Активности за реализација на целите

Report
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„МИРЧЕ АЦЕВ“ - СКОПЈЕ
„Мечкин Камен“ број 26 Тел/факс:
02 20 41 509
e-mail: [email protected]
web: oumirceacev.edu.mk
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО
ВО УЧЕБНАТА 2013/2014
ГОДИНА
Скопје, август 2013
СОДРЖИНА
ПРЕДГОВОР - ВОВЕД..................................................................................................................
5
ЛИЧНА КАРТА, УСЛОВИ ЗА РАБОТА – РЕСУРСИ..........................................................................
7
МИСИЈА И ВИЗИЈА.....................................................................................................................
36
СТЕКНАТИ ИСКУСТВА ................................................................................................................
37
ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ ..........................................................................................................
КАЛЕНДАР НА НАСТАВНА ГОДИНА...........................................................................................
38
55
НАСТАВА И УЧЕЊЕ ....................................................................................................................
58
ОЦЕНУВАЊЕ..............................................................................................................................
110
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ...................................................................................................
116
ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ.....................................................................................................
127
ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО................................................................................................................
132
УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО..................................................................
146
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР......................................................................
149
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ ......................................................................................................
172
КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО .........................................
183
ДРУГИ ПОДРАЧЈА ......................................................................................................................
193
СТРУЧНИ ОРГАНИ ......................................................................................................................
204
РАКОВОДЕЊЕ ............................................................................................................................
209
УПРАВУВАЊЕ ............................................................................................................................
212
ПРЕДГОВОР - ВОВЕД
Годишната програма за работа на ООУ„Мирче Ацев“
претставува главен документ со кој се планираат сите педагошки
активности, се одредуваат задачи и цели, како и начинот на
координирање на сите дејности на педагошките субјекти во
училиштето и во непосредната локална заедница. На тој начин се
обезб едува перманентно подобрување на квалитетот на воспитнообразовните активности и услови со кои се допринесува за
целокупниот развој на учениците и севкупниот училишен живот.
Со годишната програма за работа направен е обид да се разработат
и конкретизираат воспитно-образовните задачи, да се
синхронизираат сите работни задачи, да се обезбеди следење и
информирање за квалитетот на извршената работа и објективно
вреднување на постигнатите резултати.
Промени на наставните планови и програми:
Стекнување на поинакви знаења, вештини и ставови.
Промени на наставата и учењето:
Ученикот е во центарот на вниманието.
Промени на оценувањето:
Воспоставување критериуми, стандарди и
етички кодекс на оценување.
Промени на технологија:
Компјутеризација и примена на ИКТ.
Промена на училницата:
Раководење и организација на училницата.
Колку ќе се исполнат планираните активности не зависи само од
квалитетот на годишната програма, туку од тоа колку вработените ќе
се ангажираат, а исто така и од помошта и поддршката од
родителите на учениците и пошироката општествена заедница.
5
Програма за работа на училиштето од претходната година;
Училиштето ќе настојува да обезбеди висок степен на одговорност и
професионалност во извршувањето на поставените цели и задачи.
Годишен извештај на училиштето од претходната година;
Појдовни основи за изработка на годишната програма за работа се:
Извештај од интегрална евалвација;
Закон за основно образование;
Извештај од самоевалвација;
Наставни планови и програми;;
Развоен план на училиштето;
Концепција за деветгодишно образование;
Извештај од екстерно оценување;
Статутот на училиштето;
Извештаи за финансиско работење на училиштето;
При планирањето на процесите во годишната програма, прифатен е е следниот концепт:
НАСЛОВ
ПРОЦЕС-ПРОМЕНА
Цели и задачи: ...................................................................................
Активности за постигнување на целите и задачите (пример табела)
Планирана програмска
активност
Време на реализација
Реализатор
Извори/ресурси
Методи и постапки
при реализација
Очекувани ефекти
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
Директор
6
ЛИЧНА КАРТА, УСЛОВИ ЗА РАБОТА И РЕСУРСИ
Општи податоци за училиштето
Име на училиштето
адреса, општина, место
телефон
фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус
ОУУ„Мирче Ацев“
Мечкин Камен, Ѓорче Петров, Скопје
2041509
2041509
[email protected]
Народен фронт на скопска околија
11-587
1986
Македонски
1968
тврда
4253 м2
10600 м2
2294 м2
2
сопствено парно
33
33
2
Зелено знаме
ИМЕ И АДРЕСА:
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„МИРЧЕ АЦЕВ“ - СКОПЈЕ
улица „Мечкин Камен“ број 26
e-mail: [email protected]
WEB страна: www.oumirceacev.edu.mk
2012,2013
7
ОСНОВАЊЕ, ЗГРАДИ, ИМЕ
Од второто полугодие на учебната 1967/1968 година наставата
почнува да се изведува во сегашната училишна зграда. Според архитектонскиот проект, градежните изведби и функционалност таа припаѓа во редот на современите училишни згради во нашата држава.
Основното образование во Ѓорче Петров на организиран
начин се остварува во едно училиште во третата деценија на IX век.
Од 1945 година тоа училиште го добива името МИРЧЕ АЦЕВ затоа
што:
Сегашната зграда на училиштето
P r e t s e d n i { t v o Ant i f a { i s t i ~ k o v ve}a narodnog oslobo|ewa Jugoslavije,
na predlog Vrhovnog komandanta Jugoslovenske armije
M a r { a l a Josipa Broza T i t a ,
od l
u~ uje
da se za osvedo~ena herojska d e l a na bojnom poqu,
ume{nost u komandovawu, specijalne podvige, pokazanu hrabrost i naro~ite zasluge za narod odlik uju
ORDENOM NARODNOG HEROJA:
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО
1. Acev M ir~e; 2. Dimov Cvetan; 3. Josipovski Kuzman; 4. Naumov Stipe; 5.
N i k o l o v Jordan; 6. Pinxurov S t r a { e ; 7. Todorovski - K a r p o { K r i s t i j a n .
Препис од оригинален документ
Во периодот од 1945 година, па до 1963 година наставната
работа на училиштето се изведувала во две училишни згради.
Вкупен број на училишни згради
1
Број на подрачни училишта
/
Бруто површина
14709 м2
Нето површина
Прва училишна зграда
Втора училишна зграда
8
Број на спортски терени
3
Број на катови
3
Број на училници
27
Број на помошни простории
16
Училишна библиотека
1
Начин на загревање на училиштето
Нафта
МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Во две училници има по два PC компјутери и по 28 работни станици.
Еден PC компјутер и ласерски печатач во канцеларија на секретарот.
Во десет училници има по еден PC компјутер и по 14 работни
станици.
Во канцеларијата на директорот има:
- еден PC компјутер и колор инџер печатач,
- опрема за видео надзор.
За примена на ИКТ во наставата за учениците од одделенска
настава располагаме со 195 мали лап топ компјутери.
Во библиотеката има:
- еден PC компјутер со вграден софтвер за работно време,
- два LCD проектори.
Во лабораторијата за информатика има:
- компјутер сервер 1,
- PC компјутери 20,
- ласерски печатач 1,
- колор инџет печатач 1,
- опрема за интернет и мрежно поврзување.
- ЛЦД проектор
Во просторијата на домаќинот:
- еден мал фортокопир,
- еден фотокопир со повисоки можности.
Училиштето располага:
- дигитални фотоапарати 7,
- дигитална камера 1,
- клип камера 1,
- разгласна станица со соодветна мрежа,
- појачало и звучници,
- микрофони,
- телевизори и видеорекордери.
- миксета
Со соодветни нагледни средства се опремени:
- кабинетот по физика,
- кабинетот по хемија,
- кабинетот по музичко образование,
- лабораторијата за техничко образование и други.
- англиска медијатека
Една училница за целодневна настава располага со телевизор и
ласерски печатач како донација од родители.
Една училница за целодневна настава располага со телевизор и
видеорекордер како донација од родители.
Една училница за целодневна настава располага со телевизор
како донација од родители.
Еден PC компјутер и ласерски печатач во наставничка канцеларија.
Еден PC компјутер и ласерски печатач во канцеларија на психологот.
9
20
ДРУГ УЧЕНИЧКИ ПРОСТОР
Учениците на располагање имаат 8 (осум) санитарни јазли
(машко и женско WC, простор со мијалник). Четири санитарни
јазли се сместени на приземјето, а четри на меѓуспратот.
Фискултурната сала ја користат сите ученици (по смени).
Учениците го користат теренот за кошарка, фудбал и тенис.
Читалната е отворена за сите ученици и во одредени прилки
истата има намена за состаноци или презентации.
Пред училниците има соодветни холови, а сите училници се
поврзани со скали и на тој начин е обзбедено функционално
движење на учениците.
Училишната трпезарија ја користат учениците од целодневна
настава за консумирање на топол оброк, појадок и ручек.
СОСТОЈБА НА ПРОСТОРОТ
Во повеќето училници е поставен нов под (линолеум).
Сите осум санитарни јазли се целосно варосани.
Во повеќето училници има мебел (шкафчиња и столици).
Тениските терени се комплетно опремени.
Сите училници се варосани
Сите училници и холови се опремени со нови звучници поврзани
на централната разгласна станица.
Во холовите пред училниците се поставени паноа на кои се
истакнуваат трудови на учениците или информации.
Училниците за целодневна настава се прилагодени со катчиња.
Скоро во сите училници се поставени паноа на кои учениците ги
истакнуваат своите трудови, а наставниците ги поставуваат своите апликации.
Некои училници се оплеменети со разни други предмети што
служат како нагледни средства.
10
РАСПОРЕД НА КОМПЈУТЕРИТЕ ПО УЧИЛНИЦИ
Со цел повеќе ученици и наставници да имаат можност да применуваат ИКТ во наставниот процес, со помош на тимот за техничка
подршка компјутерите, во десетте училници компјутерите се распоредени според прикажаната шема.
Овој распоред овозможува и примена на други форми и методи при реализација на наставата.
2
3
4
5
7
8
PC
10
Влез
6
9
1
Табла
11
12
14
Наставник
13
11
ЛОКАЦИЈА И АДРЕСА
ИМЕ И АДРЕСА:
12
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„МИРЧЕ АЦЕВ“ - СКОПЈЕ
улица „Мечкин Камен“ број 26
e-mail: [email protected]
WEB страна: www.oumirceacev.edu.mk
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Во училишната зграда е овозможена хоризонтална и вертикална проодност по сите нивоа.
I. ПОДРУМСКИ ПРОСТОРИИ
Трпезарија
Остава
1
4
Кабинет за
музичко
образование
Кабинет за
историја
ЗАТВОРЕН ДЕЛ
2
3
Кабинет за
техничко
образование
Кабинет за
ликовно
образование
Остава
Главен
влез
Кујна
Остава
Работилница за хаусмајстор и
котларница за парно греење
13
II. ПРИЗЕМНИ ПРОСТОРИИ
5
6
Училница
„ЧЕЛИНЏ“
IV - В
целодневна
I-Б
целодневна
11
Главен
влез
I - А и II - Б
(во смени)
НАПОМЕНА: На секои две
соседни училници одговара
еден санитарен јазол
Излез
7
10
III - Г
целодневна
II - В
целодневна
8
9
II - Г
целодневна
III - В
целодневна
14
III. ПРОСТОРИИ НА СУТЕРЕН
Бибиотека
Канцеларија на
директор
Читална
Домаќин
Секретар
Информации
27
Главен влез
БИНА
II
ГЛАВЕН ХОЛ
I
Кабинет за
инфорнатика
Хигиеничари
WC
Психолог
Приемна
просторија
Педагог
15
Наставничка
канцеларија
IV. ПРОСТОРИИ НА МЕЃУСПРАТ
12
I-В
целодневна
19
I-Г
целодневна
13
V-Г
целодневна
Главен влез
18
Кабинет по
француски
јазик
НАПОМЕНА: На секои две
соседни училници одговара
еден санитарен јазол
14
II - А
Кабинет по
македонски
17
15
16
V-Б
Кабинет по
англиски
јазик
III - А
Кабинет по
географија
16
III - Б
Кабинет по
хемија
V. ПРОСТОРИИ НА СПРАТ
26
V-В
Кабинет по
англиски
јазик
25
V-А
Кабинет по
математика
24
20
Главен влез
Кабинет по
биологија
IV - Б
Кабинет по
математика
23
Кабинет по
географија
21
IV - А
Кабинет по
македонски
јазик
Медијатека
За
нагледни
средства
1, 2, 3, 4, 5, ... училници
Секоја училница има по
56 m2
За
нагледни
средства
22
17
Кабинет по
физика
VI. ФИСКУЛТУРНА САЛА И
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
ТЕРЕН
600 m2
Влез
Ходник
Остава
ТЕНИС
Настав- Соблекувална
ник
WC
Соблекувална
ТЕНИС
МАЛ
ФУДБАЛ И
РАКОМЕТ
КОШАРКА
18
Реквизити
ИСКОРИСТЕНОСТ НА ПРОСТОРОТ
Целиот училишен простор (секој дел) е во употреба и рационално (100%) се користи. Во продолжение ќе наведеме како просторот го користат учениците (училнички простор, холови, санитарни
јазли, читална, трпезарија). Секоја училница е означена со број, а на
влезната врата има информација за намената.
9
Училница во која се изведува целодневна настава за ученици од
III-В одделение - Валентина Алексовска, Билјана Матеска
10
I - А : Верка Стратиева,
11
Училница во која се изведува целодневна настава за ученици
од II - В одд. - Катица Делевска, Соња Трпеска
12
Училница во која се изведува настава за ученици од V - В одд. –
Славица Марковска, македонски јазик Павлина Огненовска
13
Училница во која се изведува настава за ученици од III - А одд.
- Ѓурѓица Баталкова; македонски јазик - Јасна Матевска
1
Специјализирана училница за изведување настава по предметот музичко образование - Ангела Димитријевиќ
2
Лабораторија за изведување настава по предметот техничко
образование - Гоце Колеќевски
14
3
Училница за изведување настава по предметот ликовно образование - Влатко Костовски
Настава по англиски јазик - Драгица Иванова Стојановска
II - А одделение – Катица Ивановска
4
Училница за изведување настава по предметот историја Ирена Младеновска
15
Настава по географија - Сунчица Стојановиќ
IV - В одделение – Ангелина Николовска
16
Настава по хемија - Снежана Михајловска
IV - Б одделение - Александра Јованоска
5
Училница во која се изведува целодневна настава за ученици
од II - Б одделение - Светлана Василевска, Маја Пачемска
6
Училница во која се изведува целодневна настава за ученици
од I- Б – Наташа Богатиновска, Марија Цветановска
17
7
Училница во која се изведува целодневна настава за ученици
од III- Г - Гордана Шопкоска и Маја Василевска
18
8
Училница во која се изведува целодневна настава за ученици
од I - В одд. – Игор Наков, Елена Апостолова
19
Настава по математика - Јагода Арсовска
V - Б одделение - Бранкица Ацев
20
Настава по македонски јазик - Веселинка Јаневска
V - А одделение - Јана Бошковска
19
Настава по француски јазик - Гоце Блажески
III - Б одделение – Соња Наумва
Училница во која се изведува целодневна настава за ученици
од II- Г- Елеонора Трајковска, Даниела Чекова
22
Настава по физика - Валентина Поповска
23
Настава по историја и географија - Сузана Ангелевска
24
Настава по биологија - Гордана Билбилоска
25
Настава по математика - Иво Давидовски
IV - Г одделение – Маријана Маневска
26
Настава по англиски јазик - Јулијана Гугоска
IV - А одделение – Камка Наумова
27
Настава по информатика - Дејан Гацевски
20
Структура на училиштето
Структура на училиштето
Членови на училиштен одбор (име и презиме)
Членови на совет на родители (име и презиме)
Стручни активи (видови)
Одделенски совети (број на наставници)
Членови на ученичка заедница (број на ученици)
Членови на еко-одбор (број)
9
34, преставник од секое одделение
2, актив на наставници од одделенсканастава, активи на наставници од пред настава
51
33
10
Наставен кадар
Одд.
вкупно
Број на вработени
Број на наставен кадар
Број на стручни соработници
Административни работници
Техничка служба
Директор
66
51
3
2
9
1
Македонци
м
ж
13
43
8
43
3
1
1
3
6
1
Етничка и полова структура на учениците
Албанци
Турци
Роми
м
ж
м
ж
м
ж
Степен на образование на вработени
Образование
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Број на вработени
46
9
11
9
21
други
м
1
1
ж
5
4
1
Старосна структура на вработени
Години
20-30
31-40
41-50
51-60
61 - пензија
Број на вработени
6
20
22
17
1
Ученици
Одд.
I
II
III
IV
V
I-V
VI
VII
VIII/9
VIII/8
VI - VIII
I - VIII
Бр. на
паралелки
Бр. на
ученици
3
75
38
37
4
107
53
47
4
106
51
47
4
101
45
48
Македонци
м
ж
Срби
м
ж
1
2
1
1
Етничка и родова структура на учениците
Роми
Власи
Бошњаци
Албанци
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
1
3
1
3
1
2
3
84
32
41
3
5
2
18
473
219
220
3
5
8
10
4
94
50
40
2
1
3
70
37
27
2
1
1
2
4
104
41
56
1
3
2
1
1
1
1
1
1
4
99
37
52
2
1
2
2
367
165
175
6
4
6
7
33
840
384
395
8
9
14
17
Наставен јазикалбански
22
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
3
2
5
Наставен јазик
Број на паралелки
Број на ученици
Број на наставници
Други
м
ж
1
15
Наставен јазикмакедонски
33
840
51
Турци
м
ж
Наставен јазиктурски
Наставен јазиксрпски
1
1
АНГАЖИРАНИ СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И ДРУГ КАДАР
Стручни соработници
Милка филимановска - педагог
Зорица Мицевска - библиотекар
Реализација на програмата за сопствената работа.
Планирање и реализација на активности
за унапредување
на
работата
на
одделенскиот раководител.
Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем на училиштето.
Реализација на програмата за сопствената работа.
Планирање и реализација на програмата за
активности преку разгласна станица.
Соработка со медиуми.
Креирање електронска база на податоци за
учебници и книги на библиотеката.
Прием и дистрибуција на детски списанија.
Розалина Симоновска - психолог
Евиденција за потреба од нагледни средства.
Реализација на програмата за сопствената работа.
Планирање и реализација на програмата за
родителски средби.
Планирање и реализација на програмата за
унапредување на оценувањето на учениците.
Реализација на програма за советување на родители.
Робота со деца со посебни потреби.
Лидија Дојчиновска - дефектолог
вработена во ОУ „Ѓорче Петров“. Бидејќи врши
работи за потребите и на другите училишта,
нашето училиште има потреба од:
Програма за работа со деца со
посебни потреби.
Превенција од насилство
23
Одделенски наставници
Маја Пачемска
Верка Стратиева
Реализира наставна програма за II - Б одделениецелодневна настава..
Реализира наставна програма за I - А одделение.
Катица Делевска
Реализира наставна програма за II - В одделение
- целодневна настава.
Даниела Чекова
Реализира наставна програма за II - Г
одделение- целодневна настава.
Соња Трпеска
Ѓурѓица Богатинова
Реализира наставна програма за II - В одделение
- целодневна настава.
Реализира наставна програма за III -А одделение.
Соња Наумова
Светлана Василевска
Реализира наставна програма за III - Б
одделение.
Реализира наставна програма за II - Б одделениецелодневна настава.
24
Камка Наумова
Билјана Матеска
Реализира наставна програма за III - В
одделение целодневна настава.
Реализира наставна програма за IV - А одделение.
Валентина Алексовска
Реализира наставна програма за III - В
одделение целодневна настава.
Александра Јованоска
Реализира наставна програма за IV - Б одделение.
Ангелина Николовска
Реализира наставна програма за IV- В одделение -
Гордана Шопкоска
Реализира наставна програма за III - Г
одделение целодневна настава.
Елеонора Трајковска
Реализира наставна програма за II - Г одделениецелодневна настава.
Маја Василевска
Реализира наставна програма за III - Г одделе
ние целодневна настава.
25
Бранкица Ацев
Татјана Аврамовска
Реализира наставна програма за III - Г одделение
целодневна настава.
Реализира наставна програма за V - Б одделение.
.
Славица Марковска
Реализира наставна програма за V - В одделение.
Маријана Маневска Аврамоска
Реализира наставна програма за IV - Г одделение
Добрила Стојановска
Реализира наставна програма за Дневен
престој
.
Јана Бошковска
Катица Ивановска
Реализира наставна програма за V - A одделение.
Реализира наставна програма за II - А одделение.
26
Предметни наставници
Наташа Богатиноска
Реализира наставна програма за I - Б одделение - целодневна настава.
Павлина Огненовска
Реализира наставна програма по македонски
јазик
Марија Цветановска
Реализира наставна програма за I - Б одделение - целодневна настава
Јасна Матевска
Реализира наставна програма по македонски
јазик
Одделенски раководител на VI бодделение.
Игор Наковски
Реализира наставна програма за I - В одделение - целодневна настава.
Веселинка Јаневска
Реализира наставна програма по македонски
јазик
Елена Апостолова
Одделенски раководител на VII бодделение.
Реализира наставна програма за I - В одделение - целодневна настава.
27
Јулијана Гугоска
Сузана Поповска
Реализира наставна програма по англиски
јазик
Одделенски раководител на VII2 одделение.
Реализира наставна програма по англиск
јазик во одделенска настава.
Гоце Блажески
Реализира наставна програма по француски
јазик
Одделенски раководител на VII В одделение.
Драгица Иванова Стојановска
Реализира наставна програма по англиски јазик
Одделенски раководител на VIIIБ одделение.
Венера Накова
Реализира наставна програма по математика
Одделенски раководител на VIIAодделение.
Љубица Петковска
Јагода Арсовска
Реализира наставна програма по англиски
Јазик во одделенска настава
Реализира наставна програма по математика
Одделенски раководител на VIII 1 одделение.
28
Гордана Билбилоска
Иво Давидовски
Реализира наставна програма по биологија
Реализира наставна програма по математика
.
Одделенски раководител на VIIIВ одделение.
Ирена Младеновска
Реализира наставна програма по историја во
Валентина Поповска
Реализира наставна програма по математика
и физика
Одделенски раководител на VIIIА одделение.
Одделенски раководител на VIIВ одделение.
Снежана Михајловска
Реализира наставна програма по природни
на-уки и техники
Одделенски
одделение.
раководител
на
VIВ
Сузана Ангелевска
Реализира наставна програма по историја во
Сунчица Милошевска Стојановиќ
Одделенски раководител на VIII4 одделение.
Реализира наставна програма по
географија
Одделенски раководител на VIII3
одделение.
34
29
Маја Арсовска
Реализира наставна програма по граѓанско
образование и изборна
Вештини на живеење
Златко Чубриноски
Реализира наставна програма по физичко образование
Одделенски раководител на VIIiБ одделение.
Дејан Гацевски
Реализира
наставна
програма
информатика, проекти од информатика
по
Илија Јанковски
Реализира наставна програма по физичко образование
Одделенски раководител на VIIIГ одделение.
Влатко Костовски
Реализира наставна програма по ликовно образование и проекти од лик уметност
Ангела Димитријевиќ
Реализира наставна програма по музучко образование
Гоце Колечевски
Одделенски раководител на VIГ одделение.
Реализира наставна програма по техничко образование
30
Тимови и кординатори за изработка на годишна програма 2013/14 на
ООУ МИРЧЕ АЦЕВ
КОРДИНАТОРИ И ЧЛЕНОВИ НА ТИМОВИТЕ
Тим за техничка подршка (изработка на програма)
Кординатор- Дејан Гацевски (ученици од 6/9 одд)
Тим за заштита и спасување од елементарни непогоди (изработка на
програма)
Кординатори – Влатко Костовски Сузана Ангелевска
Членови - Гургица Баталакова,Елеонора Трајковска
Тим за реализација на ученички ескурзии (изработка на програма)
Кординатори – Маја Василевска , Златко Чубриновски
Членови –Илија Јанковски , Елеонора Трајковска
Тим за реализација на ученичките натпревари (изработка на програма)
Кординатори – Маја Арсовска , Игор Наковски
Членови – Маја Пачемска , Јулиана Гуговска
Тим за општествено произвотсвана и хуманитарна работа (изработка на
програма)
Кординатори – Славица Марковска ,СнежанаМихајовска
Членови – Гоце Колечевски , Верка Стратиева
Тим за училишна заеднаица (изработка на програма)
Кординатори – Елена Џоков , Илија Јанковски
Членови – Јасна Гркик,Влатко Костовски
Тим за соработка со локалната средина и локалната заедница
(изработка на програма)
Кординатори – Валентина Алексовска , Павлина Огненовска
Членови – Зорица Мицевска , Јана Бошковска
Тим за грижа на здравјето на учениците (изработка на програма)
Кординатори – Катица Ивановска , Јасна Гркик
Членови – Наташа Богатиновска , Валентина Поповска
Тим за јавна и културна дејност на училиштето (изработка на програма)
Кординатори – Јана Бошковска , Ангела Димитриевик
Членови – Влатко Костовски , Александра Јовановска , Јасна Матовска ,
Гордана Шопковскa
31
Тим за интеграција на еколошката едукација (изработка на програма)
Кординатори – Јасна Гркик , Јагода Арсовска
Членови – Сузана Поповска , Сунчица Стојановик , Наташа
Богатиновска
Тим за инклузија во училиштето (изработка на програма)
Тим за превенција од насилно однесување во училиште (изработка на
програма)
Кординатори – Розалинка Симоновска,Лидија К.Дојчиновска
Членови – Јулијана Гуговска , Ангелина Николовска , Венера.Н.
Чешелковска , Снежана Михајовска
Кординатори –Розалинка Симоновска ,Ангела Димитриевик
Членови – Јагода Арсовска , Љубица Петковска , Даниела Чекова
Тим за професионална ориентација на ученици (изработка на
програма)
Кординатори – Татјана Рафајловска , Гордана Шопковска
Членови – Маријана Маневска , Александра Јовановска
Тим за следење,вреднување и унапредување на воспитна-образовната Кординатори – Јагода Арсовска , Ирена Младеновска
работа (изработка на програма)
Членови – Розалинка Симоновска , Славица Марковска , Катица
Делевска , Иво Давидовски
Тим за клима и односи во училиштето (изработка на програма)
Кординатори – Даниела Чекова , Игор Наковски
Членови – Сузана Поповска , Милка Филимановска
Тим за професионален развој (изработка на програма)
Кординатори – Маријана Маневска , Александра Јовановска
Членови – Веселинка Јаневска , Гоце Блажевски , Татјана Рафајловска
Тим за Комуникација со јавноста и промоција на училиштето (Имиџ)
(изработка на програма)
Кординатори – Соња Наумова , Влатко Костовски
Членови – Јана Бошковска , Ангела Димитриевик
Тим за Кино и Театар (изработка на програма)
Кординатори – Камка Наумова , Павлина Огненовска
Членови Кординатори – Маријана Маневска , Ирена Младеновска
Членови – Маја Василевска Татјана Рафалвовска , Дејан Гацевски ,
Тим за ученичко-новинарска работа (изработка на програма)
Тим за Отворени часови (изработка на програма)
Кординатори – Елена Апостолова , Гоце Блажевски
Ченови – Бранкица Ацев , Снежана Михајловска
32
Тим за учиме,патуваме се дружиме (изработка на програма)
Кординатори – Катива Делевска , Светлана василевска
Членови – Маја Пачемска , Верка Стратиева
Тим за унапредување на средината на учење и програми за надгелдни
срества , рачна работа (изработка на програма)
Кординатори - Елена Апостолова, Бранкица Ацев
Членови – Зорица Мицевска, Даниела Чекова , Сузана Поповска,Ангелина
Николовска
Кордонатори – Љубица Столовска , Јулиана Гуговска
Членови – Марија Цветановска , Ангела Димитриевик,Ангелина
Николовска
Кординатори – Јасна Гркик , Биљана Матевска
Членови – Славица Марковска , Маја Арсовска
Тим за детска организација (изработка на програма)
Тим за ПЦК (изработка на програма)
Стручен Актив на одделенска (изработка на програма)
Стручен Актив предметна (изработка на програма)
Кординатор – Соња Трпеска
Заменик – Еленора Трајковска
Кординатор – Валентина Поповска
Заменик – Влатко Костовски
Тим за учебници и работни листови (изработка на програма)
Кориднатори – Зарица Мицевска
Комисија за учебници
Тим за педагошка евиденција и документација (изработка на програма)
Кориднатори – Снежана Михајловкса , Маријана Маневска
Членови – Милка Филимановска , Сузана Ангелевска , Александра
Јовановска
Кординатори – Јана Бошковска , Јулијана Гуговска
Членови – Милка Филимановска , Розалинка Симоновска
Тим за наставничко портфолио (изработка на програма)
Тим за ментроство (изработка на програма)
Кординатори – Валентина Поповски , Валентина Алексовска
Членови – Ирена Младеновска , Јасна Матоска
Тим за екстерно оценување (изработка на програма)
Кординатори – Соња Трпеска , Даниела Чекова
Членови – Игор Наковски , Валентина Алексовска , Маја Василевска
33
Тим за информации од разглас (изработка на програма)
Тим за совет на родители
Кординарот – Зорица Мицевска
Членови – ученици
Кориднатори – Венера Н.Чешелковска , Марија Цветанивска
Тим за соработка со родителите
Кординатор – Розалинка Симоновска
Тим за оделенски совети (изработка на програма)
Кориднатори – Игор Наковски , Сунчица Стојановик
Тим за наставнички совети (изработка на програма)
Кординатор – Маја Арсовска
Стручни соработници (изработка на програма)
Милка Филимановска , Розалинка Симоновска , Зорица Мицевска
Директор (изработка на програма)
Гоце Боцевски
Училишен Одбор (изработка на програма)
Корднатор - Јагода Арсовска
Членови – Јана Бошковска , Елена Апостолова
Директор,Училишен Одбор, и сите тимови во годишната програма
Тим за следење на постигантите резултати (изработка на програма)
Проекти во училиптето (Еко проект , Превенција од насилство , Кординатори на проектит изготвуваат план и програма на
Превенција од пороци,рачна работа и др)
активностите.
Мисија и Визија
Кординатор – Гоце Боцевски , Тимот за развојно и тимот за годишна
програма
Промени , приоритети и цели
Кординатор – Гоце Боцевски , Дејан Гацевски , Иво Давидовски , Јагода
Арсовска , Маја Васиелвска
Кординатори – Златко Чубриновски , Илија Јанковски
Тим за училишен спорт
Тим за употреба на ИКТ (распоред добиен од настсавниците по
месеци)
Распоред на часови
Кординатор – Дејан Гацевски, Маја Василевска
Кориднатори – Јагода Арсовска
34
Други вработени во училиштето
Име и презиме
Работно место
Донка Каевска
Хигиеничар
Петра Матовска
Секретар
Мирјана Серафимовска
Хигиеничар
Зоран Костиќ
Домаќин
Гордана Герасимова
Хигиеничар
Хаусмајстор
Розе Ацевска
Хигиеничар
Ванче Игновски
Ракувач со парно греење,
Снежана Кузмановска
Хигиеничар
Сашо Михаиловски
Чувар
Нада Ристовска
Хигиеничар
Зоран Тодоровски
35
Мисија и визија
МИСИЈА
Училиште во кое сите ученици ке постигнат успех, успех кој ќе ги води кон правилен пат во животот. Почитувајќи ги
нивните индивидуални способности ,интереси и потреби им овозможуваме стекнување на различни знаења и вештини. Градиме
толерантни, одговорни и искрени личности, кои учат едни од други и меѓусебно се помагаат. Праведно и еднакво однесување кон сите
ученици, развивајќи ја нивната самодоверба и почитувајќи ги нивните размислувања, ставови и идеи .Промовираме учење за знаење, а
не учење за оцена, бидејќи почитуваме трајни и применливи знења.Постојаната плодна соработка со родителите ја остваруваме со
заедничка цел- воспитани и образовани идни поколенија .
ВИЗИЈА
Модерно, иновативно, отворено училиште кое постојано ќе биде свртено кон промени кои ќе придонесат за поквалитетен
наставен процес во чиј центар ќе биде ученикот. Целиме кон училиште по мерка на детето, место каде што учениците со желба ке
престојуваат, ќе ги задоволуваат различните образовни потреби и ќе се оспособуваат за доживотно учење.Современите нагледни
средства ќе овозможат интересна истражувачка и креативна настава.Училиштето да претставува, средина без насилство здрава
средина во која ќе се негува спортот .
9
36
„Lessons Learned“ – Веќе научено / Стекнати искуства
Промените во секој сегмент од современиот образовен систем брзо и храбро ги следевме и упорно ги применувавме во
сите области на нашето работење.
Ги следевме и применувавме промените на наставниот план и програма;
Новите стекнати знаења ги имплементиравме во наставниот и воннаставниот процес на нашето училиште;
Се трудевме секогаш учениците да се центар во нашето внимание;
Воспоставените критериуми и етички кодекси на оценувањето се применува во сите области на оценувањето;
Секаде каде што имаше можност се применуваше ИКТ и компјутеризација;
Се направија значителни промени во училницата;
Се спроведоа и реализираа низа проекти: Еко проекти, Стоп на насилството, Зајакнување на семејствата
Се реализираа интерни и екстерни обуки и семинари за професионалниот развој на наставниците и др.
