Ομιλία 2

Report
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1
“Απαιτούμενος εξοπλισμός για ενεργειακές
επιθεωρήσεις ”
Δημήτριος Τσιαμήτρος
Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις με μετρήσεις σε 50 δημόσια
κτίρια (με σειρά δυσκολίας):
Σχολεία και νηπιαγωγεία
Δημοτ. κτίσματα χωρίς χρήση (έλλειψη θέρμανσης)
Δημαρχεία
Γυμναστήρια
Βιβλιοθήκες
 Δημ. Κτίρια με χρήση (καφενεία, φαρμακεία)
Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης
Αντιπροσωπευτικά κτίρια:
Δημ. Σχ. Αγ. Γερμ. 700 m2
Γυμν. Resen >2000 m2
Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης
Φύλλα επιθεώρησης για το συνεργείο:
Αρχιτεκτονική Αποτύπωση
Ιστορικό και χρήση κτιρίου
Θερμογραφία
Θερμογέφυρες (IR φωτογραφίες)
Μετρήσεις συντελεστή θερμοπερατότητας υλικών
Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης
Φύλλα επιθεώρησης για το συνεργείο:
Η/Μ: Κεντρικό σύστημα θέρμανσης – κατανάλωση
καυσίμου – Απόδοση καυστήρα, λέβητα, IR φωτογρ.
Η/Μ: Δίκτυο ΖΝΧ και θέρμανσης, IR φωτογρ.
Η/Μ: Ηλεκτρική κατανάλωση - φωτισμός
Η/Μ: Ηλιακοί συλλέκτες – ΑΠΕ
ΚΕΝΟ ΦΥΛΛΟ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης
Στο γραφείο:
Αρχιτεκτονικά σχέδια (σπανίως υπάρχουν για δημοτικά
κτίρια)
Υπολογισμοί θερμογεφυρών
Υπολογισμοί συντελεστών θερμοπερατότητας υλικών
Υπολογισμός απόδοσης συστήματος θέρμανσης
Εισαγωγή στο λογισμικό (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ)
Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης
Στο γραφείο:
Έκδοση από ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φωτογραφική μηχανή
Κάμερα IR (π.χ. Trotec EC060V).
Αποστασιόμετρο με μέτρηση ευθείας, εμβαδού, όγκου
και κάθετης πλευράς.
Μεζούρα
Μετρητής και αισθητήρες θερμορροής (π.χ. Hukseflux
TRSys 01)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μονωτική ταινία
Μπαλαντέζα
Σκάλα
Φορητός υπολογιστής με το λογισμικό της κάμερας IR
και του μετρητή θερμορροής
Συσκευή GPS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μίνι θερμοκρασιόμετρο με laser
Υγρασιόμετρο
Φωτόμετρο (Lux)
Ψηφιακός Αναλυτής Καυσαερίων
 Αναλυτής ενέργειας και αμπεροτσιμπίδες (π.χ. Fluke)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κάμερα IR (π.χ. Trotec ή Flir).
Για θερμογραφία και συνεπώς ορισμό:
Α) Πλήθους και είδους θερμογεφυρών.
Μέτρηση μήκους από IR φωτογραφίες.
Β) Πλήθους μετρήσεων συντελεστών
θερμοπερατότητας
Γ) Κατάστασης μόνωσης καυστήρα και
δικτύου θέρμανσης-ΖΝΧ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κάμερα IR.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κάμερα IR.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μετρητής και αισθητήρες θερμορροής (π.χ. Hukseflux
TRSys 01)
In-situ μέτρηση συντελεστή
θερμοπερατότητας δομικών
υλικών
Λ (W/m2K)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μετρητής και αισθητήρες θερμορροής (π.χ. Hukseflux
TRSys 01)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μετρητής και αισθητήρες θερμορροής (π.χ. Hukseflux
TRSys 01)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μετρητής και αισθητήρες θερμορροής (π.χ. Hukseflux
TRSys 01)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μίνι θερμοκρασιόμετρο με laser
Για μέτρηση θερμοκρασίας:
Α) Στην εισαγωγή, στην εξαγωγή
και πάνω στα θερμαντικά σώματαpanels
(εντοπισμός προβληματικών)
Β) Στην έξοδο και επιστροφή στο
λέβητα
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Υγρασιόμετρο
Υγρασία
χώρων
θερμοκρασία χώρων
και
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φωτόμετρο:
Μέτρηση lux, lumens
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Α)
Οπωσδήποτε
με
δυνατότητα
ταυτόχρονης
απεικόνισης IR εικόνας και πραγματικής εικόνας αλλά
κυρίως ταυτόχρονης αποθήκευσης αρχείων SAT και
CCD. Απαραίτητο είναι ώστε να αναγνωρίζεται με το
όνομα των αρχείων σε ποιο σημείο του κτιρίου
αντιστοιχεί μια εικόνα IR, πχ F53.SAT και F53.CCD.
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Β) Το σημαντικότερο για να βλέπεις «καθαρές» εικόνες
είναι το εύρος θερμοκρασιών που ρυθμίζεται είτε
χειροκίνητα, είτε αυτόματα με το πλήκτρο adjust.
Συνεπώς, καλό είναι να αποφεύγεται η εστίαση σε
αντικείμενα με αποδεδειγμένα μεγάλη θερμοκρασιακή
διαφορά.
Πχ,
καλό
είναι
να
αποφεύγεται
περιλαμβάνεται ο ουράνιος θόλος στη φωτογραφία.
να
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Γ) Κατά τη θερμογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
πηγές θερμικής ακτινοβολίας ή επιφάνειες ανάκλασης
IR, εφόσον είναι αυτονόητο ότι θερμογραφία χωρίς να
θερμαίνεται το εσωτερικό του κτιρίου δεν είναι δυνατή.
Για αυτό καλό είναι να σκανάρεται το κτίριο από έξω και
από μέσα:
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Από έξω……
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Από μέσα……
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
IR Εικόνα……
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Πραγματική εικόνα……
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Μέτρηση θερμογέφυρας
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Μέτρηση θερμογέφυρας
Κάμερα IR – Χαρακτηριστικά και λειτουργία
Μέτρηση θερμογέφυρας

similar documents