Határon átnyúló pályázati lehetőségek, változások 2014. január e1-től

Report
Határon átnyúló pályázati lehetőségek,
változások 2014. január 1-től
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
A 2014-2020-as határmenti
programok tervezése
A 2014-2020-as programozási időszakban az Európai
Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével
és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és
tárgyalási mandátum kialakításáról szóló, 1034/2013
(II.1) számú Korm.határozat a Széchenyi Programirodát
jelöli ki a határon átnyúló programok tekintetében a
nemzetközi tervezési munkacsoportjában való részvételre,
valamint az elkészült operatív programok Kormány elé
történő beterjesztésére.
- közös programozási folyamat a két partnerország
részvételével
- 2012-ben programozó munkacsoportok kerültek
felállításra: szavazó tagjai a NUTS 3-as szintű
területegységek és a központi kormányzati szervek
képviselői
A 2014-2020-as határmenti
programok tervezése
A Széchenyi Programiroda az alábbi határszakaszok
együttműködési programjainak tervezését koordinálja:
- Magyarország – Szlovákia
- Magyarország – Románia
- Magyarország – Szerbia (IPA II)
- Magyarország – Horvátország
- Ausztria – Magyarország
- Szlovénia – Magyarország
- Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna (ENI)
Jogszabályi környezet
Az Európai Bizottság 2011. október 6-án tette közzé a kohéziós politika jövőbeli
működési, és forrásának felhasználási kereteit rögzítő jogszabálycsomag
tervezetét.
– fő üzenet: források hatékony és eredményorientált felhasználása
– tematikus célkitűzések
– indikátorok (kimenet-, és eredményindikátorok)
– e-cohesion
– Partnerség
– ITI, CLLD
Az Európai Parlament 2013. november 20-án jóváhagyta a jogszabálycsomag
kompromisszumos változatát, várhatóan 2013 december 17. után kerülnek
kihirdetésre.
ETE operatív programokat 9 hónapon belül kell benyújtani (2014. szeptemberig)
Jogszabályi környezet
Külön ETE rendelet kerül kihirdetésre, hangsúlyozva ezeknek a
programoknak a sajátosságait.
Cél: végrehajtás egyszerűsítése
• limitált számú tematikus célkitűzés
• Vezető Partner elv marad - a „fő kedvezményezett” felelős a
projekt végrehajtásáért a projektszintű nemzetközi konzorcium
megbízásából: támogatási szerződés, partnerségi megállapodás,
projekt szintű megvalósítás és elszámolás
• ERFA támogatási intenzitás 85% marad
• közös döntéshozatali mechanizmus marad
• határon átnyúló hatás legyen világos, definiálható, mérhető,
fenntartható, kimutatható
• egységes output indikátorok meghatározása
• közös jogosultsági szabályok felé való elmozdulás
Tematikus célkitűzések
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének javítása;
3. A kis-és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és
akvakultúra – ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban;
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és– kezelés
előmozdítása;
6. A környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a
főbb hálózati infrastruktúrákban;
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő
beruházás;
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
EU 2020
Az ETE programoknak is hozzá kell járulniuk az EU 2020
stratégia célkitűzéseihez:
• a 20 – 64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel
kell rendelkeznie;
• az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani;
• energia/klíma:
– ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése;
– Energiahatékonyság 20%-os növelése;
– Megújuló energia részarányának 20%-os növelése.
• Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell
csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció
40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel;
• 20 millióval csökkenteni kell a szegénység
kockázatának kitett lakosok számát.
