy súborov
oTyp BMP
oTyp JPG
oTyp PNG
• kopírovnie oblasti a vylievame farby
• zmena veľkosti, kreslenie rovných čiar
• používanie pečiatok
3
Práca s textom verzia pre MS
Office 2007
MS Word 2007
Pracujeme s textom
•
•
•
•
odseky
vkladanie medzery
dopisovanie slov
uloženie dokumentu
Upravujeme dokument
•
•
•
•
písmo tučné, farebné a ležaté (kurzíva)
vytlačenie upravenej básničky
ilustrovanie dokumentu obrázkom zo súboru
vkladanie obrázkov priamo do vety,
orientáciu strany
4
Práca s internetom
• prezeranie webových stránok
• vyhľadávanie webových
stránok pomocou katalógu
• zapamätávanie si obľúbených
stránok
• ukladanie informácií z
webových stránok
• používanie elektronickej
pošty
• vyhľadávanie podľa
kľúčových slov
• dodržiavanie netikety
5
Digitálny fotoaparát
Praktické fotografovanie
• opis digitálneho fotoaparátu
• prvé fotografie
• prezeranie fotografií, sťahovanie
fotografií do počítača
Úprava fotografií v počítači
•
•
•
•
•
otočenie
zmenšenie alebo zväčšenie
orezanie
zaostrenie: jas kontrast
odstránenie červených očí
6
Multimédiá
Pracujeme so zvukom
• formáty zvukových súborov
• nastavenie hlasitosti zvuku v počítači
• prehrávanie zvukových súborov
• spustenie programu Windows Media
Player
• nahrávanie zvuku do počítača
• uloženie zvukového súboru
Vytváranie animácie v RNA
Vytváranie a spracovanie videa
Získavanie a využívanie informácií
z multimediálnych zdrojov
• autorské práva
7
Digitálne hračky
Zoznámenie sa s Bee-Botom
Zahranie sa s Bee-Botom
Bee-Bot a počítač
Digitálne hračky v našej triede
8
Prezentácie verzia pre MS
Office 2007
Pracovanie s hotovou prezentáciou
Tvorba vlastnej prezentácie

vkladanie objektov

používanie pripravených motívov

rozhýbanie prezentácie

vkladanie ďalších objektov

vkladanie hypertextových odkazov
Tlačenie prezentácie
Zásady tvorby prezentácií
9
Softvérové prostredia pre deti






Edukačný softvér
S deťmi na internete – edukačné
portály
infovekacik.sk
rexik.sk
alik.cz
detskeomalovanky.cz
detskestranky.cz
Cirkus šaša Tomáša
IBM KidSmart
Iný, voľne šíriteľný softvér
GCompris
10
Didaktika práce s digitálnymi
technológiami
Didaktika aplikovaná na predškolský vek
odpovedá najmä na otázky:

Prečo je potrebná výučba?

Čo si majú deti osvojiť v materskej
škole, čo si majú odniesť do života?

PODMIENKY
CIELE
DIDAKTICKÉ ZÁSADY
Ako majú učitelia vyučovať a ako sa
majú deti učiť?
UČITEĽ
UČIVO
VYUČOVANIE
ŽIACI
UČENIE SA
VYUČOVACÍ PROCES
(VÝUČBA)
METÓDY
ORGANIZAČNÉ
FORMY
MATERIÁLNE
PROSTRIEDKY
VÝSLEDKY
11
Spoločne na internete
Sociálne siete
Tvorba a zdieľanie Google
dokumentov
Vytváranie a úprava
webovej stránky
Skype – nástroj okamžitej
komunikácie
Portál Úspešná škola
12
Integrácia DT do prostredia MŠ
Ako vytvoriť digitálny kútik v triede MŠ
Organizácia práce v triede s DT

formulovať konkrétne výchovno-vzdelávacie ciele a stanoviť pravidlá aktivít s DT

premyslieť stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti na konkrétne aktivity s využitím DT

