ve İndirimli Teminat Uygulama Sistemi

Report
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Hızlandırılmış iade sisteminden yararlanmak için kaç yıl vergi
mükellefi olmak gerekir?
Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla vergi
mükellefiyeti bulunmalıdır.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
HİS sertifikası almak için bilanço değerleriyle ilgili şartlar
nelerdir?
Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar
vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilânço değerleri asgari;
Aktif toplamı 200.000.000 TL, Maddi duran varlıklar toplamı 50.000.000 TL,
Öz sermaye tutarı 100.000.000 TL, Net satışlar 250.000.000 TL olmalı.
Daha önce 4 şartın birlikte sağlanmış olması aranıyordu şu an herhangi
3’ünün sağlanmış olması yeterlidir.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Ortalama işçi çalıştırma şartı 350 kişiydi, sayı yükseldi mi?
Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş
olan muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi
sayısı 250 ve üzeri olarak yeniden belirlendi.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
İnceleme elemanına defter ve belge ibraz edilmemiş olması
HİS’den faydalanmaya engel mi?
Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde mücbir
sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin
ibrazından imtina edilmemiş olması gerekir.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
HİS sertifikası alınabilmesi için hangi vergi türlerine ilişkin
beyanname verme ödevi aksatılmamış olmalı?
Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde; gelir
veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV uygulamalarından her birine ait
beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla
aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen
beyannameler hariç) gerekir.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmuş
ancak genel esaslara dönmüş mükellefler de HİS sertifikası alabilir
mi?
Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde sahte
belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya
kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmuş ancak genel
esaslara dönmüş mükelleflerin diğer şartları da sağlamaları halinde
HİS sertifikası alması mümkündür.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Başvuru tarihi itibarıyla özel esaslara tabi olmayı gerektiren
bir durumu bulunan mükellefe HİS sertifikası verilir mi?
Başvuru tarihi itibarıyla KDV iade taleplerinde özel esaslara
tabi olmayı gerektiren bir durumun bulunmaması HİS’in
şartlarından biri olup bu durumdaki mükellefe bu aşamada sertifika
verilmesi mümkün değildir.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Vergi borcu bulunanlar HİS’den faydalanabilir mi?
Başvuru
tarihi
itibarıyla
vergi
borcu
bulunmaması
gerekmektedir. Vergilerin tecil edilmiş olması ise bu şartın ihlali
sayılmayacaktır.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
HİS sertifikası başvuru tarihinden sonra kaç gün içinde
alınabilir?
Belirlenmiş şartları taşıyan mükelleflere başvuru tarihini
izleyen 15 gün içinde HİS sertifikası verilecektir.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
HİS sertifikasına sahip mükelleflerin KDV iade taleplerinin
yerine getirilmesinde tutar sınırlaması ve YMM raporu ibraz
zorunluluğu var mıdır?
HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri tutarına
bakılmaksızın, teminat, VİR veya YMM raporu aranılmadan yerine
getirilecektir.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
HİS uygulamasına göre nakden iade talepleri kaç günde yerine
getirilecektir?
Nakden iade taleplerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak
KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde
olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun tamamlanma sürecini
izleyen beş iş günü içinde iade edilecektir.
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Hangi durumlarda HİS sertifikası iptal edilecektir?
HİS sertifikası iptal nedenleri;
- Belge eksikliğine rağmen iade edilen KDV tutarı kadar nakdi teminat veya
banka teminat mektubu verilmemesi,
- Bilanço değerlerinin belirlenen tutarların altına inmesi,
- İşçi sayısı şartında %25’i aşan bir azalma,
- Defter belge ibraz etmeme,
- Vergi borcunun ödenmemesi,
- SMİYB düzenleme veya kullanmaya ilişkin olumsuz rapor,
- Haksız/yersiz iade tutarının ilgili dönemde yapılan vergi iadelerine oranının
% 5’i aşması.
%4
%8
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İTUS sertifikası iade hakkı doğuran hangi işlemlerde geçerli
olacaktır?
KDV Kanunu ile ilgili iade hakkı doğuran bütün işlemler için
(tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler, indirimli oran,
tevkifat) indirimli teminat uygulamasından faydalanılabilecektir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İndirimli
teminat
faydalanabilecektir?
uygulaması
sisteminden
İade hakkı sahibi tüm mükellefler yararlanabilir.
kimler
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
01/05/2014 öncesinde indirimli teminat uygulamasından
yararlananların İTUS Sertifikası almak için başvurusu gerekir mi?
Tebliğin yürürlüğünden önce indirimli teminat uygulaması
kapsamında olan mükelleflerin İTUS sertifikası almak için bağlı
olduğu vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa yeniden başvurması
gerekmektedir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
2014 yılı Ocak ayında vergi mükellefiyeti tesis ettiren imalatçıihracatçı firmaya hangi şartlarla İTUS sertifikası verilir?
