ข้อกฎหมาย /ระเบียบ - กองการเจ้าหน้าที่

Report
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การยายข
าราชการ
้
้
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
้
เรือน
พ.ศ.2551
มาตรา 57
เรือ
่ ง
ผูมี
้ อานาจสั่ งบรรจุและ
แตงตั
่ ง้
มาตรา 63
-
มาตรา 132
-
สาระสาคัญ
บัญญัตไิ วว
้ า่
(5) อานวยการระดับสูง : ปลัดกระทรวง
(6) อานวยการระดับตน
้ : อธิบดี โดยความเห็ นชอบ
ของรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุมภารกิ
จ
่
(8) ระดับเชีย
่ วชาญ : อธิบดี
(9) ระดับชานาญการพิเศษ : อธิบดีโดยความ
เห็ นชอบของรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุมภารกิ
จ
่
(10) ปฏิบต
ั ก
ิ าร/ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/
ปฏิบต
ั งิ าน/ชานาญงาน/อาวุโส สั งกัดภูมภ
ิ าค :
ผู้วาราชการจั
งหวัด
่
** กรณีชานาญการพิเศษในราชการบริหารส่วน
ภูมภ
ิ าค ต้องไดรั
้ บความเห็ นชอบจากรอง
ปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุมภารกิ
จ กอน
่
่
บัญญัตไิ วเกี
่ วกับการยาย
การโอน หรือการเลือ
่ น
้ ย
้
ขาราชการ
้
บัญญัตไิ วว
างที
ย
่ งั มิไดตราพระราชกฤษฎี
กา
้ าในระหว
่
่
้
หรือออก
ก.พ.ขอบั
้ งคับ หรือระเบียบหรือกาหนด
กรณีใด เพือ
่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให้นา
พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบั
้ งคับหรือระเบียบ
ข้อกฎหมาย /
ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การยายข
าราชการ
้
้
(ตอ)
่
มาตรา 137
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
-
บัญญัตไิ วว
อ
่ ยูระหว
างด
าเนินการหรือเคย
้ าการใดที
่
่
่
ดาเนินการไดตามพระราชบั
ญญัตริ ะเบียบขาราชการพล
้
้
เรือนสามัญ พ.ศ.2535 และมิไดบั
้ ญญัตไิ วใน
้
พระราชบัญญัตน
ิ ห
ี้ รือกรณีทไี่ มอาจด
าเนิ
น
การตาม
่
พระราชบัญญัตน
ิ ี้ การดาเนินการตอไปในเรื
อ
่ งนั้นจะ
่
สมควรดาเนินการประการใดให้เป็ นไปตามที่ ก.พ.
กาหนด
ที่ นร 0708/ว 9 ลว 12
พ.ค.35
การยายข
าราชการพลเรื
อน
้
้
สามัญ
ที่ นร 1006/ว 12 ลว
11 ธ.ค.51
การเทียบการดารงตาแหน่ง
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรื
อน
้
พ.ศ.2535 เทากั
่ บการดารง
ตาแหน่งตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรื
อน
้
พ.ศ.2551
ก.พ.กาหนดหลักเกณฑและวิ
ธก
ี ารยายข
าราชการไป
์
้
้
แตงตั
ง
้
ให
ด
ารงต
าแหน
งในระดั
บ
เดี
ย
วกั
น
ในกรณีปกติ
่
้
่
ระดับ 1-4 เทียบเทาประเภททั
ว่ ไป ระดับปฏิบต
ั งิ าน
่
ระดับ 5-6 เทียบเทาประเภททั
ว่ ไป ระดับชานาญงาน
่
ระดับ 7-8 เทียบเทาประเภททั
ว่ ไป ระดับอาวุโส
่
ระดับ 9 ขึน
้ ไป เทียบเทาประเภททั
ว่ ไป ระดับทักษะ
่
พิเศษ
ระดับ 3-5 ของสายงานเริม
่ 3 เทียบเทาประเภทวิ
ชาการ
่
ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร
ระดับ 6-7 ของสายงานเริม
่ 3 เทียบเทาประเภทวิ
ชาการระดับ
่
ชานาญการ
ระดับ 8 ของสายงานเริม
่ 3 เทียบเทาประเภทวิ
ชาการ
่
ระดับชานาญการพิเศษ
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การยายข
าราชการ
้
้
(ตอ)
่
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
ที่ นร 1011/ว 13 ลว 11
ธ.ค.51
การดาเนินการตามบทเฉพาะกาล
แหง่ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
้
เรือนสามัญ พ.ศ. 2551
ในระหวางที
ย
่ งั มิไดตราพระราชกฤษฎี
กาหรือ
่
้
ออกกฎ ก.พ. ขอบั
้ งคับหรือระเบียบหรือกาหนด
กรณีใด เพือ
่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบั
้ งคับ
หรือระเบียบหรือกรณีทก
ี่ าหนดไวแล
้ ว
้ ซึง่ ใช้
อยูเดิ
่ มมาใช้บังคับเทาที
่ ไ่ มขั
่ ดหรือแยงกั
้ บ
