Renatos Kudukytės-Gasperės pranešimas

Report
Integruota asmens sveikatos priežiūra ir
socialinė pagalba namuose slaugomiems
pacientams ir jų šeimos nariams
Renata Kudukytė-Gasperė
2014-04-09
Aktualumas



•
•
•
•
Asmens, ypač kalbant apie lėtinėmis ligomis sergančius,
poreikis gauti prieinamas ir paslaugas namuose gali būti
patenkintas tik sukūrus vientisą sveikatos priežiūros ir
socialinių paslaugų tinklo struktūrą.
Įvairios namuose teikiamos paslaugos gali pagerinti
pagyvenusių, neįgalių asmenų ir jų šeimos narių gyvenimo
kokybę, sutaupyti valstybės lėšas skiriamas asmens sveikatos
priežiūrai.
PSO Europos biuras teigia, kad priežiūra turi būti:
orientuota į žmogų (People-centred care) ir jo poreikius
tęstinė ir vengianti priežiūros fragmentiškumo
ryšiai tarp paslaugų teikėjų turi būti grindžiami abipusiu
supratimu, informacijos sklaida, siekiant užtikrinti kuo
aukštesnės kokybės paslaugas ir išvengti galimų priežiūros
klaidų
į priežiūros procesą turi būti įtraukiama bendruomenė ir jos
nariai
Lietuvoje
Pacientams, prižiūrimiems namuose,
reikalingos interdisciplininės paslaugos:
 medicininės,
psichologinės,
 slaugos,
 socialinės.
Šios paslaugos turi būti teikiamos kartu – integruotai,
atsižvelgiant į tai, kad pacientas yra individas su
individualiais poreikiais, todėl požiūris į pacientą turi
būti holistinis.
Šeimos nariams būtina pagalba – ypač psichologo –
ši pagalba kol kas nėra organizuojama
Ilgalaikės priežiūros teikimo esminės problemos:

