เซ็นเซอร์ ในระบบหุ่นยนต์

Report
อ.ดร.อานันท ์ สี หพิ
ั ษเกี
์ ทก
์ ยรติ
มนุ ษยเรามี
เซ็นเซอรอะไรบ
าง?
้
์
์
เซ็นเซอรใน
์
ชีวต
ิ ประจาวัน
หม้ อหุงข้ าวทางานอย่างไร?
กลไกหม้ อหุงข้ าว
Cook
สูญเสียความเป็ นแม่เหล็กที่ 103 องศา
Finish
ทีม่ า: ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
NASA's
Curiosity Rover
10-15 ซม
80 บาท
Proximity (ระยะ)
แบบ Infrared ใช้ การวัดมุมของแสงที่ตกกระทบ
ภาครับมี CCD รับภาพอยูภ่ ายใน
Source: Acroname Robotics
100-150 ซม
300 บาท
Proximity
แบบใช้ Laser วัดมุมของแสงตกกระทบ
Laser
CCD
Camera
Proximity (ระยะ)
แบบ Ultrasonic ใช้ หลักการวัดเวลาที่เสียงสะท้ อนกลับ
400 ซม
100 บาท
750 ซม
4,000 บาท
Proximity (ระยะ)
แบบ Laser ใช้ หลักการวัดเวลาที่แสงใช้ สะท้ อนกลับ
60 ม. (60,000 ซม)
27,000 บาท
Microsoft Kinect Sensor
Depth Sensing
Image - รูปภาพ
How a Digital Camera Works
The Image Sensor
CCD, CMOS
Light Filters
How each RGB
Pixel works
Acceleration (ความเร่ง)
ใช้ วดั ระนาบได้ ด้วย
3 แกน (x,y,z)
450 บาท
Force Sensitive Resistor (FSR)
วัดแรงกดหรื อแรงบิด
โคงงอ
(flex)
้
300 บาท
แรงกดทับ (force)
350 บาท
Gas – ก๊ าซต่างๆ
เช่น CO, C02, Alcohol, ก๊ าซติดไฟ
350 – 4,500 บาท
Metal – ตรวจจับโลหะ
500 บาท
Sound Level - ระดับเสียง
110 บาท
Magnetic Field - สนามแม่เหล็ก
140 บาท
Flow - การไหล
450 บาท
Humidity & Temperature
ความชื ้นและอุณหภูมิ
ความชืน
้ ในดิน ความชืน
้ ในอากาศ + อุณหภูม ิ
300 บาท
700 บาท
Compass - เข็มทิศ
1,700 บาท
Current - กระแสไฟฟ้า
300 บาท
Water Level - ระดับน ้า
600 บาท
PIR Motion Sensor
Passive Infrared Receiver (PIR)
การเคลื่อนไหวจากความร้ อนของสิ่งมีชีวิต
10 ม. 120 บาท
Thermal Camera:
เทียบเท่ากับกล้ องที่แต่ละ pixel ใช้ PIR เป็ นตัวรับ
Microwave Motion Sensor
ส่งลูกคลื่น Microwave แล้ ววัดความถี่ที่เปลี่ยนไปเมื่อสะท้ อนกลับ (อาศัยหลักการ
Doppler effect)
10 ม. 500 บาท
แหล่งเซ็นเซอร์ ในประเทศไทย







Electronic Source. www.es.co.th
Thai Easy Elec. www.thaieasyelec.com
www.thaisensormodule.com
www.arduino.in.th
INEX. www.inex.co.th
www.warf.com
แสงตะวัน www.sangtawan.org

similar documents