تست ورزش

Report
2
3
‫تست ورزش یک روش تشخیصی و‬
‫پیش بینی کننده برای ارزیابی بیماران‬
‫مشکوک یا مبتال به بیماری کرونری‬
‫قلبی است‬
‫تست ورزش ‪ %78‬حساسیت و ‪%70‬‬
‫‪ SPECIFITY‬برای تشخیص بیماری‬
‫کرونری دارد‪.‬‬
‫اندیکاسیون ‪ETT‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بررسی تشخیص بالینی آنژین‬
‫برآورد خطر بعد از ‪MI‬‬
‫برآورد خطر در مبتالیان به ‪HCMP‬‬
‫ارزیابی روش های مداخله ای کرونری یا درمانهای دارویی‬
‫ارزیابی تحمل ورزش و عملکرد قلب‬
‫بررسی عملکرد قلب و ریه در بیماران با ‪ DCMP‬یا ‪HF‬‬
‫بررسی درمان آریتمی ها‬
‫بررسی جمعیت بدون عالمت دارای شغل های خیلی حساس مثل خلبانان‬
‫خطوط هوایی‬
‫اندیکاسیونهای تشخیصی‬
‫‪ ‬برای ارزیابی بیماران با احتمال متوسط بیماری کرونری قلبی‬
‫‪ ‬برانگیختگی آریتمی ها‬
‫‪ ‬ارزیابی نشانه ها (مثل عالیم پیش سنکوب) که حین یا بعد از ورزش‬
‫اتفاق می افتند‬
‫اندیکاسیونهای پیش بینی کننده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تخمین خطر بعد از ‪MI‬‬
‫برآورد خطر در بیماران مبتال به کاریومیوپاتی هایپرتروفیک‬
‫ارزیابی درمانهای مداخله ای یا دارویی‬
‫ارزیابی تحمل فعالیت و عملکرد قلب‬
‫ارزیابی عملکرد قلب و ریه در بیماران کاردیومیوپاتی اتساعی و نارسایی‬
‫قلبی‬
‫ارزیابی درمانهای آریتمی‬
‫‪Treadmill Test‬تست قدم زدن‬
‫‪ ‬تريد ميل نوار متحركي است كه سه پارامتر قابل تغيير دارد‪ :‬سرعت‪ ،‬شيب و مدت ورزش‪.‬‬
‫نوار متحرك تدريجا و بطور پيشرونده سرعت و شيب اش (صفر تا ‪ 45‬درجه) زياد شده و‬
‫بيمار در اين حالت روي آن راه رفته يا مي دود و در حال فعاليت ‪ EKG‬از بيمار‬
‫گرفته مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬جهت گرفتن ‪ ،EKG‬الكترود پاها را باالي عضالت ساق پا و الكترود دستها را نزديك‬
‫شانه ها مي بندند‪ .‬الكترود اشتقاقهاي جلوي سينه اي را در ‪ V4‬تا ‪ V6‬و اگر از يك‬
‫اشتقاق استفاده مي شود در ‪ V5‬قرار مي دهند‪.‬‬
‫‪8‬‬
9
‫پروتکل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پروتکل بروس دارای ‪ 7‬مرحله ‪ 3‬دقیقه ای است‪ ،‬که مجموعا ‪ 21‬دقیقه می‬
‫شود‪.‬‬
‫سطح فعالیت با ‪ METs‬برآورد می شود( هر ‪ METs‬معادل مقدار انرژی‬
‫مصرف شده در حالت استراحت یا مصرف ‪ 3/5‬میلی لیتر اکسیژن به ازای هر‬
‫کیلوگرم وزن بدن در دقیقه است)‪.‬‬
‫در مرحله اول بیمار روی سطح صاف راه می رود و بتدریج شیب و سرعت‬
‫زیاد می شود‪.‬‬
‫پروتکل تعدیل شده بروس‪ ،‬بعنوان تست ورزش در عرض یک هفته بعد از ‪MI‬‬
‫و ارزیابی تحمل فعالیت در افراد خیلی پیر و ضعیف استفاده می شود‪.‬‬
‫تست دقیق تا رسیدن به ‪ %85‬ماکزیمم ‪ 220- Age ( HR‬در مردان و ‪210-‬‬
