เอแอลทีคอยน์

Report
ึ ษา ป.ตรี ชน
ั ้ ปี ที่ 5 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• นักศก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ (มจพ.)
• แอดมินเพจ “ทองคาดิจต
ิ อล” www.facebook.com/Tanwa.project
• แอดมินกลุม
่ “BitCoin Thai Club”
www.facebook.com/groups/bitcointhaiclub/
แนวทาง
การลงทุนใน Altcoin
(อ ัลเทอร์เนตคอยน์)
-
-
ิ
ธันวา สงวนสน
Altcoin คืออะไร
Bitcoin คือ สกุลเงิน
CryptoCurrency ตัวหลัก
Altcoin คือ คอยน์ตัวอืน
่ ในตระกูล
CryptoCurrency ทีไ่ ม่ใช ่ Bitcoin
มีมากกว่า 500 สกุล
รูปแบบของการลงทุน
• ส า ย ขุ ด ( M i n i n g , M i n t i n g )
- ส ร า้ ง ป ริ ม า ณ เ ห รี ย ญ เ พิ่ ม เ ข า้ ม า ใ น ร ะ บ บ
แ ล ว้ เ อ า ไ ป ข า ย
• สายเทรด (Trading)
- ซ ื้ อ ข า ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น ต า ม ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง
ร า ค า เ พื่ อ ห วั ง ผ ล กา ไ ร
• สายพฒ
ั นา (Developer)
- ส ร า้ ง ค อ ย น์ ตั ว ใ ห ม่ ห รื อ พั ฒ น า ค อ ย น์ ที่ ม ี อ ยู่
เ ดิ ม ใ ห ม
้ ี ค ว า ม ไ ฮ เ ท ค แ ล ะ มี แ ผ น พั ฒ น า ที่ ต่ อ ย อ ด
ธุ ร กิ จ ไ ด ้
รูปแบบของการขุดคอยน์
• Poof-of-Work (พรูฟ-ออฟ-เวิรค
์ )
้ อ
- ขุดคอยน์โดยใชเครื
่ งคอมพิวเตอร์
้
หรือเครือ
่ ง ASIC มาใชถอดรหั
สบล็อก
แบบเต็มกาลัง
• Poof-of-Stake (พรูฟ-ออฟ-สเต็ก)
้ อ
- ขุดคอยน์โดยใชเครื
่ งคอมพิวเตอร์ ,
้ บเหรียญ
สมาร์ทโฟน , แท็บเล็ต มาใชเก็
ถือครองเหรียญเพือ
่ รอรับดอกเบีย
้
แนะนาคอยน์ประเภท Poof-of-Work
• Peercoin , Namecoin , Terracoin
- ขุดด ้วยเครือ
่ ง ASIC SHA-256
• Litecoin , Dogecoin , Feathercoin
- ขุดด ้วยเครือ
่ ง ASIC Scrypt
• Primecoin , Darkcoin , Bytecoin
- ขุดด ้วยเครือ
่ ง PC
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
***คานวณรายได ้จากการขุดได ้ทีเ่ ว็บ www.coinwarz.com
แนะนาคอยน์ประเภท Poof-of-Stake
• HyperStake
• TEKcoin
- อัตราดอกเบีย
้ 60% ต่อเดือน
- อัตราดอกเบีย
้ แปรฝั นตามค่า Diff
- ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย
้ : 9 - 30 วัน
- ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย
้ ทุก ๆ 34 วัน
• Supercoin
• Mammothcoin
- อัตราดอกเบีย
้ 100% ต่อปี ในปี แรก
- อัตราดอกเบีย
้ 50% ต่อปี ในปี แรก
- ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย
้ : ทุก ๆ 1 วัน - ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย
