Resultaten 2012 i powerpoint

Report
Haparanda kommun
Medborgarenkät
Vår 2012
Presentation
•
•
•
Om undersökningen
Resultat
Sammanfattning
Om undersökningen
•
•
Metoden som använts är postala utskick
•
•
Totalt besvarades enkäten av 449 invånare. Svarsfrekvens 46 %
•
•
Öppna kommentarer redovisas i sin helhet i Word
Urval erhölls från Haparanda kommun på samtliga mantalsskriva i
kommunen. Ett slumpmässigt bruttourval gjordes på 1000 personer.
Nettourval efter bortfall pga. felaktig adress, avliden etc. var 991 personer
Tidsperiod: Vecka 14-22, 2012. En påminnelse skickades vecka 17 till
invånare som inte besvarat enkäten efter det genomfördes en
telefonpåminnelse vecka 18-20.
Leverantör: Markör Marknad och Kommunikation AB
Sofia Boborg 070-646 62 60
Peter Linser 070-697 85 05
Resultat
Del A
Nöjd-Region-Index (NRI)
Del A
Hur bedömer medborgarna Haparanda kommun som en plats att bo och leva på?
(Nöjd-Region-Index)
54
56
NRI
63
38
37
Arbetsmöjligheter
46
Utbildningsmöjligheter
49
52
Bostäder
54
47
Kommunikationer
50
Index 2012
Index 2011
61
61
Kommersiellt utbud
Index 2008
52
Fritidsmöjligheter
55
67
Trygghet
64
56
55
Rekommendation
65
0
50
100
Resultat
Frågor
Arbetsmöjligheter
4,4
Medelvärde 2012
...möjligheterna att få arbeta
inom rimligt avstånd?
Medelvärde 2011
4,2
Medelvärde 2008
5,0
0,0
5,0
10,0
Utbildningsmöjligheter
4,2
...tillgången till universitetseller högskoleutbildning inom
rimligt avstånd?
4,6
4,5
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
5,9
...tillgången till övriga
utbildningar inom rimligt
avstånd? (Folkhögskola,
Kvalificerad Yrkesutbildning,
Komvux etc.)
5,8
0,0
5,0
10,0
Bostäder
5,6
...möjligheterna att hitta bra boende?
5,7
Medelvärde 2012
5,4
...utbudet av olika typer av boendeformer?
(hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)
Medelvärde 2011
5,6
Medelvärde 2008
6,0
...hur trivsam bebyggelsen är?
6,2
5,9
0,0
5,0
10,0
Kommunikationer
3,9
...tillgången till gång- och cykelvägar?
4,6
3,8
...möjligheterna till att använda
kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik
menas lokal och regional trafik med buss,
spårvagn, tunnelbana, tåg, båt och/eller
båt/färja.)
3,7
4,1
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
4,4
...tillgången till förbindelser för längre resor?
(Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.)
4,7
7,6
...möjligheterna till att enkelt kunna
transportera sig med bil?
7,8
0,0
5,0
10,0
Kommersiellt utbud
7,0
...utbudet av livsmedelsaffärer inom
rimligt avstånd?
7,1
7,2
6,7
...utbudet av andra affärer och service
inom rimligt avstånd
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
6,7
Medelvärde 2008
7,0
5,8
...utbudet av kaféer/barer/restauranger
inom rimligt
5,7
6,3
0,0
5,0
10,0
Fritidsmöjligheter
6,5
6,7
...tillgången till parker, grönområden och
natur?
6,1
...möjligheterna till att kunna utöva
fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv,
föreningsliv?
6,6
6,7
7,1
Medelvärde 2012
5,8
...tillgången till idrottsevenemang?
Medelvärde 2011
6,2
6,7
Medelvärde 2008
5,4
5,6
...tillgången till kulturevenemang?
6,0
4,2
...nöjesutbudet?
4,6
5,1
0,0
5,0
10,0
Trygghet
7,2
...hur tryggt och säkert du kan
vistas utomhus på kvällar och
nätter?