Се претходно кажано и она што за нас го кажуваат останатите говори за нашето сериозно работење. Впрочем тоа го кажуваат нашите
постигнати резултати кои го доведоа до врвот нашето училиште.
Во изработка на оваа годишна програма најголемо влијание имаше:
Самоевалуацијата на училиштето;
Развојниот план за работа;
Препораките на Училишниот одбор.
Тие се однесуваат на следното:
Следење на промените во образованието на 21 – от век;
Имплементација на екологијата во образовниот ситем;
Промени во инфраструктурата на училиштето;
Промени во условите за учење во училиштето;
Изработка на план и инструменти за следење на реализираните активности од оваа годишна програма.
9
37
Приоритети и цели
МОТО: „ЗА ТРИ ЧЕКОРИ ПОНАПРЕД“
ПРИОРИТЕТ
СТРАТЕШКА ЦЕЛ:
* Подобрување на инфраструктурата на училиштето
РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ:
- Менување на подот во фискултурната сала;
- Реконструкција на влезните скали во училиштето;
- Реконструкција на патеките во училишниот двор.
Цели:
Безбедно и успешно реализирање на часовите по физичко и здравствено образование;
Подобрување на естетскиот изглед на училиштето и фискултурната сала;
Безбедно движење при влез и излез во училиштето на учениците, родителите, вработените и другите посетители.
Задачи:
Формирање тимови за изготвување Акционен план;
Изготвување на Акционен план за реализација на приоритетот за подобрување на инфраструктурата на училиштето;
Барање спонзорства од фирми и претпријатија;
Соработка, поддршка и финансирање од Локалната самоуправа и Министерство за образование и наука;
Организирање продажни хепенинзи;
Продажба на стара хартија и пластични шишиња;
Организирање собирни акции (парични средства, материјални средства – цемент, песок, боја, работна сила од родители и граѓани на
општината под мото: „Заедно сме посилини“.
38
9
Акциски планови
ПРИОРИТЕТ
СТРАТЕШКА ЦЕЛ:
* Подобрување на инфраструктурата на училиштето
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
АКТИВНОСТИ
ЧОВЕЧКИ
1.
Извршување
1.
проценка на
Составување на
оштетеност на
комисија за
Членови на
постоечката состојба
евиденција на
Наставнички
на подот во
потребите;
Совет;
фискултурната сала,
2.
Комисија
влезните скали во
Проценка на степенот
училиштето и
на оштетеност
патеките во
училишниот двор
1.
Формирање комисија
за проценка;
2.
2.
Евалуација на
Наставнички
Утврдување распоред
степенот на
Совет; комисија
по развојни цели за
оштетеност;
за проценка;
санација
3.
проектен тим
Издвојување и
подредување на
развојните цели за
санација
РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ:
- Менување на подот во фискултурната сала;
- Реконструкција на влезните скали во училиштето;
- Реконструкција на патеките во училишниот двор.
РЕСУРСИ
ФИЗИЧКИ
Хартија
Хартија
39
ТРОШОЦИ
/
/
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
2013/2014
Избрана комисија
Листа на
проценка,
фотографии
2013/2014
Формирана
комисија за
проценка;
Извршена проценка
на подот во
фискултурната
сала, влезните
скали во училиште
и патеките во
училишниот двор
Записник
ВРЕМЕНСКА РАМКА
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
АКТИВНОСТИ
ЧОВЕЧКИ
4.
Состанок на работна
група;
5.
Состанок на
комисија;
6.
Проценка на
оштетеноста;
7.
Изготвување
финансиски план за
менување на подот Проектен тим;
во фискултурната
пописна
сала;
комисија
8.
Аплицирање на
финансискиот план
до донатори;
9.
Организирање
разни активности за
прибирање
дополнителни
материјалини и
финансиски
средства
РЕСУРСИ
ФИЗИЧКИ
Компјутер,
хартија,
печатар
40
ТРОШОЦИ
/
ВРЕМЕНСКА РАМКА
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
2013/2014
Изготвени
проекти; Износ на
прибрани
финансиски
средства
Записник,
деловодна
книга, извод
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
3.
Изготвување
финансиска рамка
АКТИВНОСТИ
ЧОВЕЧКИ
1.
Состанок на работна
група;
2.
Состанок на
комисија;
3.
Проценка на
оштетеноста;
4.
Изготвување
финансиски план за
реконструкција на
Проектен тим;
влезните скали во
пописна
училиштето;
комисија
5.
Аплицирање на
финансискиот план
до донатори
6.
Организирање
разни активности за
прибирање
дополнителни
материјалини и
финансиски
средства
РЕСУРСИ
ФИЗИЧКИ
Хартија,
компјутер,
печатар,
пенкала,
интернет
41
ТРОШОЦИ
/
ВРЕМЕНСКА РАМКА
2013/2014
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
АКТИВНОСТИ
ЧОВЕЧКИ
РЕСУРСИ
ФИЗИЧКИ
ТРОШОЦИ
ВРЕМЕНСКА РАМКА
7.
Изготвување
финансиски план за
реконструкција на
патеките во
училишниот двор;
8.
Состанок на работна
група;
9.
Состанок на
комисија;
10.
Проценка на
оштетеноста;
11.
Изготвување
финансиски план за
реконструкција на
патеките во
училишниот двор;
12.
Аплицирање на
финансискиот план
до донатори
13.
Организирање
разни активности за
прибирање
дополнителни
материјалини и
финансиски
средства
Проектен тим;
пописна
комисија
Хартија,
компјутер,
печатар,
пенкала,
интернет
2013/2014
/
42
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
4.
Менување на подот
во фискултурната
сала;
Реконструкција на
влезните скали во
училиштето;
Реконструкција на
патеките во
училишниот двор
ЧОВЕЧКИ
РЕСУРСИ
ФИЗИЧКИ
1.
Формирање
комисија за
евиденција на
потребите;
2.
Проценка на
степенот на
оштетеност;
Членови на
Наставнички
Совет; комисија
за проценка
Хартија,
пенкала,
компјутер,
печатар
3.
Изготвување на
детален
финансиски план и
прибирање
финансиски
средства
Проектен тим;
Директор
Хартија,
пенкала,
компјутер,
печатар
АКТИВНОСТИ
43
ВРЕМЕНСКА РАМКА
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
/
2013/2014
Извршена
проценка
Записник,
предлог
проект
/
2013/2014
Изготвен предлог
проект
ТРОШОЦИ
II
ПРИОРИТЕТ
Подобрување на ресурсите за изведување на квалитетна настава
- Набавка на LCD проектори за изведување квалитетна настава во училниците
Набавка на стручна литература
РАЗВОЈНA ЦЕЛ 1:
- Набавка на LCD проектори за изведување квалитетна настава во училниците
КОНКРЕТНИ
ЦЕЛИ
1. Извршување
проценка на
состојбата и
потребите
2.Набавка на
LCD проектори
АКТИВНОСТИ
* Формирање
комисија за
проценка на
потребите;
* Формирање на
тим за набавка
* Контактирање со
добавувачи и
доставување
понуди
* Разгледување на
понуди за
квалитетот и
цената
* Купување на LCD
РЕСУРСИ
ЧОВЕЧКИ
Членови на
Наставнички
Совет;
Комисија
Наставнички
Совет;
комисија за
проценка;
ФИЗИЧКИ
ТРОШОЦИ
ВРЕМЕНСКА
РАМКА
Хартија
/
2013/2014
Избрана
комисија
Листа на
проценка
Хартија
29.999
денари
2013/2014
Формирана
комисија за
проценк и
понуди;
Фискална
сметка
44
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
РАЗВОЈНA ЦЕЛ 2:
Набавка на стручна литература
КОНКРЕТНИ
ЦЕЛИ
1.
Извршување
проценка на
состојбата и
потребите
2.Набавка на
стручна
литература
АКТИВНОСТИ
* Формирање
комисија за
проценка на
потребите;
* Формирање на
тим за набавка
* Контактирање
со добсвувачи и
доставување
понуди
* Разгледување
на понуди за
квалитетот и
цената
* Купување на
стручна
литература
РЕСУРСИ
ЧОВЕЧКИ
ФИЗИЧКИ
ТРОШОЦИ
ВРЕМЕНСКА
РАМКА
Членови на
Наставнички
Совет;
Комисија
Хартија
/
2013/2014
Избрана
комисија
Листа на
проценка
Хартија
10 000
денари
2013/2014
Формирана
комисија за
проценка;
Фискална
сметка
Наставнички
Совет;
комисија за
проценка;
45
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
III ПРИОРИТЕТ
Подобрување и осовременување на квалитетот на наставата и проширување на наставните програми
РАЗВОЈНА ЦЕЛ 1:
- Креирање на стимулативната средина за учење која ќе ги задоволи потребите за учење во 21 – от век
КОНКРЕТНИ
ЦЕЛИ
1. Формирање
на тим за
идентификациј
а на
наставници
коишто имаат
потреба за
дополнителна
обука за
примена на
современи
методи и
техники во
наставата
2.Држење на
менторски
часови од
обучени
наставници
3.Организира
ње
работилница
за игри и
игровни
активности по
математика и
наука
АКТИВНОСТИ
*
Идентификација
на наставници
кои имаат
потреба од обуки
* Изготвување на
план и програма,
едукативни
работилници
* Организирање
на работилници и
размена на
искуства
РЕСУРСИ
ЧОВЕЧКИ
Наставници
обучувачи
ФИЗИЧКИ
Хартија
Наставници
обучувачи и
наставници
Хартија,
стручна
литература
Наставници
Хартија,
стручна
литература,
нагледни
средства
46
ТРОШОЦИ
/
/
/
ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
Анкета
Список на
пријавени
наставници
2013/2014
Список на
присутни
наставници
Список на
присутни,
изработки од
наставницит
е
2013/2014
Список на
присутни
наставници
Список на
присутни,
изработки од
работилници
те
2013/2014
РАЗВОЈНА ЦЕЛ 2:
-Едукација на наставниците за работа со ученици со посебни образовни потреби. Изработка на план и програми
за работа со тие ученици
КОНКРЕТНИ
ЦЕЛИ
1. Формирање
на тим за
идентификациј
а и изработка
на наставен
план и
програма за
работа со
деца со
посебни
потреби
2.Одржување
на едукативни
работилници
за изработка
на наставен
план и
програма за
деца со
посебни
потреби
3.Следење и
анализа на
постигањата
на учениците
со посебни
образовни
потреби
АКТИВНОСТИ
*
Воспоставување
контакт ос стручо
лице и обучени
наставници од
училиштето
* едукативни
работилници за
изготвување
наставен план и
програма
* Согледувања
од страна на
наставниците од
реализација на
наставните
планови и
програми (
позитивни и
негативни
страни)
РЕСУРСИ
ЧОВЕЧКИ
ФИЗИЧКИ
Наставници
обучувачи
Хартија
Стручно
лице,
Наставници
обучувачи и
наставници
Хартија,
стручна
литература
Стручно лице
Наставници
Хартија,
стручна
литература,
наставен
план и
програма
47
ТРОШОЦИ
/
/
/
ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
2013/2014
Анкета
Список на
пријавени
наставници
2013/2014
Список на
присутни
наставници
Список на
присутни,
изработки од
наставницит
е
2013/2014
Наставен план
и програма ,
анализа
Извештај од
реализација
на наставен
план и
програма
РАЗВОЈНА ЦЕЛ 3:
-Изработка на тестови според Блумова таксономија со повеќечлен избор
КОНКРЕТНИ
ЦЕЛИ
1. Одржување
на
презентации
за изработка
на прашања
според
Блумова
таксономија
2.Одржување
на
работилници
за изработка
на тест
прашања со
повеќечлен
избор
3.Следење и
анализа на
спроведените
тестови
изработени
според
Блумова
таксономија и
повеќечлен
избор на
прашањата
АКТИВНОСТИ
* Презентирање
на прашања по
одредени
предмети со
повеќечлен
избор
Изготвување
прашања со
повеќечлен
избор по
предметите кои
екстерно се
тестираат
* Прибирање на
тестови
-Анализа на
поставените
прашања
-Информирање
на наставниците
за анализата на
тестовите
РЕСУРСИ
ЧОВЕЧКИ
Наставници
обучувачи
ФИЗИЧКИ
Хартија
Наставници
обучувачи и
наставници
Хартија,
стручна
литература
Наставници
обучувачи и
наставници
Хартија,
стручна
литература,
наставен
план и
програма
48
ТРОШОЦИ
100 ден
100 ден
100 ден
ВРЕМЕНСКА
РАМКА
2013/2014
2013/2014
2013/2014
ИНДИКАТОРИ
ИЗВОР НА
ДОКАЗИ
Анкета
Список на
пријавени
наставници
Список на
присутни
наставници
Список на
присутни,
изработки од
наставницит
е
Изработени
тестови
Тестови,
Извештај од
анализа на
тестовите
План за евалуација на акциските планови
I. ПРИОРИТЕТ
РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ:
СТРАТЕШКА ЦЕЛ:
* Подобрување на инфраструктурата на училиштето
- Менување на подот во фискултурната сала;
- Реконструкција на влезните скали во училиштето;
- Реконструкција на патеките во училишниот двор.
ЗАДАЧИ И
КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ
АКТИВНОСТИ
ЗАДАЧА 1: Извршување проценка на оштетеност
Активност 1:
Формирање комисија
Избрана комисија од
за евиденција на
10 члена
потребите
Активност 2: Проценка
Избрана комисија од
на степенот на
10 члена
оштетеност
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ПРОЦЕНКА
ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
НОСИТЕЛИ
Записник
2013/2014
Вработени во
училиштето
Листа на проценка
2013/2014
Вработени во
училиштето
ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
НОСИТЕЛИ
2013/2014
Комисија за проценка
2013/2014
Комисија за проценка
ЗАДАЧИ И
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ
АКТИВНОСТИ
ПРОЦЕНКА
ЗАДАЧА 2: Утврдување распоред по развојни цели за санација
Активност 1:
Евалуација на
Формирана комисија
Записник
степенот на
од 5 члена
оштетеност
Активност 2:
Издвојување и
Извршена проценка
подредување на
на подот во
развојните цели од
фискултурната сала,
Записник
приоритетот за
влезните скали во
подобрување на
училиштето, патеките
инфраструктурата на
во училишниот двор
училиштето
9
49
ЗАДАЧИ И
КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ
АКТИВНОСТИ
ЗАДАЧА 3: Изготвување финансиска рамка
Активност 1:
Изготвување
финансиски план за
менување на подот во Изготвен и аплициран
фискултурната сала,
проект
влезните скали во
училиштето, патеките
во училишниот двор
Активност 2:
Аплицирање на
финансиски план до
донатори и
Износ на прибрани
организирање
финансиски средства
активности за
и материјали
прибирање
дополнителни
средства
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ПРОЦЕНКА
ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
НОСИТЕЛИ
Записник, деловодна
книга
2013/2014
Проектен тим,
комисија за проценка
Извод
2013/2014
Проектен тим
ЗАДАЧИ И
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ДИНАМИКА НА
КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ
НОСИТЕЛИ
АКТИВНОСТИ
ПРОЦЕНКА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ЗАДАЧА 4: Менување на подот во фискултурната сала; Реконструкција на влезните скали во училиштето;
Реконструкција на патеките во училишниот двор.
Активност 1:
Евиденција на
Извршена проценка
Записник
2013/2014
Комисија за проценка
потребите и проценка
на оштетеност
Активност 2:
Изготвување детален
Изготвен предлог
Проектен тим,
финансиски план и
Проект
2013/2014
проект
Директор
прибирање на
финансиски средства
50
План за евалуација на акциските планови
II ПРИОРИТЕТ
Подобрување на ресурсите за изведување на квалитетна настава
РАЗВОЈНA ЦЕЛ 1:
Набавка на LCD проектори за изведување квалитетна настава во училниците
РАЗВОЈНA ЦЕЛ 2:
Набавка на стручна литература
ЗАДАЧИ И
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ
АКТИВНОСТИ
ПРОЦЕНКА
ЗАДАЧА 1: Извршување проценка на потребите
Активност 1:
Формирање комисија
Самоевалуација на
Избрана комисија
за евиденција на
училиштето
потребите
ЗАДАЧА 2: Набавка на ЛЦД проектори и стручна литература
Набавени ЛЦД
Активност 1: Набавка на
проектори и стручна
записник
LCD проектори и стручна
литература
литература
51
9
ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
НОСИТЕЛИ
2013/2014
Вработени во
училиштето
2013/2014
Комисија и директор
План за евалуација на акциските планови
III ПРИОРИТЕТ
Подобрување и осовременување на квалитетот на наставата и проширување на наставните програми
РАЗВОЈНА ЦЕЛ 1:
Креирање на стимулативната средина за учење која ќе ги задоволи потребите за
учење во 21 – от век
ЗАДАЧИ И
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ДИНАМИКА НА
КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ
АКТИВНОСТИ
ПРОЦЕНКА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ЗАДАЧА 1: Идентификација на наставници кои имаат потреба од обуки
Активност 1:
Формирање комисија
Избрана комисија
Записник
2013/2014
за евиденција на
потребите
Активност 2:
Формирање група од
прво вработени
Формирана група
Записник
2013/2014
наставници и
наставници кои имаат
потреба
ЗАДАЧА 2: Изготвување на план и програма, едукативни работилници
Активност 1:
Изработен план и
Изготвување на план и
План и програма
2013/2014
програма
програма за работа
Активност 2:
Подготовка на
Спроведени
Фотографии
2013/2014
едукативни
работилници
работилници
ЗАДАЧА 3: Организирање на работилници и размена на искуства
Активност 1:
Одржување на часови од
страна на обучени
наставници
Реализирани часови
Записник
52
9
2013/2014
НОСИТЕЛИ
Наставници
Наставници
Тим зареализација на
обуки
Тим зареализација на
обуки
Обучени наставници
План за евалуација на акциските планови
РАЗВОЈНА ЦЕЛ 2:
-Едукација на наставниците за работа со ученици со посебни образовни потреби. Изработка на план и програми за работа
со тие ученици
ЗАДАЧИ И
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ДИНАМИКА НА
КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ
АКТИВНОСТИ
ПРОЦЕНКА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ЗАДАЧА 1: Воспоставување контакт со стручо лице и обучени наставници од училиштето
Активност 1:
Формирање на тим за
Самоевалуација на
едукација и г
Формиран тим
2013/2014
училиштето
наставници за
едукација
ЗАДАЧА 2: Едукативни работилници за изготвување наставен план и програма
Активност 1:
Изготвен план и
НОСИТЕЛИ
Стручно лице,
наставници
Изготвување наставен
програма за работа со
Стручно лице,
Листа на критериуми
2013/2014
план и програма за
ученици со посебни
наставници
работа со ученици со
потреби
посебни потреби
ЗАДАЧА 3. Согледувања од страна на наставниците од реализација на наставните планови и програми ( позитивни и негативни страни)
Активност 1
Размена на искуства
Евалуација на
реализиран план и
програма за работа со
ученици со посебни
потреби
Листа за
самоевалуација
53
9
2013/2014
Наставници
План за евалуација на акциските планови
РАЗВОЈНА ЦЕЛ 3:
-Изработка на тестови според Блумова таксономија со повеќечлен избор
ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ
КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ПРОЦЕНКА
ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
НОСИТЕЛИ
ЗАДАЧА 1: Одржување на презентации за изработка на прашања според Блумова таксономија
Активност 1:
Презентација на
прашања според Блум
Одржана презентација
Записник и списоци за
присуство
2013/2014
Наставници
ЗАДАЧА 2: Изготвување прашања со повеќечлен избор по предметите кои екстерно се тестираат
Активност 1:
Презентација на прашања
со повеќечлен избор
дадени по нивоа на
Блумова таксономија
Активност 2: Изработка
на тестови со повеќе член
избор
Одржана презентација
Записник и списоци за
присуство
2013/2014
Наставници
Изработени тестови
Изработени тестови
2013/2014
Наставници
ЗАДАЧА 2: Следење и анализа на спроведените тестови изработени според Блумова таксономија и повеќечлен избор на прашањата
Активност 1: Прибирање
на тестови
Активност 2: Анализа на
поставените прашања
Активност 3:
Информирање на
наставниците за анализата
на тестовите
Изработени тест
прашања
Тестови по генерации и
предмети
20013
Наставници
Квалитетни тестови
Листа на стандарди и
критериуми
2014
Наставници
Квалитетни тестови со
прашања со повеќечлен
избор
Споредбена анализа
2014
Наставници
54
9
КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на учебната
година во основните училишта согласно програмските целини воa
наставната година: полугодие, други форми на воспитно-образовната
дејност и ученички одмори за учебната 2013/2014 година.
Член 6
Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од четврто до осмо одделение се организира и спроведува на
крајот на наставната година.
Член 7
Воспитно-образовната работа со учениците се организира во
текот на целата работна недела.
Член 2
Учебната година во основните училишта почнува на 2 септември 2013 година, а завршува на 29 август 2014 година.
Наставната година започнува на 2 септември 2013 година и
завршува на 10 јуни 2014 година.
Член 8
Во текот на наставната година во основните училишта се
остваруваат 180 наставни денови.
Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.
Првото полугодие започнува на 2 септември 2013 година и
завршува на 30 декември 2013 година.
Второто полугодие започнува на 20 јануари 2014 година и
завршува на 10 јуни 2014 година.
Член 9
На денот на училиштето се организираат културни, спортски и
други манифестации.
Традиционалниот ден на просветата за припадниците на
заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот
јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.
Член 4
Во текот на учебната година учениците користат зимски и
летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2013 година и завршува на 17 јануари 2014 година.
Летниот одмор започнува на 11 јуни 2014 година и завршува
на 29 август 2014 година.
Член 10
Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии
и Денот на дрвото, Денот на еколошката акција на младите во
Република Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден
на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на
јазик различен од македонскиот јазик се наставни денови кога се
изведуваат посебни програми.
Член 5
Основните училишта во времето од 11 јуни до 17 јуни 2014
година организираат дополнителна настава и одделенски испити, а
од 11 август до 22 август 2014 година организираат подготвителна
настава, консултации и други форми на помош за учениците кои
треба да полагаат поправни испити и ги спроведуваат истите.
5
55
КАЛЕНДАР НА НАСТАВНАТА
2013/2014
20 септември – Ден на општина
Ѓорче Петров е работен ден,кој ќе
се изведува со посебна програма.
56
57
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ВИДОВИ НАСТАВА
Настава по задолжителни
наставни предмети
НАСТАВНО ВРЕМЕ (ДНЕВНО)
Во училиштето се организира настава во две смени. Во едната
смена се организира настава за учениците од одделенска настава (I
до V одделение деветгодишно образование), а во другата смена за
учениците од V до VIII одделение.
Менувањето на смените се врши на секои две недели.
За учениците со продолжен престој се организира настава во
текот на целиот работен ден - целодневна настава.
Наставното време во првата смена започнува во 8 часот, а за
втората смена во 1330 часот. Распоредот на наставното време е даден
со следниот преглед:
Настава по изборни
наставни предмети
Дополнителна и додатна настава
Интеграција на еколошката едукација
ПРВА СМЕНА
Образование за животни вештини
Работа со деца со посебни образовни потреби
Наставата се реализира преку наставни часови. Секој наставен
час трае 40 минути.
Редоследот на наставните часови по предмети и паралелки
се урвдува со распоред на часови (посебно за предметна настава,
посебно за одделенска настава).
Примерок од распоредот на наставните часови се истакнува
на огласната табла во училиштето.
58
ВТОРА СМЕНА
1
0800 - 0840
1
1330 - 1410
2
0845 - 0925
2
1415 - 1455
3
0930 - 1010
3
1500 - 1540
4
1030 - 1110
4
1600 - 1640
5
1115 - 1155
5
1645 - 1725
6
1200 - 1240
6
1730 - 1810
7
1245 - 1325
7
1815 - 1855
РАСПОРЕД НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ, ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВИ (неделно)
Одделенска настава (I - V)
1
Наставник
Одделение
(паралелка
Број часови
неделно
1
2
3
I–А
21
Верка Стратиева
Наташа Богатиноска
Марија Маневска
Елена Апостолова
Игор Наковски
Катица Ивановска
Светлана Василевска
Маја Пачемска
Катица Делевска
Соња Трпеска
Даниела Чекова
Елеонора Трајковска
I–Б
I–В
II – А
II – Б
II – В
II – Г
21
21
21
IV – Б
26
Ангелина Николовска
IV – В
26
Маријана А.Маневска
IV – Г
26
Јана Бошковска
V–А
23
Бранкица Ацев
V–Б
23
Славица Марковска
V–В
23
Бројот на часови опфаќа: (1) часови за задолжителни и изборни
предмети (без англиски, приридни науки и техн. образование), (2) часови
за дополнителна и додатна настава и (3) час на одделенска заедница.
Предметни наставници во I - V
Наставник
23
Љубица Петковска
23
23
Сузана Поповска

25
Маја Василевска
Александра Јованоска
Предмет
23
III – Б
III – Г
26
23
Соња Наумова
Гордана Шопкоска
IV – А
23
25
III– В
Камка Наумова
21
III – А
Билјана Матеска
3
21
Ѓурѓица Баталкова
Валентина Алексовска
2
Томо
Томевски
 Марија
Ризова
Снежана
Михајловска
25
25
25
Гоце Колечевски
25
59
Англиски
јазик
Англиски
јазик
Англиски
јазик
Природни
науки
Природни
науки
Техничко
образвоание
Одделение
(паралелка)
Број
часови
I а,; II а,б,в ; III а,б,в,г
20
IV а,б,в,г ; V а,б,в
21
I б,в ; II г
6
V а,б
4
Vв
2
V а,б,в
6
Предметна настава (VI - VIII)
Предметен наставник
Павлина Огненовска
Јасна Матевска
Веселинка Јаневска
Елена Џоков
Јулијана Гугоска

Томо Томовски
Гоце Блажески

Павлина Качујановска
****Венера Н.Чешелковска
Јагода Арсовска
Иво Давидовски
Валентина Поповска
*Снежана Михајловска
Јасна Грковиќ

Марија Ризова
Дејан Гацевски
**Гоце Колечевски
Влатко Костовски
Златко Чубриноски
Миодраг Васич
Илија Јанковски

Весна Малинова

Силвана Ѓорчевска
Задолжителни и изборни
предмети
Македонски јазик
Македонски јазик
Македонски јазик
Англиски Јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Француски јазик
Неделен број на часови по одделенија и паралелки
VI
к
1
1
а
б
в
г
а
4
VII
б
в
VIII
4
4
4
4
3
3
4
3
4
1
4
4
3
3
3
2
2
2
3
3
3
а
б
в
г
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
1
2
2
2
Француски јазик
2
Математика
1
Математика
Математика
Математика
Физика
Хемија
Пр. науки и техн.
Биологија
Биологија
Информатика
Проекти од инф.
Програмирање
Техничко образ.
Техничко образ.
Ликовно образ.
Проекти од лик. умет.
1
1
Физ. и здр. образ.
1
4
4
4
4
4
4
4
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
21
21
21
22
3
21
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
17
21
21
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
1
1
21
3
2
Вкупно часови
неделно
4
4
4
4
2
4
4
1
21
20
2
1
1
1
1
3
3
1
1
Француски јазик
Физ. и здр. образ.
Етика
Кл. култ. во евр. цив.
1
4
VIII / 9
2
3
4
4
1
1
1
1
2
1
3
3
3
2
1
1
1
2
1
2
2
3
3
2
2
60
3
3
1
1
2
2
1
2
2
3
3
10
1
1
2
3
3
1
1
21
22
6
3
3
25
8
Неделен број на часови по одделенија и паралелки
Предметен наставник
Задолжителни и
изборни предмети
VI
***Маја Арсовска
3
4
а
б
в
г
Граѓанско образ.
1
1
1
1
1
1
1
1
Вештини на
живеење
2
2
2
1
1
1
Ангела Димитријевиќ

Петар Миленковски
Сунчица М. Стојановиќ
1
1
ЛЕГЕНДА
1
а
1
б
1
в
1
3
Училишен оркестар
3
Етика на религии
Географија
1
1
16
1
1
1
1
22
2
2
1
Пр.науки и техники
Историја
1
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
21
3
1
Историја
Ирена Младеновска
1
г
Училишен хор
Географија
Сузана Ангелевска
1
в
VIII
2
Музичко образ.
б
VIII / 9
1
к
а
VII
2
Вкупно
часови
неделно
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Настава по задолжителни предмети
Настава по изборни предмети
Наставникот е со работен однос во друго училиште
61
21
21
Наставници од други училишта
Име и презиме
Училиште од кое доаѓа
Работни задачи во ОУ „мирче Ацев“
Број часови неделно
Павлина Качујановска
УСО „ Цветан Димов“
француски јазик VIII-1,2
четврток
Весна Малинова
ООУ„ Д. П. Г. Беровски“
Силвана Ѓорчевска
ООУ„Тихомир Милошевски“
класична култура VI а,б,в,г
вторник и четврток
Петар Миленковски
ООУ„ Ѓорче Петров“
етика на религии VI а
вторник
Томо Томески
ООУ„ Д. П. Г. Беровски“
англиски јазик VI г
понеделник., среда и петок
Марија Ризова
ООУ„ Ѓорче Петров“
биологија VII б природни науки V а,б
вторник, четврток и петок
Милорад Васиќ
ООУ„ Ѓорче Петров“
француски јазик VIII-3,4 VI г
понеделник. и петок
етика VII а,б,в
62
запознавање на религгите
VI г
вторник
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ
Врз основа на наставните планови одобрени од Министерот
за образование и наука, во учебната 2013/2014 година училиштето
ќе применува соодветни наставни планови.
Секој наставен план се однесува за една паралелка на соодветното одделение.
Наставен предмет
I одделение
Задолжителни предмети
Наставен предмет
Број на часови
неделно
II одделение
Број на часови
годишно
Задолжителни предмети
Број на часови
неделно
Број на часови
годишно
Македонски јазик
6
216
Математика
4
144
Англиски јазик *
2
72
Ликовно образование
2
72
Музичко образование
2
72
Запозн. на околината
3
108
Физичко образование
3
108
Вкупно за задолжителни
22
792
Македонски јазик
6
216
Математика
4
144
Англиски јазик *
2
72
Ликовно образование
2
72
Музичко образование
2
72
Запозн. на околината
2
72
Други предмети
Физичко образование
3
108
Дополнителна и дод. настава
2
72
Вкупно за задолжителни
21
756
Час на оддел. заедница
1
36
Слободни активности
1
36
Слободни активности
1
36
ВКУПНО
22
792
26
936
ВКУПНО
63
III одделение
Наставен предмет
Број на часови
неделно
IV одделение
Број на часови
годишно
Наставен предмет
1. Задолжителни предмети
Број на часови
неделно
Број на часови
годишно
1. Задолжителни предмети
Македонски јазик
6
216
Македонски јазик
5
180
Математика
4
144
Математика
4
144
Англиски јазик *
3
108
Англиски јазик *
3
108
Ликовно образование
2
72
Ликовно образование
2
72
Музичко образование
2
72
Музичко образование
2
72
Техничко образование
1
36
Запозн. на околината
3
108
Општество
2
72
Физичко образование
3
108
Природа
2
72
Вкупно за задолжителни
23
828
Физичко образование
3
108
Вкупно за задолжителни
24
864
2. Изборни предмети
Работа со компјутер
2
72
2. Изборни предмети
Вкупно: 1 + 2
25
900
Работа со компјутер
2
72
Вкупно: 1 + 2
26
936
Дополнителна и дод. настава
2
72
Час на оддел. заедница
1
36
Слободни активности
1
36
31
1116
Други предмети
Дополнителна и дод. настава
2
72
Час на оддел. заедница
1
36
Слободни активности
1
36
29
1044
ВКУПНО
*
Други предмети
Наставата ја изведува предметен наставник.
*
64
ВКУПНО
Наставата ја изведува предметен наставник.
V одделение
Наставен предмет
Број на часови
неделно
VI одделение
Наставен предмет
Број на часови
годишно
Број на часови
неделно
Број на часови
годишно
Македонски јазик
4
144
Математика
4
144
Англиски јазик
3
108
1. Задолжителни предмети
1. Задолжителни предмети
Македонски јазик
5
180
Математика
4
144
Англиски јазик *
3
108
Француски јазик (втор стр.)
2
72
Ликовно образование
2
72
Ликовно образование
1
36
Музичко образование
2
72
Музичко образование
1
36
Техничко образование *
2
72
Техничко образование
1
36
Општество
2
72
Информатика
2
72
Природни науки *
2
72
Природни науки и техника
3
108
Физичко образование
3
108
Историја
2
72
Физичко образование
3
108
Вкупно за задолжителни
25
900
Вкупно за задолжителни
26
936
2
72
28
972
2. Изборни предмети
2. Изборни предмети
Работа со компјутер
2
72
Етика на религии *
Вкупно: 1 + 2
27
972
Кл. култ. во европска цивил.*
Запознавање на религиите
Други предмети
Вкупно: 1 + 2
Дополнителна и дод. настава
2
72
Час на оддел. заедница
1
36
Дополнителна и дод. настава
2
72
Слободни активности
1
1116
Час на оддел. заедница
1
36
31
1080
Слободни активности
1
36
33
1152
ВКУПНО
Други предмети
ВКУПНО
*
Наставата ја изведува предметен наставник.
