Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

Report
ÇALIŞAN HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü
Hazırlayan: Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim
Sorumlusu:
İbrahim SULBİ
Çalışan Güvenliğinde Amaç
Tüm kurum çalışanlarının
(hizmet alımıyla gelen çalışanlar dahil)
çalışma ortamları ve yaptıkları işlerden dolayı
karşılaşabilecekleri olumsuzlukları tanımlamak,
risk değerlendirmesi yapmak
ve
koruyucu önlemler almak
gerçeğine dayanır.
Şiddet
•
Şiddet, 'kişinin kendisine, bir başkasına,
grup ya da topluluğa yönelik olarak
yaralamaya, ruhsal yıkıma, gelişimsel
bozukluğa ve ölüme yol açabilecek ya
da başat neden olacak biçimde fiziksel
zorlamanın, güç kullanımının ya da
tehdidin amaçlı olarak uygulanmasıdır.
Şiddet
•
İş yerinde şiddet, 'çalışanın işiyle ilgili
durumlar sırasında kişi ya da kişiler tarafından
istismar edildiği ya da saldırıya uğradığı olaylar'
olarak ...
•
Sağlık kurumlarındaki şiddet ise 'hasta, hasta
yakınları ya da diğer herhangi bir kişiden gelen,
sağlık çalışanı için risk oluşturan; sözel tehdit,
tehdit davranışı, fiziksel ve cinsel saldırıdan
oluşan durum' olarak tanımlanmıştır.
Şiddetle Karşılaşma
Yapılan araştırmalara göre şiddetin, diğer iş
yerlerine göre en çok sağlık alanında görüldüğü
ortaya çıkmıştır.
En yüksek şiddete maruz kalınan yerler en
yüksek oranla acil servisler olarak bildirilmiştir.
Acil servisleri, yataklı servisler izlemektedir.
Bildirme
Genel anlamda sağlıkta şiddet olaylarının
yalnızca
%21
oranında
rapor
edildiği
belirlenmiştir.
Bunun nedeni olarak, çalışanlarca yalnızca
yaralanma gibi ciddi olayların şiddet olarak
algılandığı, diğer olayların ise önemsenmediği
görülmektedir.
SAĞLIKTA RİSK GRUPLARI
• Hemşireler
• Hekimler
• Temizlik Görevlileri
• Teknik Personel
• Diğer Sağlık Çalışanları
Nedeni...
'Hastalarla ilk karşılaşan ve sürekli bire bir
ilişki içinde olan sağlık çalışanlarının önemli bir
kesiminin hemşire grubu olması' biçiminde
açıklamaktadır.
Hekimlerin büyük bir bölümü tedavinin
yapıldığı yerlerde, hastayla temasın yoğun olduğu
alanlarda şiddete maruz kalmaktadır.
Kişilerin Şiddete Başvurma
Nedenleri Sorulduğunda...
–
–
–
–
–
Tedaviden hoşnutsuzluk,
İhmal edilme düşüncesi,
Kurum yetersizlikleri (ilaç, yatak, aygıt vb.),
Ülkede uygulanan sağlık politikaları ve
yönetmeliklerden kaynaklanan sorunlar,
Bencillik, kişiler arası ilişkilerde saygı yitimi,
ailenin toplumsal etkisinin azalması...
Sağlık Çalışanlarına Göre...
–
–
–
Hasta yoğunluğu,
Sağlık çalışanı sayısının yetersizliği,
Ortam güvenliğini sağlamadaki zorluklar...
FİZİKSEL ŞİDDETE KARŞI ÖNLEMLER
• Etkili liderlik ve kurum kültürü oluşturulmalı,
• Kurum dışı güçler ile iş birliği yapılmalı,
• Çalışanlar temel güvenlik konularında eğitilmeli,
• Kurum içi güvenlik işleyişi hakkında iş akışı çizelgeleri ve
görev dağılımları belirlenmeli
• Acil hallerde oluşabilecek tehditlere karşı alınacak
önlemler yazılı hale getirilmeli ve tüm personele
duyurulmalı...
•
Bilindiği üzere son zamanlarda sağlık
çalışanlarına yönelik; gerek fiziki gerekse
sözlü olarak yapılan şiddet olaylarında artış
meydana gelmiş, bu olaylar neticesinde bir
sağlık çalışanımız hayatını kaybetmiş, bir
kısım çalışanımız da mağduriyet yaşamıştır.
