Aktywa i Pasywa Aktywa Są to kontrolowane przez jednostkę

Report
Aktywa i Pasywa
Aktywa
Są to kontrolowane przez
jednostkę zasoby majątkowe o
wiarygodnie określonej
wartości powstałe w wyniku
przeszłych zdarzeń, które
zgodnie z oczekiwaniami
spowodują w przyszłości
wpływ do jednostki korzyści
ekonomicznych.
A. Aktywa trwałe – majątek, który
pozostaje w restauracji powyżej
12 miesięcy
I. Wartości niematerialne i prawne
1) licencje, patenty, znaki
towarowe
2) oprogramowania
komputerowe
3) know- how ( wiedzieć jak)
II. Środki trwałe i Środki
trwałe w budowie
1) ziemia, grunty
2) budynki, budowle
3) maszyny, urządzenia
4) środki transportu
5) wyposażenie biur (meble
biurowe, telefony itp.)
III. Inwestycje długoterminowe
1) zakup długoterminowych
papierów wartościowych,
np.: akcje, obligacje
2) pożyczka udzielona innej
firmie
IV. Należności długoterminowe
1) należności z tytułu
umowy leasingu
finansowego
B. Aktywa obrotowe – majątek,
który pozostaje w restauracji
do 12 miesięcy
I. Rzeczowe aktywa obrotowe
(zapasy)
1) materiały
2) półprodukty
3) produkcja w toku
4) wyroby gotowe
(produkty gotowe)
5) towary
II. Należności
krótkoterminowe
1) należności z tytułu
dostaw i usług w okresie
spłaty do 12 miesięcy i
powyżej 12 miesięcy
III. Inwestycje
krótkoterminowe
1) środki pieniężne w kasie
2) środki pieniężne w banku
3) zakup krótkoterminowych
papierów wartościowych,
np.: akcje, obligacje
Pasywa
Zasoby majątkowe jednostki - aktywa
mają określone źródła finansowania,
którymi mogą być kapitał własny i
zobowiązania nazywane przez
ustawę o rachunkowości Pasywami
Kapitał własny( podstawowy) tworzony jest
przez jednostki gospodarcze zgodnie z
zasadami określonymi w prawie np. Kodeksie
Spółek Handlowych, Prawie Spółdzielczym,
Ustawie o Gospodarce Finansowej
Przedsiębiorstw Państwowych, Statucie lub
Umowie o Utworzeniu Jednostki.
Kapitał własny finansuje aktywa netto, czyli
aktywa pomniejszone o zobowiązanie
A. Kapitały własne
I. Kapitał podstawowy (
zakładowy)
II. Kapitał zapasowy
III. Kapitał rezerwowy ( 8%
zysku, obowiązkowo
sp.z.o.o i sp. akcyjna)
IV. Zysk/ strata z lat
ubiegłych
V. Zysk/ strata z roku
bieżącego
B. Kapitały obce
I. zobowiązania długoterminowe - powyżej 12
miesięcy:
1) kredyty i pożyczki
2) emisja dłużnych papierów wartościowych
II. zobowiązania krótkoterminowe - do 12 miesięcy:
1) z tytułu usług i dostaw o okresie wymagalności
spłaty do i powyżej 12 miesięcy
2) kredyty, pożyczki (do 12 miesięcy)
3) podatki, cła, ubezpieczenia i inne świadczenia
4) wynagrodzenia
5) inne zobowiązania
Przykłady Aktyw i Pasyw
występujących w Restauracji
Kuchnia
Aktywa trwałe:
*Stoły do zmywalni ze zlewami
dwukomorowymi
*stoły do pracy: niezabudowane
i zabudowane
* szafy przelotowe i nie przelotowe
* okopy - centralne i przyścienne
*bemary gastronomiczne
*piece konwekcyjno-parowe,
frytkownice, kostkarki, ekspresy do
kawy, kuchnie z piekarnikiem
*zmywarki, płyty grillowe
*szafy chłodnicze
Kuchnia
Aktywa obrotowe:
*mięso, warzywa, owoce, przyprawy
*mięso mielone
*gotowe dania zimne i gorące
*napoje w butelkach, np.: Coca-cola,
woda mineralna
*środki czystości
Sala konsumencka
*sztućce
*obrusy, serwetki
*porcelana
*przyprawniki
*szkło
*dzbanki szklane i metalowe
* pucharki, szklanki, kieliszki
*tace kelnerskie i bankietowe
*świeczniki I wazoniki
* gotowe dania gorące I zimne,
desery, napoje
Pasywa
1) Zobowiązania w/c dostawców
2) Spłata kredytów i pożyczek
3) Wynagrodzenia wszystkich
pracowników w restauracji I
ubezpieczenia społeczne:
* kelner/kelnerka
* barman
*szef kuchni
*pracownicy pracujący w kuchni
*obsługa sprzątająca
4) Podatki

similar documents