6,7
6,0
7,2
...hur trygg och säker du kan
känna dig mot hot, rån och
misshandel?
6,7
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
6,6
...hur trygg och säker du kan
känna dig mot inbrott i hemmet?
6,8
5,7
0,0
5,0
10,0
Helhetsbedömning av din kommun som en plats att bo och leva på
6,4
Hur nöjd är du med din kommun i
dess helhet som en plats att bo och
leva på?
6,6
7,2
Medelvärde 2012
5,9
Hur väl uppfyller din kommun dina
förväntningar på en plats att bo och
leva på?
Medelvärde 2011
6,2
Medelvärde 2008
6,6
5,3
Föreställ dig en plats som är perfekt
att bo och leva på. Hur nära ett
sådant ideal tycker du att din
kommun kommer?
5,5
6,3
0,0
5,0
10,0
Rekommendation
6,0
Medelvärde 2012
Kan du rekommendera
vänner och bekanta att
flytta till din kommun?
Medelvärde 2011
6,0
Medelvärde 2008
6,9
0,0
5,0
10,0
Resultat
Prioriteringsmatris
70
Betyg
Trygghet
65
Kommersiellt utbud
Bevara
Förbättra
om möjligt
60
55
Fritidsmöjligheter
Bostäder
0,0
0,1
Utbildningsmöjligheter
Låg prioritet
50
0,2
0,3
Effekt
Kommunikationer
45
40
Arbetsmöjligheter
35
30
Prioritera
Resultat
Del B
Nöjd-Medborgar-Index
Del B
Hur tycker medborgarna i Haparanda kommun om kommunens verksamhet?
(Nöjd-Medborgar-Index)
51
NMI
54
54
Förskolan
64
55
56
Grundskolan
53
Gymnasieskolan
43
Äldreomsorgen
60
60
49
50
44
Stöd för utsatta personer
56
46
48
Räddningstjänsten
65
36
Gång- och cykelvägar
68
67
68
67
44
Index 2012
34
Gator och vägar
43
Index 2011
Idrott- och motionsanläggningar
57
Kultur
Index 2008
59
59
62
53
52
Miljöarbete
61
61
Renhållning och sophämtning
72
72
Vatten och avlopp
75
55
56
Bemötande och tillgänglighet
0
50
100
Resultat
Frågor
Förskolan
7,1
Medelvärde 2012
Vad tror eller tycker du om
förskolan i din kommun?
Medelvärde 2011
6,8
Medelvärde 2008
7,1
0,0
5,0
10,0
Grundskolan
6,0
Medelvärde 2012
Vad tror eller tycker du
om grundskolan i din
kommun?
Medelvärde 2011
6,0
Medelvärde 2008
6,3
0,0
5,0
10,0
Gymnasieskolan
5,7
Medelvärde 2012
Vad tror eller tycker du om
gymnasieskolan i din kommun?
Medelvärde 2011
6,1
Medelvärde 2008
6,4
0,0
5,0
10,0
Äldreomsorgen
4,8
Medelvärde 2012
Vad tror eller tycker du om
äldreomsorgen i din kommun?
5,5
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
5,5
0,0
5,0
10,0
Stöd för utsatta personer
5,0
Medelvärde 2012
Vad tror eller tycker du om det stöd och
den hjälp som utsatta personer får i din
kommun?
5,2
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
5,4
0,0
5,0
10,0
Räddningstjänsten
7,1
Medelvärde 2012
Vad tror eller tycker du om
räddningstjänsten(brandkåren) i din
kommun?
7,1
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
6,9
0,0
5,0
10,0
Gång- och cykelvägar
4,7
...belysningen av gång- och cykelvägar i
din kommun?
5,3
3,5
...underhåll och skötsel av gång- och
cykelvägar i din kommun?
4,5
Medelvärde 2012
3,7
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
4,0
...snöröjning av gång- och cykelvägar i
din kommun?
5,0
4,1
4,7
...trafiksäkerheten på gång- och
cykelvägar i din kommun
5,4
4,6
0,0
5,0
10,0
Gator och vägar
5,2
...belysningen av gator och
vägar i din kommun?
