3.คณะกรรมการพัฒนาสตรี - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ

Report
บทบาทภารกิจการพ ัฒนาองค์กรสตรี
่ จ
ทิศทางการพ ัฒนาสตรีจากอดีตสูป
ั จุบ ัน
2
นโยบาย
การพ ัฒนาสตรีจากอดีตยุคสงเคราะห์ผย
ู ้ ากไร้
่ ค
“สูย
ุ ความเสมอภาคทางอานาจบริหารจ ัดการ”
3
1
นโยบายสงเคราะห์ผย
ู ้ ากไร้(Social Welfare)
่ น
ปี 2493-2513 นโยบายให้สตรีมส
ี ว
ร่วมในการพ ัฒนา
-ดูแลโภชนาการของคนในชุมชน
่ เสริมการวางแผนครอบคร ัว
-สง
4
2
นโยบายความเสมอภาค
(Equity)
ปี 2518-2528 นโยบายการพ ัฒนาสตรี
เรียกว่า “ทศวรรษการพ ัฒนาสตรี
สหประชาชาติ”
่ เสริมสตรีให้มอ
-สง
ี านาจทางการเมือง
และเศรษฐกิจ
-พยายามลดความเหลือ
่ มลา้ ไม่เสมอภาค
จากผูช
้ ายให้ลดน้อยถอยลง
5
3
นโยบายขจ ัดความยากจน
(Anti-poverty)
นโยบายการพ ัฒนาสตรี ทีต
่ อ
่ เนือ
่ งระยะ
ที่ 2 ทีเ่ ริม
่ เมือ
่ ปี 2513
่ เสริมสตรีในการเพิม
-สง
่ พูนผลผลิตและ
รายได้
่ เสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม
-สง
6
4
ิ ธิภาพ(Efficiency)
นโยบายเสริมสร้างประสท
เริม
่ เมือ
่ ปี 2523 เป็นยุคทีเ่ กิดวิกฤต
เศรษฐกิจและเกิดสภาพหนี้
่ เสริมให้สตรีพ ัฒนาประสท
ิ ธิภาพและ
-สง
่ นร่วมในการ
ความสามารถโดยการมีสว
ี และมีมาตรการสง
่ เสริม
ประกอบอาชพ
ความเสมอภาค
7
5
นโยบายเสริมสร้างอานาจ(Empowerment)
่ เสริมให้สตรีมอ
เริม
่ เมือ
่ ปี 2537 สง
ี านาจ
ิ ใจ นาไปสูก
่ จ
ในการต ัดสน
ิ กรรมพึง่ พา
ตนเองได้
-เน้นการระดมพล ังระด ับรากหญ้าเพือ
่
เสริมสร้างวิธค
ี ด
ิ และวิธก
ี ารทางานแบบ
ประชาธิปไตย
8
แนวทางการดาเนินงานคณะกรรมการพ ัฒนาสตรี
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
คณะกรรมการพ ัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
ฉบ ับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ และฉบ ับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕
คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีม ี 5 ระด ับ ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีหมูบ
่ า้ น (กพสม.)
2.คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีตาบล (กพสต.)
3.คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.)
4.คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีจ ังหว ัด (กพสจ.)
5.คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีภาค (กพสภ.)
๑
คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีหมูบ
่ า้ น(กพสม.)
สตรีทไี่ ด้ร ับค ัดเลือกจากประชาชนในหมูบ
่ า้ น
จานวนอย่างน้อย ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน
นายอาเภอเป็นผูแ
้ ต่งตงั้
วาระดารงตาแหน่ง ๔ ปี
๒
คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีตาบล(กพสต.)
ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการพ ัฒนา
สตรีหมูบ
่ า้ น หมูบ
่ า้ นละ ๒ คน
นายอาเภอเป็นผูแ
้ ต่งตงั้
วาระดารงตาแหน่ง ๔ ปี
๓
คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีอาเภอ(กพสอ.)
ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการพ ัฒนา
สตรีตาบล ตาบลละ ๒ คน
สตรีทท
ี่ าประโยชน์ในด้านการพ ัฒนาสตรี
อาเภอ จานวน ๕ – ๑๐ คน
ผูว้ า
่ ราชการจ ังหว ัดเป็นผูแ
้ ต่งตงั้
วาระดารงตาแหน่ง ๔ ปี
๔
คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีจ ังหว ัด(กพสจ.)
ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการพ ัฒนา
สตรีอาเภอ อาเภอละ ๒ คน
สตรีทท
ี่ าประโยชน์ในด้านการพ ัฒนาสตรี
จ ังหว ัด จานวน ๕ – ๒๐ คน
ผูว้ า
่ ราชการจ ังหว ัดเป็นผูแ
้ ต่งตงั้
วาระดารงตาแหน่ง ๔ ปี
๕
คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีภาค (กพสภ.)
ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการพ ัฒนา
สตรีจ ังหว ัด จ ังหว ัดละ ๒ คน
ปล ัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผูแ
้ ต่งตงั้
วาระดารงตาแหน่ง ๔ ปี