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
ที่ นร 1006/ว 7 ลว 6
มี.ค.52
การบรรจุและแตงตั
่ ง้ ขาราชการตาม
้
บทเฉพาะกาลแหงพระราชบั
ญญัต ิ
่
ระเบียบขาราชการพลเรื
อน
้
พ.ศ.2551
ที่ นร 1006/ว 8 ลว 9
มี.ค.52
การยาย
โอน เลือ
่ น หรือบรรจุ
้
กลับขาราชการพลเรื
อนสามัญทีม
่ ี
้
คุณสมบัตต
ิ างไปจาก
่
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
แนวทางการดาเนินการเกีย
่ วกับการแตงตั
่ ง้
ขาราชการให
้
้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน
กรณีการเลือ
่ นระดับตาแหน่ง การยาย
การ
้
บรรจุกลับเขารั
้ บราชการ การโอนและการ
บรรจุกลับ พนักงานส่วนทองถิ
น
่ หรือ
้
ขาราชการที
ม
่ ใิ ช่ขาราชการพลเรื
อนสามัญตาม
้
้
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรื
อน พ.ศ. 2551
้
และการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ก.พ.อนุ มต
ั เิ ป็ นหลักการให้ส่วนราชการ ยาย
้
หรือโอนขาราชการที
ม
่ ค
ี ุณสมบัตต
ิ างไปจาก
้
่
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรื
อน พ.ศ.2551 ไปแตงตั
้
่ ง้ ให้
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การยายข
าราชการ
้
้
(ตอ)
่
ที่ นร 1008.3/403 ลว 4
พ.ย.51
เรือ
่ ง
การจัดกลุมต
่ าแหน่งสาหรับ
ประเภทวิชาการและตาแหน่ง
ประเภททัว่ ไป
สาระสาคัญ
กรมฯ จัดกลุมต
่ าแหน่งสาหรับประเภทวิชาการ
และตาแหน่งประเภททัว่ ไป เพือ
่ ใช้เป็ นแนวทาง
ในการยาย
รับโอน หรือบรรจุกลับ ดังนี้
้
ประเภทวิชาการ
กลุมที
่ ่ 1
1.นักวิชาการพัฒนาชุมชน
2.นักทรัพยากรบุคคล
3.นักจัดการงานทัว่ ไป
4.นักวิเคราะหนโยบายและแผน
์
5.นักประชาสั มพันธ ์
6.นักวิเทศสั มพันธ ์
กลุมที
่ ่ 2
1.นักวิชาการเงินและบัญชี
2.นักวิการตรวจสอบภายใน
3.นักวิชาการพัสดุ
กลุมที
่ ่ 3
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
กลุมที
่ ่ 4
1.นิตก
ิ ร
กรณีขาราชการระดั
บชานาญการขึน
้ ไปทีด
่ ารง
้
ตาแหน่งในกลุมเดี
โอน
่ ยวกันสามารถยาย
้
บรรจุกลับไดโดยไม
ต
นบุคคลและผลงาน
้
่ องประเมิ
้
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การยายข
าราชการ
้
้
(ตอ)
่
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
ประเภททัว่ ไป
กลุมที
่ ่ 1 1.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3.เจ้าพนักงานธุรการ
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
5.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึ กษา
6.เจ้าพนักงานห้องสมุด
กลุมที
่ ่ 2 1.นายช่างโยธา
กรณีขาราชการระดั
บชานาญงานทีด
่ ารง
้
ตาแหน่งในกลุมเดี
โอน
่ ยวกันสามารถยาย
้
บรรจุกลับไดโดยไม
ต
นบุคคลตาม
้
่ องประเมิ
้
หลักเกณฑ ์ ว 34/47
ที่ นร 1008/ว 40 ลว 30
ก.ย.53
หลักเกณฑและเงื
อ
่ นไขการ
์
กาหนดตาแหน่ง
มติ ก.พ.ปรับปรุงหลักเกณฑและเงื
อ
่ นไขการ
์
กาหนดตาแหน่ง
กรณีตาแหน่งที่ ก.พ.จัดไว้
หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร หรือชานาญการแลว
้ หรือกาหนด
เป็ นระดับปฏิบต
ั งิ านหรือ ชานาญงาน แลว
้
ส่วนราชการสามารถใช้ตาแหน่งดังกลาวตาม
่
ความจาเป็ นของภารกิจเพือ
่ แตงตั
ง
้
ผู
มี
ค
่
้ ุณสมบัต ิ
ความรูความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะตรง
้
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การแตงตั
กษาการในตาแหน่ง
่ ง้ ให้ขาราชการรั
้
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
้
เรือน
พ.ศ.2551
มาตรา 68
-
สาระสาคัญ
บัญญัตไิ วว
ี่ าแหน่งขาราชการพล
้ า่ ในกรณีทต
้
เรือนสามัญวางลงหรื
อ
ผู
ด
ารงต
าแหน
่
้
่ งไมสามารถ
่
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการไดและเป็
นกรณีทม
