M*odzi aktywni? Czy warto bra* udzia* w *yciu spo*ecznym i

Report
Debata: „Młodzi aktywni?
Czy warto brać udział w
życiu społecznym i
politycznym?”
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 W KĘDZIERZYNIE–KOŹLU
Michał Kucała, Aleksander Pietrzyk
2 kwietnia – zaczęło się…

Debata w PG5 przeprowadzona została w celu wzmocnienia
aktywności obywatelskiej i zachęcenia do udziału w wyborach na
szczeblu samorządowym i państwowym.
The Oxford debate

Wybraliśmy debatę oksfordzką „za i przeciw”. Intencją było, aby
uczestnicy mogli w jasny i logiczny sposób przedstawić swoje
argumenty. Taki charakter dyskusji uczy krytycznego i
konstruktywnego myślenia. Uczniowie na sali mogli dwukrotnie
wyrazić swoją opinię odnośnie aktywności, co pomogło nam
ocenić czy dyskusja przyczyniła się do zmiany poglądów czy też
przedstawione argumenty nie miały wpływu na postawy kolegów.
Wyrabia to poczucie współodpowiedzialności za realizację
wniosków z debaty.
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/SU/davBinar
y/prezentacja3.swf
Goście…

Prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle Tomasz Wantuła

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wojciech Jagiełło

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Dawid Świątczak

Psycholog, pani Aleksandra Białas

Uczniowie II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1 Bożena Łotecka


Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 5 Karol Nowaczek
Uczniowie Gimnazjum nr 5
Uczniowie…

Na sali było ok. 110 uczniów. Uczestnikami debaty byli również
nauczyciele PG5 i LO II. Zaproszeni goście, którzy na co dzień podejmują
decyzje zgodnie z zasadami demokracji i współpracują z radą miasta, jako
eksperci, przekonywali młodzież do udziału w życiu publicznym.
Aktywni w szkole, aktywni w życiu…

Zachęcaliśmy kolegów do aktywnego udziału
w debacie, oplakatowaliśmy szkołę. Na
naradach klasowych liderzy debaty mówili o jej
znaczeniu. W debacie uczestniczyły 4 klasy.
Uczniowie wybrali spośród siebie po dwie osoby,
jedna z nich miała przekonywać, że warto brać
aktywny udział w życiu politycznym i
społecznym, druga natomiast udowadniała, że
taka aktywność nie ma sensu. Podczas debaty
odbyło się 8 wystąpień przedstawicieli
zaproszonych klas. Wszyscy uczestnicy obecni
na sali dwukrotnie brali udział w głosowaniu.
Pierwszy raz, przed wystąpieniami swoich
koleżanek i kolegów oraz wypowiedziami
ekspertów (uczniowie głosowali za lub przeciw
aktywności) i drugi raz po wszystkich
wystąpieniach.
Przebieg debaty…
Debata parlamentarna, moderator w roli marszałka, który kierował
wystąpieniami. Odbyły się 4 moduły:

1. Dlaczego młodzi nie chcą brać udziału w wyborach?

2. Co daje nam aktywny udział w wyborach i życiu społecznym?

3. Jakie są możliwości działania/włączenia się jeśli nie mam jeszcze
prawa do głosowania?

4. Wnioski mające zachęcić młodzież do udziału w wyborach
szkolnych.
W każdym module wystąpiło 2 uczniów. Zaproszeni eksperci
dwukrotnie wyrażali swoje stanowiska: po 2 module oraz po 4.
Każdy z mówców chciał przekonać uczestników do swego
stanowiska. Wyniki I glosowania – 56 za aktywnością, 25 przeciw
aktywności. Ten wynik dawał poczucie ważności występującym.
Zapisywaliśmy wnioski, które przewodniczący SU zobowiązał się
upowszechnić i realizować. Wynik II głosowania: za aktywnością
85 lub przeciw 9, wykazał, że uczniowie chcą brać udział w życiu
społecznym i politycznym.
Wnioski…

My młodzi jesteśmy ważni, więc mówmy o naszych oczekiwaniach i
aktywności na forum szkoły lub w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Działajmy, uczmy się pracy na rzecz innych angażując się w
działalność samorządu, wolontariatu, ZHP itp.

