วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน 5204680184 นางสาว

Report
วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป
นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน 5204680184
นางสาวกานต์สริ ี พุม่ มณีกร 5204681182
นางสาวจุฑามาศ ศรีเมืองธน 5204681711
บทนา
• สหภาพยุโรป (EU)
• Eurozone
• ความสัมพันธ์ของไทยกับยุโรป
• ผลของเศรษฐกิจตกต่าทัว่ โลกต่อสมาชิกสหภาพยุโรป
สาเหตุ
ผลกระทบ
นโยบายเพื่อ
การแก้ ไข
สาเหตุ
การละเมิดกฎ Stability and Growth Pact (SGP)
• จากัดหนี ้สาธารณะไม่เกินร้ อยละ 60 ของ GDPประเทศ
• จากัดการขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้ อยละ 3 ของ GDP
• ราคาสินค้ าและบริการมีเสถียรภาพ
• อัตราดอกเบี ้ยคงที่ติดต่อกันอย่างน้ อย 2 ปี
กรี ซ
• นโยบายรัฐสวัสดิการแบบประชานิยมที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมือง
• ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกรี ซ
ลดลง
• ดัชนีวดั การทุจริต (Corruption index) ที่ได้ คะแนนต่าที่สดุ ใน
กลุม่ ประเทศยุโรป
PIIGS
Portugal
Italy
Ireland
Greece
Spain
BBB+
Ba1
BBB+
BBBBa2
BBB-
AA
Aa2
AA+
C
Ca
CCC
A+
Aa2
AA-
ผลกระทบ
• ผลกระทบต่อยุโรป
• ผลกระทบต่อเอเชีย
• ผลกระทบต่อไทย
ผลกระทบต่อยุโรป
ผลกระทบต่อเอเชีย
ผลกระทบต่อไทย
• ตลาดเงิน/ตลาดทุน
• ตลาดสินค้ า
นโยบายเพื่อการแก้ ไข
• ลดอัตราดอกเบี ้ย
• นโยบายการคลังแบบหดตัว
ลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายการคลังแบบหดตัว

similar documents