dr. Schrick Judit

Report
Magyarország részvétele a határon
átnyúló együttműködési
programokban
Budapest, 2012.06.06.
Magyarország részvétele a határon
átnyúló együttműködési programokban
A 19 megyéből 15 megye
szerepel jogosult
területként valamelyik
határmenti vagy földrajzi
helyzeténél fogva több
programban is.
A transznacionális és
interregionális programokban
hazánk teljes területe
támogatásra jogosult.
NFÜ - Nemzetközi Programok Irányító Hatósága
Rendelkezésre álló közösségi forrás 2007-2013
Program típusa
Határmenti
Együttműködési
Programok - ETE
Határmenti
Együttműködési
Programok – IPA,
ENPI
Transznacionális
Együttműködési
Programok
Interregionális
Program
Program neve
Magyarország-Románia CBC
Magyarország-Szlovákia CBC
Allokáció
TOTAL*
224,5 M€
Forrás
típusa
ERFA
176,5 M€
ERFA
Ausztria-Magyarország CBC
82,3 M€
ERFA
Szlovénia-Magyarország CBC
29,3 M€
ERFA
Magyarország-Horvátország IPA
CBC
Magyarország-Szerbia IPA CBC
52,4 M€
IPA
50,1 M€
IPA
Magyarország-Szlovákia-RomániaUkrajna ENPI CBC
68,6 M€
ENPI
Délkelet-Európai Transznacionális
Együttműködési Program
235,4 M€
ERFA, IPA,
ENPI
Közép-Európa Transznacionális
Együttműködési Program
246,0 M€
ERFA
INTERREG IVC
321,3 M€
ERFA
Összesen:
* TA kerettel összesen
1486,4 M€
A 2007- 2013-as időszak
kezdeti lépései
• 2006 I. negyedév: első programozó munkacsoport ülések
5-6 munkacsoport ülés programonként
• 2007 I. negyedév: társadalmi egyeztetés
• 2007 II. negyedév: OP kormány általi jóváhagyása
OPERATÍV PROGRAM benyújtása az Európai Bizottság felé
• 2007. III. negyedév: Bizottsági kommentár
• 2007. IV. negyedév: OP ismételt benyújtása/kiegészítés
• 2007. december – 2008. március: OP elfogadása
Programozási időszak átlagos átfutási ideje:
15 + 5 hónap
A tervezés általános tapasztalatai I.
• Programozási folyamat
• Közös elhatározás
elindítását;
hiánya
késleltetheti
a
programozás
• Számolni kell a tervezési & programozási szakértői csoport
kiválasztásának átfutási idejével – partnerországi igények
figyelembevétele, közbeszerzési folyamat időigénye;
• Szűkös időkeret juthat a szakmai munkára;
• Közös döntéshozatali mechanizmus - szavazati arány
• Közös Monitoring Bizottság – konszenzus esetén többször
észlelt döntésképtelenség;
• Kisebb létszámú bizottsági összetétel növelheti a rendszer
hatékonyságát;
A tervezés általános tapasztalatai II.
• Prioritások definiálása
• megalapozott
tervezés
hiánya
irreális
elképzelések
meghatározását eredményezheti, amely a megvalósítás
során nehézséget jelent
• Projektméretek meghatározása
•
nem optimális projektméret meghatározása - végrehajtás
ellehetetlenüléséhez vezethet
• Projektmegvalósítási időszak meghatározása
•
átgondolatlan megvalósítási és elszámolhatósági időszakok
meghatározása
• Finanszírozási konstrukciók eltérése
• Országonként
eltérő
társfinanszírozási
összeg
mértéke/hiánya,
folyósításának
feltételrendszere
akadályozhatja a végrehajtást.
Finanszírozási konstrukciók
•Közösségi hozzájárulás mértéke 85% (ENPI esetén 90 %)
• Társfinanszírozás mértéke 10-15%
•programonként, partnerországonként változó (ENPI 5%)
•központi költségvetési szervek esetén önerő nem szükséges,
a kormányzati társfinanszírozás 15 % (ENPI esetén 10 %)
• Projekt partnerek által biztosítandó önerő mértéke 5%.
Finanszírozási nehézségek
• Rendelet által szabályozott utófinanszírozási
konstrukcióból adódó likviditási nehézségek
• Nemzetközi program sajátosságaiból eredő kétszintű
elszámolási rendszer bonyolultsága
• Nemzeti társfinanszírozás hiánya, vagy késői utalása a
partnerországoknál, esetleges társfinanszírozási
szerződéskötések feltételhez kötése más országban
• Rosszul tervezett projekt szintű költségvetés
• Nem megfelelően tervezett megvalósítási ütemezésből
adódó költés és forrás felhasználási kockázat – n+2/3
teljesítés
• Bankgarancia biztosítási nehézségek
• Nem megfelelő önrész betervezése
NFÜ által biztosított megoldások
• Társfinanszírozás előlegként kerül átutalásra
• Megelőlegezési lehetőség magyar partnerek részére
projektrészre vonatkozó költségvetés közösségi
támogatásának 15%-a
- központi költségvetési szervek részére kérelem
nélkül
- 550 000 eurót meghaladó projektrésszel
rendelkező partnerek részére kérelemre
Jogosult pályázói kör
• Minden non-profit jelleggel valamilyen közcélért
tevékenykedő jogi személyiséggel rendelkező szervezet
•
•
•
•
•
minisztériumok,
közintézmények,
hatóságok,
önkormányzatok,
civil szervezetek
• Már a tervezésnél figyelembe kell venni a jogosult
pályázók körét
• Jogosult programterületen regionális igények feltérképezése
SZUBSZIDIARITÁS
A projektmegvalósítás
tapasztalatai
-
-
A magas támogatási aránynak köszönhetően a Programok rendkívül
vonzóak a lehetséges kedvezményezettek számára
Többszörös finanszírozási igény minden pályázati felhívásnál
HU-SK CBC és SEE Programok esetében elektronikus pályáztatás
került bevezetésre
formai hibák jelentős csökkenése
Ismétlődő partnerségek
A határ mentén élők közös nyelve és kulturális háttere segíti az
együttműködést
Projektmegvalósítás problémái:
- cash-flow problémák
- Nagy számú szerződésmódosítási kérelem (projekthosszabbítási
kérelmek)
- Építési engedélyek hiánya, közbeszerzési eljárások elhúzódása
- Partnerségen belüli megfelelő kommunikáció hiánya
- Hiányos vagy gyenge minőségű elszámolások
Programozás 2014-2020
-
Az Európai Bizottság 2011. október 6-án tette közzé a kohéziós politika jövőbeli
működési, és forrásának felhasználási kereteit rögzítő jogszabálycsomag
tervezetét
⇓
-
2011. őszén magas szintű találkozók kerültek lebonyolításra a jelenleg futó
határon átnyúló együttműködési programokban részt vevő országok képviselőivel
⇓
Döntés közös programozási munkacsoportok felállításáról - nemzeti, regionális,
helyi szint bevonásával
A magyarországi tagjelölés folyamata lezárult
2012. első félévében megrendezésre kerültek/kerülnek az első programozási
munkacsoport ülések
Operatív Programok feladat meghatározásának tervezetei elkészültek
Programozás ütemezése meghatározásra került
⇓
Cél: Operatív Programok megküldése az Európai Bizottság részére 2013
szeptemberében
-
-
Köszönöm a figyelmet!
Dr. Schrick Judit
Főosztályvezető - helyettes
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: +36 1 474 9218
Fax.: +36 1 474 9201
e-mail: [email protected]

similar documents