65
VII одделение - деветгодишно
Наставен предмет
Број часови
неделно
VIII одделение – деветгодишно
Број часови
годишно
Наставен предмет
1. Задолжителни предмети
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик (втор стр.)
Историја
Географија
Биологија
Етика
Ликовно образование
Музичко образование
Информатика
Физичко образование
Вкупно задолж. предмети
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
3
26
144
144
108
72
72
72
72
36
36
36
36
108
936
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик (втор стр.)
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко образование
Вкупно задолж. предмети
2
72
2. Изборни предмети
28
Проекти од техничко
Вештини за живеење
Вкупно: 1 + 2
1008
Други предмети
Доп. и додатна настава
Час на оддел. заедница
Слободни активности
ВКУПНО
Број часови
годишно
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
29
144
144
108
72
72
72
72
72
72
36
36
36
108
1044
2
72
31
1116
2
2
1
1
37
72
72
36
72
1368
1. Задолжителни предмети
2. Изборни предмети
Проекти од информа
Проекти од лик. умет
Вкупно: 1 + 2
Број часови
неделно
2
1
1
32
Други предмети
72
36
36
1152
Дополнителна настава
Додатна настава
Час на оддел. заедница
Слободни уч. активности
ВКУПНО
66
VIII одделение - осумгодишно
Наставен предмет
Број часови неделно
Број часови годишно
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
29
144
144
108
72
72
72
72
72
72
36
36
36
108
1044
2
72
31
1116
2
2
1
2
38
72
72
36
72
1368
1. Задолжителни предмети
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик (втор стр.)
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко образование
Вкупно задолж. предмети
2. Изборни предмети
Програмирање
Проекти од информатика
Вештини за живеење
Проекти од лик умет.
Вкупно: 1 + 2
Други предмети
Дополнителна настава
Додатна настава
Час на оддел. заедница
Слободни уч. активности
ВКУПНО
67
На крајот на наставната 2012/2013 година на учениците им беа
понудени изборни предмети за учебната 2013/2014 година и според
анкетите во училиштето се застапени следните изборни предмети:
Наставен предмет
Одделение и паралелки
Неделен фонд
Осумгодишно основно образование
VIIIа
1х2=2
Проекти од информатиката
VIIIв ; VIIIг
2х2=4
Проект од ликовна уметност
VIIIб
1х2=2
VIIIа и VIIIв (група)
1х2=2
Програмирање
Вештини за живеење
Деветгодишно основно образование
VIа
1х2=2
VIа,б (група) ; VIб ; VIв ; VIг
4х2=8
VIг
1х2=2
Проект од ликовна уметност
VIIа ; VIIб ; VIII3
3х2=6
Проект од информатика
VIIа ; VIIв ; VIII4
3х2=6
VIII1 ; VIII2 ; VIII2 и VIII3 (група) ; VIII4
4х2=8
VIII1 ; VIII2
2х2=4
Етика во религиите
Класична култура во европска цивилизација
Запознавање на религиите
Проект од техничко образование
Вештини за живеење
68
ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА
I
III
(1)
Додатна настава се организира за учениците кои
постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети
(талентирани ученици).
(2)
Додатната настава за учениците од ставот (1) на овој член
наставникот е должен да им ја понуди на учениците, а учениците
одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава.
(1)
Основното училиштето најдоцна до 20 септември во
тековната учебна година треба да истакне распоред за дополнителна
и додатна настава за секој наставен предмет, на видно место
во училиштето и истиот да го достави до Државниот просветен
инспекторат.
(2)
За наставникот кој неоправдано нема да ја реализира
дополнителната и додатната настава согласно со распоредот од
ставот (1) ќе се поведе постапка за дисциплински престап.
(3)
За дисциплинскиот престап од ставот (2) на наставникот му
се изрекува дисциплинска мерка парична казна од 10% до 30% од
едномесечниот износ на нето платата исплатена на јавниот службеник
во месецот пред извршување на дисциплинскиот престап, во траење
од три до шест месеци.
II
(1) Дополнителна настава се организира за ученици кои
покажуваат континуирано слаби резултати во учењето, а особено
ако:
имаат најмалку две слаби оценки,
- имаат слаби резултати по одреден наставен предмет,
- отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и
на барање на ученикот или неговиот родител, односно
старател.
(2)
Наставникот кој ја реализира наставата по наставниот
предмет ги задолжува учениците од ставот (1) алинеја 1 за посета
на дополнителна настава, а за учениците од ставот (1) алинеи 2 и 3
дополнителна настава се организира по оценка на наставникот.
(3)
Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден
месец посетува дополнителна настава најмногу по два наставни
предмети со најмногу четири наставни часови по наставен предмет.
(4)
Доколку ученикот не ги посетува часовите по дополнителна
настава добива неоправдан изостанок.
(5)
За упатувањето на ученикот на дополнителна настава
наставникот задолжително го известува родителот, односно старателот.
НАПОМЕНА. Додатната и дополнителната настава
се реализираат преку наставни часови што се утврдени
со УЧИЛИШНИОТ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ.
Примерок од распоредот се истакнува на огласните табли во училиштето и се доставува до Државниот
просветен инспекторат.
ИОП за деца со посебни образовни потреби
Во училиштето се регистрирани 12 ученици со ПОП,
од кои за 6 ученици, (2 од одделенска и 4 во предметна),
треба да се изработат ИОП во согласност со родителите
69
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
ПРИМЕНЛИВИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
ПРОШИРЕНА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Наставните програми за сите задолжителни и изборни предмети ги подготвува Бирото за развој на образованието, а ги одобрува
Министерот за образование и наука.
Врз основа на тие програми, секој одделенски и предметен
наставник изготвува своја наставна програма за предметот по кој
изведува настава.
За реализација на другите видови настава (дополнителна и
додатна настава) или воспитно-образовни активности одговорните
наставници изготвуваат соодветни програми. Во нивното изготвување
активно се вклучуваат стручните активи и се применува тимската
работа.
Примероци од наставните програми се чуваат во училиштето
и тие се составен дел на оваа програма.
Во училиштето се реализира проширена програма според
Концепцијата за основно воспитание и образование.
Проширената програма опфаќа:
Прифаќање и заштита на учениците од I, II, III, IV и V одделение
еден час пред започнување на часовите за редовна настава и
еден час по завршување на редовната настава, во согласност со
родителот.
Училиштето организира продолжен престој за ученици од иста
паралелка (IБ,В,Г, IIВ,Г, IIIВГ, IVВ, одделение) - целодневна настава,
според добиена согласност од Министерството за образование и
наука. Во ваков вид продолжен престој учениците се вклучуваат
во согласност со родителот.
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Цели: Вклучување на децата со ПОП во редовни услови и настава, а со тоа поуспешно функционирање комуникација , толеранција,
еднаквост можности во социјалната средина:
Флексибилна индивидуализирана поддршка на децата со ПОП од страна на учениците и наставниците.
Зголемено и активно учество во инклузивниот и образовниот процесИОП и практична вклученост на родителите на деца со посебни
образовни потреби.
- Изработка на индивидуални образовни планови соодветни на способностите, потребите и подготвеноста на секој ученик.
70
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност Време на реализација
Реализатор
За кого или пред кого ќе се
реализира
Очекувани резултати и ефекти
1
2
3
4
5
Донесување на програма за работа
на тимот за инклузија на деца со
ПОП
Август 2013
Психолог со тимот
Наставници и родители
Поуспешна работа и помош за
учениците и наставниците кои имаат
ученици со ПОП
Август 2013
Психолог
,директор,педагог и
дефектологот
За родителите и учениците
Договор со родителите за
понатамошно школување на деца со
ПОП , доставување на мислење од
Заводот за ментално здравје заради
подобар напредок на деца со ПОП
Индивидуален разговор со
родители на деца со ПОП кои ќе
преминат од одделенска во
предметна настава
Работилница -со настав -ниците од
1 - 8 одделение за изработка на
ИОП -(индивидуални образовни
планови ) за работа со деца со ПОП
.
Септември 2013
Дефектолог и тимот
Наставници
Обучување ,консултации и сугестии за
поуспешно снаоѓање на наставниците
при изработка на ИОП .
Работилница -со настав -ниците од
6 - 8 на тема карактеристики на
деца со ПОП и стратегии за работа ,
Ноември 2013
Дефектолог и тимот
Наставници
Обучување на наставниците за
поуспешна работа со деца со ПОП .
Индивидуални разговори со
родителите и децата со ПОП.
Во текот на првото
тримесечие 2013
Изготвување на полугодишен
извештај на работата на тимот за
ПОП за учебната 2013-2014 година
Јануари 2014
Психологот и тимот,
педагогот и
Договор за работата преку ИОП
За родителите и наставниците
наставници од 1-8
заради напредокот на децата со ПОП
одделение
Психолог со тимот
71
За училиштето
Известување - самоеваулација за
првото полугодие за реализираните
активности предвидени во програмата
на тимот за работа со деца со ПОП .
1
Состанок со наставници од 1 - 8
одделение „ Работа со ученици кои
имаат пречки во говорот и слухот “
Работилница за наставници од 1 - 8
одделение „ Работа со ученици кои
имаат потешкотии во учењето
( дислексија, дисграфија и
дискалкулија) “
Изготвување на годишен извештај
на работата на тимот за ПОП за
учебната 2013-2014 година
2
Февруари 2014
Април 2014
Јули 2014
3
Јулијана Гугоска
Психолог и тимот
Психолог со тимот
Психолог со тимот
4
5
Одделенски и предметни
наставници
Насочување на наставниците за
поуспешна идентификација и работа
со учениците кои имаат пречки во
говорот и со
оштетен слух во редовната настава.
За наставниците
Насочување на наставниците за
поуспешна идентификација и работа
со учениците кои имаат
одреденипотешкотии во учењето .
За училиштето
Известување - самоеваулација на
крајот од годината за реализираните
активности предвидени во програмата
на тимот за работа со деца со ПОП .
Оговорни: Розалинка Симоновска ,Јулијана Гугоска ,Венера Чешелкоска , Ангелина
Николовска ,Снежана Михајловска,Наташа Богатиноска и Татјана Аврамовска 0
72
ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ НА УЧИЛИШТЕТО
Цели:
Воведување на еколошкото образование во воспитно образовниот процес
Подобрување на условите за престој и работа во училиштето
Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки
Задачи:
Исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште
Интеграција на еколошката едукација во сите предмети во одделенска и предметна настава
Изработка на еко проекти
Одбележување на значајни еколошки датуми
Планирана активност
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Формирање на еко одбор
тим од наставници
септември, 2013
дискусија; договор; состанок
успешна реализација на планираните
еколошки активности
Соработка со општината и
потпишување на Меморандум за
соработка
директор,
градоначалник
септември, 2013
потпишување договор
успешна соработка и реализација на
планираните еколошки активности
Одржување на часови со
интеграција на еколошка едукација
одделенски и
предметни
наставници
во текот на целата
година
презентација; работилница;
подигање на еко свеста на учениците
дискусија;
73
Планирана активност
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Формирање на еко мрежа (еко
тимови на ниво на секоја
паралелка) и задавање задачи
тим од наставници,
ученици;
октомври, 2013
разговор; договор; еко
активности
подигање на еко свеста на учениците
на ниво на паралелка
Формирање на еко патроли во
одделенска и предметна настава и
задавање задачи
тим од наставници,
ученици;
октомври, 2013
разговор; договор; еко
активности
заштеда на вода и енергија, подобра
хигиена
Примена на Зелен пакет – Јуниор
одделенски
наставници
во текот на целата
година
презентација; работилница;
дискусија;
квалитетна и интересна настава;
развивање на еко свеста
септември, 2013
активности со велосипеди
развивање на еко свеста
Одбележување на 22ри Септември тим од наставници,
Меѓународен ден без автомобили
ученици;
(предметна настава)
Ајде Македонија - ден на
еколошката акција на младите и
граѓаните на Р.Македонија
наставници, ученици
октомври, 2013
еко активности
развивање на еко свеста
Одбележување на 15ти Октомври Меѓународниот ден на пешаците
(одделенска настава)
тим од наставници,
ученици;
октомври, 2013
организирање дефиле,
пишување еко пораки
подигање на еко свеста на учениците;
грижа за здравјето и животната
средина;
74
Планирана активност
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Анализа на состојбата на животната тим од наставници,
средина
ученици;
октомври, 2013
подготовка на анкета,
анкетирање
сознанија за влијанието на
училиштето врз животната средина
План на активности
тим од наставници,
ученици;
октомври, 2013
изработка на план
подобрување на состојбата во
училиштето
Ден на акција на еко училиштата
наставници, ученици
два пати во годината
информирање, еко акции
подигање на еко свеста на учениците;
грижа за животната средина;
Активности по повод
наставници, ученици
одбележување на Денот на дрвото
ноември, 2013 март,
2014
договор, садење дрвца,
подигање на еко свеста на учениците;
грижа за животната средина;
Организирање на собирни акции за тим од наставници,
стара хартија и пластична амбалажа
ученици;
во текот на годината
информирање, собирање
хартија и пластика
подигање на еко свеста; грижа за
животната средина;
февруари, 2014
информирање, награден
конкурс
подигање на еко свеста; грижа за
животната средина;
Еко кодекс
тим од наставници,
ученици;
75
Планирана активност
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Активности по повод Денот на
пролетта
наставници, ученици
март, 2014
програма преку разглас, еко
акции;
подигање на еко свеста; грижа за
животната средина;
Одбележување на Денот на
планетата Земја
тим од наставници,
ученици;
април, 2014
програма преку разглас,
пишување еко пораки
одговорно однесување кон нашата
планета, грижа за животната средина
мај, 2014
предавање, подготовка
здрава храна
грижа за здравјето на учениците
мај, 2014
изработка на модели од
отпад
развивање на еко свеста
Активности од кампањата “Здрава
наставници, ученици
храна за детство без мана“
Организирање на модна ревија
Trash Fashion
тим од наставници,
ученици;
Следење и евалуација на
напредокот
тим од наставници,
ученици;
во текот на годината
Издавање на еко весник
тим од наставници,
ученици;
јуни, 2014
собирање материјали;
изработка на весник;
развивање на еко свеста, афирмирање
на училиштето
Соработка со електронски и
печатени медиуми
тим од наставници,
ученици;
во текот на годината
објавување написи во
весници, на веб страна,
гостување во ТВ емисии...
промоција и афирмирање на
училиштето
собирање информации,
редовно и успешно реализирање на
пишување извештаи, водење
еколошките активности
записници, фотографирање
Одговорни наставници: Гордана Билбилоска, Сузана Поповска, Јагода Арсовска, Наташа Богатиноска, Сунчица М.Стојановиќ
ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
Училиште “Мирче Ацев“ - Општина Ѓорче Петров
Учебна година 2013/2014
(одделенска настава)
I. ТЕМА: ВОДА
Еколошки содржини
Наставен предмет
Работа со
компјутери
1.
Значење на водата
за живиот свет
Наставник
Бранкица
Ацев,
Славица
Марковска,
Јана
Бошковска
Интегрирано –
Елена
Македоснки јазик и Апостолова/
Запознавање на
Игор
околината
Наковски
2.
Загадување на
водата
Запознавање на
околината
Запознавање на
околина
3.
Рационално
користење на
водата
Запознавање на
околина
Одделение
V а, б, в
Iв
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализација
Изработка на текст за
флаер- „ Штеди ја
водата, таа е живот“
2
Ноември,
2013
Мак.јаз.-Прашања и
одговори „Не е широко
само морето“
ЗО – Истражувања за
потребата од вода
2
Март,
2014
Декември,
2013
Соња
Наумова
III б
Вода
1
Ѓурѓица
Баталакова
III а
Вода
1
II а, б, в, г
Нежива природа
1
Соња
Трпеска/Кат
ица
Делевска,
Светлана
Василевска/
Маја
Пачемска,
Даниела
Чекова/Елео
нора
Трајковска,
Катица
Ивановска
77
Декември,
2013
Октомври,
2013
4.
5.
Здрава вода за пиење
Истакнување на упатства
за рационално
користење на водата во
училишната зграда
Ликовно образование
Запознавање на околина
В.Алексовска,
Б.Матеска,
Г.Шопкоска/
Маја
Василевска,
Соња Наумова
Марија
Цветаноска/
Наташа
Богатиноска,
Верка
Стратиева
78
III б, в, г
I б, I а
Отворен простор,
“Планински извор” –
сликање, темперни бои
2
Април,
2014
Водата чудотворец истражување
1
Април,
2014
II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА
Еколошки содржини
1.
Значење на
енергијата за
живиот свет
Рационално
користење на
енергија
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализација
Iв
Мак.јаз. Сликовница
„Зошто треба да
штедам енергија“
Лик. Образ. Сликање
„Светло-темно“
1
Ноември,
2013
Видови енергија –
цртање - фломастери
1
Февруари,
2014
II а, б, в, г
Апарати во
домќинството
1
Декември,
2013
IV г
Сонцето е извор на
светлина и топлина
1
Ноември,
2013
Камка
Наумова
IV а
Сонцето е извор на
светлина и топлина
1
Ноември,
2013
Ангелина
Николовска
IV в
Сонцето е извор на
светлина и топлина
1
Ноември,
2013
Александра
Јованоска
IV б
Сонцето е извор на
светлина и топлина
Наставник
Интегрирано –
Македоснки јазик и
Ликовно
образование
Елена
Апостолова/
Игор
Наковски
Ликовно
образование
2.
Одделение
Наставен предмет
Запознавање на
околината
Марија
Цветаноска/Н
аташа
Богатиноска,
Верка
Стратиева
Соња
Трпеска/Кати
ца Делевска,
Светлана
Василевска/
Маја
Пачемска,
Даниела
Чекова/Елео
нора
Трајковск,
Катица
Ивановска
Маријана А.
Маневска
3.
Изработка на
упатства за
рационално
користење на
енергијата
Природа
79
I б, I а
1
Ноември,
2013
4.
Подигање на свеста на
пошироката заедница
(домот, локалната
заедница и сл.)
Ликовно образование
Бранкица Ацев,
Славица
Марковска,
Јана Бошковска
V а, б, в
Изработка на леток за
заштеда на енергија од
различни материјали
1
Февруари
2014
III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО
УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА0
Еколошки содржини
Настевен предмет
Предмет
Сузана
Поповска
Соња
Трпеска/Кат
ица
Делевска,
Светлана
Василевска/
Маја
Пачемска,
Даниела
Чекова/Елео
нора
Трајковска,
Катица
Ивановска
1.
Важноста на хигиената
во зградата
Англиски јазик
2.
Влијанието на
хигиената врз здравјето
Запознавање на
околината
3.
Влијанието на човекот
врз средината
Англиски јазик
Љубица
Петковска
4.
Истакнување на
упатства за одржување
на училишната зграда и
здрава средина во
училиштето во сите
простории од зградата
Ликовно образование
Марија
Цветаноска/
Наташа
Богатиноска,
Верка
Стратиева
80
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализација
V
Обработка на дијалог на тема
“Училишен час“
1
Декември, 2013
II а б в г
Простории во училштето
1
Септември
2013
II а, б, в
Обработка на вокабулар –
Човекот и
животната средина
1
Октомври, 2013
Правила на одржување во
училиница – цртање фломастери
1
Ноември, 2013
I б, I а
IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР
Еколошки содржини IV. ТЕМА: УРЕДЕН
ДВОР
Подигање на
свеста на
пошироката
1.
заедница за
хигиената во
дворот
2.
3.
Изработка на
упатства за
одржување на
дворот
Наставен предмет
Запознавање на
околината
Ликовно
образование
Наставник
Одделение
Ѓ.Баталако
ва
Г.Шопко
ска/Маја
Василевск
а
Бранкица
Ацев,
Славица
Марковск
а, Јана
Бошковска
III а
III г
V а, б, в
Природа
Маријана
А.
Маневска
Природа
Камка
Наумова
IV а
Природа
Ангелина
Николовск
а
IV в
Природа
Александр
а
Јовановск
а
IV б
Наводнување на
зелени површини
81
IV г
Наставна содржина
Број на
часови
Училишен двор
1
Училишен двор
1
Октомври,
2013
Дизајнирање на таблички
за поставување во
училишниот двор
1
Март, Април
2014
1
Февруари,
2014
Влијание на условите за
живот вр живиот светуслови за живот на
растенијата
Влијание на условите за
живот вр живиот светуслови за живот на
растенијата
Влијание на условите за
живот вр живиот светуслови за живот на
растенијата
Влијание на условите за
живот вр живиот светуслови за живот на
растенијата
Време на
реализација
Октомври,
2013
1
Февруари,
2014
1
Февруари,
2014
1
Февруари,
2014
4.
Холтикултурално
уредување
Запознавање на околината
Соња
Трпеска/Кати
ца Делевска,
Светлана
Василевска/
Маја
Пачемска,
Даниела
Чекова/Елео
нора
Трајковска,
Катица
Ивановска
II а, б, в, г
Садење и одгледување украсни
и цветни растенија
Април,
2014
1
V. ТЕМА: ОТПАД
Еколошки содржини
1.
2.
Рециклирање
Влијанието на
отпадот врз
здравјето и
средината
Настевен предмет
Наставни
к
Интегрирано Математика,
Запознавање на
околината, Музичко
образование.
Елена
Апостоло
ва/Игор
Наковски
Општество
Маријана
А.
Маневска
Општество
Камка
Наумова
Општество
Општество
Ангелина
Николовс
ка
Александ
ра
Јованоска
82
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализација
Iв
Мат. Групирање на
предмети според
заеднички својства
ЗО – Здрава и чиста
околина
Муз. Образ – Слушање
музика од детски
фестивали
3
Декември,
2013
1
Март,
2014
IV г
Проблеми во мојата
населба
1
Март,
2014
IV в
Проблеми во мојата
населба
1
Март,
2014
IV б
Проблеми во мојата
населба
1
IV а
Проблеми во мојата
населба
Март,
2014
VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ
Еколошки содржини
1.
Локален и национален
биодиверзитет
Наставен предмет
Наставник
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализиација
Англиски јазик
Љубица
Петковска
Iа
Обрабока на вокабулар – Диви
животни кои живеат на
територијата на нашата земја
1
Наставен предмет
Наставник
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Англиски јазик
Сузана
Поповска
IV а, б, в, г
Усвојување вокабулар –
сообраќајни средства
1
Април,
2014
Култура во сообраќајот
1
Мај,
2014
Мај,
2014
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ
Еколошки содржини
1.
Влијанието на
транспортот врз
здравјето
2.
Изработка на упатства
за користење на јавен
превоз и велосипеди
Запознавање на
околината и македонски
јазик (интегрирано)
Валентина
Алексовска,
Билјана
Матеска
III в
83
Време на
реализација
VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ
Еколошки содржини
Наставен предмет
Наставни
к
Љубица
Петковска
1.
Органска храна
Англиски јазик
2.
Квалитет на храна
и нутриционизам
Запознавање на
околината
3.
Пирамида на
исхрана
Запознавање на
околината
4.
Влијанието на
храната врз
здравјето
5.
Подигање на
свеста на
пошироката
заедница за
користење на
здрава храна
Англиски јазик
Запознавање на
околината
Ѓурѓица
Баталаков
а
В.Алексов
ска,Б.Мат
еска
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализација
III а, б, в, г
Обработка на
комуникативен дијалог
„Здрава храна“
1
Ноември,
2013
III а
Здраво живеење во
семејството
1
Ноември,
2013
III в
Здраво живеење во
семејството
1
Ноември,
2013
Сузана
Поповска
V а, б, в
Обработка на дијалог на
тема “Храна и готвење“
1
Мај, 2014
Гордана
Шопкоска
/Маја
Василевск
а
III г
Здраво живеење во
семејството
1
Ноември,
2013
1
Ноември,
2013
Соња
Наумова
III б
84
Здраво живеење во
семејството
ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
Училиште “Мирче Ацев“ - Општина Ѓорче Петров
Учебна година 2013/2014
(предметна настава)
I. ТЕМА: ВОДА
Еколошки содржини
1.
2.
Значење на водата за
живиот свет
Извори на вода и
нивна искористеност
Наставен предмет
Наставник
Одделение
Биологија
Јасна
Грковиќ
VIII
Македонски јазик
Јасна
Матевска
VIII/8
Костовски
Влатко
VI
Ликовно
образование
Географија
3.
Загадување на водата
Француски јазик
Математика
4.
Рационално
користење на водата
Историја
Математика
Македонски јазик
Здрава вода за пиење
5.
Музичко
образование
Сузана
Ангелевска
VIII
Гоце
Блажески
VI
Јагода
Арсовска
VIII/9
Ирена
Младеновска
VI
Иво
Давидовски
VIII /8
Веселинка
Јаневска
Наставна содржина
Човековото тело е
изградено од клетки,
ткива и органи
Анализа на извадок од
помата ,,Вардар,,
Охридско крајбре
жје со чунови и мрежи
Вода
Правење флаери за
штедење вода
Просто тројно правило
Број на
часови
1
1
Септември
/2013
1
Март
/2014
1
Јуни
/2014
1
1
1
Април
/2014
Графичко решавање
систем равенки со две
непознати
1
Февруари
/2014
1
Говорна вежба
VII
85
Октомври
/2013
Јуни
/2014
Старата египетска
држава
VI
Ангела
Димитријеви
ќ
Време на
реализација
Септември
/2013
Пеење песна Пошла
Румена на вода студена
1
Октомври
/2013
Октомври
/2013
Математика
6.
7.
8.
Собирање и
употреба на
дождовница
Подигање на свеста
на пошироката
заедница (домот,
локалната заедница
и сл.)
Водата и
климатските
промени
Венера
НаковаЧешелкоска
VI
Волумен.Мерки за
волумен
1
Јуни
/2014
1
Септември
/октомври
/ 2013
Физика
Валентина
Поповска
VIII/8
Волумен.Мерки за
волумен
Граѓанско
образование
Маја
Арсовска
VIII/8
Влијанието на
медиумите
1
Maj
/2014
Физичко и
здравствено
образование
Златко
Чубриновск
и
VI
Совладување на
елементи на греда
1
Ноември
/2013
86
II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА
Еколошки содржини
1.
Извори на енергија и
нивна искористенот
2.
Видови енергија
3.
Обезбедување
енергија преку
алтернативни
извори: соларен
систем/фотоволтаиц
и/ветерници
Наставен предмет
Наставник
Одделение
Физика
Валентина
Поповска
VIII
Географија
5.
Изработка на
упатства за
рационално
користење на
енергијата
6.
Анализа на
состојбата на
електричната
инсталација
7.
Дистрибуција на
енергија
8.
9.
Енергијата и
климатските
промени
Значење на
енергијата за живиот
свет
Географија
Македонски јазик
Сузана
Ангелевска
СунчицаМ.С
тојановиќ
Павлина
Огненовска
Веселинка
VIII/9
VIII/9
VII
Наставна содржина
Апарати за
домачинство.Заштита
од опасности во домот
Енергија
Обновливи извори на
енергија
Писмена вежба
пишување на упатства
за рационално
користење на
енергијата
Број на
часови
Време на
реализација
1
Март
/2014
1
Март
/2014
1
Април
/2014
1
1
Февруари
/2014
1
Март
/2014
Француски јазик
Јаневска
Гоце
Блажески
VII
Физ.и здрав.
образование
Златко
Чубриновск
и
VII
Совладување на
одбивање со прсти во
одбојката
1
Март
/2014
Иво
Давидовски
VIII /8
Вежби. Решавање на
систем равенки со две
непознати
1
Февруари
/2014
Македонски јазик
Јасна
Метвска
VI
Интервју
1
Март
/2014
Биологија
Јасна
Грковиќ
VII
Растенијата
произведуваат храна за
сите живи организми
1
Јануари
/2014
Математика
87
Упатства за рационално
користење на енергија
III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО
УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА
Еколошки содржини
1.
Важноста на
хигиената во
зградата
2.
Неупотребливи
предмети
3.
4.
5.
6.
7.
Наставен предмет
Наставник
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализација
Физ.и здрав. образ.
Илија
Јанковски
VI
Совладување на
елементи на партер
1
Ноември
/2013
Македонски јазик
Јасна
Матевска
1
Ноември
/2013
Хемија
Снежана
Михајловск
а,
VI
VIII/8
ПВЦ амбалажа
Подигање на свеста
за пошироката
заедница за
хигиената и здрава
средина
Влијанието на
хигиената врз
здравјето
Влијанието на
човекот врз
средината
Анализа на
состојбата во
училишната зграда
Ликовно
образование
Влатко
Костовски
Македонски јазик
Јасна
Матевска,
Француски јазик
Гоце
Блажески
Вештини за
живеење
Маја
Арсовска
Биологија
Јасна
Грковиќ,
Физика
Валентина
Поповска
VIII/9
Венера
Накова
Чешелкоска
VI
Математика
VII
VIII/8
Композиција од полни
облици со
перфорации,картон и
пластика
Модални зборови
1
Март
/2014
2
Декември
/2013
1
Декември/
2013
VII
Пишување правила за
одржување на
чистотата
1
Април
/2014
VIII\8
Хигиена
1
Октомври
/2013
VII
88
Писмена вежба на
тема „Старата чизма
раскажува“
Пластични материјали
и синтетички влакна
Односи на исхраната и
пирамида за исхраната
во екосистемот;
Еколошка контрола во
природата
Прости машини
Прибирање на
податоци
1
Мај
/2014
1
Март
/2014
1
Октомври
/2013
IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР
Еколошки содржини
1.
Важноста на дворот
2.
Важноста на
хигиената во дворот
3.
Подигање на свеста
на пошироката
заедница за
хигиената во дворот
4.
Изработка на
упатства за
одржување на
дворот
5.
Наводнување на
зелени површини
6.
7.
Холтикултурално
уредување
Компост и
компостирање
Наставник
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализација
Венера
НаковаЧешелкоска
VI
Мерки за плоштина
1
Април
/2014
Елена Џоков
VIII
Изработка и
презентација на еко
проект
1
Септември
/2013
Влатко
Костовски
VIII
Напуштено село
1
Февруари
/2014
Физ. и здрав.
образ.
Илија
Јанковски
VIII
Увежбување на скок
во далечина и
височина
1
Мај
/2014
Математика
Јагода
Арсовска
VI
Волумен на квадар и
коцка
1
Мај
/2014
Биологија
Јасна
Грковиќ,
VII
Вежба: Никнување и
развиток на семката
1
Мај
/2014
Музичко
образование
Ангела
Димитријеви
ќ
VIII /8
Пеење песна Денес
насадив дрво
1
Декември
/2013
1
Мај
/2014
Наставен предмет
Математика
Англиски јазик
Ликовно
образование
Математика
Иво
Давидовски
89
VIII /8
Вежби.Волумен на
квадар и коцка –
пресметување
волумен на место за
компостирање
V. ТЕМА: ОТПАД
Еколошки содржини
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Селекција на отпад
Рециклирање
Реупотреба
Влијанието на отпадот
врз здравјето и
средината
Подигање на свеста на
пошироката заедница
за управување со отпад
Анализа на состојбата
со отпадот во зградата
и дворот
Наставен предмет
Наставник
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализиација
Англиски
Јулијана
Гугоска
VII
Отпад
1
Март
/2014
2
Мај
/2014
Природни науки и
техника
Сунчица
М.Стојановиќ
VI
Рециклирање
Снежана
Михајловска
VI
Ангела
Димитријевиќ
VII
Свирење на
инструменти
1
Ноември
/2013
Историја
Ирена
Младеновска
VIII
Прва светска војна
1
Септември
/2014
Граѓанско
образование
Маја Арсовска
VIII/9
Граѓански здруженијаеколошко здружение
1
Октмомври
/2013
Јагода
Арсовска
VIII/9
Работа со податоци
1
Април
/2014
Музичко
образование
Математика
90
VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ
Наставен предмет
Наставник
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Време на
реализиација
1.
Анализа на
биодиверзитетот во
локалната средина
Биологија
Јасна Грковиќ
VII
Повторување на знаењата
за рбетните животни
1
Ноември
/2013
2.
Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот
Македонски јазик
Јасна Матевска
VI
Анализа на лектирата
,,Хајди,,Ј.Ш
1
Октомври
/2013
3.
Влијанието на
климатските промени врз
биодиверзитетот
Англиски јазик
Јулијана Гугоска
VII
Животни
1
Април
/2014
Еколошки содржини
91
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ
Еколошки содржини
Наставен
предмет
Наставна содржина
Јулијана
Гугоска,
VII
Транспорт
Елена Џоков
VIII
Повторување на
вокабулар (превозни
средства)
1
Септември
/2013
Географија
Сузана
Ангелевска
VIII
Транспорт
1
Септември
/2013
Македонски
јазик
Јасна
Матевска
VIII/8
1
Март
/2014
Физ. и здр. образ.
