PNDR 2014 * 2020 - Patronatul Serviciilor Publice

Report
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Autoritatea de Management pentru PNDR
PNDR 2014 – 2020
Programul National de Dezvoltare Rurala
Conferinta Nationala a Serviciilor Publice
Sinaia 2013
Stadiul pregătirii PNDR 2014-2020
Analiza socio-economică în perspectiva dezvoltării rurale 2014-2020 – validată
la nivelul Comitetului consultativ tematic Dezvoltare Rurală, Agricultură și
Pescuit (CCT DRAP)
O primă formă a analizei socio-economice și SWOT a fost transmisă CE
CE a emis observații și clarificări generale de principiu în această fază având în
vedere și contextul încă deschis al cadrului legislativ de bază – regulamente COM
În cadrul reuniunii CCT DRAP din data de 4 octombrie 2013 a fost supus
validării primul pachet de documente programatice, respectiv analiza SWOT și
analiza nevoilor pentru dezvoltare rurală 2014-2020
O primă formă a strategiei PNDR 2014-2020 a fost elaborată și va fi supusă
consultărilor în cadrul grupurilor de lucru tehnice în noiembrie 2013
Alocarea financiară totală pentru
dezvoltare rurală 2014-2020
8,015
mld. euro
din care:
30% revin obligatoriu conform propunerii de regulament COM
măsurilor de agro-mediu
5% revine axei LEADER
În plus, o mare parte din fondurile disponibile va fi direcționată
către măsura de investiții în fermă și în întreprinderi rurale.
Măsuri propuse pentru dezvoltarea rurală in perioada 2014-2020
I. Investiții în fermă și în întreprinderi rurale
1. Investiții în active fizice
– investiții în active fizice pentru ameliorarea nivelului global de
performanță al exploatației [(investiții noi și modernizări în fermă
(echipamente, adăposturi, depozite, utilități), sisteme de irigații secundare
la nivel de fermă)]
– prelucrarea, comercializarea produselor agricole din Anexa I la Tratat
– infrastructura de adaptare a agriculturii și silviculturii (drumuri de acces
la exploatațiile agricole și forestiere, instalații/infrastructuri de furnizare de
energie electrică din biomasă și surse regenerabile (către și de la fermă),
instalații de colectare, reciclare și tratament apă)
2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
– instalare tineri fermieri
– Start-up și dezvoltare microîntreprinderi și întreprinderi mici non agricole
3. Servicii de bază și renovarea satelor din spatiul rural
4. Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
Măsuri propuse pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 2014-2020
II. Măsuri de mediu și climă
suma destinată acestor măsuri/acțiuni trebuie să se încadreze într-un minim
obligatoriu de 30% conform prevederilor Regulamentului de dezvoltare rurală
5. Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere
6. Agromediu și climă
7. Agricultură ecologică
8. Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice
III. Măsuri suport
9. Cooperare
10. Gestionarea riscurilor
11. LEADER
12. Asistență tehnică inclusiv Rețeaua de dezvoltare rurală
Servicii de bază și renovarea satelor din spatiul rural
Situație actuală
 slabă dezvoltare economică și socială;
 probleme legate de depopulare, îmbătrânirea populației, lipsa
oportunităților pentru locuri de muncă, nivel scăzut al standardului de viață.
Scopul măsurii
 Stimularea creșterii economice
 Sustenabilitate socio – economică și de mediu în spațiul rural
Mijloace
 Dezvoltarea infrastructurii locale (acces internet, energie regenerabilă,


infrastructură socială);
Dezvoltarea serviciilor locale (agrement, cultura);
Renovarea satelor, restaurarea patrimoniului cultural si natural, calitatea
mediului.
Ce este nou pentru 2014-2020?
Măsura
„Servicii de bază și
renovarea satelor din
spațiul rural”
combină 3 măsuri din
perioada 2007 – 2013
321
Servicii de bază pentru
economia rurală
322
Renovarea și dezvoltarea
satelor
323
Conservarea și îmbunătățirea
moștenirii rurale
Activități eligibile sprijinite
în cadrul acestei măsuri
Întocmirea și actualizarea planurilor de dezvoltare a localităților și satelor din zonele
rurale
Investiții în crearea, ameliorarea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la
scară mică, inclusiv investiții în energie regenerabilă și de economisire a energiei
Investiții în crearea, ameliorarea sau extinderea serviciilor de bază locale pentru
populația rurală, inclusiv de agrement și cultură, precum și a infrastructurii aferente;
Studii și investiții legate de întreținerea, restaurarea și punerea în valoare a
patrimoniului cultural și natural al satelor, a peisajelor rurale și site-uri de mare
valoare naturală, inclusiv aspectele socio-economice conexe, precum și acțiunile de
sensibilizare ecologică.
Alte aspecte de eligibilitate
Numai investițiile în zonele rurale, astfel cum sunt
definite de statele membre
Pentru a atinge eficiența maximă a sprijinului,
operațiunile trebuie să fie puse în aplicare în
conformitate cu planurile de dezvoltare a
municipalităților/ satelor în zonele rurale și a
serviciilor de bază, în cazul în care există astfel de
planuri, și trebuie să fie în concordanță cu orice
strategie de dezvoltare locală.

similar documents