Barn og unge med funksjonsnedsettelse - en

Report
Barn og unge med
funksjonsnedsettelserEn folkehelse utfordring?
Nick Williams, 03.11.2014
Barn og unge med funksjonsnedsettelser
en folkehelseutfordring?
Folkehelse
• befolkningens helsetilstand og hvordan helsen
fordeler seg i en befolkning
• 3 T’er:
– Trygghet
– Trivsel og
– Tilhørighet
Utfordring?
•
Er den generelle helsen til barn og
unge med funksjonsnedsettelser noe
som noen bør bekymre seg for og
følgelig bør de gjør noe med dette?
Ung i Nordland 2013
• Ca 17 % av befolkning sier at de har
funksjonsnedsettelser
• Personer med funksjonsnedsettelser er adskillig
mindre representert i arbeidslivet enn de uten.
• De har lavere inntekt og er overrepresentert blant
sosialhjelpsmottakere
• De har større uro for vold og trusler
• Personer med funksjonsnedsettelser er mindre
fornøyd med sin økonomi og mindre fornøyd med
livet generelt
• Personer med funksjonsnedsettelser er mer
ensomme
36 % av personer med
funksjonsnedsettelser
rapporterer at de har
meget bra eller middels
bra helse kontra 86 % av
befolkningen som helhet.
Vel, Svenskene har noe mer…
Hard data.
From Sweden!
1. 1/3 av alle svenske barn har minst én
funksjonsnedsettelse
2. Fysisk aktivitet
3. Andre aktivitet
4. Psykisk helse
Hard data.
From Sweden!
• Barn med funksjonsnedsettelser lever oftere
med EN forelder enn barn uten
funksjonsnedsettelser
• Barn med funksjonsnedsettelser er oftere
offer for mobbing enn barn uten
funksjonsnedsettelser.
Hard data.
From Sweden!
Helse
– Barn med funksjonsnedsettelser har klart
dårligere helse enn barn uten
funksjonsnedsettelser
– Barn med neuropsykiatriske nedsettelser er særlig
utsatt.
– Barn med kun allergiske funksjonsnedsettelser har
nesten likedanne resultater som unger uten
funksjonsnedsettelser.
Hard data.
From Sweden!
• Foreldre til barn funksjonsnedsettelser har dårligere
selvrapporterte helse enn foreldre til barn uten
funksjonsnedsettelser.
Forslag til tiltak
•
•
•
•
Arbeid mot mobbing i skolene
Informasjon og veiledning
Universell utforming
Ellers lite konkret.
10.000
foreldre i de nordiske
landene har fått
samme
spørsmålsskjema.
Derav i Norge
3.000
Tid for Sensur
Er den generelle helsen til barn og unge med
funksjonsnedsettelser noe som noen bør
bekymre seg for og følgelig bør de gjør noe med
dette?
Men!

similar documents