Bai giang chuong 8

Report
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chương 8
KẾT NỐI VỚI SQL SERVER & ỨNG
DỤNG TRÊN C#
LOGO
I. Cấu hình của SQL Server
1. Tiếp cận kết nối từ xa với SQL 2005
 Click Start -> Programs -> Microsoft SQL Server 2005 ->
Configuration Tools -> SQL Server Surface Area Configuration.
Trong trang SQL Server 2005 Surface Area Configuration,
click Surface Area Configuration for Services and Connections.
Trong trang Surface Area Configuration for Services and
Connections, mở nút Database Engine, click Remote Connections,
click Local and remote connections, click chọn giao thức thích hợp
chúng ta thường dùng giao thức TCP/IP, sau đó click Apply.
 Lưu ý: Click OK khi nhận được thông báo:
Changes to Connection Settings will not take effect until you
restart the Database Engine service.
 Trong trang Surface Area Configuration for Services and
Connections, mở nút Database Engine, click Service, click Stop,
đợi đến khi dịch vụ MSSQLSERVER dừng lại, sau đó click Start để
khởi động lại dịch vụ MSSQLSERVER
Kết nối từ xa với SQL 2008
2 Kích hoạt dịch vụ SQL Server Browser 2005
 Nếu chúng ta thao tác trên SQL Server 2005 bằng việc sử
dụng tên thể hiện (instance name) và không chỉ định một port cụ
thể trong chuỗi kết nối thì chúng ta phải kích hoạt dịch vụ SQL
Server Browser để cho phép các kết nối từ xa. Ví dụ: SQL Server
2005 Express Edition được cài đặt với một thể hiện mặc định là
tên_máy_tính\SQLEXPRESS.
Chúng ta chỉ cần kích hoạt dịch vụ SQL Server Browser
một lần bất kể chúng ta có bao nhiêu thể hiện của SQL Server
2005 đang được sử dụng (running).
 Để kích hoạt dịch vụ SQL Server Browser, cần làm theo các
bước sau:
Click Start -> Programs -> Microsoft SQL Server 2005 ->
Configuration Tools, click SQL Server Surface Area Configuration.
Trong trang SQL Server 2005 Surface Area Configuration,
click Surface Area Configuration for Services and Connections.
Trong trang Surface Area Configuration for Services and
Connections, click SQL Server Browser, click Automatic for
Startup type, click Apply.
 Kiểm tra tình trạng dịch vụ trong Service status. Sau đó click
Start nếu dịch vụ này đang bị Stop.
3. Tạo các ngoại lệ trên Windows Firewall 2005
 Các bước dưới đây áp dụng cho Windows Firewall trong
Windows XP Service Pack 2 (SP2) và trong Windows Server
2003.
 Nếu tường lửa được sử dụng trên máy tính cài đặt SQL Server
2005, các kết nối từ bên ngoài sẽ bị chặn trừ khi SQL Server
2005 và SQL Serve Browser có thể liên lạc qua tường lửa.
Chúng ta phải tạo ra các ngoại lệ cho mỗi thể hiện của SQL
Server 2005 (muốn thể hiện nào tiếp nhận kết nối từ xa thì
chúng ta phải tạo ngoại lệ cho thể hiện đó) và một ngoại lệ cho
dịch vụ SQL Server Browser.
 Việc tạo ngoại lệ theo các bước sau:
 Click Start -> Programs -> Microsoft SQL Server 2005 >Configuration Tools -> SQL Server Configuration Manager.
Trong trang SQL Server Configuration Manager, click SQL
Server Services, right-click tên thể hiện, và click Properties.
Trong trang SQL Server Browser Properties, click tab
Advanced, xác định instanceID trong danh sách thuộc tính, và
click OK.
Lưu ý:
- Nếu chúng ta không cần sử dụng SQL Server 2005 thường
xuyên, ta có thể để chế độ khởi động của dịch vụ MSSQLSERVER là
manual (nghĩa là khi nào cần dùng thì sẽ kích hoạt) nhằm giảm bớt
thời gian khởi động Windows và tiết kiệm tài nguyên hệ thống..
- Tương tự như dịch vụ MSSQLSERVER, nếu chọn startup
type là Automatic thì dịch vụ SQL Server Browser sẽ được khởi
động khi Windows khởi động.
- Chúng ta có thể có nhiều thể hiện SQL Server, do đó
chúng ta phải xác định đúng instanceID nào chúng tao muốn tạo
ngoại lệ.
Để mở Windows Firewall, click Start, click Run, đánh
firewall.cpl, và click OK.
Tạo ngoại lệ cho SQL Server 2005 trong Windows Firewall
Trong Windows Firewall, click tab Exceptions, sau đó click
Add Program.
Trong cửa sổ Add a Program window, click Browse.
C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe, click Open,
và click OK.
II. KẾT NỐI SQL VỚI C#
1. Thao tác tìm chuỗi kết nối
-
Khởi động C# (nếu chưa khởi động)
Chọn View -> Server Explore (nếu chưa có)
Right_Click vào Data Conection, chọn Add Connect
Nhập các giá trị: Server Name, Database Name.Chọn Test
Connect
Right_Click vao tên kết nối, chọn Properties
Vào thuộc tính Connect String: tìm thấy chuỗi kết nối sau:
Kết nối với chứng thực Windows Authentication
Data Source=<Tên Server>;Initial Catalog=<Tên Database>;
Integrated Security=True
Kêt nối với chứng thực MixMode
Data Source=<Tên Server>;Initial Catalog=<Tên
Database;Persist Security Info=True;User ID=<Tên tài khoản
Login>;Password=<Mật mã>
2. Viết chuỗi kết nối trong C#
Ví dụ: Thiết kế Form_Ketnoi như sau:
Code
Lấy dữ liệu từ thủ tục trong SQL
Tên thủ tục
Ví dụ: Tạo Form hiển thị dữ liệu trên Form
sau:

similar documents