Златко
Чубриновски
VIII
1
Мај
/2014
Веселинка
Јаневска
VII
Пишување есеј
1
Март
/2014
Павлина
Огненовска
VIII /9
Писмена вежба
1
Октомври
/2013
Видови транспорт
Англиски јазик
2.
3.
4.
5.
6.
Влијанието на
транспортот врз
здравјето
Влијанието на
транспортот врз
средината
Транспортот и
безбедноста
Подигање на свеста
на пошироката
заедница за
користење на јавен
превоз и
велосипеди
Изработка на
упатства за
користење на јавен
превоз и
велосипеди
Време на
реализаци
ја
Декември
/2013
Одделение
Англиски јазик
1.
Број на
часови
Наставник
Македонски
јазик
Македонси јазик
92
Прераскажуваље на
текст ,,Вселенски
брод,, Ф.Д
Увежбување на
прескоци
1
VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ
Наставен
предмет
Еколошки содржини
1.
Органско
производство
2.
Пирамида на исхрана
Биологија
Природни науки
и техника
Наставник
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
VIII
Органска храна
1
Храна
2
Декември
/2013
Јасна
Грковиќ
Сунчица М.
Стојановиќ
VI
VII
3.
4.
5.
6.
Влијанието на
физичката активност
врз здравјето
Физ.и здр. образ
Илија
Јанковски
VIII /9
Повторување на
кошаркарски
двочекор
1
Март
/2014
Природни науки
и техника
Снежана
Михајловска,
VI
Храна и исхрана
2
Декември
/2013
Историја
Ирена
Младеновск
а
Римската култура
1
Април
/2014
Англиски јазик
Елена Џоков
Усвојување на
вокабулар на тема
храна
1
Април
/2014
Изработка на упатства
за користење на
здрава хранаписмена вежба
1
Септември
/2013
Влијанието на
храната врз здравјето
Подигање на свеста
на пошироката
заедница за
користење на здрава
храна
Изработка на
упатства за
користење на здрава
храна
Време на
реализација
Ноември
/2013
Македонски
јазик
Павлина
Огненовска
VIII
VI
VIII /9
IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Еколошки содржини
1.
Одговорност кон
животната средина
Наставен предмет
Наставник
Одделение
Наставна содржина
Број на
часови
Биологија
Јасна Грковиќ
VIII
Одржлив развој на
животната средина
1
93
Време на
реализација
Мај
/2014
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ПАТУВАМЕ, УЧИМЕ, СЕ ДРУЖИМЕ“
Проектот,,Патуваме,учиме се дружиме,,е интерен проект во ООУ,,Мирче Ацев,,кој се организира и реализира со ученици од одделенска
настава,со цел поширување на знаењата преку непосредно запознавање со општествената средина,културно-историските знаменитости,индустриските и
земјоделски капацитети во согласност со воспитно-образовната работа на училиштето и наставниот план и програма за тековната година.Проектот се
реализира со согласност и финансирање од страна на родителите на учениците.Досегашните искустава покажаа дека овој проект многу помага во
поуспешно реализирање на наставните содржини
Цел : *да ги прошируваат сознанијата за непосредната околина;
*да ја сватат поврзаноста меѓу луѓето,предметите и појавите во непосредната околина;
*да се оспособат за набљудување,опишување и споредување;
*да се оспособат да користат различни извори на знаења;
*да се ориентираат во просторот и времето;
*да учествуваат во едноставни истражувања;
*да ги прошируваат знаењата за културата на својата и другите заедници;
*да ги прошируваат знаењата за своето место,родниот крај и татковината;
*да развиваат чувство за патриотизам и еко свест;
I и II одделение
Цели
Содржина
Активности
Поими
Очекувани ефекти и исходи
1
2
3
4
5
да ги препознава и именува
позначајните објекти во
непосредната околина;да се
ориентира според нив;да ги
почитува правилата на живеење
да почитува традиција,културноисториско наследство,природни
богатства,развивање патриотски
чувства и припадност
1.Објекти во
полесна ориентација во непосредната
непосредната околина; амбуланта,пошта,пазар,пожар
Мојата непосредна
околина според објектите;безбедно
2.Живот и работа на
на,занаети,позначајни
околина
учество во сообраќајот;сите професии
истата
споменици
се подеднакво важат
3.Сообраќај
1.културно-историски
споменици
2.значајни градби
некогаш и денес
запознавање со различноста на луѓето
музеи,аеродром,автобуска
3.значајни објекти
и нивно меѓусебно
Моето место Скопје
станица,ЗООградина,театар,
4.сообраќај
почитување;класификација на нови и
кино, здравствени установи
5.животот и работата
стари градби и нивно значење
во моето место
6. Здравствени
установи
94
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
да го препознава и опишува
изгледот на околината,стекнување
знаења и ги проширува стекнатите
за живите организми,водата и
почвата
стекнува навики за културно
однесување;развива спортсконатпреварувачки дух;равива
меѓусебни односи и толеранција и
правилно користење на слободното
време
Јас и природата
Играме и се
забавуваме
Растителен
овошна и зеленчукова
свет,Животински
градина;Фарма;Реки;Притоки;
правилен однос кон
свет,,Вода;Изглед на
вештачки
природата;развива еколошка свест
земјиштето
езера;хидроцентрали;релјеф
1.Забавен парк и
спортски натпревари
2.концерти,маскенбал,
коњички клуб,игротека
3.Планетариум,културн
оуметнички друштва
стадион;спортска
сала;ергела,концертна
сала;фолклорно друштво
правилна
социјализација;толеранција;љубов
кон спортот и музиката;правилен
избор на активности
Одговорни наставници:
Катица Делевска Соња Трпеска Светлана Василевска
95
III одделение
Планирана програмска
активност
1
Детска амбасада ,,Меѓаши,,
Време на
реализација
Реализатор
2
3
Септември/октомври Наставници и ученици
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
4
Набљудение,разговор
5
Ги знаат детските права и должности
Посета на семејство на другарче
октомври
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Разликува различни менталитети и
навики
Посета на старата чаршија и
центарот на Скопје
март
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Проширува знаењата за
историското минато и убавините
на нашиот град
Посета на ЗОО-градина
април
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Ги запознава потеклото и
живеалиштата на животните
Посета на верски објект
април
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Разликува различни верски
објекти и видово на вероисповест
Посета на СОС-детско село
декември
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Дружење и помагање на децата
од селото
Посета на спортски настани
септември
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Прошируваат знаења за одредени
спортови
Посета на сообраќајни центри
мај
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Разликуваат различни сообраќајни
средства и правилно се однесуваат
во сообраќајот
96
IV одделение
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
Посета на верски објект
2
септември
3
Наставници и ученици
4
Набљудение,разговор
5
Разликува различни верски објекти и
видово на вероисповест
Посета на историски музеј
Октомври
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Негува традиција и обичаи,се грижи
за спомениците на културата
Посета на новинско-издавачка
куќа
Ноември
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Стекнува навики за читање и
следење на најнови настани во
земјата и светот
Во матична служба
декември
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Стекнува знаења за институцијата
-брак
Посета на етнолошки и
археолошки музеј
февруари
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Негува традиција и обичаи,се
грижи за спомениците на
културата
Во библиотека
март
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Стекнување навики за користење
на библиотечниот фонд
Во ЗОО-градина
април
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Ги запознава потеклото и
живеалиштата на животните
На автобуска и железничка
станица
мај
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Стекнува познавања за начин на
користење на различен вид на
сувоземен превоз
97
V одделение
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
Во старата скопска чаршија-Скопје
главен град
2
септември
3
Наставници и ученици
4
Набљудение,разговор
5
Развива правилен однос и почит кон
историските знаменитости
Планетариум-посета
Октомври
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Развива љубопитност и желба за
истражување на вселената
Посета на верски објект
Декември
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Почитува различни вероисповести
Посета на новинско-издавачка
куќа
Февруари
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Развива навики за користење на
дневен печат
Посета на Музеј на Холокаустот
и на македонската борба
Март
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Развива навики за чување и
негување на нашето културно и
историско наследство
Во ЗОО-градина и
Природонаучен музеј
Април
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Ја развива еколошката
свест,разликува различни
животински врсти
Посета на хидроцентралата
,,Матка,,
Мај
Наставници и ученици
Набљудение,разговор
Стекнува навики за правилно
користење и штедење на
енергијата од секаков вид
Одговорни наставници: Катица Делевска, Светлана Василевска
98
УНАПРЕДУВАЊЕ НА СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ - ИНТЕРЕН ПРОЕКТ
Проектот Унапредување на средината за учење е проект кој се реализира со цел наставниците да обезбедат стимулативна средина
за учење преку нивното однесување кон учениците, наставата и уредување на просторот во кој се изведува наставата. Во склоп на оваа
програма се вклучува и рачната работа на наставниците со цел да се здобијат со идеи и вештини за изработка на предмети кои би помогнале
во реализацијата на наставата.
Активности за остварување на целите
Планирана програмска
активност
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Елена Апостолова,
Бранкица Ацев
септември
метод на разговор
Одделенските наставници се
вклучуваат во изработката на
театарската претстава
Елена Апостолова,
Бранкица Ацев
септември
анкетирање
Одделенските наставници се
вклучуваат во изработката на
театарската претстава
Состанок на тимот за реализација
на театарската претстава
Елена Апостолова,
Бранкица Ацев
октомври
метод на разговор, бура на
идеи
Заинтересираните наставници
добиваат задача за подготовка на
претставата
Подготовка на театарската
претстава
Тимот за подготовка
на претставата
октомври - февруари
метод на практична работа
Успешно подготвена претстава
Примена на интерактивната табла
во наставата
Сузана Поповска
октомври
демонстрација, метод на
практична работа
Одделенските наставници се
охрабрени секојдневно да ја
употребуваат интерактивната табла
Известување на одделенските
наставници за подготовките на
театарската претстава
Анкетирање на одделенските
наставници за учество во
подготовката на театарската
претстава
99
1
2
3
4
5
Употреба на нагледните средства во
наставата
Елена Апостолова
ноември
работилница, метод на
практична работа
Зголемен квалитет на наставата
Зајакнување на односите наставникученик
Даниела Чекова
јануари
работилница
Наставниците создаваат стимулативна
средина за учење
Како да ги наминеме стравот и
тремата кај учениците
Елена Апостолова
февруари
работилница
Наставниците создаваат стимулативна
средина за учење
март
театарска изведба на
претставата
Учениците се запознати со различните
начини за изнесување на одредено
сценарио
Театарска претстава со изработките Тимот за подготовка
од рачна работа
на претставата
Училишен тим: Елена Апостолова, Ангелина Николовска,
Бранкица Ацев, Даниела Чекова, Сузана Ангелевска
100
ПРИМЕНА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА
НАСТАВНИК
Александра Јованоска
Александра Јованоска
ПРЕДМЕТ
Ликовно
Образование
Македонски
јазик
Александра Јованоска
математика
Александра Јованоска
музичко
образование
Александра Јованоска
општество
Александра Јованоска
природа
Елена Апостолова/ Игор
Наковски
Елена Апостолова/ Игор
Наковски
Елена Апостолова/ Игор
Наковски
Елена Апостолова/ Игор
Наковски
Елена Апостолова/ Игор
Наковски
Македоснки
јазик
Бранкица Ацев
Бранкица Ацев
Бранкица Ацев
Математика
Запознавање на
околината
Музичко
образование
Ликовно
Образование
Ликовно
Образование
Македонски
јазик
Математика
Одделенс
ВНЕСИ
ка/
СЕПТЕМ ОКТОМВ НОЕМВ ДЕКЕМВ ЈАНУАР ФЕВРУА МАР АПРИ
ГОДИШЕН
ОДД.
МАЈ ЈУНИ
предметн
ВРИ
РИ
РИ
РИ
И
РИ
Т
Л
ФОНД НА
а
ЧАСОВИ
одделенс
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
ка
одделенс
4
6
8
5
7
2
5
7
5
8
1
180
ка
одделенс
4
6
7
6
5
2
2
5
5
4
2
144
ка
одделенс
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
ка
одделенс
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
ка
одделенс
4
3
4
2
2
1
2
2
2
3
1
72
ка
одделенс
1
2
3
4
10
1
5
9
20
9
1
216
ка
одделенс
1
1
5
5
3
2
8
7
7
4
1
144
ка
одделенс
1
1
3
4
5
1
1
2
2
2
0
72
ка
одделенс
1
1
2
3
2
2
3
2
2
4
1
72
ка
одделенс
1
2
2
2
4
2
2
2
2
3
0
72
ка
одделенс
5
3
2
2
2
1
2
2
2
3
1
72
ка
одделенс
5
6
8
5
7
2
5
7
8
4
2
180
ка
одделенс
5
5
7
6
5
2
8
6
5
6
1
144
ка
101
%
30,56
30,00
30,56
30,56
30,56
30,56
29,63
29,86
29,17
30,56
29,17
27,78
30,00
35,42
Бранкица Ацев
Гордана Шопкоска/Маја
Василевска
Гордана Шопкоска/Маја
Василевска
Гордана Шопкоска/Маја
Василевска
Гордана Шопкоска/Маја
Василевска
Гордана Шопкоска/Маја
Василевска
Даниела Чекова/Елеонора
Трајковска
Даниела Чекова/Елеонора
Трајковска
Даниела Чекова/Елеонора
Трајковска
Даниела Чекова/Елеонора
Трајковска
Даниела Чекова/Елеонора
Трајковска
Јана Бошковска
Јана Бошковска
Општество
ЗО
Ликовно
Образование
Македонски
јазик
Математика
Музичко
образование
ЗО
Ликовно
Образование
Македонски
јазик
Математика
Музичко
образование
Ликовно
Образование
Македонски
јазик
Јана Бошковска
Математика
Јана Бошковска
Општество
Камка Наумова
Ликовно
Образование
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
5
3
4
2
2
1
2
2
3
2
1
72
30,56
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
108
30,56
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
3
7
8
8
6
6
8
8
8
6
1
216
30,56
3
5
5
5
2
5
5
5
5
5
2
144
30,56
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
2
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
108
30,56
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
2
7
7
7
7
7
8
8
8
6
1
216
30,56
2
4
5
6
2
5
5
5
5
5
2
144
30,56
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
5
3
2
2
2
1
2
2
2
3
1
72
27,78
5
6
8
5
7
2
5
7
8
4
2
180
30,00
5
5
7
6
5
2
8
6
5
6
1
144
35,42
5
3
4
2
2
1
2
2
3
2
1
72
30,56
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
102
Камка Наумова
Камка Наумова
Камка Наумова
Камка Наумова
Камка Наумова
Катица Делевска/Соња
Трпеска
Катица Делевска/Соња
Трпеска
Катица Делевска/Соња
Трпеска
Катица Делевска/Соња
Трпеска
Катица Делевска/Соња
Трпеска
Катица Ивановска
Катица Ивановска
Катица Ивановска
Катица Ивановска
Катица Ивановска
Македонски
јазик
одделенс
ка
одделенс
математика
ка
музичко
одделенс
образование
ка
одделенс
општество
ка
одделенс
природа
ка
одделенс
ЗО
ка
Ликовно
одделенс
Образование
ка
Македонски одделенс
јазик
ка
одделенс
Математика
ка
Музичко
одделенс
образование
ка
одделенс
ЗО
ка
Ликовно
одделенс
Образование
ка
Македонски одделенс
јазик
ка
одделенс
Математика
ка
Музичко
одделенс
образование
ка
4
6
8
5
7
2
5
7
5
8
1
180
30,00
4
6
7
6
5
2
2
5
5
4
2
144
30,56
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
4
3
4
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
2
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
108
30,56
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
2
7
7
7
7
7
8
8
8
6
1
216
30,56
2
4
5
6
2
5
5
5
5
5
2
144
30,56
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
2
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
108
30,56
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
2
7
7
7
7
7
8
8
8
6
1
216
30,56
2
4
5
6
2
5
5
5
5
5
2
144
30,56
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
103
Маја Пачемска/Светлана
Василевска
Маја Пачемска/Светлана
Василевска
Маријана А. Маневска
Маријана А. Маневска
Математика
Музичко
образование
Ликовно
Образование
Македонски
јазик
Маријана А. Маневска
математика
Маријана А. Маневска
музичко
образование
Маријана А. Маневска
општество
Маријана А. Маневска
природа
Славица Марковска
Славица Марковска
Ликовно
Образование
Македонски
јазик
Славица Марковска
Математика
Славица Марковска
Општество
Соња Наумова
ЗО
Соња Наумова
Соња Наумова
Ликовно
Образование
Македонски
јазик
Соња Наумова
Математика
Соња Наумова
Музичко
образование
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
2
4
5
6
2
5
5
5
5
5
2
144
30,56
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
4
6
8
5
7
2
5
7
5
8
1
180
30,00
4
6
7
6
5
2
2
5
5
4
2
144
30,56
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
4
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
4
3
4
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
5
3
2
2
2
1
2
2
2
3
1
72
27,78
5
6
8
5
7
2
5
7
8
4
2
180
30,00
5
5
7
6
5
2
8
6
5
6
1
144
35,42
5
3
4
2
2
1
2
2
3
2
1
72
30,56
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
108
30,56
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
3
7
8
8
6
6
8
8
8
6
1
216
30,56
3
5
5
5
2
5
5
5
5
5
2
144
30,56
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
104
Ангела Димитријевиќ
Ангела Димитријевиќ
Ангела Димитријевиќ
Ангела Димитријевиќ
Музичко
образование
Музичко
образование
Музичко
образование
Музичко
образование
Валентина Поповска
Математика
Валентина Поповска
физика
Валентина Поповска
физика
Венера Н.Чешелкоска
Математика
Венера Н.Чешелкоска
Математика
Веселинка Јаневска
Веселинка Јаневска
Влатко Костовски
Влатко Костовски
Влатко Костовски
Влатко Костовски
Гоце Блажевски
Гоце Блажевски
Гоце Блажевски
Гоце Колеќески
Македонски
јазик
Македонски
јазик
Ликовно
Образование
Ликовно
Образование
Ликовно
Образование
Ликовно
Образование
Француски
јазик
Француски
јазик
Француски
јазик
Т.О
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
30,56
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
36
30,56
8/9
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
36
30,56
8
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
36
30,56
8/8
4
5
5
4
4
4
5
5
5
2
144
29,86
8/9
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
8/8
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
6
5
4
4
7
2
5
5
5
5
1
144
29,86
7
5
6
4
6
2
6
4
5
3
2
144
29,86
7/9
5
5
5
5
3
4
5
5
5
2
144
30,56
6/9
3
4
5
5
4
5
5
5
5
3
144
30,56
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
30,56
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
36
30,56
8/9
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
36
30,56
8
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
36
30,56
6/9
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
7/9
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
8/8
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
6/9
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
105
Гоце Колеќески
Елена Џоков
Елена Џоков
Златко Чубриноски
Златко Чубриноски
Златко Чубриноски
Иво Давидовски
Иво Давидовски
Иво Давидовски
Илија Јанковски
Илија Јанковски
Илија Јанковски
Јагода Арсовска
Јагода Арсовска
Јасна Грковиќ
Јасна Грковиќ
Јасна Грковиќ
Јасна Матевска
предметн
а
предметн
Англиски јазик
а
предметн
Англиски јазик
а
Физ.и
предметн
здр.образ.
а
Физ.и
предметн
здр.образ.
а
Физ.и
предметн
здр.образ.
а
предметн
Математика
а
предметн
Математика
а
предметн
Математика
а
Физ.и
предметн
здр.образ.
а
Физ.и
предметн
здр.образ.
а
Физ.и
предметн
здр.образ.
а
предметн
Математика
а
предметн
Математика
а
предметн
Биологија
а
предметн
Биологија
а
предметн
Биологија
а
Македонски предметн
јазик
а
Т.О
8/9
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
72
30,56
8
4
4
3
3
2
3
2
5
5
2
108
30,56
6
5
3
3
4
2
3
3
4
4
2
108
30,56
6/9
3
3
3
4
1
4
4
4
4
3
108
30,56
7/9
3
3
3
4
1
4
4
4
4
3
108
30,56
8
3
3
3
4
1
4
4
4
4
3
108
30,56
6/9
5
5
5
7
2
5
5
5
5
0
144
30,56
7/9
5
5
5
6
3
5
5
5
5
0
144
30,56
8/8
5
5
5
6
3
5
5
5
5
0
144
30,56
6/9
3
3
3
4
1
4
4
4
4
3
108
30,56
8/9
3
3
3
4
1
4
4
4
4
3
108
30,56
8
3
3
3
4
1
4
4
4
4
3
108
30,56
8/9
7
2
3
3
1
7
8
8
5
0
144
30,56
6/9
5
4
4
7
1
5
5
5
5
0
144
28,47
7/9
3
3
1
2
1
3
3
2
3
1
72
30,56
8/9
3
2
3
3
0
3
1
2
3
2
72
30,56
8
3
3
2
2
1
2
2
2
3
2
72
30,56
8/8
4
5
5
4
4
4
5
5
5
2
144
29,86
106
Јасна Матевска
Јулијана Гугоска
Јулијана Гугоска
Маја Арсовска
Маја Арсовска
Маја Арсовска
Павлина Огненовска
Павлина Огненовска
Снежана Михајловска
Снежана Михајловска
Снежана Михајловска
Снежана Михајловска
Сузана Ангелевска
Сузана Ангелевска
Сузана Ангелевска
Македонски
јазик
предметн
а
предметн
Англиски јазик
а
предметн
Англиски јазик
а
Вештини за предметн
живеење
а
Граѓанско
предметн
образование
а
Граѓанско
предметн
образование
а
Македонски предметн
јазик
а
Македонски предметн
јазик
а
Пр.науки и предметн
техника
а
Природни
предметн
науки
а
предметн
Хемија
а
предметн
Хемија
а
предметн
Географија
а
предметн
Географија
а
предметн
Историја
а
6/9
4
5
5
4
4
4
5
5
5
2
144
29,86
7
3
4
3
4
2
3
4
4
3
3
108
30,56
8
3
4
3
4
2
3
4
4
3
3
108
30,56
8
5
5
0
3
1
0
3
0
4
0
72
29,17
8
1
0
2
2
1
0
2
0
2
2
36
33,33
8/9
2
2
0
1
1
2
0
2
2
0
36
33,33
8/9
5
5
5
5
3
4
5
5
5
2
144
30,56
7
5
5
5
5
3
4
5
5
5
2
144
30,56
6/9
3
4
4
2
3
3
4
4
4
2
108
30,56
5
2
3
2
2
2
2
3
2
3
1
72
30,56
8/9
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
72
30,56
8
1
2
3
2
2
4
2
2
3
1
72
30,56
8/9
2
2
3
3
1
3
3
2
2
1
72
30,56
8
2
3
3
2
1
2
3
3
2
1
72
30,56
8/9
2
3
2
2
1
2
3
3
3
1
72
30,56
107
Сузана Ангелевска
Историја
Сузана Поповска
Англиски јазик
Сузана Поповска
Англиски јазик
Сунчица М. Стојановиќ
Географија
Сунчица М. Стојановиќ
Географија
Природни
науки и техника
Наташа Богатиноска/Марија Македонски
Цветаноска
јазик
Наташа Богатиноска/Марија
Математика
Цветаноска
Наташа Богатиноска/Марија
Ликовно
Цветаноска
Образование
Наташа Богатиноска/Марија
Музичко
Цветаноска
образование
Наташа Богатиноска/Марија
ЗО
Цветаноска
Македонски
Верка Стратиева
јазик
Сунчица М. Стојановиќ
Верка Стратиева
Верка Стратиева
Верка Стратиева
Математика
Ликовно
Образование
Музичко
образование
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
предметн
а
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
6/9
2
2
3
2
1
3
3
3
2
1
72
30,56
4
4
3
4
5
1
3
3
4
3
3
108
30,56
5
4
4
3
3
2
3
4
4
3
3
108
30,56
7/9
2
2
3
2
1
2
3
3
2
1
72
29,17
8/9
2
2
3
3
1
3
3
2
2
1
72
30,56
6/9
4
4
3
4
3
2
2
4
4
2
108
29,63
1
9
8
9
9
1
7
4
5
7
2
216
28,24
1
5
6
4
5
2
5
5
4
5
1
144
29,17
1
1
2
3
3
2
2
2
3
3
1
72
30,56
1
1
2
3
2
1
3
3
1
3
1
72
27,78
1
1
3
4
3
2
3
2
2
1
1
72
30,56
1
9
8
9
9
1
7
4
5
7
2
216
28,24
1
5
6
4
5
2
5
5
4
5
1
144
29,17
1
1
2
3
3
2
2
2
3
3
1
72
30,56
1
1
2
3
2
1
3
3
1
3
1
72
27,78
108
Верка Стратиева
ЗО
В. Алексовска / Б. Матеска
Македонски
јазик
В. Алексовска / Б. Матеска
Математика
В. Алексовска / Б. Матеска
ЗО
В. Алексовска / Б. Матеска
В. Алексовска / Б. Матеска
Ѓурѓица Баталкова
Ликовно
образование
Музичко
образование
македонски
јазик
Ѓурѓица Баталкова
математика
Ѓурѓица Баталкова
ЗО
Ѓурѓица Баталкова
Ѓурѓица Баталкова
Ликовно
образование
Музичко
образование
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
одделенс
ка
1
1
3
4
3
2
3
2
2
1
1
72
30,56
3
7
8
8
6
6
8
8
8
6
1
216
30,56
3
5
5
5
3
5
5
5
5
5
1
144
30,56
3
4
5
4
3
4
3
3
3
3
1
108
30,56
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
1
72
30,56
3
7
8
8
6
6
8
8
8
6
1
216
30,56
3
5
5
5
2
5
5
5
5
5
2
144
30,56
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
108
30,56
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
72
30,56
109
ОЦЕНУВАЊЕ. СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ
Цели: професионално усовршување на наставниците;
- унапредување на оценувањето;
- објективно и континуирано оценување;
- поквалитетни и повисоки постигања на учениците;
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност Време на реализација
1
2
Донесување на програма за
работа за следење и
вреднување на напредокот на
учениците и наставниците .
Август 2013
Реализатор
За кого или пред кого ќе се
реализира
Цели и ефекти кои ќе се постигнат
3
4
5
Примена на низа активности од страна
Тимот за следење и
За училиштето и наставниците на наставниците за подобрување на
вреднување .
напредокот на учениците
Континуирано во
текот на годината.
Директор , психолог и
педагог
За наставниците
Преку посетеноста на часовите да се
укаже на наставниците на
позитивните страни кои се
забележани во текот на часот како и
на пропустите . Давање на насоки за
преземање мерки за отстранување на
пропустите со цел подобрување на
наставата ,
Презентирање на резултатите од
анализа на оцените од екстерното
оценување за учебната 2012 /2013
година од 4 - 8 одделение : по
наставен предмет и по наставник .
Септември 2013
Тимот за следење и
вреднување на
резултатите од
екстерно оценување .
За наставниците од 1-8
одделение
Да се констатира отстапувањето или
совпаѓањето на годишната оцена со
оцената од екстерното оценување .
Одржување на презентации за
изработка на прашања според
Блумова таксономија
Ноември 2013
Наставници обучувачи
и наставници од 1-8
одделение
За наставниците од 1-8
одделение
Запознавање на наставниците со
прашања од повеќечлен избор според
Блумова таксономија .
Посета на часови кај наставници од
1 до 8 одделение
110
1
2
3
4
5
Декември 2013
Наставници обучувачи
и наставници од 1-8
одделение
За наставниците од 1-8
одделение
Да се научат наставниците да
изготвуваат правилно прашања со
повеќечлен избор .
Презентирање на годишниот успех
на учениците за учебната 2012
/2013 година по пол и етничка
припадност од 4-8 одделение .
Октомври 2013
Тимот за следење и
вреднување на
резултатите по пол и
етничка припадност .
За наставниците од 1-8
одделение
Следење и анализа на
спроведените тестоиви изработени
според Блумова таксономија и
повеќечлен избор
Јануари и Мај 2014
Наставници обучувачи
и наставници од 1-8
одделение
За наставниците од 1-8
одделение
Тимот за следење и
вреднување на
резултатите по пол и
етничка припадност .
За наставниците од 1-8
одделение
Одржување на работилница за
изработка на тест прашања со
повеќечлен избор
Анализа на полугодишниот успех на
учениците од 4 - 8 одделение , по Јануари - Фебруари
пол и етничка припадност за
2014
учебната 2013 /2014 година .
111
Да се констатира успехот на
учениците од 4 - 8 одделение по пол
и етничка припадност на крајот од
годината за учебната 2012 /2013
година . Преземање мерки за
подобрување каде што е потребно .
Преку анализа на тестовите со
поставени прашања од страна на
обучувачите да се запознаат
наставниците за нивната успешност во
поставеноста на прашања .
Констатирање на состојбата преку
анализа .
1
2
3
Презентирање на полугодиАшниот
успех на учениците за учебната
2013 /2014 година по пол и етничка
припадност од 4 - 8 одделение .
Април 2014
Тимот за следење и
вреднување на
резултатите по пол и
етничка припадност .
Изготвување на Полугодишен и
Годишен извештај за реализираните
активности предвидени со
Програмата
Јануари 2014
Јуни 2014
4
5
За наставниците од 1-8
одделение
Да се констатира полугодишниот
успех на учениците од 4 - 8 одделение
по пол и етничка припадност за
учебната 2013 /2014 година .
Преземање мерки за подобрување
каде што е потребно .
Тимот за следење и
За училиштето и наставниците
вреднување .
Да се направи самоеваулација
Училишен тим: Розалина Симоновска, Јагода Арсовска, Сузана Поповска, Славица
Марковска, Сунчица Милошевска Стојановиќ, Јулијана Гугоска
112
ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Цели: Соработка со Министерство за образование, Државен испитен центар, Биро за развој на образованието; Успешна обработка на
податоци добиени од ДИЦ; Проверка на системот за реализиација на екстерното проверување на знаењата на учениците; Организација
и реализација на екстерното тестирање во согласност со правилникот од Законот за основно образование - екстерно проверување на
учениците во основните училишта.;
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност
Време на реализација
Реализатор
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
5
Формирање комисија за екстерно
тестирање
Септември
Директор
Соработка, организација и обработка на
податоци
Разгледување на правилникот за екстерно
тестирање
Октомври
Комисија за екстерно
тестирање
Успешна организација на екстерното
тестирање
Внесување податоци за ученици од четврто
до девето одделение
Септември - јануари
Комисија за екстерно
тестирање
Навремено и правилно внесени податоци
Внесување на податоци за наставниците во
училиштето
Септември - јануари
Комисија за екстерно
тестирање
Навремено и правилно внесени податоци
58
113
1
2
3
5
Подготовка на системот преку кој се
спроведува екстерното тестирање
Март
Комисија за екстерно
тестирање
Утврдат и отстранат техничките
недостатоци
Подготовка на интерен распоред за
екстерно проверување во училиштето врз
основа на генералниот распоред
Мај
Комисија за екстерно
тестирање
Навремено известување на учениците кога
полагаат и по кој наставен предмет
Определува училници кои се технички
подготвени
Мај
Комисија за екстерно
тестирање
Успешно спроведување на екстерното
тестирање
Определува тестатори и ги распоредува по
испитни простории
Мај
Комисија за екстерно
тестирање
Успешно спроведување на екстерното
тестирање
Подготовка на распоред на ученици по
испитни простории
Мај
Комисија за екстерно
тестирање
Успешно спроведување на екстерното
тестирање
114
1
2
3
5
Обезбедува посебни услови за учениците за
кои е потребно посебни услови за полагање
на испитите
Мај
Комисија за екстерно
тестирање
Успешно спроведување на екстерното
тестирање
Изготвување записници од спроведените
тестирања по термини
Мај - јуни
Комисија за екстерно
тестирање
Навремено известување до ДИЦ за
спроведеното екстерно тестирање
Објавува резултати од спроведено екстерно
проверување
Јуни
Комисија за екстерно
тестирање
Навремено известување на учениците за
постигнатите резултати
Организира увид на тестот врз основа на
добиен приговор во согласност со
правилникот на ДИЦ
Јуни
Комисија за екстерно
тестирање
Овозможен увид на тестот на родител и
ученик
Одговорни наставници: Маја Василевска, Соња Трпеска,
Валентина Алексовска, Игор Наковски, Даниела Чекова
115
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ
Слободните ученички активности
Ученичките натпревари
Ученичките екскурзии
Воннаставните активности претставуваат интегрално и мошне значајно подрачје во севкупната воспитно-образовна дејност на
училиштето. Затоа во овој дел на Годишната програма се содржани
основите за организирање и програмирање на:
Производствена и друга општествено корисна работа
Да се негува доследност и истрајност во извршувањето на ученичките обврски
Да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално
користење на слободното време
СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ
Низ слободните ученички активности се создаваат претпоставки за индивидуализација на воспитно-образовниот процес, за
задоволување и негување на индивидуалните интереси и способностите на учениците.
Според карактерот и содржината на работа, слободните
ученички активности се застапени како:
Слободните ученички активности се реализираат на наставни
часови предвидени со распоредот на часови.
