บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี

Report
หมู่บา้ นเพชรพิจติ ร พิชิตงาน
บ้านทับเกวียนทอง
หมู่ที่ 13 ตาบลบึงบัว
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร
ทีมผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการหมู่บา้ น
1. นายสุภทั ร์ จันทวงค์ (ผูใ้ หญ่บา้ น)
2. นายเกรียงไกร เทพนาคิน (ผูช้ ่วย ผญบ.)
3. นางประหยัด ภักดีโต (ผูช้ ่วย ผญบ.)
4. นายเดชา เทพนาคิน (สมาชิก อบต.)
5. นายสนัน่ ชัย ภู่สุวรรณ (กม.)
6. นายหิรญ
ั
พลดงนอก (ปราชญ์ชาวบ้าน)
7. นายนฤชา แก้วกะโผะ (พัฒนากร)
แนวคิด/วิธีการ/กระบวนการพัฒนา
• แนวทางการพัฒนาโดยมีเกณฑ์ ชีว้ ัด
หมู่บ้าน จานวน ๔ ด้ าน ๑๒ ตัวชีว้ ัด
• เริ่มต้ นด้ วยการจัดเวทีประชาคมประเมิน
หมู่บ้านและวางแผนดาเนินการร่ วมกัน
• ทีมผู้เชี่ยวชาญดาเนินการพัฒนาตามแผน
ผลที่เกิดจากการพัฒนาหมู่บา้ น
• ระดับครัวเรือน มีความกระตือรือร้น และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บา้ น และนาความรู ้
ไปปรับใช้ในครอบครัว
• ระดับหมู่บา้ น เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม องค์กรและประชาชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามตัวชี้ วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย
ผลต่อเนื่องของการพัฒนาหมู่บา้ น
1. เป็ นตัวแทนในการประกวดคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดีเด่น ประจาปี 2557
2. เป็ นหมู่บา้ นโครงการปิ ดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดาริ ปี 2557
3. เป็ นหมู่บา้ นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
4. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวชิรบารมี ได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้เป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในปี 2558
ปั จจัยที่ส่งผลสาเร็จ
• ทีมผู้เชี่ยวชาญฯ เป็ นทีมที่มีภาวะผู้นา มีความรู้
ความสามารถ มีทกั ษะในการบริหารจัดการชุมชน ทาให้
สามารถขับเคลื่อนงานไปได้
• ประชาชน กลุ่ม องค์ กร ในหมู่บ้านมีความสามัคคี ร่ วม
แรงร่ วมใจในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
พร้ อมที่จะเรี ยนรู้ส่ งิ ใหม่ ๆ เพื่อนาไปปรับใช้ ในการพัฒนา
ตนเองและหมู่บ้าน
ปั จจัยที่ส่งผลสาเร็จ
• ภาคีการพัฒนา สนับสนุนและสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ในการบริ หารจัดการหมูบ่ ้ าน และมีการติดตามการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
• ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการประสานความคิด
ความอ่าน ทังที
้ มผู้เชี่ยวชาญ ผู้นาชุมชน กรรมการ
หมูบ่ ้ านและชาวบ้ านทุกคน ที่ร่วมกันเสียสละเวลามาเพื่อ
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ข้อเสนอแนะ
• เกณฑ์ตวั ชี ้วัดบางข้ อ ต้ องอาศัยพื ้นฐานและ
ระยะเวลาในการดาเนินการจึงไม่ง่ายที่จะทาได้
สาเร็จในระยะเวลาอันสัน้
• เป็ นกิจกรรมที่ต้องอาศัยมีสว่ นร่วมของคนใน
หมูบ่ ้ านเป็ นอย่างดี และต้ องดาเนินการอย่างเนื่อง
สวัสดี

similar documents