้ : ทุก ๆ 1 วัน
• Vericoin
- อัตราดอกเบีย
้ มากกว่า 2% ต่อปี
- ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย
้ : ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
จานวนเหรียญ
• SyncCoin
- อัตราดอกเบีย
้ 100% ต่อปี ในเดือนแรก
- ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย
้ :
6 ชวั่ โมง - 30 วัน
้ (1)
ต ัวอย่างการทาเหมืองดอกเบีย
้ (2)
ต ัวอย่างการทาเหมืองดอกเบีย
แนะนาการเทรด : รูปแบบของสกุลเงิน
• Bitcoin คือ สกุลเงิน Crypto Currency ตัวหลัก
• Altcoin คือ คอยน์ตัวอืน
่ ในตระกูล Crypto Currency ทีไ่ ม่ใช ่ Bitcoin
• fiat money คือ สกุลเงินท ้องถิน
่
แนะนาการเทรด : รูปแบบของการเทรด
• การเทรด Bitcoin กับสกุลเงิน fiat money
• การเทรด Altcoin กับสกุลเงิน fiat money
• การเทรด Bitcoin กับ Altcoin
การเทรด Bitcoin ก ับ Altcoin
ข ้อมูลจาก www.bitcoinwisdom.com
แนะนาเว็บเทรด Bitcoin ก ับ Altcoin (1)
www.cryptsy.com
มี Altcoin ให ้เทรดกว่า 193 สกุล
แนะนาเว็บเทรด Bitcoin ก ับ Altcoin (2)
www.mintpal.com
มี Altcoin ให ้เทรดกว่า 66 สกุล
แนะนาเว็บเทรด Bitcoin ก ับ Altcoin (3)
www.bittrex.com
- มี Altcoin ให ้เทรดกว่า 190 สกุล
แนะนาเว็บเทรด Bitcoin ก ับ Altcoin (4)
www.poloniex.com
- มี Altcoin ให ้เทรดกว่า 130 สกุล
- มีเครือ
่ งมือ Fib Levels , Bollinger Band , SMA , EMA
การวิเคราะห์ปจ
ั จ ัยทางเทคนิค
ในเว็บเทรด Bitcoin และ Altcoin บางเว็บจะมี Indicator
ให้ใชใ้ นการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
้ าหร ับการวิเคราะห์แนวโน้ม
Indicator ทีน
่ ย
ิ มใชส
-
EMA
SMA
MACD
RSI
Trend Line
Fibonacci
่ ยเทรดอ ัตโนม ัติ (Bot)
แนะนาโปรแกรมชว
"Quatloo Trader" (ควอทลู เทรดเดอร์) “Bittrex Trader" (บิทเทร็ ก เทรดเดอร์)
รองรับเว็บ bittrex.com , cryptsy.com ,
poloniex.com , cex.io
ระบบเทรดอัตโนมัตแ
ิ บบ Ping-Pong Trading
ระบบเจ ้ามือ Whale tasks
รองรับเว็บ bittrex.com
ระบบเทรดอัตโนมัตแ
ิ บบ Ping-Pong Trading
ิ ใจซอ
ื้ ขาย MACD Trading
ระบบชว่ ยตัดสน
ต ัวอย่างการเทรด (1)
ผลกาไรจากการเทรด VIACOIN
ื้ วันที่ 9 ส.ค. 2557 จานวน 30 VIA รวมมูลค่า 0.01329675 BTC
ซอ
ขายวันที่ 13 ส.ค. 2557 จานวน 29.997 VIA รวมมูลค่า 0.01833322 BTC
ื้ VIACOIN ถือ 5 วัน ขายออกได ้กาไร 0.00503647 BTC
สรุปซอ
คิดเป็ นกาไร 37 % ใน 5 วัน
ต ัวอย่างการเทรด (2)
สเตลท์คอยน์ ราคาพุง่ 10 เท่าภายใน 2 เดือน !!