Учесниците во слободната активност сочинуваат една група,
секција или клуб и тоа:
Слободни активности за проширување и продлабочување
на знаењата и способностите на учениците
Културно-уметнички активности
Слободни технички активности
Литературен клуб
Млади историчари
Рецитаторски клуб
Млади биолози
Драмски клуб
Географска секција
Преку слободните ученички активности се постигнуваат
значајни воспитно-образовни резултати. Задачите на слободните
ученички активности се:
Новинарска секција
Библиотекарска секција
Секции - странски јазици
Информатичка секција
Да се поттикнува и негува детската љубопитност, сознајните
способности и креативноста на учениците
Математичка школа
Спортски активности
Учениците да се воведуваат во задачи кои бараат поголема самостојност во нивното извршување
116
Млади физичари
Млади хемичари
Културно-уметнички
слободни активности
Пеачка секција
Оркестар
УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ
Воспитно-образовната работа со учениците се организира во текот на целата година. Училиштето кое континуирано вложува во својот развој и создава
позитивна, продуктивна и стимулативна училишна клима создава и ученици кои ќе го вложат својот максимум за реализацијата на сопствените
афинитети и вештини. Правилното анализирање на енергијата која ја носи во себе ученикот и можноста да се надградува спред афинитетите е одговорна
задача на училиштето, кое го води ученикот кон портите на успехот и надвор од него.
Секој ученик се гордее со своите лични постигнувања, како и со постигнувањата кои ги носи во име на училиштето. Клучот на успехот лежи во сите
нас кои ги поттикнуваме мотивот за самодокажување на учениците и желбата за афирмација во општеството.
Во текот на учебната година 2013/2014 година ќе бидат организирани натпревари меѓу училиштата на ниво на општината.Натпреварите ќе бидат од
областа на природните науки: математика, физика, хемија. Спроведувањето на натпреварите се планирани во месец Февруари.
Цел: Навремено планирање и одржување на училишни натпревари поради селекција на ученици кој ќе се пласираат на повисоко ниво.
Задачи:
Изготвување и истакнување на планот за училишните
натпревари
Подготвување на учениците за престојниот натпревар
Известување на учениците за училишните натпревари
План за натпревари
Планирана активност
Време
Реализатор
За кого и пред кого ќе
се реализира
Ресурси
Очекувани цели и ефекти
1
2
3
4
5
6
Планирање на реализација
на училишни натпревари
Септември
Одговорни
наставници
Предметни, одделенски
наставници и ученици
Изготвување план и
распоред по
наставни предмети
Успешна реализација на училишните
натпревари
Истакнување на Планот на
огласна табла
Октомври
Одговорни
наставници
Предметни, одделенски
наставници и ученици
План и распоред по
наставни предмети
Транспарентност и навременост во
информирањето
117
1
Дополнителни менторски
активности за подготовка на
учениците
Разгледување на
правилникот за натпревари
донесен од страна на
општината
2
Октомври
Ноември
Непосредно информирање
за одржување на
натпреварите
Ноември,
Декември
-2 дена пред
натпреварот
по
предвиената
дисциеплина
Спроведување на
училишните натпревари
Ноември ,
Декември
Истакнување на резултати
Ноември,
Декември
(најдоцна
една седмица
по одржаниот
натпревар)
Организирање на
меѓучилишни натпревари
Декември,
Јануари
3
Предметни и
одделенски
наставници
Одговорни
наставници и
ученици
Стручна
служба
Комисија од
предметни
наставници
Стручна
служба
Комисија од
предметни
наставници
4
5
Предметни, одделенски
наставници и ученици
Дополнителни
материјали од
наставниот предмет
Предметни, одделенски
наставници и ученици
Изготвување на
план за работа
Ученици по наставниот
предметот англиски
јазик
Тетратка за
соопштение,
соопштение преку
разглас
Ученици по наставниот
предметот англиски
јазик
Стандарди-зирани
тестови
Предметни и
одделенски наставници
и ученици
Предметни наставници
и ученици
118
96
Ранг листи
истакнати на
огласна табла,
изготвен записник
од одржаниот
натпревар
Тетратка за
соопштение,
соопштение преку
разглас
6
Продлабочување на знаењата и
вештините на учениците и
стекнување на пошироки сознанија
Продлабочување на правилата за
непречено спроведување на
натпреварите
Навремено информирање и
транспарентност со цел побројно
учество
Истакнување на најталентираните
ученици
Транспарентност и навременост во
соопштувањето на резултатите
Организирање и навремено
информирање на учениците за
престојниот натпревар
1
2
3
4
5
6
Февруари
Одговорни
наставници
Ученици по наставните
предмети математика,
физика, хемија
Стандардизирани
тестови
Избор на најталентираните ученици
кои ќе одат на натпревари од
повисок ранг
Спроведување на
меѓучилишни натпревари
Разгледување и истакнување
на
резултатите од натпреварите
Март
Активности за подготовка на
натпревари од повисок ранг
(градски,оп-штински и
државни натпревари)
Спроведувања на
натпревари од повисок ранг
(градски,оп-штински и
државни натпревари)
Во текот на
второто
полугодие
Март и април
Одговорни
наставници
Одговорни наставници
Предметни и
одделенски
наставници и
ученици
Предметни и
одделенски наставници
и ученици
Организатор
на
натпреварот,
предметни и
одделенски
наставници и
пласирани
ученици
Предметни и
одделенски наставници
и пласирани ученици
119
Ранг листи
истакнати на
огласна табла,
изготвен записник
од одржаниот
натпревар
Папка по секој
предмет во која се
бележат
активностите,
материјалите и
подготвителните
вежби
Тестови со задачи
на повисоко ниво
на знаење
Истакнување на најталентираните
ученици
Редовност во извршувањето на
подготовките за подобра
подготвеност на учесниците на
престојните натпревари
Учество и афирмација на учениците
учесници
1
Собирање на резултати од
одржаните натпревари
Анализа на резултатите од
одржаните натпревари
Презентирање
на извештајот од одржаните
натпревари
2
Мај
Јуни
Јули
3
Одговорни
наставни
наставници
Одговорни
наставници
Маја Арсовска
Игор
Наковски
Одговорни
наставници
Маја Арсовска
Игор
Наковски
4
5
6
Предметни наставници
и Стручна служба
Ранг листи и
извештаи од
спроведени
натпревари
Оформување на слика за
успешноста и пласманот на
учениците
Предметни наставниции
Стручна служба
Ранг листи и
извештај од
спроведени
натпревари
Оформување на слика за
успешноста и пласманот на
учениците
Предметни, одделенски
наставници и Стручна
служба
Изготвен извештај
од спроведени
натпревари
Оформување на слика за
успешноста и пласманот на
учениците на ООУ Мирче Ацев
ПРОПОЗИЦИИ:
Ученикот има право да се пријави т.е да учествува најмногу на два училишни натпревари, односно само на два наставни предмета.
Доколку ист ученик освои прво место на двата натпревари, одбира само еден Општински натпревар.
На Општински натпревар може да учествува и второрангираниот доколку првиот се откаже од оправдани причини.
Ученикот редовно да ги посетува подготвителните часови од страна на наставникот- ментор.
Ученикот редовно да ги извршува задачите поставени од менторот.
Ученикот и менторот да се залагаат за што поголема соработка и подготовка на претстојните натпревари.
Менторот времено да доставува материјали од кои ќе се црпат дополнителни знаења во соодветната дисциплина.
120
НАЧИН НА ИНФОРМИРАЊЕ:
Навремено истакнат План на огласна табла според кој ќе се реализираат и спроведуваат училишните натпревари.
Два дена пред одржувањето на натпреварот по предвидениот предмет следува соопштение преку разглас и со тетратка за навремена и точна информираност
на учениците.
Резултатите од спроведениот натпревар да се истакнат на огласна табла најдоцна една седмица по одржаниот натпревар.
Усна информација за резултатите пред сите учесници во натпреварот.
Ранг листата да се предаде на одговорниот наставник.
Да се состави записник од реализираниот училишен натпревар.
СПРОВЕДУВАЊЕ:
Да се изготви список на ученици учесници на натпреварот.
Да се избере Комисија од соодветни предметни наставници.
Комисијата да изготви тест за спроведување на училишниот натпревар.
Тестот да биде стандардизиран со задачи на повисоко ниво на знаење.
Да се договори време, место и начин на реализација на училишниот натпревар.
Два дена пред предвидениот натпревар да следува соопштение преку разглас.
Почитување на предвидената временска рамка од планот.
Спроведување на натпреварот во беспрекорно тивка атмосфера со однапред утврдена временска рамка.
Присуство на Комисијата на самиот натпревар.
5. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА НИВНО УЧЕСТВО НА ОПШТИНСКИ, РЕПУБЛИЧКИ ИЛИ ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ.
Наставникот - ментор редовно на додатна го подготвува ученикот.
Наставникот - ментор да биде редовно на располагање за појаснување на нејаснотии на подготвуваните ученици.
Се формира тим од одговорни наставници чија обврска ќе биде да ја контролираат редовноста во извршувањето на обврските во насока на подготовките за
претстојните натпревари.
Се отвара папка по секој наставен предмет во која се забележуваат активностите, присуството, тетратката и материјалите со кои се реализираат
подготвителните вежби.
Папката е достапна за Стручната служба и Директорот доколку сакаат да ја разгледаат.
Во подготовките да се вклучи и материјал кои се изучува во Прва година средно училиште.
Навремено соопштување и договор околу учеството на другите натпревари од повисок ранг.
121
Одговорни наставници:
Маја Арсовска, Игор Наковски,
Јулијана Гугоска
ОПШТЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВЕНА И ХУМАНИТАРНА РАБОТА
Цели: Создавање пријатна атмосфера во училиштето,училницата и училишниот двор.Создавање кај учениците навика за
грижа,хигиена,уредување и чување на училишниот простор и неговата околина,Негување кај учениците позитивен однос кон
работата,Развивање хуманост и друг позитивен однос кон другарчињата од своето училиште и надвор од него.Грижа и нега за цвеќињата и
дрвјата-чиста здрава средина.
Активности за реализација на целите
планирана програмска активност
време на реализација
Реализатор
За кого или пред кого ќе се
реализира
Oчекувани цели и остварени ефекти
1
2
3
4
5
уредување на училниците и
училиштето по повод првиот
училишен ден-прием на првачиња
Август-Септември
одговорни наставници
и ученици
пред ученици,родители и
други гости
пријатна атмосфера и позитивни
чувства на првиот училишен ден,за
новите најмлади ученици
еднодневна екскурзија-есенски
излет -собирање на сезонски
растенија и изработка на
сликовница
октомври
одговорни наставници
и ученици
пред ученици,родители
запознавање со убавините на
Македонија и со нејзините богатсвасезонски растенија
122
1
2
3
4
5
одгледување и грижа за
цвеќињата(сместување на
саксиските цвеќиња во холот на
училиштето)
октомври
одговорни наставници
и ученици
ученици,родители и
наставници
создавање навики за нега,грижа и љубов
кон цвеќињата,заштита од
замрзнување(ниски температури)
Садење садници и уредување на
училишниот простор по повод Ден
на дрвото
ноември
одговорни наставници
и ученици
ученици,родители,
наставници и други гости
организирана работа и чиста околина
посета на стари и изнемоштени
лица во геријатриски центарнедела за грижа на стари и
изнемоштени лица(во соработка со
тимот од ПЦК)
ноември
одговорни наставници
и ученици
ученици и родители
грижа,љубов,хуманост и позитивен
однос кон старите лица
собирна акција на стара хартија и
пластика во соработка со ПАКОМАК
ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛА
УЧЕБНА ГОДИНА
за одделенските
одговорни наставници
раководители,ученици,родит
и ученици
ели
љубов и позитивен однос кон
работата,заштита на животната
средина-рециклирање на
отпад(пластика и хартија)
украсување на училиштето по повод
Нова година и Новогодишен
хепенинг
декември
пријатен амбиент по повод
пред
одговорни наставници
Новогодишните празници и собирање
ученици,родители,наставниц
и ученици
средства за потребите на
и и други гости
училиштето(реновирање)
Собирна акција под мото,,за моето
другарче,, - облека и училишен
прибор во соработка со
подмладокот на ПЦК
февруари
одговорни наставници
и ученици
за ученик
љубов,хуманост и позитивен однос
кон другарчињата
средување и уредување на
училишниот двор-садење на
цвеќиња и дрвца по повод Ден на
пролетта и Ден на екологија
март
одговорни наставници
и ученици
ученици и наставници
развивање навики за работа со алат и
љубов кон Екологијата-чиста и здрава
животна средина
123
1
2
3
4
5
пријатен амбиент по повод
пред
одговорни наставници
Велигденските празници и собирање
ученици,родители,наставниц
и ученици
средства за потребите на
и и други гости
училиштето(реновирање)
велигденски хепенинг
април
уредување на училиштето и
училишниот простор по повод
патрониот празник на училиштето
мај
пред
одговорни наставници
ученици,родители,наставниц
и ученици
и и други гости
еднодневна екскурзија(пролетна)собирна акција на
сезонски растенија(настава во
природа)
мај
пред
одговорни наставници
запознавање со сезонски растенија и
ученици,родители,наставниц
и ученици
љубов кон одгледување на растенија
и
собирање и делење на учебници и
(училишен прибор)
јуни
одговорни наставници
и ученици
за ученик
Позитивна атмосфера и пријатни
чувства за патрониот празник на
училиштето
Развивање навики за повторна
употреба на користен материјал
КООРДИНАТОРИ: СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА СЛАВИЦА МАРКОВСКА
ЧЛЕНОВИ: ГОЦЕ КОЛЕЧЕВСКИ ВЕРКА СТРАТИЕВА
124
ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИШЕН СПОРТ
Во рамките на нашето училиште постојат неколку спортски екипи кои континуирано години наназад егзистираат и забележуваат одлични резултати.
Освен училишните спортски екипи, забележителни резултати постигнуваат и нашите спортисти кои се натпреваруваат во поединечните спортови.
Во учебната 2013/2014 година во нашето училиште ќе работат следните спортски екипи и секции :
•екипа во мал фудбал ( машки )
•екипа во голем фудбал ( машки )
•екипа во одбојка ( девојчиња )
•екипа во кошарка ( машки )
•тениска секција ( машки и девојчиња )
•пинг-понгарска секција ( машки и девојчиња )
•шаховска секција ( машки и девојчиња )
Екипите и поединците годинава ќе настапуваат на општинските,градските и државните натпревари.
Подготивките и тренинзите ќе се одвиваат континуиано во текот на целата учебна година, во зависност од распоредот,
акцент ќе се става на претстојните натпревари.
Учениците кои ќе земат учество во спортските екипи и секции претходно ќе бидат селектирани од одговорните наставници
по физичко и здравствено образование.
Во следната табела ќе бидат прикажани активностите за секоја екипа посебно
Мал фудбал
Натпреварите се одржуваат континуирано од ноември до мај
Голем фудбал
Натпреварите се одржуваат континуирано од октомври до мај
Одбојка
Натпреварите се одржуваат континуирано од ноември до мај
Кошарка
Натпреварите се одржуваат континуирано од октомври до мај
Тенис
Есенски и пролетен турнир
Пинг-понг
Есенски и пролетен турнир
Шах
Есенски и пролетен турнир
125
Во спортките екипи ќе членуваат по 14 ученици, а во тениската,пинг-понгарската и шаховската секција по 8 ученици,
што значи дека во спорските активности во училиштето ќе членуваат 80-ина ученици.
Општите цели кои се предвидени се подобрување на општите психо-физички карактеристики на учениците,развој
на интелектуалните способности,социјализација и подобрување на другарството и меѓусебната соработка.
Конкретните цели се увежбување на техничко-тактичките елементи на секој спорт,развој на тимскиот дух и желбата
за победа и постигнување на што подобри резултати
Одговорни наставници по физ.и здр.образование
Златко Чубриновски Илија Јанковски
126
УЧЕНИЦИ И УЧЕНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДРШКА НА УЧЕНИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Во училиштето на организиран начин учениците ги остваруваат
своите интереси преку одредени форми на ученичко организирање.
Во активностите на нивните организации се вклучени наставници
кои ги помагаат и подржуваат нивните програмски активности.
Подмладок на Црвениот крст
Цели:
Создавање, развивање и негување хигиенски навики кај учениците, подигнување на нивото на здравствената култура, оспособување
на подмладокот за укажување прва помош во случај на несреќи, како и водење постојана грижа за здравјето преку здрава исхрана и здрава
и чиста средина за живеење.
Развивање на чувства за хуманизам, солидарност, сочуство, толеранција и почитување по пат на разновидни игри и работа, а со тоа
здобивање на пријатели и развивање на пријателството.
Активности за остварување на целите
Планирана активност
Реализатор
Време на реализација
Форми и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Септември
Фронтална
Целосна активност на преставниците
на ПЦК
Групна
Поголем интерес за собирање на
доброволен прилог за укажување
прва помош на учените кои имаат
таква потреба
Одговорните
Избор на одделенски активисти од наставници и ученици
одделенска и предметна настава
од одделенска и
предметна настава
Собирна акција во парични сретства
Одговорните
(доброволен прилог за укажување
наставници и ученици
прва помош за ученици од
од одделенска и
загрозени семејства) "Денар за
предметна настава
мојот другар"
Септември
Одговорните
наставници и ученици
од одделенска и
предметна настава
Октомври
Групна
Недела на грижа на стари и
Активисти на ПЦК од
изнемоштени лица - посета на дом
одделенска и
за стари лица (приредба)
предметна настава
Ноември
Фронтална
Свечен прием на првачињата во
подмладокот на Црвениот Крст
(приредба)
127
Да станат членови на подмладокот на
Црвениот Крст
Развивање на хуманост солидарност и
љубов кон старите изнемоштени лица
1
2
3
4
5
Декември
Групна
Развивање интерес за снабдување на
сандачето за прва медицинска помош
Февруари
Групна
Позитивни ефекти од предавањата и
натпреварот
Март
Групна
Развивање на хуманост и солидарност
помеѓу учениците, родителите и
вработените
Април
Групна
Помош на загрозените семејства
Вежбовна активност за укажување Активисти на ПЦК од
на прва медицинска помош од
одделенска и
повреди при елементарни непогоди предметна настава
Април
Обука
Оспособување за укажување прва
медицинска помош
Одбележување на 8 Мај - Светскиот
ден на ЦК, дисеминација на
Активисти од ЦК на
учениците за ширење на знаењата
град Скопје
за Црвениот крст-историјат
Мај
Предавање
Групна работа
Одговорните
Снабдување на сандачето за прва
наставници и ученици
медицинска помош со лекови и
од одделенска и
санитетски материјал
предметна настава
Организирање настава за
укажување прва помош
Активисти од ЦК
континуирано во текот на целата
Карпош ученици и
учебна година и подготовка за
наставници
натпревар за прва помош
Одговорни ученици и
Одбележување на денот на
наставници од
крводарителството 17 Март
одделенска и
(литературни и ликовни творби) и
предметна настава и
крводарителска акција
родители
Одговорни ученици и
наставници од
Собирна акција во облека и обувки
одделенска и
предметна настава и
родители
Хуманитарни акции во текот на
целата учебна година
Активисти на ПЦК од
одделенска и
предметна настава
Во текот на целата
учебна година
Фронтална
Стекнување на знаења за основањето
на ЦК и неговата улога во светот
Хуманост и солидарност кај учениците
и позитивни особини кај личноста
Одговорни наставници: Билјана Матеска, Јасна Грковиќ,
Славица Марковска и Маја Арсовска
128
Училишна заедница
Цели:
Преку оваа организација учениците имаат можност да учествуваат во креирањето на позитивна клима за работа и учење, градење
и негување на другарски односи и соработка, како и можност да придонесуваат за нивниот правилен развој и целокупното работење на
училиштето. Организацоната поставеност почнува од заедницата на учениците во паралелката, па до училишната заедница.
Активности за реализација на целите
Планирана активност
Реализатор
Време на реализација
Ресурси
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Изработка и усвојување на
годишната програма за работа
Одговорни
наставници
септември
Брошура
Донесување на програма за работа
Конституирање и избор на работни
тела
Одговорни
наставници
септември
Годишна програма
Проширување на знаењата,развој на
демократските принципи
Известување за претстојната
екскурзија за осмоодделенците
Одговорни
наставници
октомври
Брошура
Развој на другарството,
социјализација, како и меѓусебна
соработка на учениците,посета на
предвидените природни,културни и
историски локалитети
Договор за организирање и
спроведување на новогодишниот
хепенинг
Одговорни
наставници
декември
Изготвени анкети
Подигање на повисок степен на
општесвено корисна ,како и
хуманитарната работа
Полугодишен извештај за работата
на училишната заедница
Раководство
февруари
Извештаи
Поттикнување на креативно
размислување
129
1
2
Догорор за организирање и
спроведување на Велигденскиот
хепенинг
Одговорни
наставници
Известување за полуматурската
забава
Комисија за настава
Годишен извештај за работата на
училишната заедница
Раководство
3
4
5
април
Изготвени анкети
Подигање на повисок степен на
општествено корисната, како и
хуманитарната работа
мај
Годишна програма
Добро организирање на
полуматурската прослава
Извештаи
Поттикнување на креативно
размислување,давање насоки за
понатамошно образование
мај,јуни
Одговорни наставници: Драгица И. Стојановска, Илија Јанковски, Ангела
Димитријевиќ
Детска организација
Цели:
Развивање на чувсто за припадност и дружење кај учениците,подигање на културна свест и развивање на натпреварувачки дух,
воспоставување на раководство на Детска организација, организирање на предавања, учество на квизотека.
Активности за реализација на целите
Планирана активност
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Избор на раководства на Детска
организација
Одговорни
наставници и ученици
Септември
Ученици
Правилен избор на членови на
предлог на учениците
130
1
2
3
4
5
Прием на првачиња во ДО
Одговорни
наставници и ученици
Септември
Ученици и наставници
Развивање на чувството на
припадност, дружење
Правата на децата -Предавање
Одговорни
наставници и ученици
Октомври
Конвенција за правата на
децата
Подигнување на свеста за правата на
децата
Посета на фестивалот на детска
песна Златно славејче
Одговорни
наставници и ученици
Ноември
Фестивал
Навика за посета на културни
манифестации
Ученичка квизотека
Одговорни
наставници и ученици
Декември-мај
Ученици
Дружење и развивање на
натпреварувачкиот дух
Одговорни наставници:Љубица Петковска,Јулијана Гугоска,Марија
Цветаноска,Анѓела Димитријевиќ
131
ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Активностите посветени на грижата за здравјето на учениците ќе
се реализираат во текот на учебната година во наставата по предметот
Цел: Оспособување на учениците за поздрав живот во училиштето, домот и
физичко и здравствено образование како и другите предмети, на часовите
локалната средина во која живеат.
на одделенска заедница, во рамките на слободните ученички активности и
Училиштето води грижа за здравјето на учениците на три нивоа:
физичко здравје кое опфаќа лична хигиена, храна и исхрана, заразни
други форми. Предавања и разговори на часот на одделенската заедница,
со стручната служба, одделенските раководители и со надворешни
болести, сексуално преносливи болести, безбедност и прва помош, физичка
стручни лица во врска со превентивата од болестите на зависност и други
активност;
содржини со кои се изградува свеста кај учениците за заштита на здравјето
ментално здравје го опфаќа самопочитувањето, почитувањето на
и воспитание и образование за здрав начин на живеење.
различностите, толеранцијата и развојот на самодовербата;
социјалното здравје ја опфаќа грижата за здрава животна средина,
одговорност и комуникација.
Активности за реализација на целите
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
1
2
3
4
5
Осигурување на учениците
Септември
Училиште
групна
Надомест при евентуални повреди
Исхрана во училиштето, квалитет на
достапна храна
Септември
Училиште
групна
Квалитетна и здрава храна за
учениците
Реализатор
132
Форми
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
Вакцини
Во текот на целата
учебна година
Амбуланта
групна
Заштита и превенција
Систематски прегледи
Во текот на целата
учебна година
Амбуланта
групна
Мерки за заштита и превенција и рано
откривање на евентуални болести и
аномалии
Предавање на тема - Заразни
болести и превенција од нив
Октомври
Стручно лице
фронтална
Како да се заштитиме од заразните
болести
Заштита од пушење,алкохол и дрога
Ноември
Стручно лице
фронтална
Мерки за заштита и превенција од
болестите на зависност
Предавање на тема - грип и
превенција и заштита од грипот
Декември
Стручно лице
фронтална
Мерки за заштита и превенција од
грипот
Организирано зимување
Јануари
Одговорни наставници
за зимување
групна
Меѓусебно дружење и рекреација
Одржување на хигиената во домот
и училиштето
Февруари
Наставници од
одделенска и
предметна настава
фронтална
Подобрување на хигиената во домот и
училиштето
Залевање на заби
март
Амбуланта
групна
Заштита и превенција на забите
133
1
2
3
4
5
Превенција од насилство
април
Полициска станицаЃорче Петров
фронтална
Заштита и превенција од насилство
Одбележување на 7 априлСветскиот ден на здравјето
април
Наставници од
одделенска и
предметна настава
фронтална
Негување у чување на здравјето на
учениците
Грижа за учениците со здравствени
проблеми-хронично болни
мај
Наставници, психолог
и педагог
фронтална
Да им се помогне на учениците со
здравствени проблеми
Организирано летување
јуни
Одговорни наставници
групна
Меѓусебно дружење и рекреација
Координатори: Катица Ивановска и Јасна Грковиќ
Членови: Наташа Богатиновска и Валентина Поповска
134
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
ЦЕЛИ:
Изготвување на ефикасен план за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни незгоди.
Обука на учениците и вработените за ефикасна постапка во време на елементарна незгода.
Избегнување и намалување на бројот на жртвите со навремено и организирано укажување на прва медицинска помош и евакуација на
повредените.
Активности за реализација на целите
Планирана програмска
активност
Цел на активноста
Реализатор
Време на
реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
Донесување и усвојување
на програма за
активностите на тимот за
планирање
Доделување на задолженија на
членовите на тимот
Тим за планирање Септември 2013 г.
135
Успешна реализација на програмата и
размена на искуства.
1
2
3
4
5
Тестирање на знак ѕвоно
потсетување на учениците
Оспособување на учениците за
Тим за планирање
и вработените преку
препознавање на знаците за опасност
разглас
Октомври 2013 г.
Препознавање на знак и брза реакција во
случај на елементарни непогоди
Предавање -превентивни
Едукација на учениците за снаоѓање Тим за планирање и
активности од природни
во вонредна ситуација.
ученици
непогоди за ученици
Ноември 2013 г.
Навремено и правилно постапување во
случај на елементарни непогоди
Вежбовна активност на
Тим за
тимот за прва медицинска Оспособување на тимот за снаоѓање планирање,тим за
Декември 2013 г.
помош – одделенскаво вонредна ситуација
прва медицинска
предметна настава.
помош и ученици
Вежбовна активност на
Тим за
тимот за заштита од
Оспособување на тимот за снаоѓање планирање,тим за
Февруари, 2014 г.
пожари – одделенскаво вонредна ситуација
заштита од пожари и
предметна настава.
ученици
Вежбовна активност и
Оспособување на тимот,вработените Тим за планирање,
Март,Април, 2014
евакуација –одделенска - иучениците за навремено напуштање
вработени и
г.
предметна настава
на училишната зграда
ученици
Согледување на позитивните и
Евалуација на
Тим за планирање и
негативните страни на реализираните
спроведените активности.
вработени
активности
Мај, 2014 г.
Правилна и брза реакција на тимот за прва
помош во случај на елементарна незгода
Правилна и брза реакција на тимот за
заштита од пожари
Навремено напуштање на училишната
зградача
Отсранување на аномалиите и
недосдтатоците
Одговорни наставници: Влатко Костовски, Сузана Ангелевска
136
ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛСТВА
Цели и задачи: подигање на свеста на учениците и вработените за ненасилно однесување во училиштето
Активности за реализација на целите
Програмска активност
Време на реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
Стручен актив за поделба на
активности
Одговорни
наставници
Септември
Работилница
Изготвен план и поделба на
активности
Формирање клуб на ученици
Координатори,
одделенски
раководители и
одделенската
заедница
Септември
Дискусија
Желба за работа во клубот на ученици
за ненасилно однесување
Донесување на програма за работа
со клубот на ученици
Координатори,
одделенски
раководители и
клубот на ученици
Септември - октомври
Дискусија
Безбедна училишна средина Училиште без насилство
Анкетирање на учениците за
состојбите во училиштето
Координатори и
клубот на ученици
Октомври
Анкета
Безбедна училишна средина
Анализа на анкетата
Координатори
Октомври
Анализа
Добивање на јасна претстава за
состојбите во училиштето
Едукација на учениците од страна
на стручни лица
Сручни лица,
координатори
По потреба
Предавање и дискусија
Подигање на свеста на учениците за
последиците од насилното
однесување
137
1
2
3
4
5
Изработка на пораки за промоција
на ненасилно однесување
Координатори и
клубот на ученици,
наставници
Континуирано
Изработки од ученици
Промоција на ненасилно однесување
Соработка со клубови од други
училишта
Координатори и
клубот на ученици
По договор
Дискусија
Соработка, дружење, размена на
искуства
Посета на Полициска станица
Координатори и
клубот на ученици
По договор
Предавање
Подигање на свеста на учениците за
последиците од насилното
однесување
Посета на Спортски натпревар
Координатори и
клубот на ученици со
помош од
наставниците по
физичко образование
По договор
Посета
Дружење, размена на искуства
Едукативни предавања за
родителите од Совет на родители
Сручни лица,
координатори,
Февруари
Предавање и дискусија
Подигање на свеста на родителите за
последиците од насилното
однесување
Промовирање на резултатите од
работата на клубот
Координатори, клубот
на ученици,
одделенски
раководители
Мај
Промоција
Желба за учество и работа во клубот
на ученици за ненасилно однесување
Одговорни наставници: Розалинка Симоновска, Ангела Димитријевиќ,
Јагода Арсовска, Љубица Петковска, Даниела Чекова
138
ПРОФЕСИОНАЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Цели:
Професионално насочување на учениците во понатамошното школување.
Активности за остварување на целите
Планирани програмски
активности
Време на реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани цели и ефекти
1
2
3
4
5
Запознавање со програмата за
професионално насочување на
учениците
Септември
Тим за професионално
Фронтална, групна ,дискусија
насочување на
,презентација
учениците
Запознавање на учениците со
Програмата за професионално
насочување на учениците
Ноември
Запознавање со видовите професии и
Тим за професионално
изјаснување за желбите и интересите
насочување на
Фронтална, усно изразување
на учениците во понатамошната
учениците
професионална ориентација
Работилница на одделенски час (животни вештини)
Декември
Тим за професионално
фронтална, усно изразување,
насочување на
практична работа
учениците
Интеграција со Запознавање на
околината и Општество
во согласност со
програмата за
Запознавање на
околината и
Општество
Работилница на одделенски час
Тема: „Што сакам да бидам кога ќе
пораснам“
Изнесување на ставови и
размислувања за видови професии,
практична работа за професии во
животот
Проширување на знаењата за
Тим за професионално
фронтална, усно изразување, професиите во животот, осознавање
насочување на
практична работа
за различните видови професии,
учениците
фирми и претпријатија.
139
1
2
3
Писмено изразување на тема: „Кога
ќе пораснам, ќе бидам..“
Анкетирање на ученици од 8-мо
одделение
Посета со ученици во средни
учеилишта , Гимназија - Колеџ
,Отворени денови и сл.
Информација на учениците од 8 -мо
одделение за услови за
доделување на стипендија Борис
Трајковски
Информација на учениците од 8 -мо
одделение за услови за полагање
на приемни испити за безплатно
школување во Приватни училишта
(Јахја Кемал ,Петта приватна
гимназија и други )
4
5
април
Тим за професионално
насочување на
учениците
писмено изразување
Учениците да се изјаснуваат за
желбите и потребите во
понатамошната професионална
ориентација
Март
Психологот ,класни
раководители на 8 -мо
одд.
Фронтална
Помош на ученици на кои име
потребна во зависност од дадените
одговоири во анкетата .
Во второ полугодие
Психологот, класни
раководители
заедничка работа
Во текот на прво
полугодие
реализатор
Фронтална и индивидуална
Во текот на второ
полугодие
Психологот ,одговорни
лица од училиштата
Фронтална и индивидуална
што нудат
140
Запознавање на учениците со
условите за работа и други
информации кои се важни за
училиштето .
Запознавање на учениците за
начинот на стипендирање спазување
на рокот и др .информации кои се
важни .
Запознавање на учениците за
начинот на спазување на рокот и др
.информации кои се важни .
1
2
3
4
5
Средување на катчето за
Професионална ориентација со
материјали за Промоција на средни
стручни училишта,гимназии и
приватни училишта .
Од Март до Мај
Психологот
Индивидуална
Истакнување на Оглас- Конкурс за
роковите на запишување на
учениците од 8 - мо одд. во
средните училишта , потребни
документи и др. информации .
