Värme och varmvatten

Report
EEF:s 6 steg till Energieffektivisering
Delkurs Värme Varmvatten
Magnus Everitt, VVS Företagen
Webbutbildning för att bli EEF-samordnare
Värme och varmvatten
•Inneklimat
•Termisk komfort
• Temperatur
• Drag
• Fukt
• Buller
• Luftkvalitet
•Varmvatten
• Hygien
• Komfort
Värmealstrare
Fjärrvärme
Solvärme
VP
Pannor
– Fastbränsle
• Ved, kol, pellets, flis..
– Flytande bränslen
• Fossila, Bio
– Gas
• Natur, Bio, gasol, VP..
– El
Värmesystem
•Vattenburen värme
• Ettrörsystem
• Tvårörssystem
• Golvvärmesystem
•Luftburen värme
•Egenvärme
Komponenter
•Reglerutrustning
• Mekanisk (manuell)
• Elektronisk
•Brännare
•VVX
•Ackumulator
•Bränslematning
•Skorsten
•Cirkulationspumpar
•Termostater
• El
• Mekaniska
Varmvattenberedning
•Batteriberedare
•Plattvärmeväxlare
•Förrådsberedare
Komponenter varmvattenberedare
•Reglerutrustning
• Mekanisk
• Elektronisk
•Beredare
•VVX
•Cirkulationspump
•VVC
•Armaturer
Energibehov
Värma vatten
Volym (m3) X Temperaturhöjning (oC) X faktor (1,16)= =… kWh
Checklista för brister i
värmesystemet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Finns klagomål på
inomhustemperaturen?
Många öppna fönster?
Ojämn temperatur i
lokalerna/lägenheterna?
Termostatventiler gamla,
fungerar?
Cirkulationspumpen äldre än fem
år?
Behovsstyrning (helger)?
Finns klagomål?
•
•
Är det för varmt eller för kallt?
Dragigt, ojämn temperatur?
Många öppna fönster?
1.
2.
3.
Hög temperatur inomhus?
Kan vara ett ventilationsproblem.
Hög temperatur på radiatorer.
Ojämn temperatur i lokalen/lägenheterna?
1.
2.
Mät temperaturen?
Injustering av värmesystem
Obs detta är en
luftningsventil av
radiatorn
Är termostatventilerna gamla eller ur funktion?
1.
2.
3.
Är det för varmt?
Varma radiatorer trots hög innetemp.
Kontrollera att det stämmer jämfört med reglerkurvan
Är cirkulationspumpen äldre än 5 år?
Behovsstyrning
1.
2.
Automatik för styrning av värme
under helger semestrar etc.
Är värmesystemet försett med
innetemperaturgivare?
Checklista för brister i
varmvattensystemet
1.
2.
3.
4.
Är varmvattnet min 50 grader och
max 60 grader vid tappstället?
Snålspolande armaturer
(kranar)?
Min 60 grader i
varmvattenberedaren (legionella
risk)?
Lång tid innan varmvatten
kommer?
Varmvattentemperaturen
1.
2.
3.
4.
Är varmvattnet min 50 grader och max 60 grader vid tappstället?
Snålspolande armaturer (kranar)?
Min 60 grader i varmvattenberedaren (legionella risk)?
Lång tid innan varmvatten kommer?
Att tyda tecken
•Som hyresgäst eller mindre
fastighetsägare kan det vara svårt att
själv åtgärda värmen. Men var
uppmärksam på tecken som visar när
det inte står rätt till!
•Dålig inomhusmiljö och klagomål tyder
på dåligt skött anläggning vilket ofta
även är detsamma som hög
energianvändning!
Frågor att ta upp med
driftansvarige
Vilka åtgärder för energieffektivisering
finns i energideklarationen respektive
OVK-protokollet?
Brukarsynpunkter på värme och
varmvatten?
Översyn av styr-system och
pumpålder?
Vanliga åtgärder
Vanliga åtgärder
Sammanfattning
Värme och varmvattensystemen är viktiga system i en byggnad och kräver mycket energi. Det är
därför viktigt att se över dessa installationer och försöka utföra energieffektiviserande åtgärder så
långt det är möjligt.
Det är viktigt att se till att man har energieffektiva produkter i installationen och även styr- och
reglersystemen är oerhört viktiga. Dessa måste vara noggrant utformade efter verksamheten och
fungera väl ihop med värmesystemet. Lyckas man med detta kan man uppnå bra, energieffektiva
anläggningar. Komfort och inomhusklimat måste man också ta hänsyn till; det gäller att se till man
uppfyller krav och önskemål så att de boende och verksamma mår bra i byggnaden.
Lista över EEF-företag och vad de erbjuder för tjänster eller produktområden finns på hemsidan.
Arbeta gärna tillsammans med andra företag för att komplettera era kunskaper så att ni tillsammans
täcker helheten. På så vis åstadkommer ni en bra lösning för kunderna.

similar documents