มีหน้ าที่ให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ ระเบียบกฎหมาย
และช่ วยเหลือสนับสนุนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี แต่ ละระดับร้ องขอ
บทบาทหน้าที/
่ ภารกิจ
จ ัดทาแผนพ ัฒนา
ดาเนินกิจกรรม
การพ ัฒนา
การติดตาม
จ ัดทาแผนพ ัฒนา
ดาเนินกิจกรรม
การพ ัฒนา
การติดตาม
ประเมินผล
จัดทำแผนพัฒนำ
ดาเนิน
กิจกรรมการ
พ ัฒนา
ติดตาม
ประเมินผล
จ ัดทาแผนพ ัฒนา
ดาเนินกิจกรรม
พ ัฒนา
ติดตาม
ประเมินผล
การประสาน
ภาคี
การประสาน
ภาคี
ประสาน/
ั ันธ์
ประชาสมพ
ประสาน/
ั ันธ์
ประชาสมพ
กพสม
กพสต.
กพสอ.
กพสจ.
ชุมชน
เข้มแข็ง
ประชาชน
พึง่ ตนเอง
ได้
คณะกรรมการพ ัฒนาสตรีแต่ละระด ับ ต้องมีคณ
ุ สมบ ัติ
และไม่มล
ี ักษณะต้องห้าม ด ังต่อไปนี้
ั ชาติไทย
(1) เป็ นสตรีและมีสญ
ิ แปดปี บริบรู ณ์
(2) มีอายุไม่ตา่ กว่าสบ
(3) มีภม
ู ล
ิ าเนาหรือถิน
่ ทีอ
่ ยูเ่ ป็ นประจาในหมูบ
่ ้านนั น
้ มาแล ้วไม่
น ้อยกว่าสามเดือน
(4) เป็ นผู ้เลือ
่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตาม
รัฐธรรมนูญด ้วยความบริสท
ุ ธิใ์ จ
ึ ษาตอนต ้น หรือที่
(5) มีพน
ื้ ความรู ้ไม่ตา่ กว่าประถมศก
ึ ษาธิการเทียบเท่าไม่ตา่ กว่าประโยคประถมศก
ึ ษา
กระทรวงศก
ตอนต ้น
(6) ไม่เป็ นนักพรต หรือนักบวช
(7) ไม่เป็ นผู ้มีรา่ งกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้
วิกลจริต หรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
ั มาอาชวี ะ ไม่บกพร่องในศล
ี ธรรมอันดี
(8) เป็ นผู ้ประกอบสม
คณะกรรมการพัฒนาสตรีทไี่ ด ้รับแต่งตัง้ พ ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระ ด ้วยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลก
ั ษณะต ้องห ้ามอย่างใดอย่างหนึง่ ตาม
ข ้อ 8
(2) ตาย
(3) ลาออก
ี
(4) ไปจากหมูบ
่ ้าน ตาบล อาเภอ หรือจังหวัด ทีต
่ นประกอบอาชพ
อยูเ่ กินสามเดือน
(5) คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับแล ้วแต่กรณี มีมติไม่น ้อย
กว่าสองในสามของคณะกรรมการมีมติให ้พ ้นจากตาแหน่งโดย
ื่ มเสย
ี แก่
เห็นว่ามีความประพฤติในทางทีจ
่ ะนามาซงึ่ ความเสอ
หมูบ
่ ้าน ตาบล อาเภอ หรือจังหวัด
บทบาทขององค์กรสตรี
ิ
(1) สารวจข้อมูลปัญหาความต้องการขององค์กรสตรีและสมาชก
ื่ มโยง
(2) เป็นองค์กรหล ักในการประสานความร่วมมือ เชอ
การทางานก ับองค์กรสตรีทก
ุ ระด ับ รวมทงองค์
ั้
กรปกครอง
่ นท้องถิน
สว
่ หน่วยงานภาคร ัฐ เอกชน และองค์กรชุมชนอืน
่
(3) สร้างและพ ัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรีในระด ับต่าง ๆ
(4) เป็นองค์กรหล ักในการข ับเคลือ
่ นกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ั
สงคมและความยากจนในชุ
มชน
่ เสริมและสน ับสนุนกิจกรรมการพ ัฒนา
(5) จ ัดทาแผนสง
ั
ิ และสตรีในชุมชน
ศกยภาพองค์
กรสตรี สมาชก
(6) จ ัดหาทุนสน ับสนุนกิจกรรมการพ ัฒนาสตรีและ
ผูด
้ อ
้ ยโอกาส
ั ันธ์การดาเนินงานสูส
่ าธารณชน
(7) ประชาสมพ