5,7
2,5
...underhåll och skötsel av
gator och vägar i din
kommun?
3,9
Medelvärde 2012
3,5
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
4,2
...snöröjning av gator och
vägar i din kommun?
5,3
4,8
4,4
...trafiksäkerheten på gator
och vägar i din kommun?
5,5
4,9
0,0
5,0
10,0
Idrott- och motionsanläggningar
6,3
...öppettiderna vid kommunens
idrotts- och
motionsanläggningar
6,1
Medelvärde 2012
5,7
...utrustning och skötsel av
kommunens idrotts- och
motionsanläggningar?
Medelvärde 2011
5,9
Medelvärde 2008
6,8
...belysningen i kommunens
motionsspår?
6,6
0,0
5,0
10,0
Kultur
7,5
...biblioteksverksamheten?
7,4
7,0
6,2
...utställnings- och
konstverksamheter?
6,2
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
6,0
5,8
...teaterföreställningar och
konserter?
5,8
5,5
0,0
5,0
10,0
Miljöarbete
5,7
Medelvärde 2012
...kommunens insatser för att
kommuninvånarna ska kunna
leva miljövänligt?
5,7
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
0,0
5,0
%
10,0
Vatten och avlopp
7,1
...dricksvattnet i din kommun?
7,3
7,6
7,8
...din kommuns vattenförsörjning?
7,8
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
7,9
7,4
...din kommuns avloppssystem?
7,6
7,7
0,0
5,0
10,0
Renhållning och sophämtning
7,8
...sophämtningen i din
kommun?
7,7
8,1
...tillgängligheten till
återvinningscentraler i din
kommun? (Där du t.ex. kan
lämna in farligt avfall,
grovavfall, och
elektronikavfall.)
6,5
6,8
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
5,6
...kommunens åtgärder mot
klotter och annan
skadegörelse?
5,6
5,5
6,3
...renhållningen av parker och
allmänna platser i din
kommun?
6,7
6,7
0,0
5,0
10,0
Helhetsbedömning av din kommuns verksamheter
5,8
Hur nöjd är du med hur din
kommun sköter sina olika
verksamheter?
6,1
6,1
Medelvärde 2012
5,6
Hur väl uppfyller din
kommuns verksamheter dina
förväntningar?
6,1
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
5,9
Föreställ dig en kommun
som sköter sina olika
verksamheter på ett perfekt
sätt. Hur nära ett sådant
ideal anser du att din
kommun kommer?
5,3
5,8
5,7
0,0
5,0
10,0
Bemötande och tillgänglighet
...hur lätt det är att komma i
kontakt med tjänstemän eller
annan personal i din
kommun?
5,8
6,0
...hur du blir bemött när du
har kontakt med tjänstemän
eller annan personal i din
kommun?
6,4
6,4
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
...den servicen du får när du
har kontakt med tjänstemän
eller annan personal i din
kommun?
6,2
6,3
5,5
...möjligheten att komma i
kontakt med kommunens
högre chefer?
5,6
0,0
5,0
10,0
Resultat
Prioriteringsmatris
Betyg
Vatten och avlopp
70
Förskolan
Räddningstjänsten
65
Bevara
Renhållning och
sophämtning
Kultur
Idrott- och
motionsanläggningar
Förbättra
om möjligt
60
Grundskolan
55
0,0
0,1
Gymnasieskolan
0,2
Miljöarbete
50
45
Stöd för utsatta personer
Äldreomsorgen
Låg prioritet
Gång- och cykelvägar
40
Prioritera
35
Gator och vägar
30
Effekt
Resultat
Del C
Nöjd Inflytande Index
Del C
Hur tycker medborgarna i Haparanda om inflytande i kommunen?
(Nöjd-Inflytande-Index)
39
NII
39
43
48
Kontakt
49
52
Information
52
Index 2012
Index 2011
Index 2008
37
Påverkan
39
45
Förtroende
46
0
50
100
Resultat
Frågor
Kontakt
5,3
Medelvärde 2012
...möjligheter att komma i
kontakt med kommunens
politiker?