İTUS’a ilişkin genel şartlardan birisi de başvuru tarihinden
önceki son üç takvim yılı içinde vergi mükellefiyetinin bulunmasıdır.
Dolayısıyla, 2014 yılı Ocak ayında vergi mükellefiyeti tesis ettiren
imalatçı-ihracatçı firmaya İTUS sertifikası verilmesi mümkün
değildir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İnceleme elemanına defter ve belge ibraz edilmemiş olması
İTUS sertifikası alınmasına engel teşkil eder mi?
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde mücbir
sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin
ibrazından imtina edilmemiş olması, İTUS’un genel şartları arasında
sayılmıştır.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İTUS sertifikası alınabilmesi için hangi vergi türlerine ilişkin
beyanname verme ödevi aksatılmamış olmalı?
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde; gelir veya
kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV
(tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait beyanname verme
ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış
olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler
hariç) gerekir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmuş
ancak genel esaslara dönmüş mükelleflere de sertifika verilecek
midir?
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde sahte
belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya
kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmuş ancak genel
esaslara dönmüş mükelleflerin diğer şartları da sağlamaları halinde
İTUS sertifikası alması mümkündür.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Cari yılda YMM ile tam tasdik sözleşmesi düzenlenmemiş ise
İTUS sertifikası verilmeyecek midir?
Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına
ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması genel şarttır. Buradaki son
iki takvim yılından kasıt; cari takvim yılı ve bir önceki takvim yılı
toplamıdır.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Başvuru tarihi itibarıyla özel esaslara tabi olmayı gerektiren
bir durumu bulunan mükellefe İTUS sertifikası verilir mi?
Başvuru tarihi itibarıyla KDV iade taleplerinde özel esaslara
tabi olmayı gerektiren bir durumun bulunmaması İTUS’un genel
şartlarından olup bu durumdaki mükellefe bu aşamada sertifika
verilmesi mümkün değildir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İTUS’dan faydalanmak için vergi borcunun kaç TL’nin altında
olması gerekir?
İTUS ile ilgili “ödenmesi gereken vergi borcunun
bulunmaması” şartında herhangi bir alt limit söz konusu değildir.
Ancak, vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali
sayılmayacaktır.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Mükellef hakkında YMM raporu dışında rapor bulunmaması,
İTUS’daki “birbirini izleyen beş vergilendirme dönemi itibarıyla
hakkında olumlu rapor bulunma” şartını ihlal eder mi?
YMM’lerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi
bulunan mükellefler hakkında iade hakkı doğuran işlemlerin
bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ait
olumlu YMM raporu bulunması halinde bu hususa ilişkin şartın
gerçekleştiği kabul edilecektir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Ancak, beş olumlu rapor şartını kısmen veya tamamen
YMM’lerce düzenlenen raporlarla yerine getiren mükelleflerin
indirimli teminattan yararlanabilmeleri için, iade talebinde
bulundukları dönem için de tam tasdik sözleşmesi yapmış olmaları
gerekmektedir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş
vergilendirme dönemine ilişkin olumlu rapor şartı tüm mükellefler
açısından geçerli midir?
ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan tarifelerdeki
taşıtların ihracatını yapan, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren
dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki imalatçılarda, iade talebinin
bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ilişkin
olumlu rapor şartı aranmayacaktır.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İndirimli teminat uygulaması sisteminde birbirini izleyen beş
vergilendirme döneminin hesabı nasıl yapılacaktır?
Birbirini izleyen beş vergilendirme döneminden kasıt, iade
hakkı doğuran işlemlerin yapıldığı birbirini izleyen dönemlerdir. Bu
dönemler arasında herhangi bir dönemde vergi inceleme raporu
veya YMM raporu düzenlenmesini gerektiren bir iade hakkı doğuran
işlem bulunmadığı takdirde, bu dönemler, birbirini izleyen beş
vergilendirme döneminin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin İTUS sertifikası
başvurularının değerlendirilmesinde beş vergilendirme dönemi hesabında
kriter ne olacaktır?
Bu mükelleflerin yılı içerisinde mahsuben iade talep edilen dönemlere
ilişkin vergi inceleme raporları veya YMM raporları da dikkate alınır. Ayrıca,
indirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade taleplerine ilişkin
düzenlenen olumlu raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için
olumlu rapor olarak değerlendirilecektir. Bir başka ifadeyle indirimli orana
tabi işlemlerden kaynaklanan ve yıllık olarak yapılan iade taleplerine yönelik
düzenlenen raporlar, 12 vergilendirme dönemini kapsadığından şartın
sağlanması bakımından kabul edilecektir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Son 5 vergilendirme dönemine ilişkin olumlu rapor bulunması
şartının sağlanmasında 5 ayrı inceleme/YMM raporu mu
aranılacaktır?
