นายมนตรี ประกอบศรี หมายเลข แนวนโยบาย 1. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก

Report
หมายเลข
สมาชิกเลขทะเบียน
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบต
ั ก
ิ าร14638
สั งกัด สถาบันการพัฒนาชุมชน
การศึ กษา
ปริญญาตรี
ศิ ลปศาสตรบั
์ ณฑิต
สื่ อสารและการประชาสั มพันธ ์
ที
อ
่ ยู่ กษาดู
62/184
ถ.แจ้งวักฒอบรมด
นะ านสหกรณ
่ ์
้อง
การศึ
งานและการฝึ
้ แขวงทุงสองห
หลักสี่ - กรุงเทพมหานคร
ประวัตก
ิ ารทางานในสหกรณ์
แนวนโยบาย
การ
เขต
1. ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีโ่ ดยยึดหลักคุณธรรม
และคานึงถึง
ผลประโยชนของสมาชิ
กเป็ นสาคัญ
์
2. จัดให้มีสวัสดิการทีห
่ ลากหลาย
ครอบคลุมและทัว
่ ถึง
3. ส่งเสริมการมีส่วนรวมของสมาชิ
กในการบริหารงาน
่
สอ.พช.
4. ให้มีการประชาสั มพันธงาน
–กิจกรรมของ สอ.พช. ให้
์
สมาชิกทราบอยางทัว่ ถึง

similar documents