Effektivare tillsyn - Transportstyrelsen

Report
Effektivare tillsyn mot
underhållsverksamhet
Transportstyrelsens uppdrag
Redovisa hur tillsynen mot järnvägsföretagens och
infrastrukturförvaltarnas underhållsverksamhet kan
utvecklas och vid behov skärpas.
Transportstyrelsens tillsyn
• Fokus på tillståndshavarens säkerhetsstyrning
• Tillsynen är riskbaserad
• Granskning av dokument, intervjuer, kontroller med
operativ personal
• Om vi upptäcker brister ställer vi krav på att bristerna
åtgärdas
Transportstyrelsens tillsyn - omfattning
• Vi kontrollerar t.ex:
–
Rutiner för rapportering och utredning av olyckor och tillbud
–
Rutiner för uppföljning av verksamheten
• Vi gör ca 150 säkerhetstillsyner per år.
Transportstyrelsens redovisning av
uppdraget
• Transportstyrelsens redovisning behandlar tillsynen
generellt och inte bara mot underhållsverksamhet
• En utredningsrapport med förslag på åtgärder
• Ett PM där Transportstyrelsen redovisar vilka åtgärder
som vi ska arbeta vidare med.
• 20 förbättringsåtgärder redovisas
• Bra ska bli bättre
Utveckling av analysarbetet
Utveckla underlaget för tillsynen
Övergripande
Detaljerad
Vilka data behövs?
•Externa data (t.ex. händelser)
•Interna data (t.ex. brister som
identifierats vid tillsyn)
Utveckling av tillsynsarbetet
Förstärkt tillsyn och uppföljning av åtgärder och deras effekt där det är
motiverat ur risksynpunkt
Utveckling av tillsyn
Bakomliggande brister
Metodutveckling

similar documents