5,6
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
0,0
5,0
%
10,0
Information
...tillgången till
information om
kommunen och dess
verksamheter?
5,8
6,0
5,6
...tydligheten i
kommunens
information?
6,0
6,0
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
5,4
...i hur god tid
kommunen informerar
om viktiga frågor?
5,7
5,9
5,8
...kommunens
webbplats?
5,7
0,0
5,0
10,0
Påverkan
4,5
...hur kommunens politiker
lyssnar till invånarnas
synpunkter?
4,6
5,0
4,1
...invånarnas möjligheter
att påverka politiska
beslut?
4,2
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
...invånarnas möjligheter
att påverka inom de
kommunala
verksamheterna?
4,0
4,2
4,5
...i vilken utsträckning dina
åsikter i stort finns
representerade bland
kommunens partier?
4,7
4,6
4,8
0,0
5,0
10,0
Förtroende
5,2
...hur kommunens
politiker arbetar för
kommunens bästa?
5,5
6,4
4,9
...hur ansvarstagande
kommunens politiker är?
5,2
5,7
Medelvärde 2012
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
5,2
...hur kommunens högre
tjänstemän arbetar för
kommunens bästa?
5,4
4,9
...hur väl politiska beslut
genomförs?
5,3
0,0
5,0
10,0
Helhetsbedömning av invånarnas möjligheter till inflytande på beslut inom
kommunen
4,5
Hur nöjd är du med den insyn och
det inflytande invånarna har över
kommunens beslut och
verksamheter?
4,8
4,9
4,5
Hur väl uppfyller din kommun dina
förväntningar på invånarnas
möjligheter till insyn och inflytande?
Medelvärde 2012
4,8
Medelvärde 2011
Medelvärde 2008
4,9
Försök föreställa dig en ideal
situation för invånarnas insyn och
inflytande över kommunens
verksamheter och beslut. Hur nära
ett sådant ideal tycker du att
invånarnas insyn och inflytande
kommer i din kommun?
4,5
4,7
4,9
0,0
5,0
10,0
Resultat
Prioriteringsmatris
Betyg
65
60
Förbättra
om möjligt
Bevara
55
Information
50
Kontakt
0,0
0,1
0,2
45
0,3
0,4
Förtroende
40
Påverkan
35
Prioritera
Låg prioritet
30
25
Effekt
Sammanfattning
•
En svarsfrekvens på 46 procent är godkänt i en invånarenkät. Antalet svar
(449) bidrar också till resultatets tillförlitlighet.
•
Haparanda kommun når följande index på de olika områdena:
– Nöjd-Region-Index (NRI) på 54, ett godkänt resultat.
– Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är 51, ett godkänt resultat.
– Nöjd-Inflytande-Index (NII) når 39, visar på att det finns god potential till
förbättring.
•
Totalt sett är invånarna nöjda med att bo och leva i Haparanda kommun och
flertalet uppger att de kan rekommendera vänner att flytta till kommunen.
•
Invånarna upplever ökad trygghet och ser mer positivt på arbetsmöjligheter i
kommunen och flera av kommunens verksamheter får högre betyg 2012
jämfört med tidigare år, exempelvis förskolan, kultur och räddningstjänsten.
De flesta invånare tycker också att kommunens information till
medborgarna är bra.
Sammanfattning
•
Områden där invånarna är mindre nöjda och som har störst påverkan på NRI är:
–
–
–
–
•
Kommunikationer
Bostäder
Fritidsmöjligheter
Trygghet
Områden där invånarna är mindre nöjda och som har störst påverkan på NMI är:
–
–
–
–
–
–
Stöd för utsatta personer
Äldreomsorgen
Gator och vägar, Kultur
Renhållning och sophämtning
Vatten och avlopp
Räddningstjänsten
Sammanfattning
•
Områden där invånarna är mindre nöjda och som har störst påverkan på NII är:
– Påverka
– Förtroende
•
Glöm inte att prioritera!
Det är bättre att göra en sak bra än många dåligt!

similar documents