ี่ ไิ ดบั
้
้ ญญัต ิ
ไวในกฎหมายว
าด
ยบบริหารราชการ
้
่ วยระเบี
้
แผนดิ
่ นให้ผูบั
้ งคับบัญชาซึง่ มีอานาจสั่ งบรรจุตาม
มาตรา 57 มีอานาจสั่ งให้ขาราชการพลเรื
อนที่
้
เห็ นสมควรรักษาการในตาแหน่งนั้น
การแตงตั
กษาราชการแทน
่ ง้ ให้ขาราชการรั
้
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิ
่ น พ.ศ.2534
มาตรา 47
-
บัญญัตไิ วว
ทไี่ มมี
ู้ ารงตาแหน่ง
้ าในกรณี
่
่ ผด
เลขานุ การตามมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือหัวหน้า
ส่วนราชการตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมีแต่
ไมอาจปฏิ
บต
ั ริ าชการไดให
่
้ ้ อธิบดี แตงตั
่ ง้
ขาราชการในกรมคนหนึ
่ง ซึง่ ดารงตาแหน่งไม่
้
ตา่ กวาหั
่ วหน้ากองหรือเทียบเทาเป็
่ นผูรั
้ กษา
ราชการแทน
คาสั่ งกรมฯ ที่ 516/2552
ลว.18 พ.ย.52
มอบอานาจให้ผู้วาราชการ
่
จังหวัดแตงตั
่ ง้ ผูรั
้ กษาราชการ
แทนตาแหน่งพัฒนาการจังหวัด
และผูรั
้ กษาราชการแทนตาแหน่ง
พัฒนาการอาเภอ
มอบอานาจให้ผู้วาราชการจั
งหวัดปฏิบต
ั ริ าชการ
่
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการแตงตั
่ ง้
ขาราชการกรมการพั
ฒนาชุมชนในสั งกัดจังหวัด
้
เป็ นผูรั
้ กษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดและ
ผูรั
้ กษาราชการแทนตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การแตงตั
บต
ั ห
ิ น้าที่ / ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีต
่ ามตาแหน่ง
่ ง้ ให้ขาราชการปฏิ
้
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิ
่ น พ.ศ.2534
มาตรา 57
การมอบหมายให้ขาราชการใน
้
ราชการบริหารส่วนภูมภ
ิ าค
ปฏิบต
ั งิ าน
บัญญัตไิ วว
งหวัดมีอานาจและ
้ า่ “ผูว
้ าราชการจั
่
หน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการและตามแผนพัฒนา
จังหวัด
(9) บรรจุ แตงตั
่ ง้ ให้บาเหน็ จและลงโทษ
ขาราชการส
ิ าคในจังหวัดตามกฎหมาย
้
่ วนภูมภ
และตามทีป
่ ลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดี
มอบหมาย...”
มาตรา 32 และทีแ
่ กไข
การมอบหมายให้ขาราชการใน
้
้
เพิม
่ เติม ตาม พ.ร.บ.แผนดิ
น
ราชการบริ
ห
ารส
วนกลาง
่
่
พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 5)
ปฏิบต
ั งิ าน
บัญญัตไิ วว
้ า่ “ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็ นผู้
บังคับขาราชการและรั
บผิดชอบในการปฏิบต
ั ิ
้
ราชการของกรมให้เกิดผลสั มฤทธิแ์ ละเป็ นไปตาม
เป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบต
ั ริ าชการ
ของกระทรวง...”
การลาออกจาก
ราชการ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพล
เรือน
พ.ศ.2551
มาตรา 57
ผู้มีอานาจสั่ งบรรจุและแตงตั
่ ง้
บัญญัตไิ ว้วา่
(5) อานวยการระดับสูง : ปลัดกระทรวง
(6) อานวยการระดับตน
้ : อธิบดี โดยความ
เห็นชอบของรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุมภารกิ
จ
่
(8) ระดับเชีย
่ วชาญ : อธิบดี
(9) ระดับชานาญการพิเศษ : อธิบดีโดยความ
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การลาออกจากราชการ (ตอ)
่
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
มาตรา 109
-
บัญญัตไิ วว
อนสามัญผูใดประสงค
้ า่ ขาราชการพลเรื
้
้
์
จะลาออกจากราชการให้ยืน
่ หนังสื อขอลาออกตอ
่
ผูบั
ง
คั
บ
บั
ญ
ชาเหนื
อ
ขึ
น
้
ไปชั
น
้
หนึ
่
ง
โดยยื
น
่
ล
วงหน
้
่
้า
กอนวั
นขอลาออกไมน
บวัน เพือ
่ ให้
่
่ ้ อยกวาสามสิ
่
ผูบั
้ งคับบัญชาซึง่ มีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57
เป็ นผูพิ
นขอลาออก
้ จารณากอนวั
่
ในกรณีทผ
ี่ ประสงค
ู้
จะลาออกยื
น
่ หนังสื อ
์
ขอลาออกลวงหน
บวันและ
่
้ าน้อยกวาสามสิ
่
ผูบั
