Lönesättande samtal – vad är det?

Report
Lönesättande samtal
Att tala lön med sin chef
Individuell och differentierad lönesättning
Vad?
Vad krävs i ett arbete, d.v.s. arbetsuppgifternas
svårighetsgrad och ansvar
= arbetskraven
Hur?
Hur individen utför arbetet, prestation och
förmåga att fylla arbetskraven
= individens kvalifikationer
Utgångspunkter för lönesättning
•
Lönen ska vara individuell och differentierad
•
Lönen bestäms av hur mycket ansvar och hur svårt ditt arbete är, i
kombination med skicklighet
•
Varje medlem ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad som krävs
för att öka den
•
Erfarenhet och kvalifikationer ska ge utslag på din lön
•
Lika lön ska utgå för likvärdigt arbete oavsett kön
•
Samma lönekriterier ska gälla för yngre som för
äldre
Fyra tillfällen att påverka din lön
• Nytt jobb
• Årlig löneöversyn
• Förlängning av tidsbegränsad anställning
• Nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter
Lönesättande samtal
– vad är det?
• Årligt återkommande
• Åtskilt från utvecklingssamtalet
• Dialog
• Individens prestation
• Lönepåslaget i kronor
Förberedelse
Bra förberedelse – bättre resultat
• Lönepolicy
• Lönekriterier
• Kollektivavtalet
• Information om hur det lönesättande
samtalet ska gå till.
• Tid och rum
Förberedelse
Klargör din arbetsinsats
•
Känner arbetsgivaren till vad jag gör?
•
Vilka resultat har jag uppnått?
•
Har jag fått fler och mer kvalificerade arbetsuppgifter under året?
•
Ökat ansvar?
•
Har jag utvecklats i mitt specialområde?
•
Har jag medverkat till bättre prestationer på min enhet?
•
Har jag kompetensutvecklat mig så att det kommer
arbetsgivaren till nytta?
Förberedelse
Formulera argument
• Ditt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse
• Bra och starka sidor hos dig själv
• Tidigare erfarenheter
• Kvalificerad vidareutbildning
• Marknadslöneläget
• Öva!
Genomförande
Under samtalet
• Kontakt – etablera en relation och lägg grunden för ett gott klimat
och förtroende
• Dina argument ska motsvara arbetsgivarens behov och krav ifråga
om uppsatta mål och prestation
• Lyssna aktivt på vad arbetsgivaren säger – om du tycker det blir
otydligt, efterfråga förtydligande
• Skilj fakta från subjektivt tyckande, var klar över i vilket syfte
och när du nyttjar vad
• Om arbetsgivaren gör bedömning mot bakgrund av annat än
de gällande lönekriterierna, ifrågasätt detta
Genomförande
Lösa in övertidsersättning?
• Var försiktig med att lösa in övertidsersättningen – tumregel 10-15 procents
högre lön.
Avslutning – hur gick det?
• Ja!
Lär av dina erfarenheter från samtalet, teckna ner
framgångsfaktorer att minnas till nästa tillfälle.
• Nej!
Analysera vad som inte gick bra. Meddela lokal lönedelegation
vid missnöje.
Hjälp på vägen
• Din lokala lönedelegation
• Akademikerförbundet SSRs hemsida www.akademssr.se
• SSR-Direkt - tfn 08-617 44 71

similar documents