definovať, ktoré kompetencie sa budú rozvíjať s využitím DT

určiť primerané organizačné formy

aplikovať primerané DT

určiť ďalšie hrové kútiky a edukačné činnosti, ktoré sa budú uskutočňovať

určiť primeraný počet skupín v triede

zadeliť deti do skupín

stanoviť čas – primeranú dĺžku trvania aktivít s DT

určiť, ktoré ďalšie učebné pomôcky, hrový a ostatný materiál okrem DT použije

zabezpečiť rovnosť príležitosti na prácu s DT

vedieť hodnotiť efekty využívania DT
13
Zdravo a bezpečne s DT
Bezpečnosť detí v počítačovom
kútiku
 bezpečnostné pravidlá
v počítačovom kútiku
Počítač v rodine
 bezpečnosť detí na internete
14
Použitá literatúra

http://www.google.sk/imgres?q=matersk%C3%A1+%C5%A1k%C3%B4lka+gif&hl=sk&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbni
d=UvfiwG4Eom99XM:&imgrefurl=http://zsvradiste.edupage.sk/text2/&docid=5SMk3yILY8beM&imgurl=http://zsvradiste.edupage.sk/photos/icons/gif008.gif&w=180&h=180&ei=qHuZUN3HK4WF4ASG6IEY&zoo
m=1&iact=hc&vpx=605&vpy=405&dur=2841&hovh=144&hovw=144&tx=75&ty=115&sig=108776294834326269774&pag
e=2&tbnh=143&tbnw=133&start=16&ndsp=30&ved=1t:429,r:16,s:20,i:176, dostupné dňa 06.11.2012

Moravčík, M. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 1: Práca s obrázkami,.

Kalaš, I. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 2: Práca s textom verzia pre MS Office 2007,.

Hrušecký, R. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 3: Práca s internetom.

Ligas, S. , Krommerová, A. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 4: Digitálny fotoaparát.

Záhorec, J. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 5: Multimédiá.

Kopelke, K. Making your classroom buzz with Bee-Bots: Ideas and Activities for the Early Phase. Queensland: ICT Learning
Innovation Centre. Dostupné na
http://www.learningplace.com.au/uploads/documents/store/doc_669_2468_beebotguideA4v2.pdf

Lydon, A. Let's Go with Bee-Bot. Using your Bee-Bot across the curriculum. TTS. Group. Ltd., 2007. ISBN 978-1-906213-787

O’Hara, M. ICT in the Early Years. Londýn: Continuum, 2004. ISBN 0-8264-6644-3

Price, H. (ed.) The Really Useful Book of ICT in the Early Years. Abingdon: Routledge, 2009. ISBN 0-415-43418-1

Siraj-Blatchford, I., Siraj-Blatchford, J. A guide to developing the ICT curriculum for early childhood education. 2nd Edition,
Early Education, Trentham Books Ltd., 2006. ISBN 978-1-85856-300-8

Whittle, B., Jayne, H. ICT without PC. ICT with cameras, floor robots and more. Leamington Spa: Scholastic Ltd., 2007. ISBN
978-0439-94555-4

Pekárová , J. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 6: Digitálne hračky.

Hrušecký, R. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 7: Prezentácie verzia pre MS Office 2007.

