********* PowerPoint

Report
องแจ้งกลุมงานพั
ฒนาคุณภาพระบบบริก
่
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
เรือ
่ งกอนวาระ
่
-นพ.สสจ.มอบช่อดอกไมแสดงความยิ
นดี รพท./ร
้
ไดรั
ั ก
ิ าร
้ บรางวัลการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบต
น Accredit
รพท.ผานการประเมิ
่
เรือ
่ งแจ้ง
๑.การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (LA)
๒.ผลการจัดสรรงบ P4P
๓.คปสอ.ติดดาว
ผลการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบต
ั ก
ิ า
โรงพยาบ
าล
หนองบัว
ลาภู
ศรีบุญ
เรือง
นากลาง
โนนสั ง
สุวรรณ
ผลการประเมิน
ผาน
LA 18
่
ก.ย.55
ผาน
LA 28
่
ส.ค.55
ผาน
LA 18
่
พ.ค.55
ผาน
LA 8
่
ธ.ค.55
ผาน
LA 26
่
การลดคาใช
สดุวท
ิ ยาศาสตร ์
่
้จายวั
่
Chem+E'lyte
CBC
โรงพยาบาล ราคาเดิม ราคาใหม่
%ลดลง ราคาเดิม ราคาใหม่ %ลดลง
หนองบัวลาภู 6.103
4.607 25%
1.538
1.196
22%
นากลาง
3.231
1.800 44% 45/test 35/test
22%
ศรี บุญเรื อง
2.710
1.505 45%
0.687
0.504
27%
สุวรรณคูหา
2.272
1.621 29%
0.638
0.542
15%
โนนสัง
2.099
1.162 45%
0.608
0.209
66%
นาวัง
0.877
0.652 26%
0.343
0.130
62%
หน่วย : ลานบาท
้
ตนทุ
้ นตอหน
่
่ วยบริการ LAB
โรงพยา
บาล
CBC
เดิม ใหม่
หนองบัว 50.0 40.0
ลาภู
ศรีบุญ
53.5 40.9
เรือง
1
นากลาง 69.2 37.2
5
5
โนนสั ง
74.2 52.8
%
ลดลง
20.0
0
23.5
7
46.2
1
28.7
เดิม
56.2
4
96.4
3
89.6
5
102.
E’lyte
ใหม่
44.00
39.29
57.03
52.03
%
ลดลง
21.2
7
59.2
6
36.3
9
49.3
การจัดสรรงบ P4P
เกณฑคุ
์ ณภาพหน่วยบริการ
เกณฑคุ
์ ณภาพหน่วยบริการรับส่งตอ
่
1. ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2.1 คุณภาพการสั่ งใช้ยาปฏิชวี นะใน 2 โรค
เป้าหมาย….Ac.Diarrhea
2.2 คุณภาพการสั่ งใช้ยาปฏิชวี นะใน 2 โรค
เป้าหมาย….URI
3. อัตราความสมบูรณของการบั
นทึกเวชระเบียน
์
4. ผลการพัฒนาเครือขายบริ
การระดับจังหวัด
่
(6เครือขาย)
่
5. ร้อยละทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกวา่ 2,500
กรัม ไมเกิ
่ นรอยละ7
้
น้าหนั อัตรา
ก บาท ตอ
่
(%)
ปชก
30%
5.925
0.500
5%
0.500
15%
2.962
25%
4.912
10%
1.975
ผลการจัดสรรงบ P4P แยกตามห
ที่ โรงพยำบำล POPUC
1รพ.หนองบวลั ำภู 103049
2รพ.นำกลำง 74086
3รพ.โนนสงั
49813
4รพ.ศรีบุญเรือง 87665
5รพ.สุวรรณคูหำ 56004
6รพ.วีระพลฯ
5644
7รพ.นำวังฯ
30604
รวม
406865
่อ
เกณฑ์คุณภำพหน่วยบริกำรรับสงต่
เกณฑ์1 เกณฑ์2.1เกณฑ์2.2 เกณฑ์3 เกณฑ์4 เกณฑ์5 เกณฑ์6 เกณฑ์7 รวมงบ บำท/ปชก.