Nasz głos ma wpływ na decyzje dorosłych.

Nauczmy się działać wspólnie. Głos wielu ma większą słyszalność.
Działania…

Przewodniczący Rady SU obecny na sali zobowiązał się do
upowszechnienia i realizacji wniosków. Na początek zaproponował
zbieranie podpisów pod petycją o modernizację boisk szkolnych.

Wraz ze stowarzyszeniem „Razem” nakręcimy film o naszym osiedlu i o
szkole.

Podjęcie współpracy z II LO im. Mikołaja Kopernika poprzez realizację
wspólnych działań na rzecz społeczności naszego osiedla /festyn
jesienny/.

Postanowiliśmy również raz w roku organizować debaty na tematy
ważne dla młodych – kolejny temat to „ Granice wolności człowieka”.

Ważne i motywujące dla nas było przyrzeczenie przewodniczącego
Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla o zrelacjonowaniu naszej debaty na
najbliższym posiedzeniu Rady Miasta.
To nie tylko debata…
Wyniki debaty zostaną przedstawione przewodniczącym klas w celu ich
upowszechnienia. Na najbliższej Radzie Pedagogicznej w PG5 zostanie złożone
sprawozdanie oraz wnioski z debaty.
Obecność lokalnych mediów:

Radio Park http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/radio-park939/kedzierzyn-kozle/item/7898-wantuła-i-jagiełło-odpowiadali-gimnazjalistom ,

Telewizja TVM,

prasa lokalna,
pozwolą dotrzeć do mieszkańców miasta. Zamieściliśmy również informacje na

stronie internetowej szkoły
http://www.psg5kkozle.wodip.opole.pl/pl/component/content/article/50strona-gowna/1038-debata-parlamentarna-modzi-aktywni-czy-warto-bra-udziaw-yciu-spoecznym-i-politycznym .
Prezydent Miasta rozpowszechni informację wśród lokalnych polityków
http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=57028 .
Działania profrekwencyjne…

mądrych decyzji. ZKampania informacyjna została skierowana do
wszystkich uczniów - zgodnie z wnioskiem, że nasz głos ma wpływ na
decyzje dorosłych. W ten sposób chcemy zachęcać rodziców i
bliskich do podejmowania obowiązano się zainteresować
środowiska lokalne korzyściami wynikającymi z aktywności
społecznej( informacje w formie plakatów). Uczniowie przygotują
informatory o roli i znaczeniu parlamentu europejskiego i udostępnią
je w formie ulotek.
Zespół Szkół Miejskich nr 1
Wybory do Parlamentu
Europejskiego…

Chcemy pokazać swoje zaangażowanie poprzez upowszechnianie
informacji o wadze aktywnego udziału w wyborach, zachęcimy
rodziców do wspólnego wyjścia do lokalu wyborczego. Od
początku maja zaczniemy informować o roli Parlamentu
Europejskiego
MY młodzi = zaangażowanie
społeczności lokalnej…

9 maja organizujemy dla lokalnej społeczności dzień otwarty,
pokażemy wtedy nasze działania związane z funduszami Unii
Europejskiej, projekty poznawcze o krajach i instytucjach Unii, nasi
koledzy zaprezentują projekt Comenius i Erasmus. Pokażemy, że
Parlament Europejski pełni ważną rolę prawodawczą dla wspólnoty.
Źródła materiałów: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/SU/davBinary/prezentacja3.swf , http://www.google.com/imghp?hl=pl , http://www.szkola-piasty.edu.pl/index.html , http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=27555 , http://radiopark.com.pl/ .

similar documents