Април - Мај
Психологот
Индивидуална
Запознавање на учениците со
конкурсот за зпишивање во гимназии
и средните стручни училишта
Во текот на второ
полугодие
Психологот
Индивидуална - групна
Помош во изборот на училиштето во
корелација со способностите на
учениците .
Организирање на тестирање на
ученици со тестови на ineresi i
пособности во Заводот за
Вработување - Центарот за
професионална оријентација
Запознавање на учениците со
Програмата која ја нудат училиштата
,условите за запишување и други
информации кои се важни за
учениците
Одговорни наставници: Розалина Симоновска , Маријана А. Маневска, Александра
Јованоска, Татјана А. Рафајловска , Гордана Шопкоска
141
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ТИМОТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДРШКА - УТТП
Училишниот тим за техничка подршка се формира со цел:
Вклучување на учениците во оддржувањето на компјутерите во
училиштето.
Помош на учениците и наставниците во работата со компјутерите.
Одржување во исправна состојба на компјутерите.
Задачите и активностите на тимот се опфатени во програмата што
следува.
Активности за остварување на целите
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Методи и постапки
за реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
Формирање и обука на УТТП и
запознавање со годишната
програма за работа
Септември 2013
Дејан Гацевски
Програма за работа
Навремено и успешно обезбедување
на техничка поддршка
Десиминација на стекнатото знаење
на новите членови
Октомври 2013
Дејан Гацевски
Работилница
Успешма реализација на задачите
Континуирано во
текот на целата
учебна година
Дејан Гацевски, УТТП
Практична работа
Правилно функционирање на
компјутерскиот систем
Превентивно оддржување на
компјутерите
142
1
2
3
4
5
Индентификување и отстранување
на евентуални проблеми
По потреба
Дејан Гацевски, УТТП
Практична работа
Правилно функционирање на
компјутерскиот систем
Организирање на дежурство и
водење на писмена евиденција
Во текот на целата
учебна година
Дејан Гацевски, УТТП
Набљудување и
евидентирање
Правилно функционирање на
компјутерскиот систем
Водење на досиеја за секој
компјутер во училиштето доколку е
направена интервенција
Во текот на целата
учебна година
Дејан Гацевски, УТТП
Пракична работа
Увид во состојбата на компјутерите
Одговорен наставник: Дејан Гацевски
143
УЧЕБНИЦИ
Главна цел: Подобрување на успехот на учениците преку навремена снебденост со учебници.
Планирана активност
Реализатор
Време на
реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Примање на учебници од
издавачките куќи
Мицевска Зорица со
издавачките куќи
септември
Потпечатувате на новите
учебници и нивно инвентирање
Мицевска Зорица
септември
Делење на новите учебници на
учениците
Мицевска Зорица со
одделенските
раководители
септември
Изготвување на податоци за
МОН за потребни учебници за
наредната година
Примање на вратените
учебници
Мицевска Зорица
Мицевска Зорица,
ученик, родител,
одделенски
раководител
Примопредаја на учебници
Сите потребни учебници се
со издавачките куќи со
примени, успехот на учениците е
образец 1
подобрен
Печат на библиотеката,
инвентирање во
Учебниците се правилно
инвентарна книга, внес во
евидентираат со што се запазува
компјутер, ставање на
нивниот број
инвентарен број на секој
учебник
примопредаја на учебници
со одделенските
раководители со образец 2
Учениците се обезбедени со
учебници, нивниот успех е
подобрен
март
Прибирање податоци од
наставниците за потребен
Точен број на учебници за сите
број на учебници по автори ученици по избор на наставниците
и известување до МОН
јуни
Примопредаја на учебници
со учениците, родителите и Учебниците се враќаат навремено,
одделенските
не се оштетени, не се изгубени
раководители со образец 3
144
1
2
Проверка на учебниците со
комисијата за учебници
Мицевска Зорица,
комисија
заучебници
јуни
Делење на учебниците на
учениците за наредната година
Мицевска Зорица,
одделенски
раководител
јуни
Примање на уплатници за
изгубените и оштетените
учебници
Изготвување на податоци за
МОН за примени, вратени и
платени учебници
Мицевска Зорица
Мицевска Зорица
3
4
5
Помисија за учебници ги
проверува учебниците и Учебниците не се оштетени, не се
одлучува за нивната
изгубени
состојба
Примопредаја на учебници
Учениците се обезбедени со
со одделенските
учебници, нивниот успех е
раководители со образец 2
подобрен
јуни
Пчениците ги предаваат
уплатените уплатници
Надокнадата на изгубените и
оштетените учебници добро се
одвива
јуни
Пополнување на табела со
податоци и електронско
доставување до МОН
Точен број на сите учебници
Библиотекар: Зорица Мицевска
145
Тим за училишна клима и односи во училиштето
Цел : Заемно почитување, соработка и рамноправен третман на сите инволвирани во воспитно-образовниот процес,
отворена комуникација, подобрување на работната атмосфера, негување на родовата сензитивност и
мултикултурализмот, одговорно однесување кон уредувањето на училишниот простор, грижа за угледот на
училиштето
Активности за реализација на целите
Планирана програмска
активност
Време на реализација
Реализатор
Целна група
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
Запознавање на наставниците
со програмата за работа
Септември, 2013
Тим за училишна
клима и односи во
училиштето
Наставници
Информирање за планираните активности
Октомври, 2013
Тим за училишна
клима и односи во
училиштето
Наставници, ученици,
родители
Почитување на кодексите за однесување,
подобрување на училишната клима
Ноември, 2013
Тим за училишна
клима и односи во
училиштето
Наставници
Подобра и попродуктивна тимска соработка
меѓу наставниците и зголемено меѓусебно
почитување и доверба
Како до подобра дисциплина?
(работилница со ученици)
Февруари, 2014
Тим за училишна
клима и односи во
училиштето
Ученици
Подобрување на дисциплината, одговорно и
совесно однесување на учениците
Подобрување на
комуникацијата меѓу
наставниците и родителите работилница
Април, 2014
Тим за училишна
клима и односи во
училиштето
Наставници, родители
Подобра и поуспешна комуникација меѓу
наставниците и родителите
Разгледување и иновирање на
кодекси за однесување на
наставници, ученици,
родители
Тимска работа (работилница)
146
Одговорни наставници: Игор Наковски, Милка Филимановска,
Даниела Чекова, Сузана Поповска
УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ
Задачите на училишните екскурзиите се остваруваат преку:
изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот живот;
развивање интерес за природата и градење еколошки навики; запознавање со културата и начинот на
живеење на луѓето во одделни
краеви;
градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот;
развивање позитивен однос кон: националните, културните и естет- ските вредности;
поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; социјализација, колективна заштита и стекнување
на искуство за осамостојување и грижа за себе;
развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење.
Постапката за изведување на ученички екскурзии се спроведува
согласно правилникот за екскурзии донесен од Министерот за образование и наука.
147
План на ученичките екскурзии
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
Еднодневен есенски излет од научно рекреативен карактер (Сарај)
Септември
октомври
Наставници и ученици
од I - VIII одделение
Разговор, набљуденија
Тродневна екскурзија (Западна
Македонија)
Октомври
Ноември
Наставници и ученици
од VIII одделение
Разговор, набљуденија
Дводневна екскурзија (Дојран)
Април/мај
Наставници и ученици
од VI одделение
Разговор, набљуденија
Настава во природа (Охрид)
Април/мај
Наставници и ученици
од IV одделение
Разговор, набљуденија
Организирано зимување (Пелистер,
Крушево)
Јануари
Наставници и ученици
од VI - VIII одделение
Разговор, набљуденија
Еднодневна екскурзија (Пелинце)
Април/мај
Наставници и ученици
од III одделение
Разговор, набљуденија
Еднодневен пролетн излет од научно рекреативен карактер (Пеленица)
Април/мај
Наставници и ученици
од I - VIII одделение
Разговор, набљуденија
Организирано летување (Охридско
езеро)
Јули/август
Наставници и ученици
од V - VIII одделение
Разговор, набљуденија
Развивање интерес за спорт,
рекреација, дружење, развивање
интерес за природата и еколошки
навики, запознавање и негување на
културните и природните богатства
Проширување на стекнатите знаења,
развивање културни и патриотски
чувства, почит кон природата и
еколошки навики
Проширување на стекнатите знаења,
развивање културни и патриотски
чувства, почит кон природата и
еколошки навики
Проширување на знаењата, негување
на културните и природните богатства,
дружење, забава, осамостојување и
грижа за себе
Рекреирање, дружење, забава,
развивање правилен однос кон
природата и здравиот начин на живот
Рекреирање, дружење, забава,
развивање правилен однос кон
природата и здравиот начин на живот
Развивање интерес за спорт,
рекреација, дружење, развивање
интерес за природата и еколошки
навики, запознавање и негување на
културните и природните богатства
Рекреирање, дружење, забава,
развивање правилен однос кон
природата и здравиот начин на живот
Одговорни наставници: Маја Василевска, Златко Чубриновски, Елеонора Трајковска, Илија Јанковски
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ И
СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ
Во овој дел ги наведуваме сите училишни (интерни) програмски определби кои придонесуваат за професионален развој и стручно
усовршување на стручните соработници и наставниците. Покрај нив, активно ќе учествуваме и на сите семинари и едукативни работилници
организирани од Бирото за развој на образованието, УСАИД или други невладини организации и акредитирани провајдери.
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Цели и задачи: Мотивирање на наставниците за континуиран професионален развој-услов за успешна и ефикасна работа. Наставникот
постојано да ги развива своите компетенции со цел да достигне и одржи висок квалитет на наставата во согласност со современите трендови
и со барањата на модерниот свет.
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност Време на реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани цели и ефекти
1
2
3
4
5
Запознавање со годишната
програма за работа на
професионалниот развој на
наставниците. Насоки за работа на
тимовите од одделенска и
предметна настава
октомври
Тим за професионален
развој на наставници
фронтална форма, усна
презентација,
Планирање и организација на
активностите предвидени во
годишната програма
Презентација на планираните
активности на тимовите за работа
ноември
Тим за професионален
развој на наставници
фронтална, усна презентација
Запознавање со целокупните планирани
активности и организацијата на тимовите
за работа
февруари
Тим за професионален
развој на наставници
заедничка, тимска работа
практична работа
Запознавање со текот на работата на
тимовите, размена на искуства,
дисеминација на проектите, соработка на
наставниците
Работилница бр.1
149
1
Работилница бр.2
Презентација на изработените
прирачници. Евалуација на
активностите на тимот за
професионален развој за учебната
2013/2014
2
3
4
5
април
Тим за професионален
развој на наставници
заедничка, тимска работа и
практична работа
Запознавање со текот на работата на
тимовите, размена на искуства,
дисеминација на проектите, соработка на
наставниците
фронтална, усна презентација
Пренесување на знаењата и размена на
професионалното искуство.Зголемено
взаемно почитување и доверба,
конструктивно решавање на проблемски
ситуации, отворена комуникација.
јуни
Тим за професионален
развој на наставници
Координатори-Маријана А. Маневска и Александра Јованоска
Членови - Веселинка Јаневска , Гоце Блажевски и Татјана А. Рафајловска
СТРУЧЕН АКТИВ - одделенски наставници
Цел:
- Подобрување на квалитетот на наставата;
- Успешно совладување на секојдневните проблеми со кои се среќаваат одделенските наставници;
- Проширување и продлабочување на стекнатите знаења од следените обуки и нивна понатамошна десиминација;
- Споделување на добри наставни практики.
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност Време на реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
ИЗБИРАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И
ЗАМЕНИК И ДОНЕСУВАЊЕ НА
ПРОГРАМА НА АКТИВОТ
АВГУСТ
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Успешно изработена програма
РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ И ДОГОВОР ЗА
ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА
ЗА ГОДИШНИ И ТЕМАТСКИ
ПЛАНИРАЊА КАКО И ЗА ДНЕВНИТЕ
ПОДГОТОВКИ
АВГУСТ
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Надминување на недостатоците ви
изработените програми
150
1
2
3
4
5
СЕПТЕМВРИ /ОКТОМВРИ
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Успешно изработен распоред зо
реализирање на нагледни часови
ИНТЕРНО ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
СЕПТЕМВРИ /ОКТОМВРИ
ОД I до III одд.
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Успешно реализирање на интерното
оценување
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Примена на листите за следење на
постигањата во наставата
Наставници од I - V
одделение
Групна работа
Успешно оценување на постигањата
на учениците
ОДРЕДУВАЊЕ НА
НАСТАВНИЦИ
ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАГЛЕДНИ
ЧАСОВИ --Распоред на нагледните
часови
РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ И
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИСТИ ЗА
СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА
УЧЕНИЦИТЕ
СЕПТЕМВРИ /ОКТОМВРИ
ФОРМИ И МЕТОДИ ВО ВРЕДНУВАЊЕ НА
НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ
УЧЕНИЦИТЕ - работилница
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТОПРОЕКТ
НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ
Наставници од I - V
одделение
Групна работа
Подобрување на соработката помеѓу
училиштето и семејството
УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ III,IV,V одд.ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ И ИЗРАБОТКА
НА ТЕСТОВИ
НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Успешна реализација на натпреварите
151
1
2
3
4
5
ФОРМИ И МЕТОДИ ВО ВРЕДНУВАЊЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ -
ФЕВРУАРИ/МАРТ
Наставници од I - V
одделение
Групна работа
Успешно оценување на постигањата
на учениците
ПОДГОТОВКА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ
ФЕВРУАРИ/МАРТ
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Успешна подготовка на натпреварите
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТОПРОЕКТ
АПРИЛ
Наставници од I - V
одделение
Групна работа
Подобрување на соработката помеѓу
училиштето и семејството
ИНТЕРНО ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ОД I до III одд
МАЈ
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Успешно реализирање на интерното
оценување
СОГЛЕДУВАЊЕ И ПРОЦЕНКА НА
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД
РАБОТАТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ВО
ИЗМИНАТАТА ГОДИНА
ЈУНИ
Наставници од I - V
одделение
Разговор
Успешна соработка на активот на
одделенска настава
ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНИ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ЗА
НАРЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА
ЈУНИ
Наставници од I - V
одделение
Разговор, набљуденија
Воведување иновации за
подобрување на квалитетот на
наставата
Одговорни наставници: Соња Трпеска и Елеонора Трајковска
152
СТРУЧЕН АКТИВ - предметни наставници
Цели : Подобрување на квалитетот на наставата; успешно совладување на секојдневните проблеми со кои се среќаваат предметните наставници;
проширување и продлабочување на знаењата;размена на искуства и транспарентност во работата подобрување на соработката меѓу наставниците.
Задачи: Размена на искуства на предметните наставници, примена на новитети во наставата, и развој на меѓусебното помагање и разбирање на
предметните наставници. Примена на техники и методи и новитети во наставата
Активности за реализација на целите
Планирана активност
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи
1
2
3
4
5
Дискусија
Анализа на содржините
Унапредување на воспитнообразовниот процес
Придонесување во професионалниот
развој на наставникот
Изработка на годишна програма
Валентина Поповска
Ирена Младеновска
Август 2013
153
1
Информирање за претстојните
активности на СА за учебната
2013/14 г.
Постер во наставата -работилница
Техники во природните наукипрезентација
Блог во наставата по математикапрезентација
Извештај за спроведените
активности на крајот од првото
полугодие од учебната 2013/14
Анализа на придобивките и
проблемите од примената на
иновациите
2
Валентина Поповска
Ирена Младеновска
Ирена Младеновска
Валентина Поповска
Иво Давидовски
Валентина Поповска
Ирена Младеновска
Јасна Матевска
3
4
5
Септември 2013
Илустративно демонстративен метод
Мотивирање на сите заинтересирани
наставници
Поттикнување на креативноста
Октомври 2013
Вербално-текстуален,
Илустративнодемонстративен метод
Примена на иновациија во наставната
пракса
Негување на позитивниот став кон
примената на иновациите во
наставата
Ноември 2013
Дискусија
Анализа на содржините
Придонес во активна настава во група
на природни науи
Декември 2013
Илустративно демонстративен метод
Креативен пристап во наставата
Поттик за користење на современ
начин на комуникација
Јануари 2014
Вербално-текстуален,
Илустративнодемонстративен метод
Примена на иновациија во наставната
пракса
Негување на позитивниот став кон
примената на иновациите во
наставата
Февруари 2014
Вербално-текстуален,
Илустративнодемонстративен метод
Анализа на содржините
Согледување на ставови и мислења
на наставниците поврзани со
иновациите
154
1
2
3
4
5
Примена на дигиталните содржини
во наставата по англиски јазик
Јулијана Гугоска
Март 2014
Вербално-текстуален,
Илустративнодемонстративен метод
Осовременување на наставата по
странски јазик
Збогатување на францускиот
речник преку соработка и искуства
со другите училиштаа презентација
Гоце Блажески
Април 2014
Вербално-текстуален,
Дискусија
Извештај за спроведените
активности на крајот од првото
полугодие од учебната 2013/14
Валентина Поповска
Ирена Младеновска
Мај/Јуни 2014
Вербално-текстуален,
Илустративнодемонстративен метод
Согледување на значењето на
хоризонталното учење
Продлабочување на улогата на СА во
креирање на современа настава
Одговорни наставници: Валентина Поповска и Ирена
Младеновска
155
Отворени часови – предметни наставници
Цел:
- Подобрување на квалитетот на наставата,проширување и продлабочување на знаењата,размена на искуства .
Активности за реализација на целите
Програмска активност
Време на реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
ТЕМА Хидрографија во средна
европа
16/10/2013
Сунчица Милошеска
Работа во групи
Да препознаат учениците кои се
специфичностите на земјите во средна
европа
Тема Полиноми
13/11/2013
Јагода Арсовска
Демонстрација -дискусија
дебата-дијалог
Размена на искуства меѓу
наставниците
Тема Виенски валцер-проследен со
оркестарска музика
18/12/2013
Златко Чубриноски
Работа во групи
Да умеат учениците да ги следат
чекорите со музиката
Тема Вокална музика и видови
човечки гласови
12.02.2014
Ангела Димитриевиќ
Демонстрација -дискусија
дебата-дијалог
Да препознаваат учениците видови
човечки гласови во вокалната музика
156
1
2
3
4
5
Тема Хемиски врски(јонска
ковалентност)
18.03.2014
Снежана Михајловска
Демонстрација -дискусија
дебата-дијалог
Да препознаат учениците специфични
својства на супстанците-одделување
на состојки од хетерогени и хомогени
смеси.
Тема Создавање на европска унија
16.04.2014
Маја Арсовска
Демонстрација -дискусија
дебата-дијалог
Да се запознаат учениците со
причините за создавање на европска
унија.
Тема Обработка на лектирно дело
14.05.2014
Јаневска Веселинка
Работа во групи
Учениците да умеат да анализираат и
дискутираатза содржината на
лектирна творба на лирски песни
Одговорен наставник Гоце Блажески
157
Отворени часови
Цел:
- Отворените часови имаат за цел да се унапреди наставата, да се разменат искуства и мислења, да се промовираат
иновативни начини на водење на настава, мотивирање за примена на наставни и нагледни средства. Тимот за Отворени
часови е во тесна соработка со тимот за Унапредување на средината за учење и со тимот за Стручен актив. Оваа година
предвидено е темите што се одржуваат во вид на стручни активи во склоп на Унапредување на средината за учење да се
основа за отворени часови. На самите стручни активи ке се пријавуваат наставници заинтересирани за одржување на
отворен час со дадената тематика. По секој одржан час ќе следи вреднување на истиот, за време на кое наставниците ќе
имаат можност да ги споделат своите искутва, идеи и ставови за определени тематики..
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност
Цели
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
октомври-јануари
метод на практична работа,
метод на демонстрација
Унапредување на наставата
ноември-декември
метод на практична работа,
метод на демонстрација
Зголемен квалитет на наставата
Интерактивната табла
е дел од
Примена на интерактивна табла во
секојдневната настава
наставата
на одделенските
наставници
Примена на нагледни средства во
наставата
Одделенските
наставници
секојдневно ги
употребуваат
нагледните средства
во наставата
158
1
2
3
4
5
Интеракција наставник-ученик
Односот наставникученик е унапреден
март-април
метод на практична работа,
метод на демонстрација
Создавање на стимулативна средина
за учење
Анализа на театарската претстава
Унапредување на
начинот на
реализација на
програмското
подрачје медиумска
култура
март
метод на практична работа,
метод на демонстрација
Зголемен квалитет на наставата
Реализатори: Елена Апостолова, Бранкица Ацев
159
УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ОДДЕЛЕНСКИТЕ РАКОВОДИТЕЛИ
Цели и задачи:
- Запознавање на наставниците со задачите и одговорностите на одд.раководител.
- Успешно извршување на функцијата на одд.раководител.
- Уредно и навремено водење на педагошката документација и евиденција.
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Ресурси
Очекувани исходи и ефекти
1
Запознавање на одделенските
раководители со нивните
должности
2
Септември
3
Одговорни
наставници
4
Документи и програма
5
Одделенскиот раководител ги
знае своите должности
Водење на педагошката
евиденција и документација
Септември
Милка
Филимановска
Одделенски дневник,
евидентен лис и матична
книга
Правилно, уредно и навремено водење на педагошката евиденција и
документација
Воспоставување на соработка
со учениците во паралелката
и почитување на заеднички
донесените одлуки
Октомври и мај
Одговорни
наставници за
училишната заедница
Анкети
Подобрена училишна клима
Следење на редовноста на
наставниците на наставните
часови
По потреба
Одговорни
наставници
Инструмент за следење
Почитување на законските
одредби
Соработка на одделенскиот
раководител со родителите
Декември
Одговорни
наставници
Стручна литература
Успешна соработка и придонес за
подобрена училишна клима
Евалуација
Мај
Одговорни
наставници
Анкети
Утврдување на добри и лоши
страни
Училишен тим: Милка Филимановска, Драгица Иванова Стојаноска, Ангела Димитријевиќ
160
ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Цел : Континуирано следење и проверка на педагошката документација (дневници и матични книги).
Задачи:Навремено откривање и поправка на сите недостатоци при водење на педагошката евиденција.
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност Време на реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани цели и ефекти
1
2
3
4
5
Проверка на училишните дневници
и матичните книги
20.09.2013
Tим за педагошка
евиденција и
документација
формулари за проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
23.09.2013
Tим за педагошка
евиденција и
документација
извештај од извршената
проверка на училишните
дневници
Известување за постоечките
неправилности. Укажување на
правилно понатамошно водење на
педагошката документација
13.12.2013
Tим за педагошка
евиденција и
документација
формулари за проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
16.12.2013
Tим за педагошка
евиденција и
документација
извештај од извршената
проверка на училишните
дневници
Известување за постоечките
неправилности. Укажување на
правилно понатамошно водење на
педагошката документација
Извештај за извршена проверка на
училишните дневници и матичните
книги
Проверка на училишните дневници
Извештај за извршена проверка на
училишните дневници
54
161
1
2
3
4
5
21.02.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
формулари за проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
Извештај за извршена проверка на
училишните дневници
24.02.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
извештај од извршената
проверка на училишните
дневници
Известување за постоечките
неправилности. Укажување на
правилно понатамошно водење на
педагошката документација
Проверка на училишните дневници
25.04.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
формулари за проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
Извештај за извршена проверка на
училишните дневници
28.04.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
извештај од извршената
проверка на училишните
дневници
Известување за постоечките
неправилности. Укажување на
правилно понатамошно водење на
педагошката документација
Проверка на училишните дневници
13.06.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
формулари за проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
Проверка на училишните дневници
162
1
2
3
4
5
Извештај за извршена проверка на
училишните дневници
16.06.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
извештај од извршената
проверка на училишните
дневници
Известување за постоечките
неправилности. Укажување на
правилно понатамошно водење на
педагошката документација
Проверка на матичните книги
04.07.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
формулари за проверка на
матични книги
Точно, навремено и прецизно
внесување на свидетелства во
матичните книги
11.07.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
извештај од извршената
проверка на матичните книги
Известување за постоечките
неправилности. Укажување на
правилно понатамошно водење на
педагошката документација
Извештај за извршена проверка на
матичните книги
Подготвиле: Маријана Аврамоска Маневска, Татјана Аврамовска
163
НАСТАВНИЧКО ПОРТФОЛИО
Цел : Мотивирање на наставниците за применување на разновидни форми и методи на оценување во текот
на наставниот процес како и нивно професионално напредување.
Активности за реализација на целите
Реализатор
За кого или пред кого ќе се
реализира
Очекувани цели и ефекти
2
3
4
5
Август 2013
Психолот и педагогот
со одговорни лица од
одделенска и
предметна настава
Наставници
Поуспешна работа на комисијата .
Септември 2013
Психолот и педагогот
со одговорни лица од
одделенска и
предметна настава
Наставници
Давање насоки за успешно водење на
наставничко портфолио
Планирана програмска активност Време на реализација
1
Донесување на програма за работа
на комисијата за проверување на
наставничко портфолио
Договорен состанок со
наставниците од 1 - 8 одд
Изработка на инструменти за
проверка на портфолијата
Психолот и педагогот
со одговорни лица од
Август-Октомври 2013
одделенска и
предметна настава
Наставници
Изготвување инструменти за успешно
следење на водењето на порфолијата
на наставниците
Проверка на портфолијата на
наставниците
Психолот и педагогот
со одговорни лица од
одделенска и
предметна настава
Наставници
Следење на редовноста во водењето
на портфолијата и разновидноста на
применетите методи и техники
Јануари и Јуни 2014
Изготвување на полугодишен и
годишен извештај на работата на
Јануари и Јули 2014
тимот за ПОП за учебната 2013-2014
година
Психолог ,педагогот и
одговорни од
За училиштето
одделенск и
предметна настава .
164
Известување самоеваулација на крајот
од годината за реализираните
активности предвидени во програмата
за работа.
Одговорни наставници: Розалинка Симоновска,Јулијана Гугоска,Милка
Филимановска,Јана Бошковска
ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИ ПРОГРАМИ НА НАСТАВНИЦИ
Цел : Проверка на Годишните програми на наставниците по предмети, дополнителна, додатна и слободни ученички активности,
Програма за реализација на одделенски час т.е. Животни вештини
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност
Време на
реализација
Реализатор
За кого или пред кого ќе се
реализира
Цели и ефекти кои ќе се постигнат
1
2
3
4
5
Август 2013
Розалина Симоновска
Јасна Матевска
Потребите на училиштето
Утвредан состојбата за уредно
доставени Годишни програми и
дадени напатствија за подобрување и
дополнување на истите
Предметни наставници
Согледани пропустите и договор со
наставниците како да го подобрат и
дополнат пропуштеното
Потребите на училиштето
Редовно и уредно водење на
педагошката документација
Предметни наставници
Утвредан состојбата за уредно
доставени Годишни програми и
дадени напатствија за подобрување и
дополнување на истите.
За наставниците
Навремено подготвување на
наставните програми на наставниците
по сите наставни предмети за
наредната учебна година .
Проверување на Годишните
програми според барањата на БРО
и училиштето
Разговор и укажување на
пропустите на наставниците
Розалина Симоновска
Септември 2013
Јасна Матевска и
предметниот наставник
Увид на внесени констатации од
наставникот по завршување на
Октомври 2013
секоја тема предвидена со Годишна
програма
Договор со наставниците за
Во текот на
навремено доставување на
годината
процесни наставните планови и
2013/2014
програми кои се работат месечно
континуирано
или по теми за тековниот период
Враќање на Годишни програми на
наставници ( од предметна настава
Јуни 2014
) заради подготовка на програми за
наредната година .
Розалина Симоновска
Јасна Матевска
Сите предметни
наставници и
одговорните
Сиете предметни
наставници
Изработиле :Симоновска Розалинка и Јасна Матевска
165
МЕНТОРСТВО НА НАСТАВНИЦИ
Наместо вовед
Лидерството не се поврзува со една (или повеќе личности) кои ја имаат управната улога во училиштето.
Лидерството претставува обележје на училиштето како организација. Училиште кое поттикнува лидерство е:
организација во која постојат заеднички цели
организација која охрабрува иницијатива на секој настаник
Во прилог на ова сакаме да истакнеме дека лидерството не е начин на однесување туку способност да се охрабрат колегите да превземат промени кои до
сега не се осмелиле да ги направат
Цел
a креирање и реализација а развојни проекти кои се иницирани и водени од страна на самите наставници
Активности за реализација на целите
Планирана програмска
активност
Цели
1
2
Изработка на годишна
програма
Согледување на
постигањата
Истакнување на
придобивки од
предвидените
активности
Информирање за
претстојните активности во
учебната 2013/14 г.
Подршка во
реализација на
проекти од страна на
заинтересирани
наставници
Работни состаноци
Согледување на
улогата и
предностите на
постерот како
техника во наставата
како и правилата
околу неговата
изработка
Реализатор
Валентина
Поповска
Ирена
Младеновска
Јасна Матевска
Време на
реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани исходи и ефекти
3
4
5
Август 2013
Дискусија
Анализа на содржините
Унапредување на воспитнообразовниот процес
Придонесување во
професионалниот развој на
наставникот
Септември
2013
Дискусија
Анализа на содржините
Мотивирање на сите
заинтересирани наставници
Поттикнување на креативноста
Дискусија
Анализа на содржините
Примена на иновациија во
наставната пракса
Негување на позитивниот став
кон примената на иновациите
во наставата
Валентина
Поповска
Ирена
Младеновска
Јасна Матевска
Членови на
проектот
Континуирано
166
1
2
3
Афирмација на проектите
(wеb страна,интерни и
екстерни
работилници,училишен
весник,флаери)
Промовирање на
содржините на
проктите
Членови на
проектот
Извештај за спроведените
активности на крајот од
првото и второто полугодие
од учебната 2013/14
Вреднување на
работата од дадениот
период
Превзимање на идни
чекори
Валентина
Поповска
Ирена
Младеновска
Јасна Матевска
Евалуација на активностите
поврзани со проектните на
наставниците
Следење на чекорите Членови на
кои се поврзани со
проектот
понатамошните
чекори за
продлабошување на
проектните
активности
4
5
Континуирано Вербално-текстуален,
Илустративнодемонстративен метод
Влијание и мотивација во
работата кај наставниците
Соработка и подршка на
локална средина
Јануари / Јуни Вербално-текстуален,
2014
Илустративнодемонстративен метод
Примена на иновациија во
наставната пракса
Негување на позитивниот став
кон примената на иновациите
во наставата
Еднаш
месечно во
текот на
учебната
2013/2014
Вербално-текстуален,
Илустративнодемонстративен метод
Анализа на содржините
Придонес во професионалниот
развој на наставникот
Одговорни наставници:Валентина Поповска, Ирена Младеновска
Јасна Матевска
167
ТИМ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА
РАБОТА
Цели: систематско следење и унапредување на воспитниот,образовниот како и процесот за професионално
унапредување на работата на наставникот
Активности за реализација на целите
Содржина
активности
Цели
Реализатори
Методи на
реализација
Време на
реализација
Очекувани исходи
1
2
3
4
5
6
Изготвување на
годишни програми за
работа на училишни
тимови
Следење на напредокот на
образовниот процес на
учениците и наставниците
педагошкопсихолошка
служба,наставници
од предметна и
одделенска настава
Текст,презентација
Септември
Унапреден воспитно-образовен
процес
Организирани посети
на часови
Следење на напредокот на
образовниот процес на
учениците и наставниците
педагошкопсихолошка
служба,наставници
од предметна и
одделенска настава
Текст,
демонстрација,
предавање
Континуирано
Поттик на креативен пристап во
наставата
Изготвување на
инструменти за
следење и
унапредување на
воспитно-образовниот
процес
Следење на напредокот на
образовниот процес на
учениците и наставниците
педагошкопсихолошка
служба,наставници
од предметна и
одделенска настава
текст
Континуирано
Правилно вреднување на
учениците
Извештај за
реализација на
активностите
Анализа на работата на
тимовите
текст
Прво и второ
полугодие од
учебната година
Воочување на подобрувањата во
образовниот процес научилиштето
Розалинка Симоновска, Милка Филмановска
168
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Цели: систематско следење и унапредување на воспитниот,образовниот како и процесот за професионално
унапредување на работата на наставникот
Активности за реализација на целите
Планирана програмска
активност
Цели
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
6
Tим за педагошка
евиденција и
документација
20.09.2013
формулари за
проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
Евидентирање на постоечките
Проверка на
недостатоци и нивна корекција
училишните дневници и при водење на педагошката
матичните книги
документација (матични книги
и дневници)
Да се известат за постоечките
Извештај за извршена
неправилности и да се укаже
проверка на училишните
на правилно водење и
дневници и матичните
белеѓење во педагошката
книги
документација
Евидентирање на постоечките
Проверка на
недостатоци и нивна корекција
училишните дневници при водење на педагошката
документација (дневници)
Да се известат за постоечките
Извештај за извршена неправилности и да се укаже
проверка на училишните
на правилно водење и
дневници
белеѓење во педагошката
документација
Tим за педагошка
евиденција и
документација
23.09.2013
Tим за педагошка
евиденција и
документација
13.12.2013
Tим за педагошка
евиденција и
документација
169
16.12.2013
извештај од
Известување за постоечките
извршената проверка
неправилности. Укажување на
на училишните
правилно понатамошно водење на
дневници
педагошката документација
формулари за
проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
извештај од
Известување за постоечките
извршената проверка
неправилности. Укажување на
на училишните
правилно понатамошно водење на
дневници
педагошката документација
1
2
Евидентирање на постоечките
Проверка на
недостатоци и нивна корекција
училишните дневници при водење на педагошката
документација (дневници)
Да се известат за постоечките
Извештај за извршена неправилности и да се укаже
проверка на училишните
на правилно водење и
дневници
белеѓење во педагошката
документација
Евидентирање на постоечките
Проверка на
недостатоци и нивна корекција
училишните дневници при водење на педагошката
документација (дневници)
Да се известат за постоечките
Извештај за извршена неправилности и да се укаже
проверка на училишните
на правилно водење и
дневници
белеѓење во педагошката
документација
Проверка на
училишните дневници
Да се запознаат со начинот на
запазување на рокот и др
.информации кои се важни .