İnceleme/YMM raporunun en az 5 vergilendirme dönemini
kapsaması
yeterli
olup
5
ayrı
inceleme/YMM
raporu
aranılmayacaktır.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İTUS sertifikası alan mükellefler hangi dönemden itibaren iade
taleplerinde indirimli teminat uygulamasından yararlanabilecektir?
İTUS sertifikası alan mükellefler, son olumlu raporun ait
olduğu dönem dahil sonuçlandırılmamış iade taleplerinin tamamı
için indirimli teminat uygulamasından yararlanabilecektir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İmalatçılar ve imalatçı-ihracatçılar açısından İTUS’un özel
şartları nelerdir?
- İlgili sicile kayıtlı olunmalı.
- Ödenmiş sermaye veya son bilançoda kayıtlı ATİK’lerin
(gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam
tutarı 100.000 TL’yi aşmalı.
- Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere
sahip olunduğu kapasite raporuyla doğrulanmalı.
- İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştırılmalı.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İmalat işinde çalıştırılan işçi sayısı tespit edilirken büro
personeli de dikkate alınacak mıdır?
İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışmayan;
yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate
alınmayacaktır.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İmalat işinde çalıştırılan işçi sayısına ilişkin vergi dairesince
tespit yapılacak mıdır?
İTUS’dan yararlanma şartlarından olan imalatta çalıştırılan işçi
sayısının
tespitinde,
hesaplamada,
ihracatın
gerçekleştiği
dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınacak, muhtasar
beyannamelerden hareketle beyan edilen işçi sayısının 20 ve
üzerinde olduğu dönemler için bu işçilerin ne kadarının imalat
işinde çalıştırıldığına yönelik vergi dairesince bir yoklama
yapılacaktır.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Hizmet ihracatı yapanlar hariç diğer ihracatçılar
sertifikasına hangi şartlarla sahip olabileceklerdir?
İTUS
Genel şartları taşıyan mükelleflerden, son üç takvim yılı
itibarıyla yıllık 4 milyon ABD Doları veya son beş takvim yılı
itibarıyla yıllık 2 milyon ABD Doları ve üzerinde ihracat yapanlara,
bu şartları sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından itibaren geçerli
olmak üzere İTUS sertifikası verilecektir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Diğer iade hakkı doğuran işlemler bakımından talepte bulunanlara
İTUS sertifikası verilmesinde genel şartların dışında hangi şartlar
aranılacaktır?
Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık
kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan
bilânçoya göre en az;
Aktif toplamı 40.000.000 TL, Maddi duran varlıklar toplamı 10.000.000 TL,
Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL, Net satışlar 50.000.000 TL olmalı.
Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine
verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı
50 ve üzeri olmalı.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İTUS sertifikasına sahip mükellefler KDV iadelerini teminat
karşılığında talep etmeleri halinde hangi oranda teminat
vereceklerdir?
İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin teminat karşılığı iade
taleplerinde, teminatsız iade için belirlenen sınırı aşan kısım için;
dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri
tarafından %4, diğer mükellefler tarafından %8 oranında teminat
verilecektir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İTUS
kapsamında
gerçekleşecektir?
verilen
teminatın
çözümü
nasıl
Teminat,
KDV
Genel
Uygulama
Tebliği’nde
aksi
belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz
edilecek YMM raporu ile çözülecektir.
A
Y
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
Teminat çözümüne ilişkin YMM raporu altı ay içerisinde ibraz
edilemezse, verilen teminat paraya mı çevrilir?
Altı ay içerisinde YMM raporu ibraz edilememesi halinde veya
mükellefin talep etmesi durumunda teminat vergi inceleme raporu
sonucuna göre çözülecektir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İTUS sertifikası almak için nereye başvurulur, ne kadar sürede
sertifika alınır?
İTUS sertifikası almak için bağlı olunan Vergi Dairesi
Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile müracaat edilmesi
gerekmektedir.
Belirlenen şartları taşıyan İmalatçı ve imalatçı-ihracatçılar ile diğer
iade hakkı doğuran işlemleri gerçekleştirenlere başvuru tarihini
izleyen 15 gün içinde İTUS sertifikaları verilecektir.
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
İTUS sertifikası hangi durumlarda iptal edilir?
- Özel şartlar olarak belirlenen koşullardan tutarlarla ilgili olanlar
dışındaki şartların kaybedilmesi,
- Özel şartlar olarak belirlenen tutarlarda ve çalıştırılan işçi sayılarında
% 25'i aşan bir azalma meydana gelmesi,
- Defter ve belgelerin 213 sayılı Kanundaki süreler içinde ibraz edilmemesi,
- Verilen süreye rağmen vergi borcunun ödenmemesi,
- Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenlediği veya kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor”
intikal etmesi.
Kamil KOÇ
Müdür
İVDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

similar documents