(1) สารวจปั ญหาความต้ องการของสตรีในหมู่บ้าน
(2) เสนอปั ญหาและจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาสตรี
(3) เสนอแผนงาน โครงการแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาตาบล
(4) สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ ไขปั ญหาเร่ งด่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน
(5) ปฏิบัตงิ านโครงการร่ วมกับกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน
(6) จัดทาทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ ขององค์ กรสตรีท่ รี ับผิดชอบ
(7) ติดตามผลและประชาสัมพันธ์ การดาเนินงาน
(8) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน อย่ างน้ อยเดือนละ
หนึ่งครัง้





(1) รวบรวมปั ญหาและความต้ องการของสตรีในตาบล
(2) วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ ไข
(3) จัดทาแผน โครงการ กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมู่บ้าน เสนอ แล้ วนาเสนอสภาตาบลหรือองค์ การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตาบล 5 ปี และแผนพัฒนาตาบล
ประจาปี
(4) ประสานงานกับสภาตาบลและองค์ การบริหารส่ วนตาบล หน่ วยงาน
ภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนด้ านวิชาการ
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
(5) ปฏิบัตงิ านร่ วมกับกลุ่ม องค์ กรต่ าง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และ
เยาวชนรวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาต่ างๆ ในตาบล






(6) ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีใน
ตาบล
(7) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและแก้ ไขปั ญหาอุปสรรค
(8) จัดทาทะเบียนข้ อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในตาบล
(9) ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน
ในตาบล
(10) ดาเนินงานอื่นตามที่สภาตาบลหรือองค์ การบริหารส่ วนตาบล และ
ทางราชการมอบหมาย
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล อย่ างน้ อยเดือนละ
หนึ่งครัง้




(1) รวบรวมปั ญหาและความต้ องการของสตรี เด็ก และเยาวชนใน
อาเภอ
(2) วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ ไข และจัดทาแผนงานโครงการ
เร่ งด่ วนหรือกิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล
เสนอในแผนพัฒนาตาบล เสนอคณะกรรมการพัฒนาสตรีจงั หวัด เพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
(3) ประสานงานกับ“คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ
(ก.บ.อ.)” หน่ วยงานภาครัฐบาลและ เอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุน
ด้ านวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
(4) ปฏิบัตงิ านร่ วมกับกลุ่ม องค์ กรต่ าง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และ
เยาวชน รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาต่ างๆ ในอาเภอ





(5) ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล
และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
(6) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เช่ น
วันแม่ แห่ งชาติ วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแห่ งชาติ วันกตัญญู
และวันสาคัญอื่นๆ ของทางราชการ
(7) ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานและแก้ ไขปั ญหาอุปสรรค
(8) จัดทาทะเบียนข้ อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในอาเภอ
(9) ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน
ในอาเภอ


(10) ดาเนินงานอื่นตามที่ คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ
แบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และทางราชการมอบหมาย
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ อย่ างน้ อยเดือนละ
หนึ่งครัง้





(1) กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินงานโดยประสานงานกับ
คณะกรรมการส่ งเสริมและประสานงานสตรีแห่ งชาติ (กสส.) ในการ
สนับสนุนองค์ กรสตรีในส่ วนภูมภิ าค
(2) รวบรวมปั ญหาและความต้ องการของสตรี เด็ก และเยาวชนใน
จังหวัด
(3) วิเคราะห์ สาเหตุ แนวทางแก้ ไข และจัดทาแผนงานโครงการเร่ งด่ วน
หรือ กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอเสนอ
4) ประสานงานกับ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) หน่ วยงานภาครัฐบาลและ เอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุน
ด้ านวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์






(5) ปฏิบัตงิ านร่ วมกับกลุ่ม องค์ กรต่ าง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และ
เยาวชน รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาต่ างๆ ในจังหวัด
(6) ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
(7) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เช่ น
วันแม่ แห่ งชาติ วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแห่ งชาติ วันกตัญญู
และวันสาคัญอื่นๆ ของทางราชการ
(8) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและแก้ ไขปั ญหาอุปสรรค
(9) จัดตัง้ ชมรมเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และ
เยาวชนในจังหวัด





(10) จัดทาทะเบียนข้ อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(11) ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และ
เยาวชนในจังหวัด
(12) ดาเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด และทางราชการ
มอบหมาย
(13) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด อย่ างน้ อยเดือนละหนึ่ง
ครัง้
(14) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร่ วมกับส่ วนราชการ
ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนนโยบาย กาหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
และการพัฒนาสตรีจังหวัด อย่ างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้

similar documents