HASTA VE ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
•
Bakanlığımızın yürüttüğü ‘Sağlıkta Dönüşüm
Programının’ öncelikli hedefleri arasında yer alan
‘Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması’
çalışmaları
kapsamında
çalışanlarımızı
ve
toplumumuzu olumsuz yönde etkileyen bu olayların
önlenmesi için harekete geçen Bakanlığımız tarafından
Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle
Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’ hazırlanmış ve 28 Nisan 2012
tarih ve 28277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe konmuştur.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN
SUNUMU ESNASINDA SAĞLIK PERSONELİNE
KARŞI İŞLENEN ŞİDDET NEDENİYLE ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER
•
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda Sağlık
Personeline karşı işlenen şiddet olaylarını takip
etmekle görevlendirilen birim Toplum Sağlığı
Hizmetleri Dairesi Başkanlığıdır.
• Bilindiği üzere bugüne kadar Sağlık Bakanlığı
tarafından çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasına
yönelik çeşitli tedbirler alınmış ve özellikle kalite
çalışmaları kapsamında çalışan güvenliği ile ilgili
kurumsal yapılanmanın genel çerçevesi ve çalışma
esasları belirlenmiştir. Şiddet olaylarının sağlık
sistemimiz için önemli bir sorun olarak gündeme
gelmesi ile birlikte çalışanlarımızın hak ve
sorumlulukları konusundaki farkındalık düzeyinin
artırılması ve bu konuda bilgilendirilmesinin gerekliliği
de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle; kurumlarımızda
“Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminin" kurulması ve
bu konu ile ilgili bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi
planlanmıştır.
•
Bu kapsamda Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü
bünyesinde bir müdür yardımcısının doğrudan takibinde
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi kurulmuştur. “Çalışan
Hakları ve Güvenliği Birimi” kurumlarındaki çalışanların
çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini
kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak
gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını
sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunacaktır.
• Sağlık Personeline karşı işlenen şiddet nedeniyle
alınması gereken önlemleri içeren açıklayıcı bilgiler ile
Birim Sorumlusu iletişim bilgilerini içeren 10.05.2012
/ 780 ve 06.11.2012 / 5221 tarih - sayılı yazılarımız
Birimlerimizde çalışan tüm personelimize imza
karşılığı tebliğ edilmiştir.
•
Sağlık Personeline karşı işlenen şiddet olaylarında
mağdur kişinin şikayeti aranmaksızın birim
sorumluları (İlçelerde TSM Sorumlu Hekimleri)
tarafından kolluk kuvvetleri ve Müdürlüğümüz
iletişim sorumlusu ile derhal irtibata geçilecektir.
•
Bildirilen her olay için Müdürlüğümüz Bünyesinde
kurulan Araştırma Komisyonu konuyu en kısa
sürede sonuçlandırarak hazırlayacağı raporu Halk
Sağlığı Müdürüne teslim edecek Halk Sağlığı
Müdürü
de
raporda
belirlenen
hususlar
doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıracaktır.
•
•
Sağlık Kurumlarının çevre, bina giriş ve çıkış
güvenliği yetkili birimlerle işbirliği içerisinde gözden
geçirilerek tespit edilecek zafiyetler ivedilikle
giderilecektir.
24 saat esasına göre çalışan Birinci Basamak Sağlık
Kurum ve Kuruluşlarının çevre aydınlatması yetkili
birimlerle (TEDAŞ, Belediyeler vb. ) koordinasyon
içerisinde yeterli hale getirilecektir.
• Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında 24
saat esasına göre hizmet verenler öncelikli olmak üzere,
mekanların iç ve dış güvenliğini sağlamak maksadıyla
aktif olarak izlenen kamera sistemi kurulmalı, geriye
dönük en az bir aylık kamera kayıtları saklanmalı ve
bu sistemin yerel kolluk kuvvetlerine de irtibatı
sağlanmalıdır.
• Oluşabilecek güvenlik zafiyetlerinin ilgili güvenlik
mensuplarına ve kolluk kuvvetlerine ivedilikle
bildirilmesini sağlamak amacıyla, masa altlarına veya
odaların uygun yerlerine güvenlik sistemi ile irtibatlı
acil çağrı butonları yerleştirilmelidir.
•
•
•
Güvenlik zafiyeti yaşanabilecek bölgeleri ilgili
kurumlarla koordineli bir şekilde tespit ederek bu
bölgelere mümkünse sürekli görev yapan kolluk
kuvvetlerinin görevlendirilmesi sağlanacak, mümkün
değilse bu bölgelerdeki devriye hizmetlerinin
artırılması yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Hasta muayene odalarına hasta ile birlikte en fazla bir
hasta yakını alınacaktır.
Entegre hastanelerde 24 saat esasına göre çalışan özel
güvenlik görevlisi istihdam edilecek ve bu görevlilere
sağlıkta iletişim ve stresle başa çıkma konuları başta
olmak üzere özel eğitimler verilecektir.
•
TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETTEN
UZAK HUZUR DOLU ÇALIŞMA ORTAMI
DİLEĞİYLE…

similar documents