แนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ 2557 สำนักงาน

Report
แนวทางการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตาบล
ปี งบประมาณ
2557
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสี มา
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
วิสัยทัศนกรมฯ
= ชุมชนเขมแข็
ง
้
์
เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คง
ชุมชนเขมแข็
ง พึง่ ตนเองได้ →
สร้างจาก
้
ภายนอกไมได
่ ้
ต้องอาศั ยการมีส่วนรวมของคนในชุ
มชนเป็ น
่
หลักสาคัญ
แผนชุ(มระเบิ
ชนดจากข
→ างใน
เป็
นเครื
อ
่
งมื
อ
ที
ใ
่
ช
ในการ
)
้
้
ส่งเสริมการมีส่วนรวม
่
ของคนในชุมชน
บริหารจัดการ
ในการพัฒนาการ
ชุมชนให้เขมแข็
งอยางเป็
นระบบ
้
่
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
ทาไมต้องบูรณา
҉
เชือ
่ ชน
มโยง
สู่แผนยุทธศาสตร ์ ระดับ
การแผนชุ
ม
เหนือขึน
้ ไป
เพือ
่ ทราบปัญหา
และตอบสนองความตองการของ
้
ประชาชนไดอย
จริ
้ างแท
่
้ ง
҉
แผนชุมชน
ขาดการมีส่วนรวมอย
าง
่
่
แท้จริง
ไมสะท
อนปั
ญหา
่
้
҉
าบล มี มอปท.
า่ 1
การบูรบางต
ณาการแผนชุ
ชน ≈ ดูแลมากกว
เป็ นการมอง
แห
แบบองค
รวม
ทุกสิ่ งเชือ
่ มโยงสั มพันธกั
่ง
์
์ น
เป็ นการระดมความคิด เพือ
่ นาทรัพยากรทีม
่ ี
อยูมาใช
่ มโยง
่
้ให้เกิดประโยชนสู
์ งสุด และเชือ
สู่ระดับนโยบาย
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
แผนชุมชน ≈
มีหลายหน่วยงานให้การ
สนับสนุ น
จึงหลากหลายรูปแบบ
แนวทางทีก
่ รมฯ ให้ เป็ นกรอบกวางๆ
ใน
้
แตละพื
น
้ ทีต
่ องปรั
บใช้ให้เหมาะสม
่
้
ข้อมูล
กลไก
กระบ
วนกา
ร
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
ขัน
้ ตอนการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตาบล
1
• วิเคราะหปั
์ ญหา
2 • การบูรณาการแผนชุมชน
3
• การเชือ
่ มโยงแผน
4 • การนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
5
• ติดตาม ประเมินผล
สรุปบทเรียน
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
วิธก
ี าร
ยกราง
ตรวจสอบ/
่
กอน
การ
่
บูรณาการ
ติดตาม/
ดาเนินการ เตรียมการ
• ทีมตมาบล
แผนชุ
ชน • ประเมิน
ทาโครงราง
•
่
ตรวจสอบ
• วิเคราะห ์
• ศอช.ต. ประชาสั ม
แผนฯ
•
ข้อมูล
•
จั
ด
เวที
+ ทีม
• ปัญหา,ความ
พันธ ์
ติดตาม
ประชา
ตาบล
• เตรียมทีม ต้องการ
ความกาว
พิจารณ ์
้
•
ก
าหนด
สนับสนุ น • ทีมยก
• นาเสนอ
หน้า
แนวทางแก
ไข
้
ให้ กม. รางแผน
ประชาคม
•
•
อั
ต
ลั
ก
ษณ
่
์
ปรับแผน ชุมชน
ตาบล
ผลสาเร็จ
วิสัยทัศน์ , พันธ
•
ท
ารู
ป
เล
ม
ชุมชน
ระดับตาบล กิจ ,ยุทธศาสตร ์ สงประสาน่
ประชาสั ม
่
• จัดลาดับ
พันธ ์
แผน
ความส
าคั
ญ
ก.พ.ประชาคมต
าบล
ดาเนินการ
เพืบู
อ
่ รณาการ
ก.พ.