Moravčík, M. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 8: Softvérové prostredia pre deti.
15
Použitá literatúra
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Anderson, L. a kol. (2001): A Taxonomy for Learning, Teaching a Assessing of Educational Objectives, New York:
Longman.
Beneš, Rambousek, Fialová a kol. (eds.) (2005a): Vzdělávání pro život v informační společnosti I. Praha : Vydavatelství
ČVUT Praha.
Beneš, Rambousek, Fialová a kol. (eds.) (2005b): Vzdělávání pro život v informační společnosti II. Praha : Vydavatelství
ČVUT Praha.
Čáp, J. Mareš, J. (2007): Psychológia pre učiteľov, Portál, Praha.
Guziová, K., Haverlík, I.K., Uherčíková, V. (1999): Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách, MŠ SR,
Bratislava.
Hajduková, V. a kol. (2008): Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Metodické
centrum Bratislava, Bratislava.
Hayes, M., Whitebread, D.(eds.): ICT in the Early Years. Open University Press, 2006
Hejný, M. a kol. (1990): Teória vyučovania matematiky 2, SPN, Bratislava.
Kalaš, I. (2010): Digitálna gramotnosť a Pinocchiov zlatý kľúčik, In: Moderné vzdelávanie v materskej škole, Prievidza.
Kalaš, I. (2002): Informatika a informatizácia (Čo ponúkajú IKT iným predmetom 3. časť), In: JEDENÁCTÉ POŠKOLE,
Seminár o počítačích ve škole, 10,-12, 4, 2002, Lázně Sedmihorky.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (2009), Štátny pedagogický ústav: Štátny vzdelávací program ISCED O
predprimárne vzdelávanie. Prievidza: Patria.
Moravčík, M. (2008): Edukačný softvér pre deti predškolského veku, Minimová práca, Fakulta matematiky, fyzika
a informatiky UK v Bratislave, Bratislava.
Mujkošová, E. (2009): Rozvíjajúci vzdelávací program: Poznávajme a objavujme svet s počítačom a interaktívnou
tabuľou. Materská škola, Ulica V.Clementisa, Prievidza.
Pekárová, J. (2008): Integrácia digitálnych technológií do predškolskej prípravy, Minimová práca, Fakulta matematiky,
fyzika a informatiky UK v Bratislave, Bratislava.
Pekárová, J., Králiková, M.: Digitálne technológie pre deti. In: Predškolská výchova, roč. 63, č. 4 (2009), s. 31-37
16
Použitá literatúra
◦ Price, H. (ed.): The Really Useful Book of ICT in the Early Years. Routledge 2009
◦ Qualifications and Curriculum Authority QCA: ICT in the foundation stage. Guidance
Early Years. (on-line, cit. 25.05.2010)
www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/publications/0/1944/
◦ Turek, I. (2008): Didaktika , IURA EDITION, Bratislava.
◦ Uherčíková, V., Haverlík, I. (2007): Didaktika rozvíjania základných matematických
predstáv, DONY, Bratislava.
◦ Vankúš, P. (2006): Didaktická hra vo vyučovaní matematiky, In: Matematika v škole
dnes a zajtra, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok.
◦ Vankúš, P. (2007): Influence of didactical games on pupils' attitudes towards
mathematics and process of its teaching, In: European Research in Mathematics
Education: Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in
Mathematics Education, University of Cyprus, Larnaca, s. 369-378
◦ Zelinová, M. (2004): Výchova človeka pre nové milénium. Teória a prax tvorivo –
humanistickej výchovy. ROKUS, Prešov.
◦ Blaho, A. a kol. (2010): Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl
v predmete informatika – Didaktika predmetu informatická výchova 1. Bratislava.
◦ Kalaš, I. (2000): Čo ponúkajú informačné technológie iným predmetom (1.časť),
Zborník konferencie Infovek 2000
◦ Kalaš, I. (2001): Čo ponúkajú informačné technológie iným predmetom (3.časť),
Informatika a informatizácia, Zborník konferencie Infovek 2001.
17
Použitá literatúra

Mujkošová, E. , Uherčíková, V. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 9: Didaktika práce s digitálnymi
technológiami.

