prezentacija - dr Branko Glavonjić

Report
Drvna biomasa kao obnovljiv
izvor energije
Klasifikacija drvne biomase
Gorivo na bazi drveta
Šumska
biomasa
Energetske
šume
Šume sa
kratkom
ophodnjom
Glavni
(primarni)
ostaci
Reciklirinao
drvo
Sporedni
(sekundarni)
ostaci
Cela stabla
za energiju
(tanka
oblovina i
Industrijski
Ostaci pilikom seča ostalo drvo iz ostaci
šume)
Panjevi
Kora
Korišćeno drvo:
Gradjevinarstvo
Rekonstrukcije u
domaćinstvima
Drvena ambalaža
Piljevina
Iverje i sečka
Okorci, okrajci,
odresci
Lignin
5 drvnotehnološka konferencija, Opatija, 02-03.jun 2008
Energetske šume
Ostaci prilikom seče i izrade šumskih sortimenata
Korenje i panjevi
Tanka oblovina i ostalo drvo iz šume
Ostaci iz industrijske prerade drveta
Kora
Drvo korišćeno u građevinarstvu
Drvena ambalaža
Drvo korišćeno u domaćinstvima
Potencijali u Srbiji
Površina pod šumama:
2 252 400 ha
(29.1%)
Drvna zapremina:
362.5 mil m3
160.9 m3 /ha
Godišnji prirast:
9.079 mil m3
4.0 m3 /ha
Državne šume: 53%
Privatne šume: 47%
Ostatak iz šuma


Teoretski potencijali
šumskog ostatka iznose
oko 1,2 miliona m3
(obračunato u momentu i
neposredno nakon seče i
izrade šumskih
sortimenata).
S obzirom da se navedeni
iznos šumskog ostatka ne
može u potpunosti
koristiti (npr. panjevi,
sitna granjevina),
raspoloživa količina
šumskog drvnog ostatka
iznosi 600 hiljada m3
godišnje;
Ostatak iz drvne industrije




Prema sprovedenim istraživanjima
kod vodećih prerađivača drveta u
Srbiji oko 35% ukupne količine
drvnog osdtatka se trenutno koristi
za sopstvene potrebe (grejanje
prostorija i sušenje drveta) dok se
ostatak prodaje na tržištu;
Kod malih pilana drvni ostatak se
skoro u potpunosti prodaje na tržištu
s obzirom da iste nemaju kapacitete
za sušenje rezane građe;
Najveći kupci drvnog ostatka iz
pilanske prerade drveta u Srbiji su
proizvođači ploča na bazi drveta i
proizvođači peleta, a manji deo
kupuju i domaćinstva za grejanje
(stanje sredinom 2009.godine);
cca 560 hiljada m3/god
Osnovni finalni oblici drvne biomase za potrošnju
A) Drvna sečka
C) Drvni briketi
B) Cepano drvo
D) Drvni peleti
Potrošnja energije na bazi drveta u
domaćinstvima u Srbiji?



S obzirom da je potrošnja finalne energije u Srbiji u 2008.godini iznosila 8,516
Mtoe to je učešće energije dobijene iz energenata na bazi drveta iznosilo
13,7%.
Ukupna količina proizvedene energije iz goriva na bazi drveta u 2008.godini
iznosila je 1,17 Mtoe.
Doprinos energije na bazi drveta smanjenju uvozne zavisnosti Srbije samo u
odnosu na uvoz prirodnog gasa, u 2009.g., iznosio 653,96 miliona US$.
Učešće pojedinih energenata u potrošnji toplotne energije u
domaćinstvima u Srbiji u 2008.godini
Ogrevno drvo i
energenti na
bazi drveta
27%
Električna
energija
29%
Ugalj
7% Gas
7%
Naftni derivati
2%
Daljinski
sistem
grejanja
28%
Drvna biogoriva u javnim sistemima za daljinsko grejanje u Srbiji
Hvala na pažnji

similar documents