มี.ค.
ก.พ.ของแผน
มี.ค.
มี.ค.เม.ย.
เม.ย.ก.ย.
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
เปรี ยบเทียบโครงสร้ าง/รู ปแบบ/องค์ ประกอบ
แผนพัฒนา
แผนชุมชน
หมูบ
 ข้อมูลทัว่ ไป
่ ้าน
 ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลปัญหาขัน
้ พืน
้ ฐาน
การวิเคราะหข
อมู
ล
้
์
ผลการวิเคราะหข
้ ล
์ อมู
swot วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา(ตาแหน่ง
ยุทธศาสตร ์
กล
การพัฒนา)
ยุทธ ์
เป้าหมายการพัฒนาอาชีพ+
แหลงรายได
การจัดลาดับความต้องการ
่
้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
/ โครงการ
5 ดาน
้
1. เรียงลาดับ
ใน
1. เศรษฐกิจ
ภาพรวมทุกดาน
้
2. สั งคม+คุณภาพชีวต
ิ
2. เรียงลาดับ
ในแตละ
3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
่
ดาน
5 ดาน
สิ่ งแวดลอม
้
้
้
4. ความมัน
่ คง+ความสงบ การทบทวนแผนพัฒนา
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
เอกสารบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป ( ความเป็ นมา,พัฒนาการ, ข้ อมูลด้ านต่ างๆ จปฐ.บางข้ อ )
ส่ วนที่ 2 สถานการณ์ ของตาบล ( ในด้ านต่ างๆ เช่ น ศก. สค. กายภาพ
ทรัพยากร ภัย ..... ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข )
ส่ วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา (SWOT, วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ )
ส่ วนที่ 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(จัดกลุ่ม - ทาเอง/ทาร่ วม/ทาให้ – เรียงลาดับเป็ นรายด้ าน )
ส่ วนที่ 5 กระบวนการบูรณาการ ( สรุปผลแต่ ละขัน้ ตอน พร้ อมภาพถ่ าย )
ส่ วนที่ 6 อื่นๆ (รายละเอียดประเด็นสาคัญอื่นๆ เช่ น แหล่ งท่ องเที่ยว OTOP
ปราชญ์ )
We can
do..jib..jib
การเชือ
่ มแผนพัฒนาหมูบ
มชนกับแผนของ
้
่ าน/ชุ
องคกรปกครองส
น
่ ทองถิ
น
่ (อปท.)
์
่ วนทองถิ
้
้
แผนยุทธศาสตร ์
ของ อบจ./อบต.
แผนพัฒนา
หมูบ
มชน
่ าน/ชุ
้
แผนพัฒนาสามปี
ของ อบจ./อบต.
การเชือ
่ มโยงกิจกรรมขับเคลือ
่ นแผ
คณะกรรมการบู
ณาการ
คณะกรรมการบูรณาการ
แผนชุ
มชน มชน
แผนชุ
างแกนนา
สรสร้้างแกนน
า
ติดตาม
ประเมิ
ประเมินนผลผล
ปรับแผน
สรางความตระหนั
้ สร้างความตระหนักก
เก็บบศึกษา
เคราะห์
้อม
จัจัดดเก็
ศึ กวิษา
วิเขคร
แผนพัฒนาจังหวัด.
แผนพั
ฒนาอ
าเภอ าเภอ
แผนพั
ฒนาอ
แผนพัฒนา
ของหน่วยงาน
แผนพัฒนาของ อปท.
