LTCM - Hossa ProCapital

Report
„Fundusz, który myślał, że jest zbyt mądry,
żeby upaść”
Financial Times
Czytelnikowi z trudnością przyjdzie
wyobrazić sobie moje zdziwienie, kiedy
ujrzałem wyspę unoszącą się w powietrzu i
zamieszkaną przez ludzi, którzy mogli
unosić ją, opuszczać lub wprowadzać w
ciągły ruch, w zależności od swoich
upodobań
Jonathan Swift „Podróże Guliwera”






Sylwetki założycieli
Powstanie
Mechanizmy działania
Sukcesy
Upadek
Wpływ na rynek finansowy




Trader obligacji Salmon Brothers
Wiceprezes Salmon Brothers
Odejście
Założenie LTCM





cień ojca
Profesor w Harvard Business School
1986 - prezydentem American Finance
Association
1997 – nagroda Nobla z dziedziny ekonomii
LTCM

Profesor uniwersytetu
w Chicago oraz
Uniwersytetu Stanforda

Nagroda Nobla w 1997
LTCM

Siedmiu zarządzających
 150 mln $ aktywów
 Siedziba w Greenwich (Connecticut)
 Long-Term Capital Porfolio
(zarejestrowany na Kajmanach)
 Outsourcing Bear Stearns
 Prowizje: 2% rocznej prowizji i 25% rocznych
zysków
 Kwota inwestycji minimum 10 mln $


Wizyta u Buffeta

Dystrybucja poprzez Merrill Lynch

„Road Show”
 Fundacje uniwersyteckie
 Krezusi finansowi
 Gwiazdy Hollywood
 Sławy sportowe
Do Świąt Bożego Narodzenia w 1993 kapitał urósł do 1,5 mld $

Obligacje
Kontrakty futures na obligacje skarbowe
Swapy
Opcje na stopy procentowe

Potężna dźwignia finansowa



A
LTCM
• Nadwyżki kapitału
• Obligacje skarbowe
B
C
Bank

Zawirowania na rynku obligacji
1$ zainwestowany w 1994 roku był wart 1,61$

2 mld $ zastrzyk kapitału

Suma aktywów wynosiła 100 mld $


Włochy:

Włoski Bank Centralny umożliwił LTCM
wejście na rynek obligacji skarbowych
Inwestycja banku w LTCM (100 mln$)
Przekazywanie poufnych informacji


LTCM zlecał zakup obligacji
poprzez pośrednika.
Przekazanie obligacji
pośrednikowi, który wypłacał
gotówkę MS. LTCM otrzymywał
kupony odsetkowe od MS,
równocześnie płacąc odsetki w
lirach według stopy LIBOR
W ramach umowy LTCM otrzymywał odsetki w lirach w
wysokości LIBOR, które pokrywały zobowiązania wobec
LTCM zawierał umowę na swap
pierwszego pośrednika i przekazywał
drugiemu
płatności
o
włoskich stóp
procentowych
z
innym pośrednikiem
stałej stawce. W efekcie fundusz
otrzymywał różnicę
pomiędzy oprocentowaniem obligacji a swapem, aż do
momentu ich zrównania. Wówczas swap miał zostać
rozwiązany a obligacje sprzedane na wolnym rynku
Zamknięcie pozycji
Obligacja
SWAP
Zysk pozbawiony ryzyka


Największe włoskie banki zawarły duże
transakcje krótkiej sprzedaży obligacja
włoskich, zakładając , że problemy
Berlusconiego przełożą się na niższe ceny
obligacji.
LTCM zlecił kupno całej emisji obligacji


Skupowanie olbrzymich ilości obligacji przez
LTCM
Sprzedaż pakietów swapów za pomocą
Deutsche Bank
 LTCM otrzymywał wysokie odsetki z obligacji i
płacił Libor w lirach
 Przejmowanie 0,3% nadwyżki przez cały okres
 Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej zysk z
transakcji wyniósł 30 % zwrot z kapitału