‫‪ Age‬در زنان) بدست می آید‪.‬‬
‫معموال بتابلوکرها روز قبل از تست قطع می شوند و دیگوگسین بدلیل اثرش بر‬
‫روی ‪ ST‬از یک هفته قطع می شود‪.‬‬
‫تست‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بیمار به دستگاه ‪ ETT‬وصل شده و تست با اندازه گیری فشارخون پایه شروع‬
‫می شود‪.‬‬
‫به بیمار آموزش داده می شود که به محض احساس ‪ CP‬و یا هر عالمت دیگر‬
‫پرستار را خبر نماید‪.‬‬
‫‪Bp‬قبل از شروع تست و در پایان هر ‪ 3‬دقیقه اندازه گیری می شود‪ .‬حین تست‬
‫‪SBP‬افزایش یافته و ‪ DBP‬مختصری کاهش می یابد‪ .‬اما اگر فشار سیستولیک‬
‫کاهش یابد نشانگر اختالل عملکرد شدید قلب بوده و ممکن است بیمار ‪ MI‬حاد‬
‫داشته باشد که بالفاصله باید تست قطع گردد‪.‬‬
‫تست کامل حدود ‪ 21‬دقیقه طول می کشد‪ ،‬اما معموال اگر تغییرات یا مشکلی‬
‫پیش نیاید تا ‪ 12‬دقیقه طول می کشد‪.‬‬
‫تغییرات ایجاد شده در مرحله بهبودی به اندازه وقوع آنها در هر مرحله فعالیت‬
‫ارزش دارد‪.‬‬
‫عوارض‬
‫شیوع عوارض جدی از قبیل مرگ و ‪ MI‬اگر بیمار بدرستی انتخاب شده باشد کم‬
‫است‬
‫‪ ‬مرگ یا ‪ MI‬حاد ‪ 1‬در ‪ 10000‬اتفاق می افتد یا ‪%0/01‬‬
‫‪ VT ‬یا ‪ VF‬در حدود ‪ 1‬در ‪ 5000‬مورد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تجهیزات کامل ‪ CPR‬باید آماده باشد‬
‫پرسنل باید مهارت کافی در انجام ‪ CPR‬داشته باشند‬
‫کنتر اندیکاسیون‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ AMI‬در ‪ 4-6‬روز قبل‬
‫‪ UA‬با درد در زمان استراحت در ‪ 48‬ساعت قبل‬
‫‪ HF‬کنترل نشده‬
‫پریکاردیت یا میوکاردیت حاد‬
‫‪DVT‬‬
‫‪ HTN‬کنترل نشده‬
‫تنگی شدید آئورت که ممکن است باعش مرگ ناگهانی حین فعالیت شود‪.‬‬
‫کاریومیوپاتی شدید هایپرتروفیک یا انسدادی‬
‫آریتمی های تهدید کننده درمان نشده‬
‫آنوریسم دسکان‬
‫جراحی اخیر آئورت‬
‫در تنگی آئورت بدون عالمت ‪ ETT‬محدود برای ارزیابی اینکه بیمار چه میزان‬
‫فعالیتی را می تواند تحمل کندارزشمند است‪ ،‬اما برای بررسی ‪ CAD‬ارزش ندارد‪.‬‬
‫ناهنجاری های حین تست‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تغییرات ‪ST‬‬
‫تغییرات ‪T‬‬
‫تغییرات ‪U‬‬
‫اکستراسیستول ها‬
‫دالیل قطع تست‬
‫‪ ‬تغییرات ‪ : ECG‬سقوط ‪ ST‬شدید بیش از ‪ 3mm‬و باال رفتن ‪ ST‬بیش از‬
‫‪ 1 mm‬در لیدهای بدون ‪ ، Q‬اکستراسیتولهای بطنی مکرر‪ ،‬شروع ‪،VT‬‬
‫‪ AF‬یا ‪ PSVT‬جدید ‪ BBB ،‬جدید یا پیشرفت بلوک قلبی بسمت بلوک‬
‫درجه ‪ 2‬یا کامل و ارست قلبی‬
‫‪ ‬عالیم و نشانه ها‪:‬‬
‫‪ ‬خستگی بیش از حد‪ CP ،‬شدید‪ ،‬تنگی نفس یا گیجی‪ ،‬سقوط فشارخون‬
‫سیستولیک بیش از ‪ ، 20 mmHg‬افزایش فشارخون سیستولیک با باالی‬