ปฏิ
ปฏิบบัติต
ั ิ
ประชาคม/
ประชาคม/
มอบภารกิ
จ จ
มอบภารกิ
แผนชุมชน
เศรษฐกิ
จ จ
เศรษฐกิ
คมและ
สังงคมและ
คุ
วิตวต
คุณ
ณภาพชี
ภาพชี
ิ
ทรัพยากรฯ/ความมัน
่ คง/
สิ่ งแวดลอม
ความสงบฯ
้
กาหนด
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
บริหาร
จัดการ
สั งเคราะห
สังเคราะห์ข้อข
์ มูลอมู
้ / ล/
สะท้อนข้อมูล
สะท
้อนขอมู
้ ล
แลกเปลีย
่ น
เรียนรู/้
ศึ กษาดูงาน
ประชาคม/
การวิพากย/์
วิจารณแผน
์
งบประมาณจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด
แผน อปท.
ตัวแทน
ประชาสั งคม
อ.ก.อ.
แผนชุมชน
แผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาอาเภอ
นายอาเภอ
ช่องทางการเสนอของบประมาณ
แผนพัฒนาหมูบ
มชน
่ าน/ชุ
้
ทาเอง ไมใช
่ ้งบประมาณ
ของภาคราชการ
เกินกาลังตองขอรั
บการ
้
สนับสนุ นงบประมาณ
อบต.
อบจ.
จังหวั
ด
ภาคเอกชน ส่วน
ราชการ
หมูบ
่ าน
้
ดาเนินการเอง
ตัวอยางโครงสร
างของแผนชุ
มชน
่
้
(หมูบ
่ าน)
้
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 ชือ
่ หมูบ
าบล/อาเภอ/จังหวัด
่ าน/ต
้
1.2 ชือ
่ ผูใหญ
บ
อ
่ ยู/ห
้
่ าน/ที
้
่ ้วงเวลาดารง
ตาแหน่ง
1.3 รายชือ
่ /ทีอ
่ ยู/โทรศั
พทของแกนน
า
่
์
จัดทาแผนชุมชน
1.4 รายชือ
่ สมาชิก อบต.ในหมูบ
่ าน
้
1.5 ขนาดพืน
้ ที/่ อาณาเขต
1.6 ประชากร/ครัวเรือน/หลังคาเรือน
1.7 อายุชุมชน
1.8 ประวัตศ
ิ าสตรชุ
์ มชน
ตัวอยางโครงสร
างของแผนชุ
มชน
่
้
(หมูบ
่ าน)
้
2. ศั กยภาพของชุมชน
2.1 ดานการศึ
กษา
้
2.2 ดานการประกอบอาชี
พ
้
างๆ
ใน
2.3 ผู้มีความรู้/ภูมป
ิ ญ
ั ญา ดานต
่
้
ชุมชน
2.4 กลุมในชุ
มชน
่
2.5 องคกรในชุ
มชน
์
2.6 ลักษณะดิน
2.7 ดานเศรษฐกิ
จชุมชน
้
2.8 องคกรที
ใ่ ห้การสนับสนุ นการพัฒนาชุมชน
์
ตัวอยางโครงสร
างของแผนชุ
มชน
่
้
(หมูบ
่ าน)
้
3. วิเคราะหข
์ อมู
้ ล กชช.2 ค. และขอมู
้ ล จปฐ.
4. จุดแข็ง และจุดออนของชุ
มชน
่
ฒนาชุมชนของคนในชุมชน
5. ความตองการพั
้
6. ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข
้
7. โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ/ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุ น ลักษณะโครงการ
และกิจกรรม ประจาปี
ภาคผนวก/ตัวชีว้ ด
ั แผนชุมชนทีม
่ ี
คุณภาพ
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 1 การใช้ขอมู
้ ลบัญชีรายรับรายจายของครั
วเรือน
่
รวมในการวิ
เคราะหข
่
้ ล
์ อมู
และจัดทาแผนรอยละ
้
70 ขึน
้ ไป
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2 ตัวแทนครัวเรือนในหมูบ
่ าน
้
เขาร
ประชาคม
้ วมเวที
่
จัดทาแผนชุมชน รอยละ
้
70 ขึน
้ ไป
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 3 การมีส่วนรวมขององค
กร
่
์

similar documents