้ งคับบัญชาซึง่ มีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57 เห็ น
วามี
่ เหตุผลและความจาเป็ น จะอนุ ญาตให้ลาออกตาม
วันทีข
่ อลาออกก็ได้
ในกรณีทผ
ี่ ประสงค
ู้
จะลาออกเพื
อ
่ ดารง
์
ตาแหน่งในองคกรอิ
สระตามรัฐธรรมนูญ ตาแหน่ง
์
ทางการเมือง หรือตาแหน่งอืน
่ ที่ ก.พ.กาหนด หรือ
เพือ
่ สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถิ
น
่ หรือผูบริ
น
่ ให้ยืน
่ หนังสื อขอลาออก
้
้ หารทองถิ
้
ตอผู
้ ไปชัน
้ หนึ่ง และให้การ
่ บั
้ งคับบัญชาเหนือขึน
ลาออกมีผลนับตัง้ แตวั
่ ู้นั้นขอลาออก
่ นทีผ
มาตรา 132
-
บัญญัตไิ วว
างที
ย
่ งั มิไดตราพระราชกฤษฎี
กา
้ าในระหว
่
่
้
หรือออก
ก.พ.ขอบั
้ งคับ หรือระเบียบหรือกาหนด
กรณีใด เพือ
่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให้นา
พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบั
้ งคับหรือระเบียบ
หรือกรณีทก
ี่ าหนดไวแล
้ งซึ
้ ง่ ใช้อยูเดิ
่ มมาใช้บังคับ
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การลาออกจากราชการ (ตอ)
่
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
ระเบียบ ก.พ.วาด
นออก
่ วยวั
้
จากราชการ พ.ศ.2535
-
การออกจากราชการของขาราชการพลเรื
อน
้
สามัญ จะออกจากราชการตัง้ แตวั
่ นใด ให้
เป็ นไปตามระเบียบนี้
ระเบียบ ก.พ.วาด
่ วยการ
้
ลาออกจากราชการ
พ.ศ.2551
-
ในกรณีทผ
ี่ มี
ู้ อานาจการลากออกไมยั
่ บยัง้ การ
ลาออก ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีทห
ี่ นังสื อขอลาออกจากราชการไดยื
่
้ น
ลวงหน
นขอลาออกไมน
บ
่
้ ากอนวั
่
่ ้ อยกวาสามสิ
่
วัน ให้ผูมี
้ อานาจอนุ ญาตการลาออกมีคาสั่ ง
อนุ ญาตให้ลาออกเป็ นลายลักษณอั
์ กษรให้
เสร็จสิ้ นกอนวั
นขอลาออก
่
(2) กรณีทห
ี่ นังสื อขอลาออกตากราชการไดยื
่
้ น
ลวงหน
นขอลาออกน้อยกวาสามสิ
บวัน
่
้ ากอนวั
่
่
ให้ผูมี
้ อานาจอนุ ญาตการลาออกมีคาสั่ งเป็ น
ลายลักษณอั
่ ู้
์ กษรอนุ ญาตให้ลาออกตามทีผ
ขอลาออกไดยื
่ ไว้ หรือ จะอนุ ญาตให้
้ น
ลาออกในวันถัดจากวันครบกาหนดสามสิ บวัน
นับแตวั
่ น
ื่ หนังสื อขอลาออกก็ได้ โดย
่ นทีย
ตองสั
่ งภายในสามสิ บวันนับแตวั
่ ขอ
้
่ นยืน
ลาออก
(3) กรณีทห
ี่ นังสื อขอลาออกจากราชการมิไดระบุ
้
วันขอลาออก ให้ผูมี
อ
านาจอนุ
ญ
าตการ
้
ลาออกมีคาสั่ งให้ลาออกเป็ นลายลักษณอั
์ กษร
กอนครบก
าหนดสามสิ บวันนับแตวั
่ น
ื่
่
่ นทีย
ข้อกฎหมาย /
ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การลาออกจากราชการ (ตอ)
่
ที่ นร 1011/ ว13 ลว 11
ธ.ค.51
เรือ
่ ง
การดาเนินการตามบทเฉพาะกาล
แหงพระราชบั
ญญัตริ ะเบียบ
่
ขาราชการพลเรื
อน พ.ศ.2551
้
สาระสาคัญ
ในระหวางที
ย
่ งั มิไดตราพระราชกฤษฎี
กาหรืออกกฎ
่
้
ก.พ.ขอบั
่
้ งคับหรือระเบียบหรือกาหนดกรณีใด เพือ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ให้นาพระราชกฤษฎีกา
กฎ ก.พ. ขอบั
ี่ าหนดไว้
้ งคับ หรือระเบียบหรือกรณีทก
แลว
้ ซึง่ ใช้อยูเดิ
่ มมาใช้บังคับเทาที
่ ไ่ มขั
่ ดหรือแยงกั
้ บ
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
การทดลองปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการ
ที่ นร 1004/ ว19 ลว 2
มิ.ย.53
กฎ ก.พ.วาด
่ วยการทดลอง
้
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการและ
ขาราชการที
อ
่ ยูระหว
างทดลอง
้
่
่
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการ
พ.ศ.2553
กฎ ก.พ.วาด
่ วยการทดลอง
้
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการและการ
พัฒนาขาราชการที
อ
่ ยูระหว
าง
้
่
่
ทดลองปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการ
พ.ศ.2553
-
หนังสื อนาส่งกฎ ก.พ.