Tajlandia, Filipiny, Malezja, Korea Południowa
 Azjatyckie tygrysy
 Potężny napływ kapitału – 1996 – 1997
ok. 150 mld $
 Utrzymywanie stałego kursu lokalnych walut
względem dolara

27,7 – oficjalna dźwignia finansowa
 Fundusz posiadał własne aktywa o wartości 4,6 mld $, a
zarządzał kapitałami wynoszącymi 130 mld $
 Nie uwzględniała portfela instrumentów pochodnych o
wartości 1,25 biliona $
 Oznacza to dźwignię na poziomie 1:300 !
„Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie dźwigni finansowej
i nie uważamy tego za znaczący problem”
Maj 1998
Pierwsza miesięczna strata – 6,42% (312 mln$)
Czerwiec 1998:
Miesięczna strata – 10,14% (461 mln $)

Fuzja Salomon Brothers z Citibankiem
 Likwidacja działu arbitrażowego
 Spadek płynności na rynku




Raczkujący kapitalizm?
Potężne ryzyko inwestycyjne
Zbieranie podatku
Obligacje skarbowe oprocentowane na 40%
BANK 1
Bank skupował obligacje,
W zamian za płacenie
zmiennej dolarowej stopy
procentowej LTCM miał
otrzymywać wysokie
odsetki kuponowe
BANK 2
LTCM
Kontrakt forward ,
dzięki któremu
mógł wymienić
przyszłe „dostawy”
rubli na dolary po
dzisiejszym kursie




Bessa na giełdzie
Wyprzedaż aktywów przez inwestorów
Rozprzestrzenianie się przestępczości
(połowa PKB była kontrolowana przez
kryminalistów).
Rząd transferował kredyty udzielone przez
MFW na prywatne konta zagraniczne


Rosyjski premier Siergiej Kirjenko ogłasza
dewaluacje rubla i decyzję o
niewywiązywaniu się z zobowiązań
Dodatkowo władza w Rosji wydała
rozporządzenie zakazujące krajowym
bankom honorowania kontraktów na
wymianę walut przez miesiąc

Kryzys rosyjski wywołał panikę na rynku
finansowym
 „ucieczka do płynności”
▪ Spadek notowań instrumentów niepłynnych
 Nieprzewidziane ruchy na walutach
▪ Trzykrotny wzrost parytetu wymiany funta do marki
niemieckiej ( z 0,25% do 0,75%) – LTCM stracił ponad
200 mln dolarów
Nobliści dokonali błędnej wyceny opcji na zmienność
europejskich indeksów giełdowych.
Zamiast 22% było ok. 40%
Doprowadziło to do potężnych strat, każdy procentowy
wzrost zmienności zmuszał LTCM do oddawania w
depozyt obligacji o wartości 100 mln $



Oferta dla Buffeta
Odmowa Merrill Lyncha (300 mln $)
Odmowa UBS (500 mln $)

Sierpniowe wyniki:
 1,85 mld $ miesięcznej straty (-44,78%)
 Kapitał funduszu wynosił 2,3 mld $

List do akcjonariuszy
 Wyjaśnienie sytuacji
 Próba sprzedaży jednostek według specjalnych
stawek

LCTM stracił:
 Transakcje w Rosji – 340 mln
 Zakłady kierunkowe – 371 mln
 Transakcje equity pair – 306 mln
 Transakcja zmienności indeksów – 1,314 mld
 Arbitraż na rynku fixed income – 1,628 mld

W wyniku potężnych strat, a także
zagrożenia rynku kapitałowego jako całości,
Fed doprowadził do przejęcia LTCM.
Syndykat składający się z 13 banków
zainwestował w fundusz 3,625 mld $
W wyniku zawirowań rynkowych FED
dwukrotnie podniósł stopę procentową 0
0,25%



Nadmierna dźwignia finansowa
Nadmierna pewność zarządzających
Strategia martyngału

similar documents