nėra vieno paslaugų (sveikatos priežiūros ir socialinių)
teikimo koordinatoriaus.
Slaugytojo paslaugas teikia dažniausiai piriminės asems
sveikatos priežiūros įstaigos – dažniausiai tai būna su
gydytoju dirbanti slaugytoja.
 Socialines paslaugas teikia socialinės paramos centro
darbuotojai – rūpinimasis buitinimi
 Už socialines paslaugas namuose iš paciento imamas
papildomas užmokestis.
 Visos slaugos paslaugos namuose pacientams yra teikiamos
nemokamai – nepriklausomai nuo paslaugų masto ir
poreikio.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys slaugos ir socialinių paslaugas
namuose
SAM 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. V-1026 - Slaugos paslaugų
ambulatorinėse asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ir namuose
teikimo reikalavimai –
privalo teikti ar organizuoti visos
PAASP įstaigos savo pacientams
Slaugos poreikį
turintiems
pacientams (SPS-1)
Paliatyvi pagalba
SAM 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.
V-14 – Paliatyviosios pagalbos
paslaugų suaugusiems ir vaikams
teikimo reikalavimai
SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu
Nr. V-943 - Pirminės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų organizavimo ir
apmokėjimo tvarkos aprašas
PSDF lėšos
Už suteiktas paslaugas
(3 specialistų komandos
vizitas apie 50 lt)
PSDF lėšos
Už pacientą per mėn.
+ apie 6 lt (≈ 60 lt)
Nenustatytas slaugos
įkainis
Socialinės paslaugos
Savivaldybės biudžetas +
asmens lėšos
(už soc. paslaugas 936
lt/mėn.
Slaugos įkainis nenumatytas)
Kitiems
neįgaliems
pacientams
SAM ir SocMin 2007 m.
liepos 4 d. įsakymas Nr.
V-558/A1-183 - Slaugos
ir socialinių paslaugų
bendro teikimo tvarkos
aprašas
PSDF lėšos
Per metus pacientui
priklauso 12 slaugytojo
vizitų namuose paslaugų
1 vizitas + apie 7 lt
Teisės aktai:
Pagrindiniai teisė aktai,
reglamentuojantys paslaugų
teikimą namuose
SAM 2007 m. gruodžio 14 d.
įsakymas Nr. V-1026 „Dėl Slaugos
paslaugų ambulatorinėse asmens
sveikatos priežiūros įstaigose ir
namuose teikimo reikalavimų
patvirtinimo”
SAM ir SocMin 2007 m. liepos 4
d. įsakymas Nr. V-558/A1-183
“Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų
bendro teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
SAM 2007 m. sausio 11 d.
įsakymas Nr. V-14 „Dėl
paliatyviosios pagalbos paslaugų
suaugusiems ir vaikams teikimo
reikalavimų aprašo patvirtinimo”.
Grupė asmenų, kuriems priklauso
paslaugos namuose
Paslaugas
organizuoja
Paslaugų gavėjai - pacientai, kuriems
nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis (SP-1).
Šį poreikį patvirtina Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (NDNT).
Už slaugos paslaugų
organizavimą ir teikimą
atsakingos PASPĮ.
Paslaugų gavėjai yra asmenys su
negalia, senyvo amžiaus asmenys bei
asmenys, kuriems teikiamos
paliatyviosios pagalbos paslaugos.
Už paslaugų
organizavimą bei
specialistų komandos
sudarymą yra atsakinga
savivaldybė.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos
skiriamos ligoniams, sergantiems
gyvenimą trumpinančia, nepagydoma,
progresuojančia liga – ligų sąrašas
patvirtintas įsakymu.
Paslaugas skiria
gydantis gydytojas –
nenumatyta
atsakomybė PASPĮ už
šių paslaugų teikimą.
Tyrimas
Tyrimas atliktas VšĮ Centro poliklinikoje,
įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuotą
visuomenės sveikatos programą „Saugios aplinkos
namuose užtikrinimas namuose slaugomiems
pacientams bei socialinė, psichologinė ir dvasinė
pagalba jų artimiesiems“ 2013 m. spalio mėn.
Uždaviniai:
1. Įvertinti slaugos ir socialinių paslaugų poreikį.
2. Įvertinti psichologinės pagalbos pacientams
poreikį.
3. Įvertinti psichologinės pagalbos poreikį pacientą
namuose nuolat slaugančiam artimajam.
Tyrime dalyvavo 429 pacientai, kuriems nustatytas
specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir 200 jų
artimųjų.
Slaugos ir socialinių paslaugų poreikio vertinimas (proc.)
Šiuo metu rūpinasi
Slaugos darbuotojų paslaugų poreikis
Slaugos ir socialinių paslaugų poreikio vertinimas (proc.) (2)
Pagalbos naktį poreikio vertinimas
Asmens higienos poreikiai:
Psichologinės pagalbos pacientams poreikis
53 proc. savo nuotaiką vertino patenkinamai ir blogai
54 proc. jaučia nerimą
37 proc. jaučia pyktį
37 proc. jaučia sumažėjusį norą bendrauti
46 proc.
40 proc.
63 proc.
40 proc.
25 proc.
27 proc.
nebesidžiaugia džiuginusiai dalykais
bijo ateities
galvoja apie mirtį
negali apie tai kalbėtis su artimaisias
artiemieji neišklauso
norėtų pasikalbėti apie savo išgyvenimus su kitais
8 proc. norėtų psichologo konsultacijos
7 proc. bijo aplinkinių reakcijos dėl psichologo konsultacijos
8 proc. mano, kad psichologo konsultacija padėtų
Psichologinės pagalbos pacientų artimiesiems
65 proc. jaučiasi prislėgti, nuo tada kai pablogėjo artimojo būklė
72 proc. patiria nerimą
72 proc. jaučia įtampą
61 proc. pablogėjo jų pačių fizinė savijautą
56 proc. jaučia baimę susijusią su mirtimi
63 proc. interesai susiaurėjo
55 proc. savo dvasinės būsenos negali aptarti su draugais ir artimaisiais
24 proc. norėtų psichologo konsultacijos
bijo aplinkinių reakcijos, jei paprašys psichologo
24 proc. konsultacijos
Išvados ir rekomendacijos (1):