A magyar oldali végrehajtási rendszer
felépítésének alapelvei a 2014-2020as időszakban
• Irányító Hatóság (IH) és Közös Titkárság (KT) kormányzati
rendszeren kívül való elhelyezése
• IH és tagállami funkció szétválasztása
• Közös Monitoring Bizottság a kizárólagos döntéshozó
• megyék részvételének erősítése a végrehajtásban
• infopontok szerepének újragondolása, nagyobb bevonásuk
a végrehajtásba
• monitoring rendszer fejlesztése
• pénzügyi folyamatok egyszerűsítése
• bizonyos beavatkozási területek esetén nyílt pályáztatási
rendszer helyett egyéb projektkiválasztási módszer
lehetősége
Ausztria – Magyarország CBC
2014-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
legelőrehaladottabb a tervezés
2012. ápr. 17: 1. PG ülés (Programming Group)
2013. nov. 28: 10. PG ülés
Irányító Hatóság: Ausztria, Közös Titkárság: Magyarország
(Sopron)
tematikus célkitűzések és beruházási prioritások
meghatározásra kerültek
OP előzetes tervezete EB számára megküldésre került
pozitív visszajelzés
pénzügyi allokáció: HU: 31,6 M EUR + AT: 40-45 M EUR
Kisprojekt Alap koncepció kidolgozás alatt
Ausztria – Magyarország CBC 2014-2020
Tematikus célkitűzés
Beruházási prioritások
Specifikus célkitűzések
1. A kkv-hálózatok együttműködő kutatás-fejlesztési
kapacitásainak növelése a nemzetközi szinten versenyképes
helyi termékek fejlesztésére koncentrálva
3. A kis- és
középvállalkozások
versenyképességének
javítása
3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben
és innovációs folyamatokban való részvétel elősegítése
érdekében
6. A környezetvédelem és
az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának
előmozdítása
6c) kulturális és természeti örökség védelme, támogatása
és fejlesztése
1. A természeti és kulturális örökség fenntartható,
környezetbarát és erőforrás-hatékony módon történő
védelmére, ösztönzésére és fejlesztésére irányuló közös
megközelítések erősítése
6d) biodiverzitás védelme és helyreállítása, talajvédelem
és ökoszisztémával kapcsolatos szolgáltatások, például
Natura 2000 és zöld infrastruktúrák helyreállítása és
ösztönzése
1. A tájkép és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának
növelése (az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatban is)
6f) innovatív technológiák ösztönzése a szennyvízkezelési
és a vízgazdálkodási szektorban a környezetvédelem és
erőforrás-hatékonyság javítása, illetve a talajvédelem
vagy a légszennyezés csökkentése érdekében
1. Technológiai innováció ösztönzése az erőforráshatékonyságban (anyagok életciklusa, megújuló energia
szektor, talajvédelem, légszennyezés)
2. A gazdasági fejlődéssel foglalkozó közvetítő szervezetek
(pl. munkaerőpiaccal kapcsolatos intézmények, szakmai
szövetségek...) által nyújtott szolgáltatások
hatékonyságának növelése a régiós kkv-k nemzetközileg
versenyképes helyi termékei, valamint gyártási és
marketingkapacitásai fejlesztésének előmozdítása
érdekében
2. Az együttműködés, valamint az innovatív és fenntartható
intézkedések ösztönzése a vízgazdálkodás és a vízvédelem
területén a határon átnyúló térségben
Ausztria – Magyarország CBC 2014-2020
Tematikus célkitűzés
Beruházási prioritások
7b) regionális mobilitás előmozdítása
7. A fenntartható
közlekedés előmozdítása
és kapacitáshiányok
7c) zöld közlekedési rendszerek
megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
11. Az intézményi
kapacitás javítása és
hatékony közigazgatás
CBC) állampolgárok és intézmények közötti jogi
és közigazgatási együttműködés elősegítése
Specifikus célkitűzések
1. A regionális központok határon átnyúló
összekapcsolódásának és elérhetőségének
növelése
1. A közlekedési eszközök környezetbarát
megoszlására való átállás ösztönzése
1. A határon átnyúló együttműködések és
regionális/területi irányítási felépítések
környezetének javítása
Magyarország-Horvátország CBC
2014-2020
• 2012. május: 1. TF ülés
• következő, 4. TF ülés: 2013.12.13
• intézményrendszeri kérdés még nyitott: IH Magyarországon
marad, a Közös Titkárság elhelyezése tárgyalás alatt
• legutóbbi TF-en (2013.10.29) megállapodás született a 3as, 6-os tematikus célkitűzés kapcsán, vitás kérdés a 7-es,
5-ös,10-es, 11-es.
• legnehezebb kérdés a közlekedés fejlesztésre irányuló
célkitűzés programba történő integrálása kapcsán létrejött
horvát ellenállás.
• pénzügyi allokáció: HU 34,8 M EUR + HR 15-20 M EUR
…még kezdeti fázisban
Szlovénia - Magyarország CBC 2014-2020
• OP szakértők még nem kerültek kiválasztásra
(két sikertelen közbeszerzési eljárás)
• magyar oldali pénzügyi allokáció: 9,6 M EUR
Köszönöm a figyelmet!
Márkus Ferenc
[email protected]

similar documents