Presentatie Ouderbetrokkenheid: good practises

Report
Ouderbetrokkenheid
‘good practices’
Onze-Lieve-Vrouwe-instituut
Gent
OLVI Gent
 BSO-school:
 Haarzorg
 Personenzorg -> logistiek assistent in zorginstellingen
 Kantoor -> office assistant
 (+7de specialisatiejaren)
 295 leerlingen





91% GOK-leerlingen
74% allochtone origine
14% trekkende bevolking (Roma)
7,5% leerlingen onder toezicht JRB of CBJ
25% (=55 lln) anderstalige nieuwkomers
OLVI Gent
De school maakt kennis met de ouders
Alle ouders vinden de school belangrijk en willen op de
hoogte zijn van de prestaties van hun kinderen.
OLVI Gent
De communicatie met de ouders is vaak
problematisch wegens
- taalbarrière
- culturele verschillen met cultuur in de ruime zin
OLVI Gent
Multiculturaliteit is een gegeven
 Migratie is geen nieuw gegeven: vanaf de jaren ’60
immigratie van buiten Europa (vnl. Marokko, Turkije,
Algerije, etc.) – oorspronkelijk een tijdelijk verblijf
 Volgmigratie: vrouwen en kinderen
 Vandaag (im)migratie onder de vorm van de asielzoeker, de
vluchteling, de illegaal = anderstalige nieuwkomers
 Migratie onderdeel van de globalisering diversificatie en
homogenisering gaan hand in hand:
Homogenisering: migrantenjongeren en autochtone jongeren
gaan steeds meer en meer cultureel op elkaar gelijken
Diversificatie: ouders en grootouders van die
migrantenjongeren klampen zich vast aan traditionele
waarden en normen
OLVI Gent
De ouders van ex-anderstalige
nieuwkomers
- zijn onzeker en voelen zich machteloos in het nieuwe land
- kennen ons schoolsysteem niet
- zijn niet geneigd om naar school te komen om het ‘imago’
van hun kinderen niet te schenden
Hun zoon/dochter is voor hen de enige brugfiguur naar de
maatschappij => wederzijdse interdependentie is schadelijk
voor het ouderlijk gezag
OLVI Gent
Met als gevolg…
Leerkrachten interpreteren de gebrekkige
communicatie met de ouders soms als een gebrek aan
interesse voor de schoolsituatie en de prestaties van
hun kinderen
GEVAAR:
=> een negatieve spiraal van wederzijds onbegrip en
wantrouwen tussen ouders en leerkrachten
OLVI Gent
Wat DOEN we voor de ouders:
oudercontacten
-
4 maal per jaar
gekoppeld aan rapporten
uitnodigingsbrief + opbellen door de klastitularissen
extra aandacht voor positieve evoluties om
vertrouwensrelatie te bevorderen
OLVI Gent
Onthaal- en infoavonden
- doelstellingen: preventie van spijbelgedrag en
studieproblemen, opbouwen van vertrouwelijke relatie
- uitnodigingsbrief in het Nederlands + in de eigen taal
- elke ouder wordt opgebeld
- verschillende taalgroepen in aparte locaties
- essentiële informatie in eigen taal met hulp van tolken
- gezellige sfeer
- laagdrempelig
- in samenwerking met het ING vzw
- gevolg: ouderparticipatie stijgt
OLVI Gent
Rondetafelgesprekken
2 maal per jaar (minimum)
- op drie niveaus: leerlingen – leerkrachten – ouders
- doel: inspraak in het schoolbeleid verhogen door discussie en
overleg
- Laagdrempelig via oudercontact (muurbevraging met duiding)
OLVI Gent
Flexibel leertraject
De decretale mogelijkheid om af te wijken
van de lessentabel.
Ruimte voor
begeleiding voor talige struikelblokken
socio-emotionele en studiebegeleiding
extra-contacten met de ouders:
aanvraag + regelmatige info over
het verloop van het traject
•
•
•
OLVI Gent
Wat DOEN we voor onze leerkrachten
Uitgangspunt: “De leerkracht doet er toe!”
Coaching
•
o
•
o
Klassenraden
Advies, tips
Vorming binnen de school
de school als lerende organisatie
o interculturele bril
o inzicht in de leefwereld van
leerlingen
o
OLVI Gent
Interculturele vaardigheden trainen
 Theoretisch kader voor het in kaart brengen van
verschillen tussen culturen: verklaringsmodel van
Pinto:
 Grofmazig (G) of moderne culturen: individu
centraal, elk individu leidt zijn eigen gedragsregels af
van algemene regels  vnl. westerse culturen (zoals
de onze)
 Fijnmazige (F) of traditionele culturen: de groep
centraal, een hele set van gedragsregels geven aan
hoe iemand zich in een bepaalde situatie dient te
gedragen, elk individu kent zijn rol en taak binnen de
groep  vnl. niet-westerse culturen
F-cultuur
Centrale waarden:
►Voorkomen van: gezichtsverlies,
schaamte, schande
►Nastreven van: eer, respect, externe
waardering
►Groepseer: familie, eervol gedrag
verhoogt aanzien, vrouw zwakke
schakel familie-eer
►Opvoeding: angst voor schaamte, veel
lijfstraffen, belonen van respect
►Communicatie: indirect,
tussenpersonen, openlijke confrontaties
vermijden, eer belangrijker dan feiten,
emoties worden getoond bij conflicten
G-cultuur
Centrale waarden:
►Voorkomen van: schuld
►Nastreven
van: zelfwaardering en
persoonlijk geluk, integriteit
►Persoonlijk succes: persoonlijke prestaties
verhogen aanzien, innerlijke rijkdom
►Opvoeding: angst voor schuld, veel
discussie en uitleg, aanmoedigen van
zelfstandigheid
►Communicatie: directe communicatie, oog
in oog, directe confrontaties, feiten
belangrijker dan aanzien, emoties worden
onderdrukt
OLVI Gent
Accenten voor de lerarenopleiding
 Ouder zien als essentiële partner in onderwijs
 bewustmaking eigen culturele bril van de leraar
 interculturele communicatie: 3 voorwaarden
1. kennis over en inzicht in referentiekader van andere
culturen
2. zelfreflectie – wat is mijn culturele background?
3. effectieve communicatie met respect voor de
culturele gedragscodes van elkeen
OLVI Gent
Meer weten of
uitwisselen/samenwerken?
[email protected]
09/225.46.44
Wim Danschutter (directeur)

similar documents