-ผูได
้ รั
้ บการบรรจุและแตงตั
่ ง้ ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 55 และขาราชการหรื
อพนักงานส่วนทองถิ
น
่ ซึ่งโอน
้
้
มาบรรจุเป็ นขาราชการพลเรื
อนสามัญตามมาตรา 64 ใน
้
ระหวางที
ย
่ งั ทดลองปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการ ให้ทดลองปฏิบต
ั ิ
่
หน้าทีร่ าชการในตาแหน่งทีไ่ ดรั
่ ่ วน
้ บแตงตั
่ ง้ ตามระยะเวลาทีส
ราชการกาหนดซึ่งตองไม
น
อนแตไม
้
่ ้ อยกวาหกเดื
่
่ เกิ
่ นหนึ่งปี
-ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ
่ ยางน
่
้ อยสอง
ครัง้ โดยครัง้ แรกให้ประเมินเมือ
่ ทดลองปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการ
มาแลวเป็
่ องให้ประเมินเมือ
่
้ นเวลาสามาเดือน และครัง้ ทีส
ทดลองปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการมาแลวเป็
นเวลาหกเดื
อ
น
้
-ใหผูมอ
ี านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57 แตงตัง้ คณะกรรมการ
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การทดลองปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการ (ตอ)
่
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
้
เรือน พ.ศ.2551
มาตรา 59
ประกาศกรมการพัฒนา
ชุมชน
ลง
วันที่ 30 ก.ย.53
-
กาหนดระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการและการ
พัฒนาขาราชการที
อ
่ ยูระหว
าง
้
่
่
ทดลองปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการ
ของตาแหน่งตางๆ
ในสั งกัด
่
กรมการพัฒนาชุมชน
สาระสาคัญ
บัญญัตไิ วว
้ าผู
่ ได
้ รั
้ บการบรรจุและแตงตั
่ ง้ ตาม
มาตรา 53 หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบต
ั ิ
หน้าทีร่ าชการและให้ไดรั
่ ให้รู้
้ บการพัฒนาเพือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็ น
ขาราชการที
ด
่ ต
ี ามทีก
่ าหนดในกฎ ก.พ.
้
1.ให้แตละต
าแหน่งทีไ่ ดรั
่
้ บการบรรจุและแตงตั
่ ง้
ใหมมี
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการ เป็ น
่ ระยะเวลาทดลองปฏิบต
ระยะเวลา 6 เดือน สามารถขยายเวลาการ
ทดลองไดไม
้ เกิ
่ น 2 ครัง้ ๆ ละไมเกิ
่ น 3
เดือน
2. การพัฒนาขาราชการ
ประกอบดวย
3 ส่วน
้
้
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศ ส่วนที่ 2 การ
เรียนรูด
ส่วนที่ 3 การสั มมนารวมกั
น
้ วยตนเอง
้
่
หากผูทดลองปฏิ
บต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการไมได
้
่ รั
้ บการ
พัฒนาครบทัง้ 3 ส่วน จะถือวาผู
ผ
่ ทดลองไม
้
่ าน
่
การพัฒนาและไมผ
านการทดลองปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น
าที
่
่ ่
้
ราชการ
3.ในระหวางทดลอง
ถาผู
่
้ บั
้ งคับบัญชาพิจารณา
แลวเห็
น่าจะมีผลการประเมินฯ
้ นวาผู
่ ทดลองฯ
้
ตา่ กวามาตรฐาน
อาจขอให้คณะกรรมการฯ
่
ดาเนินการประเมินกอนครบก
าหนดแลวรายงาน
่
้
ผลให้กองการเจ้าหน้าที่ ทราบ
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การเลือ
่ นขาราชการพลเรื
อนสามัญผู้สอบไดขึ
้ แตงตั
่ ูงขึน
้
้
้ น
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส
 กรณี เป็ นผู้สอบแขงขั
าแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการเดิม
่ นไดในต
้
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
้
เรือน
พ.ศ.2551
มาตรา 57
ผูมี
้ อานาจสั่ งบรรจุและ
แตงตั
่ ง้
มาตรา 63
มาตรา 132
-
บัญญัตไิ วว
้ า่
(5) อานวยการระดับสูง : ปลัดกระทรวง
(6) อานวยการระดับตน
้ : อธิบดี โดยความเห็ นชอบ
ของรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุมภารกิ
จ
่
(8) ระดับเชีย
่ วชาญ : อธิบดี
(9) ระดับชานาญการพิเศษ : อธิบดีโดยความ
เห็ นชอบของรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุมภารกิ
จ
่
(10) ปฏิบต
ั ก
ิ าร/ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/
ปฏิบต
ั งิ าน/ชานาญงาน/อาวุโส สั งกัดภูมภ
ิ าค
:
ผูว
งหวัด
้ าราชการจั
่
** กรณีชานาญการพิเศษในราชการบริหารส่วน
ภูมภ
ิ าค ตองได
รั
้
้ บความเห็ นชอบจากรอง
ปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุมภารกิ
จ กอน
่
่
บัญญัตไิ ว้เกีย
่ วกับการยาย
การโอน หรือการเลือ
่ น
้
ขาราชการ
้
บัญญัตไิ วว
างที
ย
่ งั มิไดตราพระราชกฤษฎี
กา
้ าในระหว
่
่
้
หรือออก
ก.พ.ขอบั
้ งคับ หรือระเบียบหรือกาหนด
กรณีใด เพือ
่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให้นา
พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบั
้ งคับหรือระเบียบ
หรือกรณีทก
ี่ าหนดไวแล
้ งซึ
้ ง่ ใช้อยูเดิ
่ มมาใช้บังคับ
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การเลือ
่ นขาราชการพลเรื
อนสามัญผู้สอบไดขึ
้ แตงตั
่ ูงขึน
้
้
้ น
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส
(ตอ)
่
มาตรา 137
ที่ นร 1006/ว 16 ลว 22
มิ.ย.52
-
บัญญัตไิ วว
อ
่ ยูระหว
างด
าเนินการหรือ
้ าการใดที
่
่
่
เคยดาเนินการไดตามพระราชบั
ญญัตริ ะเบียบ
้
ขาราชการพลเรื
อนสามัญ พ.ศ.2535 และมิได้
้
บัญญัตไิ วในพระราชบั
ญญัตน
ิ ห
ี้ รือกรณีทไี่ ม่
้
อาจดาเนินการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ การ
ดาเนินการตอไปในเรื
อ
่ งนั้นจะสมควร
่
ดาเนินการประการใดให้เป็ นไปตามที่ ก.พ.
