MJERENJE UGAONE BRZINE

Report
Amra Husika
Ugaona brzina predstavlja
promjenu ugla rotacije u
jedinici vremena.Najčešća
jedinica je obrtaja u minuti,
ali se može koristiti bilo
koja jedinica mjere ugla po
jedinici vremena.
ω=2πn gdje je n- broj
obrtaja
Veličine koje su povezane sa ugaonom
brzinom su :
- period rotacije :
T = 2π/ω
- frekvencija obrtanja:
f= ω/2π
Klasifikacija tahometara vrši se prema :
- tipu konverzije energije u primarnom elementu
senzora
- načinu primjene
- metodi mjerenja
Prema tipu konverzije razlikuju se sljedeći
tahometri :
- mehanički,
- magnetni,
- elektromehanički,
- stroboskopski i dr.
Osnovni element senzora brzine je
diferencijator koji omogućava automatsku
konverziju mjerene ulazne veličine i
izlaznog signala proporcionalan izvodu te
veličine.
Struktura senzora brzine i ubrzanja sastoji
se iz četiri osnovna bloka u serijskoj vezi:
ulaznog pretvarača, integrodifencirajućeg
bloka, izlaznog pretvarača i bloka za
indikaciju izlaza.
Centrifugalni senzori:
Centrifugalni senzori rade na osnovu
centrifugalne sile na kugle ili prsten zavisno od
same izvedbe senzora.

- Elektromagnetni senzori:
Rade na principu promjene otpornosti magnetnog
kola usljed prolaska željeznih zubaca diska koji je
montiran na rotirajuću osovinu.
Ф = M/ Rm – elektromagnetski fluks
E = - d / dt – elektromotorna sila
Povećanje broja zubaca N povoljno utiče na tačnost
mjerenja pomoću frekvencometra.
f = N f0
Srednja vrijednost ugaone brzine je:
ωsr = 2 / T
- Piezoelektrični senzor:
Osnova za gradnju piezoelektričnog
tahometra je bimorfni piezoelement
u obliku trake.
Zbog malih dimenzija piezoelektrični
tahometar pogodan je za gradnju u
minijaturnim servosistemima,
robotici itd.
Tipična tačnost je +/-0,5.
- Žiroskopski senzori :
Žiroskopski senzori ugaone brzine
su razvijeni tako da koriste
minijaturne kvarcne elemente.
Kvarcni element vibrira sa njegovom
prirodnom frekvencijom.
Zbog različitih dimenzija u kojima se
izrađuju žiroskopski senzori se
koriste u automobilskoj i avionskoj
kao i u vojne svrhe.
- Postoji još niz mnogobrojnih senzora
koji služe za mjerenje i obradu
veličina ugaone brzine, odnosno
obrtaja kao što su:
- Tahometarski mostovi
- Optoelektronski senzori
- Stroboskopski senzori
- Magnetorezistivni senzori
- Senzori na bazi Holo-vog efekta itd.
Ručni tahometar DT-6234B
Tahometar i stroboskop DT-2259
Tahometar DT- 2236

similar documents