Paciento priežiūra namuose vis dar užkrauta paciento artimiesiems
Lėtinėmis ligomis sergantiems, ilgai namuose prižiūrimiesiems
pacientams, reikalinga integruota kompleksinė pagalba ir
priežiūra, teikiama multidisciplininės specialistų komandos,
taikant konkrečiam pacientui atvejo vadybos principus,
organizuojant ir teikiant šias paslaugas:
Sveikatos priežiūros paslaugas, kurios turi būti prieinamos ne tik darbo
dienomis, bet ir savaitgaliais, nakties metu – kvalifikuotų slaugytojų
pagalba ir slaugytojų padėjėjų;
Socialinė pagalbos paslaugos – teikiama socialinių darbuotojų bei
lankomosios priežiūros specialistų;
Specifinės judesio terapijos – kineziterapeuto pagalba;
Psichosocialinė pagalbos paslaugos, teikiamos paruoštų specialistų,
siekiant palaikyti paciento socialinius (bendravimo) įgūdžius –
psichologų, ar atitinkamą pasiruošimą turinčių socialinių darbuotojų,
ergoterapeutų.
Išvados ir rekomendacijos (2):
Pacientų šeimos nariams ir artimiesiems, kurie
nuolat rūpinasi savo ligoniu
• ypač reikalingos paslaugos, leidžiančios pailsėti nuo
kasdieninės paciento priežiūros.
• Šiuo metu paciento artimieji taip pat tampa izoliuoti,
kaip ir pacientai, retai kada turi galimybę išeiti iš namų,
praranda socialinius ir darbo įgūdžius.
• Lietuvoje psichosocialinės paslaugos paciento
artimiesiems nėra organizuojamos.

Rekomendacijos:
1) Sveikatos politikos formuotojams – tobulinti teisės aktus
reglamentuojančius paslaugų teikimą pacientams namuose, siekiant
integruoti paslaugas, užtikrinant jų kokybę, paslaugas turi teikti
multidisciplininė paslaugų teikėjų komanda (šiuo metu teikia skirtingi
specialistai, dirbantys skirtingose organizacijos, teisės aktai neskatina
dirbti komandose, kai kurių specialistų (pvz. psichologų) dalyvavimas nėra
įteisintas). Įteisinti ir reglamentuoti atvejo vadybos metodo taikymo
principus, organizuojant ir teikiant paslaugas pacientams ir jų šeimos
nariams namuose. Įteisinti ir reglamentuoti psichosocialines paslaugas
pacientų artimiesiems.
 2) Savivaldybių administratoriams – paslaugas pacientams namuose
teikiančios įstaigos dažniausiai yra savivaldybių pavaldume, skatinti jų
bendradarbiavimą, reglamentuojant paslaugų teikimo tvarkas. Inicijuoti ir
skatinti įvairių projektų, plėtojančių paslaugų pacientams namuose tinklą,
rengimą ir įgyvendinimą.
 3) Bendruomenių pirmininkams – rengti bendruomenių iniciatyvas („iš
apačios į viršų“), organizuojant ir teikiant pagalbą bendruomenės nariams,
jų pagrindu aktyviai teikti siūlymus problemos sprendimui.

Integruotų ilgalaikių priežiūros paslaugų organizavimo modelis
Siūlomas modelis
Koordinavimas
SAM
Finansavimas
PSDF lėšomis
Esamas modelis
daugelyje PASPĮ
Sveikatos
priežiūra
namuose
Šeimos gydytojas
Slaugytojas
Šeimos gydytojas
Specializuota klinika /
Komanda PASP Į
Paliatyviosios pagalbos
gydytojas, socialinis
darbuotojas +
Sveikatos ir
socialinės
priežiūros
paslaugos
namuose
Slaugytojas
Komandos koordinatorius
Slaugytojo padėjėjas
Pacientas
Neužtikrintas
bendradarbiavimas
Kiti specialistai
Lankomosios
priežiūros specialistas
Socialinis darbuotojas
Socialinės
paslaugos
namuose
Koordinavimas
savivaldybės
Finansavimas
savivaldybės biudžeto
lėšomis
Komandos koordinatorius
Lankomosios priežiūros
specialistas
Techninės pagalbos
priemonės
Transporto paslaugos
Socialinis darbuotojas
Techninės pagalbos
priemonės
Transporto paslaugos
Koordinavimas
savivaldybės
Atvejo vadybos taikymo modelis ilgaikėje priežiūroje
VšĮ Centro poliklinikos pavyzdys
Plano aptarimas su
šeimos gydytoju
Sudaromas
priežiūros
planas
Esant poreikiui
organizuojamos ir
koordinuojamos slaugytojo
padėjėjo paslaugos
Esant poreikiui
organizuojamas PSK
darbuotojų pagalba
Informacija perduodama SPMSPK
socialiniam darbuotojui,
koordinuojamas reikiamų priemonių ir
paslaugų gavimas
Ačiū už dėmesį!

similar documents