กาหนด
การบรรจุและแตงตั
่ ง้ ขาราชการตาม
้
บทเฉพาะกาลแหงพระราชบั
ญญัต ิ
่
ระเบียบขาราชการพลเรื
อน
้
พ.ศ.2551
การแตงตั
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งตางประเภท
่
กรณีการแตงตั
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร
กรณีการแตงตั
่ ง้ จากผูด
้ ารงตาแหน่งประเภท
ทัว่ ไป
ระดับปฏิบต
ั งิ าน ซึง่ เดิมดารงตาแหน่งระดับ 1
และ
ระดับ 2 ของสายงานทีเ่ ริม
่ ตนจากระดั
บ 1
้
หรือระดับ 2
ตาม พ.ร.บ.พลเรือน พ.ศ.2535 และจากผู้
ดารง
ตาแหน่งระดับปฏิบต
ั งิ านทีไ่ ดรั
้ บการบรรจุตาม
พ.ร.บ.
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การเลือ
่ นขาราชการพลเรื
อนสามัญผู้สอบไดขึ
้ แตงตั
่ ูงขึน
้
้
้ น
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส
(ตอ)
่
ที่ นร 1006/ว 12 ลว 11
ธ.ค.51
การเทียบการดารง
ตาแหน่งตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพล
้
เรือน พ.ศ.2535 เทากั
่ บ
การดารงตาแหน่งตาม
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
้
พลเรือน พ.ศ.2551
ระดับ 1-4 เทียบเทาประเภททั
ว่ ไป ระดับปฏิบต
ั งิ าน
่
ระดับ 5-6 เทียบเทาประเภททั
ว่ ไป ระดับชานาญงาน
่
ระดับ 7-8 เทียบเทาประเภททั
ว่ ไป ระดับอาวุโส
่
ระดับ 9 ขึน
้ ไป เทียบเทาประเภททั
ว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ
่
ระดับ 3-5 ของสายงานเริม
่ 3 เทียบเทาประเภทวิ
ชาการ
่
ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร
ระดับ 6-7 ของสายงานเริม
่ 3 เทียบเทาประเภทวิ
ชาการ
่
ระดับชานาญการ
ระดับ 8 ของสายงานเริม
่ 3 เทียบเทาประเภทวิ
ชาการ ระดับชานาญ
่
การพิเศษ
ระดับ 9 ของสายงานเริม
่ 3 เทียบเทาประเภทวิ
ชาการ
่
ระดับเชีย
่ วชาญ
ระดับ 10-11 ของสายงานเริม
่ 3 เทียบเทาประเภท
่
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ
ระดับ 8 (บริหารกลาง) เทียบเทาประเภทอ
านวยการ ระดับ
่
ตน
้
ระดับ 9 (บริหารสูง) เทียบเทาประเภทอ
านวยการ ระดับสูง
่
ระดับ 9 (รอง หน.สรก.) เทียบเทาประเภทบริ
หาร ระดับต้น
่
ระดับ 10-11 (หน.สรก) เทียบเทาประเภทบริ
หาร ระดับสูง
่
ที่ นร 1011/ว 13 ลว 11
ธ.ค.51
การดาเนินการตามบท
เฉพาะกาลแห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพล
้
เรือนสามัญ พ.ศ. 2551
ในระหวางที
ย
่ งั มิไดตราพระราชกฤษฎี
กาหรือออกกฎ
่
้
ก.พ. ขอบั
่
้ งคับหรือระเบียบหรือกาหนดกรณีใด เพือ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให้นาพระราชกฤษฎีกา
กฎ ก.พ. ขอบั
ี่ าหนดไว้
้ งคับ หรือระเบียบหรือกรณีทก
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
หนังสื อเวียนทีเ่ กีย
่ วของ
้
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
การเลือ
่ นขาราชการพลเรื
อนสามัญผู้สอบไดขึ
้ แตงตั
่ ูงขึน
้
้
้ น
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส
(ตอ)
่
ที่ นร 0708.4/ว 5 ลว 13
พ.ค.36
กรณีการเลือ
่ นขาราชการพลเรื
อน
้
สามัญขึน
้ แตงตั
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับทีส
่ ูงขึน
้
ก.พ.กาหนดแนวทางกรณีทจ
ี่ ะเลือ
่ นและแตงตั
่ ง้
จาก
ผูสอบแข
งขั
้
่ นได้
ไดแก
่ นผูได
้ ่ การเลือ
้ รั
้ บประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4
ขึน
้ แตงตั
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งนั้น
การเลือ
่ นขาราชการพลเรื
อนสามัญผู้สอบแขงขั
้ แตงตั
้
่ นไดขึ
้ น
