En pædagogisk tilgang til sårbare unge

Report
*
Jan Knudsen
Projekt Ungebasen Solrød
*Hvem er de sårbare unge ?
Unge med psykiske lidelser
Unge med diagnoser
Unge med misbrug
Unge med sociale udfordringer
Unge med lav selvtillid og ringe selvværd
Isolerede og marginaliserede unge
*Typisk fællestræk for de
sårbare unge:
Dårlige erfaringer med at gå i skole
Meget fravær
Vanskeligheder med at lære
Svære at fastholde
Svært ved at skabe og vedligeholde
relationer
Skeptiske i forhold til nye tilbud
Negative forventninger
*Hvad er det man plejer at gøre?
Man har ofte kun fokus på det, der
opfattes som problemet….
Man symptombehandler…..
Man prøver, at få de unge til at passe ind i
den ramme der findes, i stedet for at
skabe en ramme, der kan rumme de unge
Man laver planer og sætter ind, uden at
have den unge ordentligt med på råd
*Hvordan kunne vi ellers gøre?
Den proaktive handling
En ny udfordring kan i princippet tackles på fire
forskellige måder:
Inaktiv
Vi reagerer ikke på verden omkring os, ignorerer enhver
udfordring og krydser fingre for, at problemerne løser sig
selv, hvis vi lader være med at tænke for meget på dem.
Reaktiv
Vi reager kun, hvis det er absolut nødvendigt, og løser
problemer ”efter bedste evne” og ”med de
forhåndenværende midler” i den rækkefølge de opstår.
Præaktiv
Med udgangspunkt i fortiden forsøger vi at planlægge
realistisk for fremtiden og tage højde for alle de problemer
der kan opstå undervejs. Vi udvikler i bedste fald en bedre
evne til at klare nye udfordringer ved at bygge videre på
tidligere erfaringer. I værste fald gør vi bare, som vi plejer.
Proaktiv
Vi beslutter, hvordan vi ønsker, at fremtiden skal se ud og
arbejder målbevidst hen imod den ønskede situation. Vi
skaber med andre ord et billede af ”en mulig løsning i en
mulig fremtid”. Målet skal være så ambitiøst, at det giver et
sug i maven, når vi tænker på det. Et ambitiøst mål skaber
motivation, fordi det er værd at kæmpe for.
Motto: ” If you can dream it, you can do it ”
*Pyramide-tankegangen
Ansvar for
egen læring
og udvikling
Fælles indsats med at
definere fremtiden
Samarbejde, medansvar for at løse de
mest presserende problemstillinger
Relationen, tilliden, troværdigheden
*Den pædagogiske værktøjskasse
Hos os må pædagogik ikke blive religion
Relations pædagogik
Løsningsfokuseret pædagogik
(Med)ansvar for egen læring
Resursefokus
Læringsstile
Narrativ tilgang
Holistisk tilgang
Samarbejdende problemløsning
”de mange intelligenser”
”Gulerods” pædagogik
Konsekvenspædagogik
Overskuelig struktur
Refleksions pædagogik
Anerkendelsens pædagogik
Heliotropisk tilgang
*Udfordringerne
Store forventninger til at man kan udrette ”mirakler”
At skabe forståelse for at arbejde procesorienteret
At etablere en realistisk forventningsafstemning
At få inddraget alle relevante samarbejdsparter i et holistisk
systemisk samarbejde
At finde resurser til at differentiere individuelt
At facilitere opgøret med de unges negative (og selvopfyldende)
profetier
At etablere den nødvendige forståelse for at ”ting tager tid”
At acceptere at udviklingen ikke nødvendigvis er lineær
At kunne tilbyde attraktive erstatninger til det, de unge må/skal
opgive
*De unge siger:
”Der er nogen, der tror på os”
”Man bliver hjulpet til at finde ud af,
hvad man er god til”
”Det er helt anderledes end at gå i
almindelig skole”
”Her er også fokus på fællesskabet”
”Det er en ny chance”
”Man skal selv være med”
”man bliver hjulpet med alle problemer”
*Ungebasens mål:
• At afklare og gøre den enkelte unge uddannelses- eller
beskæftigelsesklar
• At hjælpe den unge til at udvikle
personlige/sociale/faglige kompetencer
• Vha. vejledning og coaching give den unge indsigt i
egne resurser og muligheder i forhold til at tage ansvar
for egen læring
• Generel vejledning/træning i forhold til at opnå ”Det
gode liv”
• At sikre, at der er en solid forankring i forhold til
uddannelse/job, når den unge er klar til at forlade
Ungebasen.
*Eksempler på delmål i Ungebasen:
•
Sikre dagligt fremmøde
•
Udvikle medansvar for egen læring
•
Erkende og acceptere egne udfordringer
•
Afdække og udnytte personlige resurser
•
Afdække læringsstil og læringsintelligens
•
Udarbejde personlig målformulering
•
Udvikle selvværd og lyst til at arbejde med relevante udfordringer
•
Forfølge og opnå mål/delmål defineret i forhold til
personlig/social/faglig udvikling
•
Turde afprøve sig selv i forskellige nye udfordringer
*Eksempler på Ungebasens
indhold/aktiviteter
*Vi tror på:
*Øvrige samarbejdsflader
Sparring med psykologer (PPR og øvrige)
Samarbejde med psykiatriske institutioner
Samarbejde med misbrugskonsulent og SSP
Samarbejde og konsultation med/for kommunens folkeskoler
Samarbejde med sundhedsvæsnet
Samarbejde med UU-vejledere
Lokale virksomheder
Kontakt med forældre og andre pårørende
Samarbejde med kontaktpersoner, rådgivere og mentorer
Konfliktløsning med andre unge
Samarbejde med børne- og ungerådgivningen
Kontakt og samarbejde med kommunale sagsbehandlere
*Gevinsten:
De bløde værdier:
• Unge med forbedret selvopfattelse og livskvalitet
• Unge der aktivt tager ansvar/medansvar for deres eget liv
• Bedre familietrivsel
• Unge, der har fået en tilgang til uddannelse/erhverv
• Sociale fordele ved behandling i nærmiljøet
De hårde værdier:
• Besparelser i forhold til dyre anbringelser
• Besparelser i forhold til meget dyre specialtilbud
• Besparelser i forbindelse med at de unge på sigt bliver
selvforsørgende
• Besparelser i forhold de udgifter der generelt er omkring sårbare
unge (fx psyk/psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling,
udgifter i forbindelse med kriminalitet osv.)
*Succes indikatorer
• Pt. intet frafald
• Høj fremmødeprocent
• Positive tilbagemeldinger (BUR, PPR, Forældre,
eksterne samarbejdsparter)
• Stort engagement
• Mange henvendelser
• Ændrede handlemønstre
*Lidt billeder:

similar documents