‫‪ 300mmHg‬و دیاستولیک به ‪130mmHg‬‬
16
17
18
19
20
‫تفسير تست ورزش‪:‬‬
‫جواب تست ورزش مي تواند مثبت‪ ،‬منفي‪ ،‬مشكوك كاذب و منفي كاذب باشد‪.‬‬
‫‪ ‬جواب منفي (طبيعي) ‪ :‬وقتي است كه بيمار به حداكثر يا تقريبا حداكثر فعاليت برسد و هيچيك از‬
‫تغييرات الكتروكارديوگرافيك مربوط به بيماريهاي ايسكميك قلب ظاهر نگردد‪.‬‬
‫‪ ‬جواب مثبت‬
‫‪ ‬جواب منفي كاذب ‪ :‬عليرغم وجود بيماريهاي عروق كرونر تغييرات الكتروكارديوگرافيك در تست ورزش‬
‫ديده شود‪.‬‬
‫جواب مثبت كاذب ‪ :‬عليرغم عدم وجود بيماريهاي عروق كرونر تغييرات الكتروكارديوگرافيك در تست ورزش‬
‫ديده شود‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫تفسير تست ورزش‪:‬‬
‫جواب مثبت ‪ :‬وقتي است كه تغييرات ‪ EKG‬و آريتمي هاي ذيل در نتيجه تست ثبت گردد‪:‬‬
‫الف) تغييرات ‪( ST‬باال يا پايين رفتن) بيش از ‪ 2‬ميلي متر دال بر تنگي يا انسداد عروق‪ .‬بايد توجه‬
‫نمود كه در تفسير اين تغييرات بايد به شكل (معكوس‪ ،‬بلند‪ ،‬متقارن‪ ،‬نوك تيز)‪ ،‬ميزان‪ ،‬زمان پيدايش‬
‫(بر حسب پروتكل بروس)‪ ،‬مدت برقراري و ادامه تغييرات ‪ S T‬توجه نمود‪.‬‬
‫ب) عدم كاهش يا افزايش ارتفاع موح ‪( R‬در حالت طبيعي هنگام ورزش ارتفاع موج ‪ R‬كاهش‬
‫مي يابد)‬
‫ج) عدم كاهش يا افزايش عمق موج ‪ Q‬در ‪ V6‬و ‪( V5‬در حالت طبيعي هنگام ورزش عمق موج‬
‫‪ Q‬افزايش مي يابد)‬
‫د)تغيير شكل و جهت موج ‪( T‬معكوس‪ ،‬بلند‪ ،‬متقارن‪ ،‬نوك تيز)‪ .‬به تنهايي قابل قبول نيست‪.‬‬
‫ه) منفي شدن موج ‪U‬‬
‫آريتمي هاي بطني ( ‪ PVC‬چند كانونه‪ ،‬تاكيكاردي بطني) و آريتمي هاي دهليزي (‪ )PAC‬و بلوك ‪.SA‬‬
‫بروز عالئم هيپوتانسيون‪ ،‬درد سينه‪ ،‬پيدايش صداي سوم و سوفل ‪ ،MR‬تنگي نفس شديد‪ ،‬سرگيجه‪،‬‬
‫آتاكس ي‪ ،‬خستگي و رنگ پريدگي با ورزش‪.‬‬
‫‪22‬‬
23
24
25
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪26‬‬
‫شرايط انجام تست ورزش‬
‫قطع وازوديالتو رها (نيتريت) و بتا بلوكرها (ايندرال) از ‪ 24‬ساعت قبل و ديژيتال از‪1‬‬
‫هفته قبل‪ ،‬زيرا تحمل به تست را زياد مي كند‪.‬‬
‫عدم انجام تست در صورت تشخيص يا احتمال انفاركتوس ميوكارد و آنژين صدري‪.‬‬
‫انجام تست پس از تثبيت وضعيت روحي و تمايل بيمار‪.‬‬
‫انجام تست در درجه حرارت مناسب و گرم اتاق‪.‬‬
‫انجام تست قبل از غذا يا چهار ساعت پي از صرف غذا يا مايعات سرد يا كشيدن‬
‫سيگار‪.‬‬
‫عدم ابتالي بيمار به بيماريهاي عفوني يا سرماخوردگي (بعلت امكان بروز تظاهرات‬
‫غير طبيعي در ‪)EKG‬‬
‫حضور پزشك و آماده بودن وسايل احياء قلبي عروقي‬
‫ممنوعيت انجام تست در بيماران باالتر از ‪ 65‬سال‪.‬‬

similar documents