แหล่งรวมรวมข้อมูลของ Altcoin
ข ้อมูลของ Altcoin จะอยูใ่ น www.bitcointalk.org
ห ้อง Announcements (Altcoins)
้ ฐาน (Infrastructure)
โครงสร้างพืน
ของ Altcoin
- ความโปร่งใสของระบบ
- แนวทางการพัฒนาของ developer
- ชุมชน community
- การพัฒนาเทคโนโลยี
- การยอมรับในทางธุรกิจ
- ความเร็วรวมในการขุดของทัง้ ระบบ (Net Hashrate)
สาหรับคอยน์ประเภท Proof-of-Work
- อัตราเงินเฟ้ อต่ออัตราดอกเบีย
้ สาหรับคอยน์ประเภท
Proof-of-Stake
การทา Sector Rotation
“Sector Rotation” คือการปร ับเปลีย
่ นการถือครอง Altcoin
่ งเวลา
ให้เหมาะสมตามแต่ละชว
ในวงการ CryptoCurrency เหล่านักพัฒนาก็ตา่ งพากันสร ้าง
่ บ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชก
ั คอยน์ของตัวเอง ทาให ้มีการแข่งขันกันสูง
ั เจน มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มี Community ที่
คอยน์ทม
ี่ แ
ี ผนพัฒนาทีช
่ ด
ใหญ่ จะทาให ้มีคนถือครองกันมาก
แต่ก็มค
ี วามไม่แน่นอน เมือ
่ มี
คอยน์ทด
ี่ ก
ี ว่าออกมา ผู ้คนก็จะพากันทิง้ ตัวเก่าไปเล่นตัวใหม่ ดังนัน
้
เราควรเลือกเปลีย
่ นการถือครองคอยน์ไปเรือ
่ ย ๆ ตามกระแสในชว่ งนัน
้
การทา Sector Rotation (2)
ลาดับคอยน์เรียงตาม Market Cap
ิ ใจเลือกคอยน์ทน
เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสน
ี่ ่าถือครอง
ข ้อมูลจาก www.coinmarketcap.com
เปรียบเทียบ “ตลาดหุน
้ ” ก ับ “ตลาดคอยน์”
ื้ คอยน์หลายตัว ๆ ก็เหมือนกับการซอ
ื้ หุ ้นหลายๆ ตัวในตลาดหุ ้น
- การซอ
- คอยน์บางตัวมีระบบจ่ายดอกเบีย
้ ก็เปรียบเสมือนหุ ้นปั นผล
- คอยน์บางตัวไม่มรี ะบบจ่ายดอกเบีย
้ แต่ราคามีแนวโน ้มเพิม
่ สูงขึน
้ เรือ
่ ย ๆ ก็
เปรียบเสมือนหุ ้นเก็งกาไร
- คอยน์บางตัวมีเจ ้ามือ ก็เปรียบเสมือนมีเจ ้ามีหุ ้น
- คอยน์บางตัวไม่มพ
ี น
ื้ ฐานรองรับ แต่ราคาพุง่ เปรียบเสมือนหุ ้นปั่ น
ื้ ขายและราคาพุง่ ไปหลายสบ
ิ เท่าภายในไม่กวี่ ัน เปรียบเสมือนหุ ้น
- คอยน์บางตัวโวลุม
่ ซอ
อภินห
ิ าร
- คอยน์บางตัวมีการระดมทุนก่อนเปิ ดรันระบบ เปรียบเสมือนการเปิ ด IPO ของหุ ้น
่ SyncCoin)
- คอยน์บางตัวสร ้างจากพืน
้ ฐานธุรกิจ เปรียบเหมือนหุ ้นจริง ๆ (เชน
- ตลาดคอยน์มช
ี ว่ งเวลาเงินทุนไหลเข ้าไหลออก เหมือนกับตลาดหุ ้น
สรุปแนวทางการลงทุน
การขุดบิทคอยน์ด ้วยเครือ
่ ง ASIC ในปั จจุบน
ั
ไม่คุ ้มสาหรับนักลงทุนรายย่อย
การเทรดและการทาเหมืองดอกเบีย
้
เป็ นตัวเลือกทีด
่ ก
ี ว่า
การสร ้างคอยน์ตวั ใหม่ ถ ้าประสบความสาเร็จ
อาจจะทาให ้คนสร ้างเป็ นเศรษฐีในชวั่ ข ้ามคืน
รับบิทคอยน์และคอยน์อน
ื่ ๆ
เป็ นตัวเลือกในการชาระเงินในธุรกิจ

similar documents