3
4
Tим за педагошка
евиденција и
документација
21.02.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
24.02.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
25.04.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
28.04.2014
Tим за педагошка
евиденција и
документација
13.06.2014
170
5
6
формулари за
проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
извештај од
Известување за постоечките
извршената проверка
неправилности. Укажување на
на училишните
правилно понатамошно водење на
дневници
педагошката документација
формулари за
проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
извештај од
Известување за постоечките
извршената проверка
неправилности. Укажување на
на училишните
правилно понатамошно водење на
дневници
педагошката документација
формулари за
проверка на
дневници
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник
1
2
Да се известат за постоечките
Извештај за извршена неправилности и да се укаже
проверка на училишните
на правилно водење и
дневници
белеѓење во педагошката
документација
Евидентирање на постоечките
недостатоци и нивна корекција
Проверка на матичните
при водење на педагошката
книги
документација (матични
книги)
Да се известат за постоечките
Извештај за извршена неправилности и да се укаже
проверка на матичните
на правилно водење и
книги
белеѓење во педагошката
документација
3
4
5
6
Tим за педагошка
евиденција и
документација
16.06.2014
извештај од
Известување за постоечките
извршената проверка
неправилности. Укажување на
на училишните
правилно понатамошно водење на
дневници
педагошката документација
Tим за педагошка
евиденција и
документација
04.07.2014
формулари за
проверка на матични
книги
11.07.2014
Известување за постоечките
извештај од
неправилности. Укажување на
извршената проверка
правилно понатамошно водење на
на матичните книги
педагошката документација
Tим за педагошка
евиденција и
документација
Точно, навремено и прецизно
внесување на свидетелства во
матичните книги
Одговрни наставници: Маријана А. Маневска и Снежана Михајловска , Милка
Филимановска, Александра Јованоска и Сузана Ангелевска
171
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ - РОДИТЕЛСКИ СРЕДБИ
Планирана програмска
активност
Време на реализација
Реализатор
Форма
Постигнати цели и остварени ефекти
1
2
3
4
5
Општа родителска средба
од I -V одд.
09 и11,месец 2013 01, 04 и 06
месец 2014
Одд. -раководители
од I-V / 9 одд.
Фронтална
Зпознавање на родителите со покажаниот
успех и поведение на учениците и други
актуелни прашања за даден период.
Општа родителска средба
од VI- VIII одд.
09 и11,месец 2013 01, 04 и 06
месец 2014
Одд. -раководители
од VI / 9-VIII одд.
Фронтална
Зпознавање на родителите со покажаниот
успех и поведение на учениците и други
актуелни прашања
Родителска средба на ниво
10 месец 2013
на VIII одд.
06 месец 2014
Одд. -раководители
од VIII одд.
Отворен ден за родителите
Одд. -раководители
10 и 12 месец 2013 03 месец 2014
од I - V III одд.
од I -VIII одд.
Родителски средби од II VII
06 месец .2014
Одд. -раководители
од II -VII одд.
172
Фронтална
Индивидуална
Фронтална
Запознавање на родителите со планираната
екскурзија и постигнување на согласност за
реализација на истата Соопштување на
успехот на учениците постигнат на крајот на
годината како и на екстерното тестирање
Запознавање на родителите со успехот на
учениците по секој наставен предмет.
Превземање мерки за подобрување на
успехот .
Запознавање на родителите и учениците со
изборни предмети кои ќе се изучуваат во
2014 /2015 година -спроведување на анкета .
1
Родителска средба на ниво
на паралелка од I - VIII
одд.
Родителска средба на ниво
на IV одделение
2
3
4
5
по потреба во текот на годината
Одделенски и
класни раководител
од I - VIII
одделение
Фронтална
Запознавање на родителите со одредени
проблеми доколку се појават во одделението
или паралелката и разрешување на истите ,
08.05.2013
Одделенски
раководители на IV
одделение
Фронтална
Запознавање на родителите со планираната
екскурзија - настава во природа и добивање
на согласност за реализација на истата .
Индивидуална
Запознавање на родителите за успехот и
поведението на учениците по секој наставен
предмет и преземање на мерки за
подобрување на успехот .
Планирање на индивидуална средба
Индивидуални родителски
според даден распоред на
средби за одделенските и
наставниците од I - V III одд. со
предметните наставници
родителите заради континуирано
следење на напредокот на ученикот
Наставниците од
I - V III одд.
Подготвил:
Розалина Симоновска
173
РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ
Цели: Информирање на родителите за работата на училиштето, соработка со родителите и вклучување во активностите на училиштето и
преземање мерки за унапредување на работата на училиштето.
Активности за реализација на целите
Планирана активност
(Содржина )
Цели
Реализатор
Време на реализација
Ресурси
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
6
Редовни месечни состаноци
Проценка на ефекти од претходната
работа
Претседател и заменик
Во текот на цела година
Евиденција(записници)
Планирање на идни активности
Разгледување извештаи од
успех
Сознанија за состојбите во учењето
Претседател и наставници
Тримесечие и полугодие
Извештаи,анализи,
презентации
Објективно оценување
Разгледување на прашања на
родителските средби
Информирање на родителите
Претставници на совет и на
паралелки
По потреба
Заклучоци од родителски
средби
Разрешување на проблеми
Животот и работата на
училиштето
Детектирање на состојбите во
училиштето
Претставници на совет,
наставници
Декември
Анализи, искуства
Преземање мерки за подобрување на
условите за работа и организација на
активности во училиштето
Предавање од областа на
екологијата
Вклучување на родителите во
проектите од екологијата
Претседател, одговорни
наставници
Ноември,март
Презентации,стручна
литература,искуства
Подобрување на хигиената и условите за
работа во училиштето
Оценувањето во наставата
Запознавање на родителите со
користење на новите методи и
начини на оценување
Претседател, одговорни
наставници
Февруари
Стручна литература и
искуства
Правилно оценување на постигањата на
учениците
174
1
2
3
4
5
6
Организирање хепенинг
Дружење, зближување на
родителите, учениците и
наставниците
Претседател, родители
Два пати во годината
Сопствени искуства и
сретства
Подобрена училишна крима
Предлози за посета на
институциии
Запознавање на учениците со
работата на одредени институции
Претседател, родители
По договор
Стручни лица од
институциите
Подобрување на општата култура на
учениците
Издавање училишен
информатор
Вклучување на родителите во
изработка и издавање
Комисија од родители
Два пати во годината
Евиденција и извештаи од
училиштето и совет на
Интеграција на ртодителите во училиштето
родители
Одговорен наставник: Марија Цветаноска,
Венера Накова Чешелкоска
175
СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА СРЕДИНА
СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
Ова програмско подрачје го планираме со цел да ги ставиме сите ресурси на локалната средина во функција на училиштето, а кои се од
интерес за воспитно образовната работа. Преку ова подрачје ги остваруваме следните задачи:
искористување на материјалните можности на локалната средани за унапредување на дејноста на училиштето;
збогатувањена воспитно -образовната работа како резулат од искористување на можностите на институциите од областа на културата,
спортот и сл;
орагнизирање на заеднички културно -уметнички,образовни спортски и други манифестации со другите училишта од општината;
збогатувањена воспитно -образовната работа како резулат на размена на знаења , мислења и искуства со наставниот кадар од другите
училишта од општината;
Активности за реализација на целите
Планирана програмска активност
Реализатор
Време на реализација
Ресурси
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
септември, 2013
крос натпревар, пригодна
програма, свечена академија
Изразено почитување кон ликот и
делото на македонскиот
револуционер Ѓорча Петров,
унапредена и зајакната соработката со
Општината
континуирано
програми и проекти
Подобрени услови во училиштето
континуирано
годишни програми, извештаи,
стручна литература, закони,
правилници
Унапредена воспитно - образовна
дејност на училиштето, дадени
информации за реализација на
програмата и постигнатите резултати
ученици,
наставници,
Учество во одбележување на Денот
претставници од
на oпштината
локалната
самоуправа
Соработка со Општина Ѓорче
Петров, установи и претпријатија
директор,
претседател на
Училишен одбор
Соработка со секторот за
образование при Општина Ѓорче
Петров
наставен кадар,
стручна служба
на училиштето,
директор,
стручен тим од
Општината
176
1
2
3
наставници,
Соработка со општинските основни
стручна служба ноември, 2013 - март,
училишта и со други воспитно на училиштето,
2014
образовни установи и институции
директор
Членови на
Соработка со Ученичките заедници
Ученичките
се определува според
на другите општински основни
заедници,
потребите
училишта
одговорни
наставници
Едукација на учениците за
ученици,
функционирање на Општинaта и
наставници и
се определува според
нејзините структури (поврзани со
вработени во
потребите
граѓанско образование и општество)
Општината
ученици,
одговорни
Посета на Општина Ѓорче Петров и
наставници, декември, 2013, април,
подарување честитки и украси
градоначалник,
2014
изработени од ученици
вработени во
Општината
членови на
спортските
се определува според
Учество на спортски манифестации
секции,
потребите
одговорни
наставници
членови на
Средби на литературни, ликовни и
секциите,
се определува според
музички дружини
одговорни
потребите
наставници
Учество на ликовна колонија во
талентирани
мај, 2014
локалитетот Кучково
ученици,
одговорен
наставник
Учество во акции од јавен интерес ученици,
се определува според
организирани од Општината
одговорни
потребите
(еколошки, работни, хуманитарни) наставници,
одговорни лица
од Општината
4
5
стручна литература, годишни
програми на наставниците
Разменети знаења и искуства,
унапредена воспитно - образовната
дејност
Изготвени програми
Подобрена работа и меѓусебна
соработка на Ученичките заедници
програми, проекти, портфолија
Продлабочени знаења за локалната
самоуправа, стекнати сознанија за
начинот на решавање на јавните
прашања и проблеми во општината
подготвени изведби на учениците,
изработени честитки и украси
(новогодишни, велигденски)
Подарени честитки и украси со
искрени желби за понатамошни
успеси во работата
по избор
Развиен спортскиот дух кај учениците,
соработка и дружење
Анимирана надареност и креативни
лични творби и музички изведби
способности на учениците, соработка
по избор и според барањата
и дружење
материјали за ликовно творештво Развиен креативниот дух кај
учениците, изработени детски
ликовни творби и дружење
акционен план за акцијата
177
Развиена еколошка свест, работни
навики, чувство на солидарност,
соработка
1
2
3
Соработка со здравствениот дом стручни лица од
Ѓорче Петров (активностите ќе се
здравствениот се определува според
заведуваат во извештајот за грижа
дом Ѓорче
потребите
за здравјето на учениците)
Петров
претставници од
Соработка со полицијата на
полициската
континуирано
општина Ѓорче Петров
станица Ѓорче
Петров
претставници од
Сојузот на
се определува според
Соработка со Сојузот на борците
борците и
потребите
училиштето
ученици,
Учество на прослави на празници,
наставници,
се определува според
јубилеи со академии и
претставници од
потребите
манифестации од јавен интерес
Општината
Информирање на Градоначалникот
директор,
и раководните служби во другите претседател на
установи за Денот на училиштето Училишен одбор
Соработка со средни училишта и
нивна промоција
ученици,
наставници,
директор
директор,
стручни
Презентирање на постигнатите
соработници,
резултати на училиштето остварени
претставници и
во текот на наставната година
стручен тим од
Општината
4
5
предавања, флаери
Едуцирани ученици за заштита и
превенција од болести и пороци
предавања, флаери
Грижа за безбедност на учениците во
сообраќајот и за време на престојот во
училиштето
програми
Размена на искуства, дружење и
соработка
приогодни програми
Подигнато културно - образовното
ниво и развиени патриотски чувства
кај учениците, вработените и
локалното население
април, 2014
програма
Финансиска и друга помош
мај, 2014
флаери, предавања, Power Point
презентации
Информирани ученици за работата на
средните училишта заради полесно
професионално ориентирање
јуни, 2014
документи и извештаи
Афирмирано училиште
Одговорни наставници: Павлина Огненовска, Валентина Алексовска
178
ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ
Планирана програмска
активност
Време на реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани цели и ефекти
1
2
3
4
5
Свечена приредба по повод
прием на првачиња и почеток на
учебната година
Септември
Одговорни наставници и
ученици (одделенска
настава)
фронтална форма за работа,
тимска работа
Топло добредојде за првачињата, чувство на
позитивна училишна клима
Приредба по повод прием на
првачињата во Детска
организиција
Октомври
Одговорни наставници и
ученици (одделенска
настава)
фронтална форма, игра,
забава
Добивање чувство на припадност во Детска
организиција
Новогодишен хепенинг
Декември
Одговорни наставници и
ученици (одделенска и
предметна настава)
тимска работа, собирна
активност
Позитивно новогодишно расположение и дружба.
Собирање финансиски средства за реновирање
на подот во фискултурната сала
Новогодишна претстава
Декември
Одбележување на годишнината
од смрта на Мирче Ацев
Јануари
Свечено одбележување на денот
на жената - 8 ми Март
Март
Одговорни наставници и
ученици (одделенска и
Фронтална и групна
предметна настава)
Одговорни наставници и
тимска работа, индивидуална
ученици (одделенска и
работа
предметна настава)
Одговорни наставници и
ученици (одделенска и
предметна настава)
179
Групна и индивидуална
Игра, дружење и позитивно новогодишно
расположение.
Запознавање со важни податоци за народниот
херој Мирче Ацев и неговата смрт.
Негување љубов и почит кон понежниот пол жената (мајка)
1
2
3
4
5
Денот на шегата 1 ви Април
Април
Одговорни наставници и
ученици (одделенска тимска работа, дефиле, забава
настава)
Велигденски хепенинг
Април
Одговорни наставници и
ученици
тимска работа и собирна
активност
Развој на позитивно расположение и собирање
финансиски средства за потребите на училиштето
Свечено одбележување на
патрониот празник на училиштето
Мај
Одговорни наставници и
ученици
заедничка форма на работа
Уважување на делата на Мирче Ацев - дружење и
игра во негова чест
Завршна приредба по повод
крајот на учебната година
Јуни
Одговорни наставници и
ученици
заедничка форма на работа
Истакнување на активностите и работата на
учениците во текот на целата година
Шег, смеа, дружење и пријатна атмосфера
Координатори - Јана Бошковска, Ангела Димитријевиќ
Членови - Влатко Костовски, Александра Јованоска, Јасна
Матовска, Гордана Шопковска
180
ПОСЕТА
НА КИНО
И ТЕАТАР
ПОСЕТА
НА КИНО
И ТЕАТАР
Цели:
Развивање на љубов кон драмската филмската балетската и оперската уметност. Подигање на културното живеење на учениците и
наставниците.
- Социјализација на учениците и подигање на културното однесување во објект.
Развивање љубов кон филмот и филмската уметност и воочување на ефектите кои се користат во филмот.Создавање навики за
посета на културни институции.
Планирана програмска активност Време на реализација
Реализатор
За кого или пред кого е
реализирана
Постигнати цели и остварени ефекти
1
2
3
4
5
Посета на кино
Прво полугодие
Наставници
Наставници ,граѓани
Љубов кон филмската уметност
Посета на театарска претстава
Бторо полугодие
Наставници и ученици од
одделенска и предметна
настава
Наставнци и ученици
Созгавање на навики за посета на театар
Посета на куклена претстава,,Снежана и
седумте џуџиња,,
Прво полугодие
Наставници и ученици од
одделенска настава
Наставници и ученици
Стварање на навики за посета набалетскаи
претстави
Посета на балетска претстава ,,Снежана
и седумте џуџинја,,
Прво плугодие
Наставници и ученици од
одделенска и предметна
настава
Наставници и ученици
Правење на разлика помеѓу балетска и
куклена претстава
Посета на балетска претстава ,,Доктор
Офболи..
Прво полугодие
Наставници
Наставници и ученици
Да се создава љубов кон балетска
претстава
Посета на кино ,,Милениум ,, иследење
на детски цртан филм
Прво полугодие
Наставници и ученици од
одделенска настава
Наставници ,ученици
Дружење и создавање навики за следење
на детски филмови
181
1
2
3
4
5
Балет,,Оревокршачка,,
Второ полугодие
Наставници и ученици од
предметна настава
Наставници и ученици
Препознавање на музичко цценско дело
БАЛЕТ
Гледање на филм,,Пат околу светот за
80 дена ,,
Прво полугодие
Наставници и ученици од
предметна настава
Наставници и учении
Препознавање на видови филмовиавантуристички
Посета на театарска претстава ,Чорбаџи
Теодос,,-комедија
Првио полугодие
Наставници и ученици од
предметна настава
Наставници и ученици
Негување на љубов кон театарот
Посета на тетарска
претстава,,Печалбари,,-трагедија
Второ полугодие
Наставници и ученици
предметна настава
Наставници и ученици
Негување лубов кон театарот
Одговорни наставници: Павлина Огненовска, Камка Наумова
ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА И НАСТАВНИ ПОСЕТИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Преку овие активности ќе се постигнат следните цели:
- Развивање на истражувачка и проектна активност;
- Поврзување на знаењата со потребите на практиката;
- Развивање на културните особини и други позитивни навики;
- Запознавање со историското минато на нашата земја и стекнување на знаења за обичаите и традицијата на народите;
- Стекнување знаења за општеството во кое живееме, општественото уредување и начинот на работа на луѓето во одредени институции;
- Проширување на стекнатите знаења
Напомена.
Бидејќи овие активности произлегуваат од годишните планирања на наставата од страна на предметните наставници,
активностите за ова подрачје дополнително ќе се утврдат со посебна програма која ќе претставува составен дел на оваа Годишна програма.
182
91
Тим за Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
Цели: Промовирање и маркетинг на училиштето како и на целокупните училишни активности.
Задачи:Рекламирање, промовирање, изработување на промотивен материјал за најзначајните училишни активности
Активности за реализација на целите
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Целна група
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Изработка на календар за
новата календарска година
декември
одговорните
наставници
Промовирање на слики од училишниот
За училиштето,учениците и
живот преку календар за новата календарска
пошироката јавност
година
Декорирање на училишната
бина по повод прием на нови
првачиња
септември
одговорните
наставници
За училиштето,учениците и
пошироката јавност
Впечатлив изглед на училишната бина.
Пријатен амбиент за новите првачиња.
Изработка на ѕидни слики
септември-јуни
ученици од ликовна
секција и часови од
проекти по ликовно
образование
За училиштето,учениците и
пошироката јавност
Украсени холови во училиштето.
Разубавување на делот пред училниците.
Весел амбиент за учениците.
Дизајнерско декорирање на
WEB страната на училиштето
октомври,ноември
одговорните
наставници
183
За училиштето,учениците и Промовирање на активностите на учениците
пошироката јавност
во училишниот живот
1
2
3
4
Промотивен материјал за
хепенинзите-флаери,карти
декември,април
одговорните
наставници
Запознавање и информирање на родителите
За училиштето,учениците и и учениците со мотото на хепенинзите,со
пошироката јавност
местото,времето и начинот на собирање на
паричните средства
Објавување на значајни
настани на WEB страната на
училиштето
април
одговорните
наставници
За училиштето,учениците и
пошироката јавност
Изработка на оригамии и
цветни маски за денот на
пролетта
март
одговорните
наставници
За училиштето,учениците и Развој на еколошката свест и усовршување на
пошироката јавност
креативните вештини кај учениците
Изработка и дистрибуција на
весникот круг
април,мај
Ирена Младеновска и За училиштето,учениците и
новинарскасекција
пошироката јавност
5
Запознавање со позначајните тековни
активности во училиштето
Развој и усовршување на креативните
вештини
Одговорни наставници: Влатко Костовски, Јана Бошковска, Соња Наумва
184
МЕДИУМСКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Содржини на објавување
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
Ликовни галерии, хепенинзи,
патронен празник, саем
на книгата, значајни
манифестации и постигања
на учениците
Афирмирање на училиштето
ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ
Објавување на материјал
(текст и слики) во списнијата:
НАШ СВЕТ
ДРУГАРЧЕ
РАЗВИГОР
Во текот на
годината
Одговорни
наставници и ученици
ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ
Македонска телевизија во
емисијата „ЅВОН“
Во времето на денот
на училиштето
Одговорни
наставни-
Забавни содржини посветени
на патрониот празник
Промовирање на постигањата
Брошура - билтен Годишна
програма, Годишен и
полугодишен извештај и др.
Транспарентно информирање за
работата на училиштето
ци и ученици
ИНТЕРНЕТ
WEB страна на
училиштето
Во текот на
годината
Одговорни
наставници
Одговорни наставници: Зорица Мицевска, Маја Арсовска
185
1. НАЧИНИ НА ИНФОРМИРАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ЈАВНОСТА
Навремено и точно информирање е неопходно за да воспитнообразовниот процес се одвива беспрекорно. Токму од тие причини во
нашето училиште информациите се транспарентни и достапни до
сите инволвирани и заинтересирани .
За таа цел училиштето ги користи следните алатки:
информатор на влезот од училиштето
одделенско пано пред секој кабинет
родителски средби
индивидуални средби
приемен ден на наставникот
отворен ден за давање на информации за напредок
и постигања на учениците
Совет на родители
Брошури
Училишен весник
Билтен
Веб страна на училиштето
186
УЧИЛИШЕН ВЕСНИК „БУМЕРАНГ“
Цели:Запознавање со училишните активности, промовирање на најновите актуелности и случувања во училиштето.
Збогатување на web-страна на училиштето со сите тековни информации.
Активности за реализација на целите
Планирана програмска
активност
Време на реализација
Реализатор
Методи и постапки за
реализација
Очекувани цели и ефекти
1
2
3
4
5
Издавање на училишниот
весник „Бумеранг„ број 35
Издавање на училишниот
весник „Бумеранг„ број 36
Издавање на училишниот
весник „Бумеранг„ број 37
Издавање на училишниот
весник „Бумеранг„ број 38
септември
Тим за ученичконовинарска секција
прибирање на
информации, творби,
слики, цртежи.
Презентирање на информации за тековниот
месец септември(дочек на првачиња, детски
творби, одбележување на празникот 8
септември и раѓањето на Мирче Ацев,
распределба на првачињата и наставниците,
шарена страница)
октомври
Тим за ученичконовинарска секција
прибирање на
информации, творби,
слики, цртежи.
Презентирање на информации за тековниот
месец октомври(одбележување на празникот
11 октомври, детски творби, шарена
страница)
ноември
Тим за ученичконовинарска секција
прибирање на
информации, творби,
слики, цртежи.
Презентирање на информации за тековниот
месец ноември(интересни училишни
настани, детски изработки, интересни вести,
новости, шарена страница)
декември
Тим за ученичконовинарска секција
прибирање на
информации, творби,
слики, цртежи.
Презентирање на информации за тековниот
месец декември(извештај од новогодишниот
хепенинг, новости, истакнати ученици,
занимливости, шарена страница)
187
1
2
3
4
5
февруари
Тим за ученичконовинарска секција
прибирање на
информации, творби,
слики, цртежи.
Презентирање на информации за тековниот
месец февруари- новости, шарена страница,
Паруваме учиме се дружиме...
Издавање на училишниот
весник „Бумеранг„ број 40
март
Тим за ученичконовинарска секција
прибирање на
информации, творби,
слики, цртежи.
Презентирање на информации за тековниот
месец март- Денот на жената, пролетен
хепенинг, Ден на екологија, Ден на
пролетта....
Издавање на училишниот
весник „Бумеранг„ број 41
април
Тим за ученичконовинарска секција
прибирање на
информации, творби,
слики, цртежи.
Презентирање на информации за тековниот
месец април- Маскенбал. Ден на шегата,
шарена страница, занимливости, хумор...
мај
Тим за ученичконовинарска секција
прибирање на
информации, творби,
слики, цртежи.
Презентирање на информации за тековниот
месец мај- Патронен празник, Екскурзија,
посета на натпревар, шарена страница,
занимливости, хумор...
Издавање на училишниот
весник „Бумеранг„ број 39
Издавање на училишниот
весник „Бумеранг„ број 42
Сите материјали тековно се објавуваат и на web-страна на училиштето.
Координатори: Ирена Младеновска и Маријана А. Маневска
Членови: Татјана А. Рафјловска, Маја Василевска, Дејан Гацевски
188
УЧИЛИШЕН ВЕСНИК „МАХЕРИ“
Цел : Запознавање со училишните активности, промовирање на најновите актуелности и случувања во училиштето.
Задачи:Информирање,маркетинг, известување за целокупните училишни активности.
Активности за реализација на целите
Планирана програмска
активност
Цели
Реализатор
Време на
реализација
Методи и постапки
Очекувани исходи и ефекти
1
Договор за содржината и
начинот на издавање на
весникот
2
Издвојување на
приоритетните
со-држини,
организирање на
адекватен пристап до
весникот
3
Ирена
Младеновска,
ученици од
редакција
4
Септември
4
Дискусија
5
Создавање на весник со актуелни
содржини достапен за сите
Собирање материјал за
весникот
Јакнење и негување
на тимската работа
Редакција и
други ученици
Во текот на
годината
Изготвување и
дистрибуција на весникот
Афирмација
на ученици од
училиштето,
осознавање на нови
информации
Ирена
Младеновска,
ученици од
редакција
Еднаш месечно во наставната година
Анкетирање
Поттик и развој на креативноста
Завршен состанок на
редакцијата на весникот
Анализа на
постигањата и
направените
пропусти во работата
Ирена
Младеновска,
ученици од
редакција
На крајот од секое полугодие
Дескриптивна
метода
Синтетизирање на постигањата и
нови идеи
Анализа на содржини
Оспособеност на ученицие
и техники на
за правилно користење на
набљудување
технологијата, развој на вештини за
иден професионален напредок
Одговорен наставник: Ирена Младеновска
115
189
УЧИЛИШЕН ВЕСНИК „КРУГ“
Цел
- применливост на стекнатите знаења од ИКТ
- негување на креативноста кај учениците
- јакнење на тимската работа и соработка меѓу учениците и наставниците
Активности за реализација на целите
Планирани активности
Цели
Реализатор
Време на
реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
4
5
Формирање на редакција
на весникот
Поттикнување на
вештини за
новинарско
изразување кај
учениците
Ирена Младеновска
Маја Василевска и
Септември 2013
членови на
редакцијата
Анализа на
содржините
Дискусија
Подршка на креативни ученици
Договор за содржините на
весникот
Издвојување на
приоритети
Ирена Младеновска
Маја Василевска и
членови на
редакцијата
Анализа на
содржините
Дискусија
Креирање актуелен весник
достапен за сите возрасти
Собирање материјали за
весникот
Јакнење и негување
на тимска работа
Ирена Младеновска
Маја Василевска и
членови на
Илустративна,
Континуирано
редакцијата и
вербална, текст метода
наставници отворени
за соработка
Јакнење и негување
Ирена Младеновска
на креативни вештини
Изготвување и
Маја Василевска и
Развој на
дистрибуција на весникот
членови на
претприемнички
редакцијата
способности
Евалуација на работата на
редакцијата
Анализа на
спроведените
активности
Октомври 2013
Ирена Младеновска
Маја Василевска
Декември 2013
Мај 2014
Илустративнодемонстративна
метода
Континуирано
Текст метода
190
Оспособеност на ученици за
правилна примена на ИКТ
Развој на вештини за иден
професионален развој на
учениците
Поттик на креативни вештини
Синтеза на постигањата и градење
нови идеи
Одговорни наставници;Ирена Младеновска и Маја Василевска
ЕДУКАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ ПО РАЗГЛАС
Планирана активност
Реализатор
Време на
реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Ден на независноста на Р.Македонија
3А-6А
06.09.2013.
Денот на раѓањето на Мирче Ацев
3Б-6Б
23.09.2013
Меѓународен ден на просветните
работници
3В-6В
04.10.2013.
Ден на востанието на македонскиот
народ
3Г-6Г
11.10.2013.
Одбележување на месецот на
книгата
4А-7А
18.10.2013.
Ден на формирање на ВМРО
4Б-7Б
23.10.2013.
191
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Почитување на државен празник
почит кон делото на Мирче Ацев
Почит кон учителот
Почитување на државен празник
Развивање љубов кон пишаниот збор
почит кон историското минато
1
2
3
4
Ослободување на Скопје
4В-7В
13.11.2013.
Ден на ослободување на општина
Ѓорче Петров
4Г-8-1
14.11.2013.
Денот на св. Климент
5А-8-2
06.12.2013.
Денот на раѓањето на Тоше
Проески
5Б-8-3
25.01.2014
Светски ден на жената
5В-8-4
07.03.2014.
Ден на екологија
3А-8А
21.03.2014.
192
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
5
Почитување на празници
почит кон историското минато
Почит кон делото на св. Климент
Охридски
Почит кон делото на Тоше Проески
Значењето на жената во општеството и
домот
Заштита на животна средина
1
2
Априлијада-Ден на шегата
3Б-8Б
Денот на смртта на Гоце Делчев
3В-8В
Ден на Европа
3Г-8Г
Денот на словенските просветители
св. Кирил и Методиј
3А-8А
Меѓународен ден на заштита на
животната средина
4Б-6Б
3
4
5
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
01.04.2014. реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
02.05.2014. реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
09.05.2014. реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
23.05.2014. реализација, ученици подг.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Се истакнува прогр. со
задолжени паралелки за
реализација, ученици подг.
05.06.2014.
реферати или приредби и
през. преку разглас
Шеговити детски творби- многу детска
смеа
Почит кон загинатите херои
почит кон историското минато
Значењето на писменоста
Чување на животната средина
Одговорнo лице: Зорица Мицевска - библиотекар
193
ДРУГИ ПОДРАЧЈА
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
Милка Филимановска
ПЕДАГОГ
Планирана програмска
активност
Цели
Време на
реализација
Форми на работа и
ресурси
Очекувани исходи и ефекти
1
2
3
4
5
Учество во изготвување , на
годишна програма на
училиштето подготвување на
сопствена програма.
Унапредување на
дејността
август,септември
Стручна литература
Квалитетна и применлива програма.
Формирање паралека за прво
одделение
Примена на
повремени
критериуми
август
Списоци и прегледи за
прво одделение
Правилно формирани паралелки
мај
Стручна литература
Подобрување на состојбата на училиштето
индивидуална
Списоци и прегледи за
прво одделение
Тестирање на учениците од Проверка на изучениот
четврто одделение-граматика
материјал
Тестирање на учениците од
второ одделение-пишување со Проверка на изучениот
ракописни буквиПосле
материјал
изучување на ракописните
букви педагогиндивидуална
Тестирање на учениците од
трето одделение
Март,мај
индивидуална
Кординатор на тимот за
унапредување на
одд.паководител.
цела година
групна
изработка анализи за успехот и
поведението на учениците
прво,второ,трето
тромесечие
индивидуална
Стручна литература
Списоци и прегледи за
прво одделение
Стручна литература
194
Констатирање на состојбата во врска со
описменувањето
на учениците од второ одделение
Следење на работата на учениците и
наставниците
унапредување на фактичката состојба
заспроведување правилникот за отсуство на
ученикот
1
2
3
4
5
Увид во педагошката
документација на
наставниците и училиштето
Во текот на на целата
година
индивидуална
групна
родители
Полесно прифаќање на промените во
образованието.
Учество на стручни активи во
училиштето
Во зависност од
програмата
индивидуална
ученици
Подобрување на квалитетот на педагошката
документација
Образование за животни
вештини
Септември јуни
индивидуална
Соработка со
Директор,психолог
цела година
индивидуална
Соработка со родителите
цела година
индивидуална
родители
Унапредување на работата во училиштето
советодавна работа со
учениците
По потереба цела
година
индивидуална,груп
на
ученици
Подобрување на училишната клима
Соработка со службите за
малолетна деликвенција,
здравствена заштита на
учениците
по потреба цела
година во зависност од
потребите и програма
за превентивна
заштита
индивидуална
работа
институции
Подобрување на успехот и однесувањето на
учениците, здравствена заштита на учениците
помош на учениците на кои им е потребна
социјална помош
Соработка со
БРО,Министрество за
образование,Инспекторатот
по Потреба
индивидуална,
групна
институции
Навремено доставување на бараните податоци.
