สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ขอเชิญ ร่วมประมูลหมายเลข

Report
วัน เวลา สถานที่ประมูล
วันเสาร์และอาทิตย์ ท่ี 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 8.30 น. เป็ นต้นไป
 ประมูลทางวาจา(เคาะไม้) ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2
โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
เอกสารการลงทะเบียน
1. บุคคลธรรมดา
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 หนังสือเดินทาง(Passport)สาหรับคนต่างชาติ
2. นิตบิ ุคคล
 หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล
3. หนังสือมอบอานาจ(ถ้าไม่ได้มาด้วยตนเอง)
สถานที่ลงทะเบียน
1. สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา และสานักงานขนส่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไป
ในวันและเวลาทาการ
2. ห้างสรรพสินค้า BIG C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกวันเสาร์
เวลา 10.00 – 16.00 น.
3. ณ สถานทีจ่ ดั การประมูล โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 น.
เป็ นต้นไป
ประโยชน์ท่ีได้จากการประมูลเลขสวย
1. ประมูลเลขสวยและจดทะเบียนรถจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ภาษี
บารุงท้องถิน่ และได้แผ่นป้ ายทะเบียน Graphic ทีเ่ ป็ นภาพ
วัดโสธรฯ และโบราณสถานของจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. มีเลขหมายทะเบียนรถสวยๆ ให้เลือกประมูลได้ถงึ 301
หมายเลข ตามทีท่ ่านชอบหรือถูกโฉลกราศีเพือ่ ความสุข
ความเจริญก้าวหน้าและความปลอดภัย
ประโยชน์ที่ได้จากการประมูลเลขสวย
3. หมายเลขทีป่ ระมูลได้ถอื เป็ นกรรมสิทธิ์
 สามารถเป็ นมรดกตกทอดถึงทายาทได้
มอบเป็ นของขวัญให้ใครใน
โอกาสสาคัญได้ ซื้อ ขาย โอน หรือเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิไ์ ด้
 กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิใ์ ห้ผูอ้ นื่ สามารถโอนแต่ตวั รถ
ส่วนป้ ายหมายเลขทะเบียนเก็บไว้ใช้กบั รถคันอืน่ โดยไม่ต้องโอนก็ได้
 สามารถทีจ่ ะขายสูงกว่าราคาทีป่ ระมูลได้เนือ่ งจากเป็ นทรัพย์ทไี่ ด้มา
จากการซื้อขาย
ประโยชน์จากการประมูลเลขสวย
4. เงินทีจ่ ะได้รบั จากการประมูลจะนาเข้ากองทุนเพือ่ ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินเพือ่ นามาใช้ในการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน ซึง่ เป็ นการช่วยเหลือ
ผู ป้ ระสบอุบตั เิ หตุ ถือว่าท่านได้ทาบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ทไี่ ด้ช่วยเหลือ
ชีวติ เพือ่ นมนุษย์ เพือ่ ร่วมโลก และท่านจะได้รบั แต่ สงิ่ ดีๆ ในชีวติ
แผ่นป้ายทุกแผ่นผ่านการทาพิธีอธิษฐานจิ ต
จากวั ดโสธรวรารามวรวิหาร จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พิธีอธิษฐานจิ ตจากวั ดโสธรวรารามวรวิหาร
จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พิธีอธิษฐานจิ ตจากวั ดโสธรวรารามวรวิหาร
จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พิธีอธิษฐานจิ ตจากวั ดโสธรวรารามวรวิหาร
จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พิเศษสุด !! จากพระเกจิ ชื่อดั ง
ของ จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พระธรรมปริยตั มิ ุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร)
วัดปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)
พิเศษสุด !! จากพระเกจิ ชื่อดั ง
ของ จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พระมงคลสุ ทธิคุณ (หลวงปู่ ฟู)
วัดบางสมัคร
พระครู โสภิตมงคลการ วิ (หลวงปู่ ขันธ์)
วัดต้นสน
พิเศษสุด !! จากพระเกจิ ชื่อดั ง
ของ จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พระครู วนิ ยั ธรชูศกั ดิ์ ชินวํโส (ชูศกั ดิ์)
วัดแหลมใต้
พระครู โชติพฒั นากร (เสนีย)์
วัดบางปรง
พิเศษสุด !! จากพระเกจิ ชื่อดั ง
ของ จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พระครู โสภิตสุ ตคุณ (วิทยา)
วัดสนามจันทร์
พระครู พิศาลธรรมคุณ (วิศาล)
วัดประตูน้ าํ ท่าไข่
พิเศษสุด !! จากพระเกจิ ชื่อดั ง
ของ จั งหวั ดฉะเชิงเทรา
พระครู สุวรรณธรรมวงศ์ (เสี ยง)
วัดสุ วรรณมาตร
พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม)
วัดเทพนิมิตร
ภาพประชาสัมพันธ์ ผา่ นป้ ายคัทเอ้าท์
ภาพประชาสัมพันธ์ ผา่ นธงญีป่ ุ่น
ภาพประชาสัมพันธ์ ผา่ นธงญีป่ ุ่น
ภาพประชาสัมพันธ์ ผา่ นธงญีป่ ุ่น
ภาพประชาสัมพันธ์ ผา่ นธงญีป่ ุ่น
ภาพประชาสัมพันธ์ ผา่ นโปสเตอร์
ภาพประชาสัมพันธ์ ผา่ นโปสเตอร์
ภาพประชาสัมพันธ์ แบบเคาะประตูบา้ น
ภาพประชาสัมพันธ์ แบบเคาะประตูบา้ น
ภาพประชาสัมพันธ์ แบบเคาะประตูบา้ น
ภาพประชาสัมพันธ์ แบบเคาะประตูบา้ น
ภาพประชาสัมพันธ์ แบบเคาะประตูบา้ น
ภาพประชาสัมพันธ์ แบบเคาะประตูบา้ น
ภาพการประชาสัมพันธ์ รถแห่
ภาพการประชาสัมพันธ์ รถแห่
ภาพการประชาสัมพันธ์ รถแห่
ภาพการประชาสัมพันธ์ รถแห่
ภาพการประชาสัมพันธ์ รถแห่
ภาพการประชาสัมพันธ์ รถแห่

similar documents