754698 108576
0 258220 409097 218917 172492 95031 2017031 19.57
325549
0
0 247526 294116 157388 124011 68322 1216912 16.43
218889 52485
0 166429 197754 105822 83381 57421 882181 17.71
385218 92367
0 219671 348024 186235 146741 101055 1479311 16.87
246093
0
0 187113 222332 118975 93744 51646 919903 16.43
24801
0
0 9428.5 22406
0 9447 5205 71287.5 12.63
134480
0
0 102250 121496 52012 51228 28223 489689 16.00
2089728 253428
0 1190638 1615225 839349 681044 406903 7076315 17.39
Q score แยกตามหน่ วยบริการ
Q score
เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์
ที่ โรงพยาบาล
ที่ โรงพยาบาล1
รพ. 1รพ.หนองบัวลาภู
หนองบั2รพ.นากลาง
วลา
3รพ.โนนสัง
5
1 ภู
4รพ.ศรี บญ
ุ เรื อง
2 รพ.นากลาง
5รพ.สุวรรณคูห3
า
6รพ.วี
งระพล ฯ 3
3 รพ.โนนสั
รพ.ศรีบ7รพ.นาวั
ุญ ง ฯ
3
4 เรือง
รพ.สุวรรณ
3
5 คูหา
รพ.วีระพล
Q score
2.22.2 เกณฑ์33 เกณฑ์ 4 4เกณฑ์ 5 เกณฑ์
5 6 เกณฑ์67
เกณฑ์ 12.1
เกณฑ์ 2.1 เกณฑ์
5
1
0
3
14
5
4
4
3
0
0
4
14
5
4
4
3
1
0
4
14
5
4
5
1
0
3
14
5
4
3
1
0
3
14
5
4
5
00
54 4 4
3 0 0
4 4 14 14 5
3 1 0
2 4 14 14 0
00
54 4 4
3
0
0
4
14
4
4
4
7
4
4
5
1
0
3
14
5
4
5
0
0
4
14
5
4
4
คปสอ.ติดดาว
1.กระบวนการ DHS
2. ODOP
1.การทางานร่วมกัน
2.การทางานจนเกิด
คุณค่า
3.การแบ่งปั นทรัพยากร
4.บริ การสุขภาพตาม
บริ บท
5.การมีสว่ นร่วมของ
เครื อข่ายและชุมชน
6.แพทย์ที่ปรึกษา
1.เลือกประเด็น
ร่วมกัน
2.ใช้ เครื อข่าย
อาเภอ–ตาบลชุมชน-ท้ องถิ่น
3.มีผลการพัฒนา
ชัดเจน
(40 %)
(20 %)
3.ผลงานผ่ าน
เกณฑ์ KPI
สาคัญของ
กระทรวง ฯ
10 ตัวชี ้วัด
จาก 25 ตัว
(10 %)
4.รพ.สต. ผ่ าน
เกณฑ์ 5 ดาว
20%
5.นวัตกรรม ,
งานวิจัย หรือ
R2R
(25 %)
(5 %)
เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 90%ขึน้ ไป = 5 ดาว
คะแนน 80-89% = 4 ดาว
คะแนน 70-79% = 3 ดาว
KPI คปสอ.ติดดาว (10 ตัว)
1. อัตราการป่ วยด้วยโรคหัด (ไม่เกิน 0.5 ต่อประชากรแสนคน)
2. อัตราการตัง้ ครรภ์ในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรพันคน)
3. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ไม่เกิน 24 ต่อประชากรแสนคน)
4. ร้อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด
(ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้านมผุ (ไม่เกิน 57)
6. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึน้ ไปได้รบั การคัดกรองเบาหวาน /
ความดันโลหิตสูง (ไม่น้อยกว่า 90)
7. สัดส่วนของจานวนผูป้ ่ วยนอกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่ไปรับการรักษา
ที่ ศสม./รพ.สต. (มากกว่าร้อยละ 50)
8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(ไม่เกิน20 ต่อประชากรแสนคน)
9. อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
10. ร้อยละผูเ้ สพยาเสพติดที่ผา่ นการบาบัดได้รบั การติดตาม (80)
ODOP
อาเภอ
โนนสัง
นากลาง
ODOP
1. การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายแบบประคับประคอง
(Palliative care)
2. การพัฒนางานการป้องกันและแก้ ไขปั ญหามะเร็งตับ/มะเร็งท่ อนา้ ดี
1. โครงการแก้ ไขปั ญหาโรคมะเร็งท่ อนา้ ดี
2. โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรือ้ รัง ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
ศรีบุญเรือง -โครงการตลาดสีเขียว เพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข
-การพัฒนาระบบเครือข่ ายบริการด้ านการแพทย์ แผนไทยและแพทย์
เมือง
ทางเลือก
-การพัฒนาระบบคัดกรองโรคต้ อกระจกในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึน้ ไป โดย อสม.
นาวัง
และ นสค.
สุวรรณคูหา 1. การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายแบบประคับประคอง
(Palliative care)
2. การตรวจค้ นหาสารเคมีในเลือดเกษตรกรและหาแนวทางป้องกัน
แผนการประเมินระดับจังหวัด
คปสอ.
โนนสั ง
นาวัง
นากลาง
เมือง
วันที่
1 สิ งหาคม 2556
2 สิ งหาคม 2556
5 สิ งหาคม 2556
20
สิ งหาคม
2556
สุวรรณคูหา
23
สิ งหาคม
2556
***การประเมินฯ บูรณาการพร้อมกับการประเมินผลลั
พธ์งานฯ รอบที่ 2
ศรีบุญเรือง
27 สิ งหาคม 2556

similar documents