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึน
้
 กรณี เป็ นผู้สอบแขงขั
าแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการอืน
่
่ นไดในต
้
ที่ นร 1004.1/ว 4 ลว.18
มี.ค.48
การเลือ
่ นขาราชการพลเรื
อน
้
สามัญ
ผู้
สอบแขงขั
้ แตงตั
่ นไดขึ
้ น
่ ง้ ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับทีส
่ ูงขึน
้
ก.พ.มีมติอนุ มต
ั ใิ ห้ส่วนราชการอาจพิจารณา
เลือ
่ นขาราชการพลเรื
อนสามัญทีไ่ ดรั
้
้ บวุฒ ิ
เพิม
่ ขึน
้ และสอบแขงขั
่
่ นไดในส
้
่ วนราชการอืน
ขึน
้ แตงตั
่ ูงขึน
้ ได้
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส
โดยจะตองด
าเนินการและอยูในหลั
กเกณฑ ์
้
่
ดังนี้
1. ขาราชการดั
งกลาวต
องเป็
นผูสอบแข
งขั
้
่
้
้
่ น
ไดในต
าแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งทีจ
่ ะ
้
ไดรั
่ นและแตงตั
้ บการเลือ
่ ง้
2. ให้เลือ
่ นและแตงตั
่ ถึงลาดับทีท
่ จ
ี่ ะ
่ ง้ ไดเมื
้ อ
ไดรั
้ บการบรรจุ
ข้อกฎหมาย /
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
ระเบียบ/
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การยายข
าราชการพลเรื
อนสามัญซึง่ ไดรั
่ ขึน
้ (ยายเปลี
ย
่ นสายงาน)
้
้
้ บวุฒเิ พิม
้
กรณีท ี่ 1 เป็ นผู้สอบแขงขั
าแหน่งซึง่ อยูในสายงานของกรมการพั
ฒนาชุมขน
่ นไดในต
้
่
ที่ นร 1006/ว 16 ลว.22
มิ.ย.52
การบรรจุและแตงตั
่ ง้
ขาราชการตามบทเฉพาะกาล
้
แหงพระราชบั
ญญัตริ ะเบียบ
่
ขาราชการพลเรื
อนสามัญ
้
พ.ศ.2551
การแตงตั
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งตางประเภท
่
กรณีการแตงตั
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร
กรณีการแตงตั
่ ง้ จากผูด
้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบต
ั งิ าน ซึง่ เดิมดารงตาแหน่งตัง้ แตระดั
บ 3
่
ขึน
้
ไปของสายงานทีเ่ ริม
่ ตนจากระดั
บ 1 หรือระดับ 2
้
ตาม
พ.ร.บ.พลเรือน พ.ศ.2535 และจากผูด
้ ารงตาแหน่ง
ระดับ
ชานาญงาน ให้ใช้หลักเกณฑตามหนั
งสื อสานักงาน
์
ก.พ.ที่
นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 หรือ ที่
นร
1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 แลวแต
้
่
กรณี
ที่ นร 0711/ว 12 ลว.1
ต.ค.33
การยายหรื
อโอนขาราชการ
้
้
พลเรือนสามัญซึง่ ไดรั
้ บวุฒ ิ
เพิม
่ ขึน
้
หลักเกณฑการย
ายเปลี
ย
่ นสายงาน
์
้
1.ตองเป็
นผูสอบแข
งขั
าแหน่งซึง่ อยูในสาย
้
้
่ นไดในต
้
่
งานทีจ
่ ะยาย
้
2.ผูมอ
ี านาจสั่ งบรรจุ พิจารณาดาเนินการไดโดยไม
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การให้ขาราชการได
รั
้
้ บเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ (กรณีปรับวุฒใิ นตาแหน่งเดิม)
ดวนที
ส
่ ุด ที่ นร 1008.1/ว
่
20 ลว.27 ธ.ค.55
การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับ
คุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.รับรอง
อัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.รับรอง
ใช้บังคับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2556 -21
ธันวาคม 2556
ประเภททัว่ ไป
-อนุ ปริญญา หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรไม่
น้อยกวา่ 3 ปี
6 เดือน
ตอจาก
ม.ปลายหรือเทียบเทา่
่
รับอัตราช่วง 10,540-11,600 บาท
-ปวส หรืออนุ ปริญญาหลักสูตรไมน
่ ้ อยกวา่ 3
ปี
รับอัตราช่วง 10,200-11,220 บาท
-ปวท.หรือ ป.กศ.สูง หลักสูตรไมน
่ ้ อยกวา่ 2
ปี ตอจาก
ม.