Соработка со локална средина
по потреба
индивидуална
општина
Успешна соработка
195
ученици
ученици
Унапедување на работата
Успешно реализирани часови
1
2
3
4
5
Унапредување работа на
одделенски раководител
Комуникација со родител и ученик
Во текот на
годината
Фронтална. Стручна
литература
Успешно обавување на функцијата
одделенски раководител
Увид во дневни
подготовки
Усогласување на
ставови
Во текот на
годината
Дневни подготовки
Подобрен квалитет на подготовките
Подготвил: Милка Филимановска
ПСИХОЛОГ
Розалина Симоновска
Планирани програмски
активности
Време на реализација
Реализатор
За кого или пред кого ќе се
реализира
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Работа на сопствената
Годишна програма за работа
Август 2013
Психологот
За училиштето
Учество во изготвување на
Годишна програма на
училиштето
Јули и Август 2013
Психологот и
наставници
За училиштето
Поделба на ученици од прво
одделение (формирање на
паралелки според одредени
критериуми ) и изготвување
списоци со ученици од прво
одделение по паралелки
Август 2013
Психолог и
педагог
За училиштето
Поделба на учениците по одделенија
според критериуми од листите на
опсерваија .
Запишување и испишување на
новодојдени учениците и
ученици од нашето училиште
Во текот на годината
Психологот и
наставниците
За наставниците и
учениците
Сместување на учениците во соодветни
паралелки и овозможување за
продолжување на школувањето
196
Планирање на сопствената работа и
поголема ефикасност во планирање на
активностите
Проверување,сугестии и прибирање на
соодветен материјал со цел
комплетирање на Годишната програма
и изработка на квалитетна програма за
работа
1
2
3
4
5
Издавње на дупликат на
свидетелства и други
документи за учениците
Во текот на годината
Психологот и
наставникот
За ученици
Поефикасно работење и услуга на лица
од училиште и лица од надвор
Во текот на годината
Психологот и
наставници
За наставниците и
учениците
Согледување на причините и
подобрување на напредокот на
учениците
Во текот на годината
Психологот и
одговорните
наставници
За сите структури во
училиштето
Воочување и изготвување извештаи за
пропустите за да се подобри квалитетот
при водење на педагошката
документација .
Прибирање информации за
ученици на кои им е потребна
соодветна помош
Увид во водење на
Одделенски
дневници,годишни програми
на наставници, оперативни
планови, матични книги
,евидентни лисови за успех
,свидетелства и друго
Консултативна работа со
наставници
Во текот на годината
Соработка со надворешни
институции ,стручни установи
Во текот на годината
Соработка со родители и
ученици и наставници
Во текот на годината
Следење на работата и учество
на стручните активи
Изработка на статистички
извештај за крајот од годината
за потребите на Завод за
статистика учебна 2012/2013
Во текот на годината
Септември 2013
Давање насоки за подобрување на
начинот на работа и подобрување на
Психолог
За наставниците
квалитетот на работењето на
наставниците
Добивање на стручна помош од
институциите ,доставување на
Психологот и
За училиштето
податоци ,и поголема соработка заради
наставниците
подобрување на состојбата во
училиште .
Психолог,наставн
Взаемна соработка и утврдување на
ик, ученик и За учениците и родителите потребите за соработка за давање на
родител
помош и сугестии .
Психологот и
наставниците
Пред наставницете
Давање насоки за подобрување на
начинот на работа и поефективно
работењето на стручните активи .
Психологот
За потребите на Завод за
статистика
Внесување на точни податоци за
состојбата на училиштето на крајот на
уч.год.2012/2013
197
1
Изготвување на Анализа на
успехот во првото и третото
тримесечие од шесто /9 до
осмо одделение
Водење на евиденција на
сопствената работа
2
Ноември 2013. Април 2014
Во текот на годината
3
Психолог
Психологот
4
5
Следење на постигањата на учениците
Пред наставниците од
кои се солидни и оние кои послабо
прво до осмо одделение
напредуваат и давање на помош на
истисте
За психологот
Секојдневно внесување на податоци за
сопствената работа и потсетник за
изготвување на месечни планови идр.
Директно учество во Активот
на предметна и одд. настава
од посетените обуки надвор
од училиштето
Во текот на годината
Психологот
За наставниците
Запознавање на наставниците преку
работилници за обуките кои се
стекнати надвор од училиште и
примена на стекнатите знаења во
наставата .
Учество и помош во сите
активности од јавен карактер
приредби. Прием на првачиња
во Детска организација ,
новогодишен хепенинг
Патронен празник на
училиштето и друго .
Во текот на годината
Психолог и
наставници
За училиштето
Успешна реализација на активностите .
Во текот на годината
Психологот,педаг
огот
наставниците и
комисиите за
проверување на
педаг.документа
ција
За училиштето
Безбедно и уредно водење на педаг.
документација
Во текот на годината
Директор,
Психолог и
наставници
За наставниците
,родителите и др.
Поголема информираност за ВОП
Грижа за целокупната
педагошка документација
Присутност и ангажираност на
Одделенски ,Наставнички
совет , Родителски средби и
Совет на родители
198
1
2
3
4
5
Изработка на списоци со
ученици наградени и ученици
со педагошки мерки од 1-8
одд
Во текот на годината
Психологот
Соопштување на учениците во тетратка
за соопштение, транспарентно
За учениците , за
истакнување на учениците и
родителите и училиштето
мотивирање на истите и другите за
подобар успех .
Присутност на отворени
денови и родителски средби
Во текот на годината
Психологот
,наставници
Помош на наставниците , родителите и
За родителите и учениците учениците кои имаат помош од повеќе
аспекти .
Во текот на годината
Психологот и
тимот
Помош за вклученост на учениците со
За потребите на учениците
ПОП во редовна настава како и на
и родителите
наставниците кои работат со вакви
деца .
Во текот на годината
Психологот
Работа на Тимот за инклузија
на деца со посебни потреби
Комјутерска изработка на
материјали кои се потребни во
училиштето за организирање
на ВОР
Помош во изготвување на
Полугодишен и Годишен
извештај на училиштето
,изработка на извештај за
сопствената работа како и за
оние за кои е одговорен
психологот според Годишната
програма на училиштето.
За потребите на
училиштето
Поефикасна организација на ВОР во
училиштето
Во Јануари и Јуни 2013 -2014
Психологот,
наставници
За училиштето
Допринес во квалитетно изготвување
на Полугодишен и Годишен извештај ,
извештај за сопствената работа и
одредени активности со Годишната
програма на училиштето
Запишување и опсервација на
ученици во прво одделение
во учебна 2014 /2015 година
Во месец Мај 2014
Психологот
,педагогот
наставници
За училиштето
Запишување на ученици кои се
соодветни на старосната година и
според реонизацијата .
Изготвување на списоци со
запишани ученици во прво
одделение ,список кои треба
да се на наш реон и оние кои
треба да се запишани кај нас ,а
не се јавиле и други податоци
за учениците
Во месец Мај 2014
Психологот
,педагогот
199
За училиштето ,за
Евиденција за ученици запишани во
Општината , за Државниот нашѓето училиште ,поради спазување
просветен инспектор
на реонизацијата .
1
Советување на родители на
ученици кои се со поголем
број на изостаноци ,поголем
број слаби оцени и со
несоодветно однесување.
Изготвување на план за
одржување на училишни
натпревари во одделенска
настава од 3 до 5 одд.
Увид во одржување на
училишни натпревари во
предметна настава од 6/9 до 8
одд .и натптревари од
повисоко ниво .
Активности при избор на
Певенци на генарација од 5 /9
до 8 одделение
Проверка на Матични книги
,свидетелства и оцени во
дневник за учениците од 1 до
8 одделение
Изработка на план за изборни
предмети за учениците кои ќе
се изучуваат во учебната 20142015 година од 2 до 5 одд.
како и за учениците од 6 до 8
одд.
Прибирање и проверување на
поднесени решенија и барања
од наставници при погрешно
внесен податок во ( дневник,
матична книга идруго )
2
3
4
5
Во текот на годината
- Во првото и
-Треторто
тримесечие и по потрба .
Психологот
За родителите и учениците
Укажување на родителите за појавите
кои се присутни кај поедини ученици .
Во Октомври
2013 година
Фебруари до Мај 2014 година
според планот на одржување на
натпревари од повисок ранг
добиени од надворешни
институции,училишта и др.
Психологот и
одговорни лица
за одделенска и
предметна
настава и
одделенски
наставници
За училиштето и
учениците.
Планирање на училишни натпревари
заради опфаќање на талентирани
ученици за поедини предмети.
Во Мај 2014
Психологот со
комисиите .
За училиштето и
учениците.
Правилен избор на првенци според
критериумите во нашиот Правилник .
Во месец Јуни2014
Психолог
,педагог и
наставници
За училиштето и
учениците.
Проверка на точно внесени податоци и
оцени во свидетелства и матична книга.
Во месец Јуни2014
Психолог
,педагог,
директор и
наставници
За училиштето
наставниците и
учениците.
Анкетирање на ученици со понудени
три изборни предмети и избор на
премет кој сака да го изучува .
Во текот на годината
Психолог
,наставник
За училиштето ,за
наставникот
Корекција на погрешните податоци кои
се внесени
200
1
3
4
5
Во Март 2014
Психолог
За учениците и
наставниците
Информираност на учениците
наствниците и родителите заради
понатамошно школување на учениците
од 8 -мо одд.
Во текот на годината
Психолог,
наставници од
средни училишта
и гимназии ,
Заводот за
професионално
насочување .
За училиштето
наставниците и
учениците.
Информираност на учениците и помош
при избор во нивното професионално
насочување .
Во текот на годината
Психолиг,наставн
ици и лица од
надвор -општина
Ѓ.Петров и др.)
За училиштето
наставниците и
учениците.
Развивање на еколошката свест кај
учениците ,нега и грижа за природата
во училиште и непосредната околина .
Помош при организација на
Психолог,наставн
Новогодишен и Велигденски Декември 2013 Април 2014 година
ици
хепенинг
За училиштето
наставниците и
учениците.
Развивање на свест кај учениците за
одбележување и прослава на празници
кои се православни ,
Подготвување и истакнување
на огласна табла Конкурс за
ученици за запишување во
средните училишта 2014 /2015
,критериуми,рокови за упис и
други информации
Организирање на активности
кои се важни за учениците од
8 -мо одделение
(информираност за нивното
професионлно насочување )
Помош при организирање на
активности кои се важни за
едукација за учениците од 1
до 8 -мо одделение по повод
Денот на дрвото , Денот на
розата , Денот на Општината и
друго
2
Подготвил: Розалина Симоновска
201
ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ
ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА ЗА РАБОТА
Наставен процес- Поддршка на наставниците и учениците
Советодавна- консултативна работа со наставниците
Поддршка на наставниците во разбирање на потребите на учениците со посебни образовни потреби и важноста од зголемување на нивните
постигнувања
Pабота со оддленските и предметните наставници во поставување на реалистични очекувања во однос на напредокот на овие ученици
Стручна помош на наставниците во однос на методите и средствата кои ги користат во работата со овие ученици
Организирање и обезбедување континуирано професионално напредување на наставниот кадар преку стручни предавања и литература
Редовно следење и известување за релевантни настани, обуки и семинари
Директна работа со ученици со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето
Идентификација на учениците на кои им е потребна стручна помош и поддршка
Дефектолошка дијагностика
Специфични вежби за дисграфија, дискалкулија и дислексија
Работа со учениците на совладување на одделни наставни содржини
Следење на напредокот на учениците и остварувањето на целите кои се предвидени во индивидуалниот план
Надгледување на поддршката за учениците, вклучувајќи ја и ефективноста на подучувањето и учењето
Професионална ориентација на учениците
1.Работа и советување на родители
Соработка со родителите на учениците со посебни образовни потреби и известување за целите, напредокот и постигнувањата
Советување за сите прашања во доменот на образование и воспитание
Информирање за нивните права и обврски поврзани со Инклузијата
2.Планирање и програмирање
Изготвување на сопствената програма за работа
Учество во изготвување на програмата за работа на училиштето, како и во изготвување на други програми
Во соработка со наставниците изработување Индивидуални образовани планови за учениците со пречки во развојот
202
3.Следење и унапредување на воспитно- образовната работа
Советување на директорот и локалните власти за потребните ресурси за работа со ученици со посебни потреби и зголемување на нивните
постигнувања
Координација во обезбедувањето на поддршка од различни професионалци и институции за учениците во училиштето
Учество во работата на Инклузивниот тим во училиштето
Соработка со релевантни здравствени, социјални и образовни институции, со цел обезбедување на потребна поддршка
СОДРЖИНИ НА РАБОТА
Изготвување годишна програма за
работа на Инклузивниот тим
Обуки за Инклузија и ученици со
посебни образовни потреби
Состаноци со Инклузивниот тим во
училиштето
Дефектолошка дијагностика на
учениците со пречки во развојот
СОРАБОТНИЦИ
ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Инклузивниот тим во
училиштата
Јули 2013
Континуирано
Инклузивниот тим
Изготвена програма за работа
Поефективна Инклузија во училиштата
Поефективна Инклузија во училиштата
Подобра поддршка на наставниците и
учениците со пречки во развојот
Инклузивниот тим
Континуирано
Размена на информации и искуства
Дефектолог
Септември –Октомври
2013
Проценка на индивидуалните потенцијали
на учениците
Изработка на индивидуални
образовни планови за учениците со
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Наставници, стручна служба,
родители
Септември -Октомври
Изработени Индивидуални програми
Адаптирање на наставната содржина на
можностите на учениците
посебни потреби
Инструктивно- советодавна работа
со наставниците на учениците со
Дефектолог, наставници,
стручна служба, инклузивен
тим
Континуирано
посебни потреби
203
Наставниците ќе бидат запознаени со
специфичните методи за работа со
ученици со пречки во развојот;
-индивидуализација на наставата
-развивање стратегии за оценувањe
Помош на учениците во прво
одделение во адаптирање на
Наставници, стручна
служба, родители
Континуирано
Учениците ќе добиваат соодветна
поддршка во периодот на адаптирање и
постигнуваат подобар успех
училишната средина
Поддршка во училницата на ученици
со пречки во развојот и потешкотии
во учењето
Индивидуална работа со учениците
Водење досие за секој ученик
Соработка и советодавна работа со
родителите на учениците со посебни
потреби
Планирање и изработка на
Учениците полесно ќе го следат и ќе се
вклучуваат во воспитно- образовниот
процес
Подобрување на нивните психомоторни
способности
Подобар успех во усвојување на
наставните содржини
Евидентирање и следење на напредокот,
постигнувањата и потешкотиите на
учениците
Редовно информирање на родителите за
напредокот на нивните деца;
Информирање и упатување за и кон
стручни лица и сервиси за поддршка во
заедницата
Наставници, стручна служба
Континуирано
Дефектолог
Континуирано
Наставници, стручна служба
Континуирано
Наставници, стручна служба,
инклузивен тим
Континуирано
Наставници
Континуирано
Подобар воспитно- образовен процес
Континуирано
Поквалитетна помош и поддршка на
учениците и наставниците;
Унапреден воспитно -образовен процес
нагледни средства
Соработка со соодветните
високошколски институции за
Стручна служба, наставници
професионална помош и
консултација
204
Соработка со, надлежните
институции (МОН и БРО),
меѓународни асоцијации и
организации, невладиниот сектор,
општина
Соработка со здравствени установи
и институции во полето на раното
откривање, дијагностиката и
третманот на учениците со посебни
образовни потреби
Професионална ориентација на
учениците со посебни образовни
потреби
Прифаќање и распоредување на
ученици со посебни образовни
потреби во одделенијата
Учество на обуки, семинари и
конференции
Реализација на проекти во
училиштето
Наставници, стручна
служба, инклузивен тим
Континуирано
Kонсултации, размена на информации
и искуство;
Унапреден воспитно -образовен процес
Континуирано
Упатување на учениците во установи за
дијагностика и третман
Подобрување на нивните потенцијали
Постигнување подобар училишен успех
Наставници, стручна
служба, родители
Април- Мај 2014
Информирање на учениците
Избор на соодветни средни училишта
според нивните потреби и потенцијали
Наставници, стручна
служба, директор
Мај, Јуни, Август,
Септември
Соодветно распоредување на учениците
по одделенијата
Дефектолог, наставници
Континуирано
Професионален напредок и стручно
усовршување
Наставници
Континуирано
Развој на училиштето, осовременување
на наставниот процес
Наставници, стручна
служба, инклузивен тим
Подготвил: Лидија Крстевска Дојчиновска
205
БИБЛИОТЕКАР
Планирана програмска
активност
Цели
Време на
реализација
Методи и постапки за
реализација
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
Водење на библиотекарска
секција по однапред
подготвена програма
Поттикнување интерес на
учениците во библиотечното
работење
Создавање навики кај
учениците за самостоен избор
на книги и поттикнување на
интерес за читање
Поголема заинтересираност и
поголема љубов кон книгата
Внимателно чување, ракување Зголемување на свеста за чување
и заштита на книгите
на книгата
Цела учебна
Учениците доаѓаат во
година, два часа библиотеката каде што се
неделно
држат часовите
Цела учебна
година
Оспособени ученици за работа во
училишната библиотека
Учениците се оспособуваат
сами да ги пронаоѓаат
Учениците самостојно ги пронаоѓаат
книгите и се запознаваат
книгите
со начинот на сместување
Септември
Ученици од 1-во одд
организирано доаѓаат во
библиотеката каде им се
кажува како се постапува
со книгата
Книгите се во добра состојба
Упатување на користење на
речници, енциклопедии,
лексикони
Запознавање со друг вид книги и
нивно користење
Цела учебна
година
На учениците практично
им се објаснува користење
на речници,
енциклопедии, лексикони
Самостојно користење на овој вид
литература
Издавање на книги и разговор
за прочитаните книги
Да се прочита и разбере книгата
Цела учебна
година
Се разговара за
најинтересните делови од
прочитаното
Учениците ја прочитале книгата
206
1
Учество на натпревар по
библиотекарство
2
Развој на библиотекарството
Чување на библ. фонд книги,
списанија, аудио-визуелен и Побогата и разновидна библиотека
документарен материјал
Збогатување на библиотечниот
фонд со стручна литература,
нагледни средства по
однапред подготвена
програма
Поседување на потребна
литература за учениците и
наставниците
Помош во организирање на
наставни часови во
Непречено користење на читалната
библиотеката
Работа со бесплатни учебници
по однапред подготвена
програма
Снабденост на учениците со
учебници
3
Октомври
Цела учебна
година
Цела учебна
година по
потреба
Цела учебна
година по
потреба
Септември
4
Подготовка на ученици за
училишен, а потоа и за
градски натпревар, со
пмош на литература за
библиотекарство
Потпечатување,
инвентирање и обработка
на нови книги по УДК
систем, правилно
сместување, водење на
азбучни каталози
Анкетирање на
наставниците за набавка
на потребна литература.
Добар пласман
Библиотечниот фонд не се осипува
Набавка на нови книги и нагледни
средства
Успешно изведена настава
Се води евиденција за
најавените часови
Консултација со
наставници, контактирање
со МОН, примање и
делење на учебници
Водење на дневникот на
училиштето
Слика за животот и работата во
училиштето
Цела учебна
година
При пополнувањето се
користат извештаи,
записници
Медиумско претставување на
училиштето по однапред
подготвена програма и
евиденција за активностите
Презентација на успесите на
учениците и училиштето преку
медиумите
Цела учебна
година
Се изготвува програма и за
секоја реализирана
активност се води
евиденција
207
5
Подобри резултати во учењето
Трајна евиденција за работата на
училиштето
Активностите на учениците и
наставниците се доволно
транспарентни
1
2
Организирање на активностите
Одбележување на позначајните
за разглас по однапред
дати кај нас и во светот
подготвена програма
Соработка со градски,
училишни библиотеки и НУБ
Унапредување во работата
Посета на Саемот на книгата
Презентација и популаризација на
книгата
Информирање за ново
набавени и невратени книги
3
Цела учебна
година
4
5
Се изготвува програма со
Содржините реализирани преку разглас
задолжени паралелки за
се добро прифатени кај учениците
реализација
Цела учебна
година по
потреба
Размена на искуства и стручна помош
октомври
Се организира превоз за
учениците и се посетува
Саемот
Добар одзив на учениците за
одбележување на месецот на книгата
Зголемување и одржување на
кжниот фонд
Цела учебна
година по
потреба
Изготвување на извештаи
за состојбата
Книжниот фонд се зголемува
Информирање за платени и
неплатени сметки за детски
печат и учебници
Навремено плаќање на сметките
Цела учебна
година по
потреба
Собирање на уплатени
сметки и водење
евиденција
Долговите се подмирени
Следење на стручна
литература и учество на
семинари
Усовршување во работата
Цела учебна
година по
потреба
Индивидуална употреба на
стручна литература и
посета на семинари
Примена на новини во работата
Подготвил: Зорица Мицевска
208
СТРУЧНИ ОРГАНИ
НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ
Планирана програмска
активност
Време на
реализација
Реализатор
Форми на работа
Очекувани исходи и ефекти
1
Усвојување на годишната
програма во 2013/2014
2
Август
3
Директор, стручни
соработници и
наставници
4
Фронтална
5
Правилно планирање на воннаставните
активности за тековната година
Анализа од увидот во
педагошката документација
Октомври
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Воочување и корекција на евентуалните
пропусти
Усвојување на успехот и
поведението во текот на
првото тромесечие во
учебната 2013/2014
Ноември
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Воочување на слабостите во успехот на
учениците и мерки за нивно надминување
Договор за Новогогишен
хепенинг
Декември
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Афирмирање на училиштето и постигнувањата
на учениците
Усвојување на успехот и
поведението во текот на
првото полугодие во учебната
2012/2013. Анализа од реализација на годишна
програма
Декември
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Афирмирање на училиштето и постигнувањата
на учениците
209
1
2
3
4
5
Организирање на Патрониот
празник на училиштето
Февруари
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Афирмирање на училиштето и постигнувањата
на учениците
Договорни активности:
настава во природа, екскурзии, полуматура, натпревари
Март
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Унапредување на наставата
Усвојување на успехот и
поведението за третото
тримесечие. Договор за
Велигденски хепенинг
Април
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Воочување на слабостите во успехот на
учениците и мерки за нивно надминување
Анализа на резултатите од
ученичките натпревари
Мај
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Усвојување на годишен успех
на учениците. Избор на првенец на генерации
Јуни
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Воочување на слабостите во успехот на
учениците и мерки за нивно надминување
Организирање на поправни и
други испити
Јуни
Директор, стручни
соработници и
наставници
Фронтална
Успешно организирање и спроведување
на евентуалните испити
Евалуација на постигнатите ефекти
Уочување и корекција на евентуалните пропусти
Подготвил: Маја Арсовска,
Гордана Шопкоска
210
117
ОДДЕЛЕНСКИ СОВЕТИ
Ноември 2013
Реден број на
седница
ПРАШАЊА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ - ДНЕВЕН РЕД
1
Реализација на наставните програми за изминатиот период од учебната година
- задолжителна и изборна настава
1
- дополнителна и додатна настава
- слободни ученички активности и ученички клубови
2
Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците
- истакнат ученик
- ученици со потешкотии во учењето
Реден број на
Јануари 2014
седница
ПРАШАЊА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ - ДНЕВЕН РЕД
1
Реализација на наставните програми за изминатиот период од учебната година
- задолжителна и изборна настава
2
- дополнителна и додатна настава
- слободни ученички активности и ученички клубови
2
Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците
- истакнат ученик
- ученици со потешкотии во учењето
211
Април 2014
Реден број на
седница
ПРАШАЊА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ - ДНЕВЕН РЕД
1
Реализација на наставните програми за изминатиот период од учебната година
- задолжителна и изборна настава
3
- дополнителна и додатна настава
- слободни ученички активности и ученички клубови
2
Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците
- истакнат ученик
- ученици со изречени педагошки мерки
Јуни 2014
Реден број на
седница
ПРАШАЊА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ - ДНЕВЕН РЕД
1
Реализација на наставните програми за наставната 2010/2011 година
- задолжителна и изборна настава
4
- дополнителна и додатна настава
- слободни ученички активности и ученички клубови
2
Утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците
- истакнат ученик
- определување термини за родителски средби и поделба на свидетелства
Одговорни наставници: Игор Наковски, Сунчица
М.Стојановиќ
212
РАБОТА НА КООРДИНАТОРИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Планирана активност
Цели
Реализатор
Време на реализација
Методи и постапки
Очекувани ефекти
1
2
3
4
5
6
Одделенски
раководители
август
Анализа на
содржината
Координативен пристап во
работата на училиштето
Изготвување на
потребни
Организација и подготовка за
формулари, списоци
учебната година
и документи на
учениците
Изготвување на соодветна
документација (евидентни
листови, образец за
родителска средба,
додатна,дополнителна
настава,слободни ученичкин
активности,приемен ден на
наставникот
Запазување на
законската
регулатива како и
точен увид во
организацијата на
училиштето
Сунчица М.
Стојановиќ и Игор
Наковски
август
Уредно, точно и навремено
Дескриптивна метода,
водење на потребната педагошка
анализа на содрќината
документација
Следење на
Изготвување на заклучоци од
активностите
состаноците на одделенскиот
Сунчица М.
поврзани со
соцерт како и од
Стојановиќ и Игор
плановите од
реализацијата на годишната
Наковски
годишната програма
програма на училиштето
на училиштето
континуирано
Анализа на
содржината
Транспарентност и навремена
информираност на наставниците и
сите одговорни за наставата
Идентификување на
Евалуација на реализација на
квалитативна
Сунчица М.
програмските активности на
реализација на
Стојановиќ и Игор
училиштето
активностите во
Наковски
училиштето
еднаш месечно
Дескриптивна метода
Усшешно, уредно, точно и
навремено водење на
училишните активности
Координатори: Игор Наковски, Сунчица М Стојановиќ
213
ОРГАН НА РАКОВОДЕЊЕ
ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕ
Гоце Боцевски
Директорот на училиштето има утврдени задачи со Законот за основно образование, подзаконски акти, статутот и другите општи акти во училиштето.
Планот и програмата за работа на директорот во основното училиште освен вообичаените задачи кои произлегуваат од сите сфери на непосредниот
воспитно – образовен процес, опфаќа и голем број работи кои се појавуваат секоја учебна година.
Основна задача на директорот е одговорност за законското работење на цело училиште.
ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА
ПРОГРАМИРАЊЕ
Анализа на работата на предходната учебна година, мерки за унепредување на работата
Проектирање на годишната програма за работа на училиштето (делење задачи на Наставничкиот Совет и
комисиите, иницирање на распоред на часови, учество во изработка на проекти)
Изработка на месечен план за работа во училиштето
Согледување на кадровските ресурси, утврдување кадровски политики
Утврдување финансиски план на училиштето
ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Утврдување организациска работа во училиштето (изработка на распоред за сите видови на настава во
училиштето) и организација на работата на одредени служби (делење задачи на секретарот на
училиштето, посебна организација на работата на техничкиот персонал, распоред на работа, прием на
странки, ученици)
Разработка на сите раководни места во училиштето, начин на следење и вреднување на работата
Поставување на ефикасна работа на директорот (распоред на работа, состаноци, неделен план со
стручната служба и стручните соработници)
Учество во проектирање, изработка и дефинирање информативен систем на училиштето, формирање
база на податоци во функција на ефикасно работење во училиштето
214
ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
VI – IX
VI – IX
VI – IX
VI – IX
VI – I
VIII – IX
VIII – IX
IX – VI
IX – I
РАКОВОДНА ФУНКЦИЈА
Запознавање со прописите на кои се заснова раководењето и управувањето со училиштето, усогласување на
нормативните акти во училиштето со постоечките закони
Запознавање личности и формирање тим за својата работа
Подготовка на состаноци со стручните органи во училиштето
Планирање работни состаноци (месечен и неделен план)
ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Учество во изработка на програма за вреднување на работата во училиштето и учество во негова реализација
(изработка на документи, инструменти...)
Организација за изработка на инструменти за:
Следење на оперативните планови за работа на наставникот
Соработка со родителите (родителиски состаноци, Совет на родители)
Усовршување на наставниците
Објективно вреднување на работата и знаењата на учениците по одделенија во согласност со стандардите за
оценување
Следење и вреднување на квалитетот на работата во наставата и воннаставните активности
Следење и вреднување на проекти кои се реализираат во училиштето
Вреднување и следење на работата на стручните служби во училиштето
Анализа на користење современи дидактички средства во наставата
Анализа на постигањата на учениците
ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА
Укажување педагошко – инструктивна помош во фазите на подготовка на наставата (изработка на дидактички
материјали, примена на современи средства, ИКТ...)
Следење на реализацијата на наставните и вонанставните активности
Следење на реализација на програма за работа со талентирани ученици и ученици со посебни потреби
Следење на реализација на приоритети и проекти
Составување стручни тимови и иницирање креирање и реализација на нови проекти
Следење на развојот на образовната технологија во светот
Запознавање со понудите од издавачките куќи
215
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VI
IX – VIII
VIII – IX
ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Планирање работни и советодавни состаноци со родители и ученици
Планирање и реализација на соработка со локалната заедница, научни, културни и спортски институции
Планирање и реализација на соработка со други училишта од земјава и странство
Соработка со стручните служби од Министерство за образование и наука, БРО,Државен испитен центар и др.
Соработка со локална самоуправа
Професионален развој на наставниците
Следење на интеграција на еколошката програма
Планирање и спроведување на екстерно и интерно оценување
Соработака со ученичките организации
Соработка со електронски и пишани медиуми
Планирање и реализација на соработка со домашни и странски културни центри
Подобрување на инфраструктурата и условите за работа
IX – VI
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX - VI
V – VI
IX - VI
IX – VIII
IX – VIII
IX - VIII
Директор: Гоце Боцевски
216
ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ
УЧИЛИШЕН ОДБОР
Состав на училишниот одбор
Сашка П. Гроздановска
Претседател
Јагода Арсовска
(претставник на наставниците)
(претставник на МОН)
Александар Стојкоски
(претставник на основачот)
Училишниот одбор - активен фактор за креирање на
современа и модерна настава по Европски терк
Валентина Николовска
Сунчица Каревска
(претставник на родителите)
Членови
(претставник на основачот)
Здружувањето е почеток
Останувањето заедно е прогрес
Соња Силјановска
(претставник на родителите)
Работењето заедно е успех
Валентина Панева
(претставник на родителите)
Соработката меѓуорганот нараководењеи
органот науправувањевоедноучилиште
сигурноводиконуспех иунапредувањена
дејностанаучилиштето.
Елена Апостолова
(претставник на наставниците)
Јана Бошковска
(претставник на наставниците)
217
СЕДНИЦИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
Реден број
на седница
Содржина на седницата - дневен ред
Време на
одржување
1
2
3
1
1.Разгледување на Извештајот за работа на училиштето во учебната 2012/2013 година
2.Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето и предлагање на на усвојување до основачот
3.Донесување Годишна програма за работа на Училишниот одбор
4.Разгледување на финансов план за 2013 година и предлагање на истиот до основачот
5.Формирање на тимови согласно правилникот за организирање ученички екскурзии и донесување одлука за
нивно одобрување
2
1.Евалуација на развојниот план на училиштето
2.Формирање на комисија за спроведување на екстерно оценување
3
1.Предлози и постапки за прибирање на финансиски средства
Август
Септември
Октомври
4
1. Разгледување на извештаи од изведени екскурзии и излети
2.Донесување одлука за попис на средствата за 2013 год
Ноември
5
1.Следење на реализација на процесите од Годишната програма за работа на училиштето
2. Разгледвање на предлози за организирање Новогодишен хепенинг
Декември
218
1
6
7
8
9
10
2
3
1.Разгледување на извештаи според според планот за следење на процесите на Годишната програма
2. Предлог Годишен план за јавни набавки во 2014 година
3.. Разгледување на извештајот за работа на училиштето во првото полугодие на учебната 2013/2014
година
Јануари
1.Разгледување на елаборатот за пописот на средствата за 2013год
2.Разгледување на годишната сметка за 2013година и предлагање на истата за усвојување
до основачот
3. Предлог одлука за благајнички максимум.
Фебруари
.Разгледување на можности за обезбеддување финансиски средства од донации, грантови и др
2. Информации од реализација на проекти
3. Разгледување на предлози за организирање на Велигденски хепеннг
1.Информација од реализација на Велигденски хепенинг
2. Подготовки за Денот на училиштето
3. Спроведување на екстерно оценување
4.Разгледување на извештаи според според планот за следење на процесите на Годишната
програма
1.Разгледување на извештаи за спроведени екскурзии, излети и настава во природа
2.Формирање на комисии за топол оброк, осигурување на ученици, униформи за ученици од прво
одд
Март
Април/Мај
Јуни
Во согласност со надлежностите на Училишниот одбор, истиот може да ги дополни и измени предвидените дневни редови.
219
Училишниотодборјапредлага овааГодишнапрограманаусвојувањедоСоветотнаОпштината
Ѓорче Петров.
Директор на училиштето
Гоце Боцевски
Претседател на Училишен одбор
Јагода Арсовска
220

similar documents