Chalachánová, M., Hrušecký , R. ,Krommerová, A. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 10: Spoločne na
internete

Beneš, P., Rambousek, V. a Fialová, I. (eds.) (2005) Vzdelávání pro život v informační společnosti, Praha : Univerzita Karlova
v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN 80-7290-198-2

Blaho, A. a kol. (2010) Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika – Didaktika
predmetu informatická výchova 1. Bratislava : ŠPÚ, ISBN 978-80-8118-038-5

Hajdúková, V. a kol. (2009) Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava :
Metodicko - pedagogické centrum, ISBN 978-80-8052-341-1

Kalaš, I. (2000) Čo ponúkajú informačné a komunikačné technológie iným predmetom (1. časť). In: zborník konferencie
Infovek 2000, ISBN 80-7098-265-5

Kalaš, I. (2001) Čo ponúkajú IKT iným predmetom (3. časť). In: Informatika a informatizácia, zborník konferencie Infovek
2001, ISBN 80 7097 487 7

Kalaš, I. (2010) Recognizing the potential of ICT in early childhood education. UNESCO IITE, Moscow

Moravčík, M. (2008) Edukačný softvér pre deti predškolského veku. Písomná práca k minimovej skúške. Bratislava : FMFI
UK.

Pekárová J. (2008) Integrácia digitálnych technológií do predškolskej prípravy. Písomná práca k dizertačnej skúške .
Bratislava : FMFI UK Dostupné na http://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/pekarova_minimova.pdf

Pekárová J., Králiková, M. (2009) Digitálne technológie pre deti. In : Predškolská výchova. Roč. 63, č. 4 (2008/2009), s. 3137. ISSN 0032-7220
18
Použitá literatúra

















Price, H. (Ed.) (2009) The Really Useful Book of ICT in the Early Years. Routledge, London
Štátny pedagogický ústav (2009) Štátny vzdelávací program ISCED 0 predprimárne vzdelávanie. Prievidza : Patria, ISBN
978-80-969407-5-2
Králiková, M. a kol. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 11: Integrácia DT do prostredia MŠ. Baddocks Wood
Primary Online (dostupné online 15.10.2010) Children, ICT and e-safety, propagačný leták pre rodičov,
http://www.badockswood.bristol.sch.uk/files/esafety_leaflet.pdf
Byron, T. (2008) Safer Children in a Digital World. The Report of the Byron Review. Department for Children, Schools and
Families Publications, Sherwood Park, UK
Černochová, M., Komrska, T., Novák, J. (1998) Využití počítače při vyučování. Praha: Portál, s. 13, 15
Hlavenka, J. (1998) Prvé kroky s počítačom. Brno: Computer Press, 135 s., ISBN – 80-85896- 25-7
Kaiserová, D. (2006) Počítačová gramotnosť detí – využitie domáceho PC. Diplomová práca, Bratislava: UK, Pedagogická
fakulta
Kalaš, I. (2010) Recognizing the potential of ICT in early childhood education. UNESCO IITE, Moscow
Nešpor, K. (2001) Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál
O'Hara, M. (2004) ICT in the Early Years. London: Continuum, Classmates Series, 2004. ISBN 0-8264-6644-3
Roubal, P. (2000) Informatika a výpočetní technika, 1. díl. Praha: Computer Press
Tapscott, D. (2009) Grown Up Digital. New York: McGraw Hill ISBN 978-0-07-150863-6
Valkovičová, B. (2003) Využitie výpočtovej techniky na vyučovaní 1. stupňa základnej školy. Bratislava, Rigorózna práca,
2003.
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2008)0207_/COM_COM(2008)0207_sk.pdf
www.pegionline.eu/sk/index/id/187
www.pegi.info/sk/
Strýčková, G. a kol. Digitálne technológie v materskej škole, Blok č. 12: Zdravo a bezpečne s DT
19
Záverom by som sa chcel poďakovať Metodickému centru v Košiciach
a hlavne Ing. Ivane Nagyovej, projektovej manažérke projektu MATSR,
že mi umožnila participovať na tomto projekte ako lektorovi, a touto
cestou spoznať úžasných kolegov z materských škôl.
Moje poďakovanie samozrejme patrí frekventantom tohto vzdelávania,
za to, že to so mnou vydržali, a možno sa aj niečomu novému priučili,
že mali trpezlivosť a chuť pracovať, aj keď to miestami bolo dosť
náročné.
20

similar documents