่
ปลาย หรือไมน
ม.ตน
่ ้ อยกวา่ 4 ปี ตอจาก
่
้
หรือเทียบเทา่
รับอัตราช่วง 9,540-10,500 บาท
ประเภทวิชาการ
-ปริญญาตรี
รับอัตราช่วง 13,300-14,630
บาท
-ปริญญาโท
รับอัตราช่วง 16,400-18,040
บาท
-ปริญญาเอก
รับอัตราช่วง 20,000-22,000
บาท
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การให้ขาราชการได
รั
้
้ บเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ (กรณีปรับวุฒใิ นตาแหน่งเดิม)
ดวนที
ส
่ ุด ที่ นร 1008.1/ว
่
20 ลว.27 ธ.ค.55
การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับ
คุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.รับรอง
อัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.รับรอง
ใช้บังคับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2557 เป็ นตนไป
้
ประเภททัว่ ไป
-อนุ ปริญญา หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรไม่
น้อยกวา่ 3 ปี
6
เดือน ตอจาก
ม.ปลายหรือเทียบเทา่
่
รับอัตราช่วง 11,840-13,030 บาท
-ปวส หรืออนุ ปริญญาหลักสูตรไมน
่ ้ อยกวา่ 3
ปี
รับอัตราช่วง 11,500-12,650 บาท
-ปวท.หรือ ป.กศ.สูง หลักสูตรไมน
่ ้ อยกวา่ 2
ปี ตอจาก
ม.ปลาย หรือไม่
่
น้อยกวา่ 4 ปี ตอจาก
ม.ตนหรื
อเทียบเทา่
่
้
รับอัตราช่วง 10,840-11,930 บาท
ประเภทวิชาการ
-ปริญญาตรี
รับอัตราช่วง 15,000-16,500
บาท
-ปริญญาโท
รับอัตราช่วง 17,500-19,250
บาท
-ปริญญาเอก
รับอัตราช่วง 21,000-23,100
บาท
ข้อกฎหมาย /ระเบียบ/
เรือ
่ ง
สาระสาคัญ
หนังสื อเวียนที่
เกีย
่ วของ
้
การให้ขาราชการได
รั
้
้ บเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ (กรณีปรับวุฒใิ นตาแหน่งเดิม)
กฎ ก.พ.วาด
่ วยการให
้
้
ขาราชการ
พลเรือน
้
สามัญไดรั
้ บเงินเดือน
พ.ศ.2551
-
กฎ ก.พ.บัญญัตไิ วกรณี
ปรับเงินเดือน สรุปไดว
้
้ า่ ผูได
้ รั
้ บปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ ก.พ.รับรองวาปริ
ญญาหรือ
่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีไ่ ดรั
่ ขึน
้ นั้นเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
้ บเพิม
ตาแหน่งทีไ่ ดรั
้ บแตงตั
่ ง้ ผูมี
้ อานาจสั่ งบรรจุอาจปรับให้ไดรั
้ บ
เงินเดือนในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับและอัตราที่ ก.พ.
กาหนดตามหลักเกณฑ ์ ดังนี้
(ก) ผูได
่ ขึน
้ หรือสูงขึน
้ จาก ปวช.
้ รั
้ บวุฒ ิ ปวส.หรือเทียบเทาเพิ
่ ม
หรือเทียบเทา่ จะตองด
ารงตาแหน่งทีไ่ ดรั
้
้ บแตงตั
่ ง้ โดยใช้วุฒ ิ ปวช.
หรือเทียบเทามาแล
วไม
น
่
้
่ ้ อยกวา่ 1 ปี
- กรณีขอปรับวุฒป
ิ ี 56
หากอัตราเงินเดือนทีไ่ ดยั
้ งไมถึ
่ ง 10,200 บาท
ปรับให้ไดรั
บาท)
้ บ 10,200
- กรณีขอปรับวุฒ ิ ปี 57
หากอัตราเงินเดือนทีไ่ ดยั
11,500 บาท
้ งไมถึ
่ ง
ปรับให้ไดรั
11,500 บาท
้ บ
(ข) ผูได
ิ ริญญาโทเพิม
่ ขึน
้ หรือสูงขึน
้ จากปริญญาตรีจะตองด
ารง
้ รั
้ บวุฒป
้
ตาแหน่งทีไ่ ดรั
ิ ริญญาตรีมาแลวไม
น
้ บแตงตั
่ ง้ โดยใช้วุฒป
้
่ ้ อยกวา่ 1
ปี
- กรณีขอปรับวุฒป
ิ ี 56
หากอัตราเงินเดือนทีไ่ ดยั
้ งไมถึ
่ ง 16,400 บาท
ปรับให้ไดรั
้ บ 16,400 บาท)
- กรณีขอปรับวุฒ ิ ปี 57
หากอัตราเงินเดือนทีไ่ ดยั
้ งไมถึ
่ ง 17,500 บาท
ปรับให้ไดรั
้ บ 17,500 บาท

similar documents