SWOT-ANALYS

Report
Swot - analys
SWOT-ANALYS
Vad är SWOT?
• Ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter,
möjligheter och hot (Strengths, Weakness, Opportunities och
Threats)
• Ett användbart verktyg vid en nulägesanalys, vid
strategiutformning eller analys av ett specifikt projekt eller
process
SWOT-ANALYS
Vad betyder SWOT?
• Styrkor – vad som är bra, lägesbeskrivning, specialistkunskap,
etc.
• Svagheter – var det finns brister
• Möjligheter – det vi inte kan påverka men är medvetna om –
hjälper oss att finna nya vägar
• Hot – det vi inte kan påverka men är bra att vi är medvetna
om – nya reformer, elevminskning etc.
SWOT-ANALYS
STYRKOR
SVAGHETER
MÖJLIGHETER
HOT
SWOT-ANALYS
Hur går det till?
• Steg 1 – varje deltagare använder post-it lappar
– Skriver vad jag anser som våra styrkor
– En företeelse på varje lapp
• Steg 2 – använder nya post-it lappar
•
Skriver vad jag anser är våra svagheter
– En företeelse på varje lapp
• Steg 3 – varje deltagare sätter upp sina post-it lappar under respektive
rubrik
– Alla lappar ska presenteras, tillfälle till frågor och förtydligande – vänta med diskussion!
SWOT-ANALYS
Hur går det till forts…
• Steg 4 – Sortering
– Lapparna sorteras efter ett antal områden eller rubriker
– Tänkbara samband mellan olika faktorer kan markeras med streck eller pilar
•
Steg 5 – Prioritering
– Varje deltagare får 5 märkprickar att placera vid de områden som känns mest angelägna att
åtgärda.
– Det är okej att fördela prickarna hur man vill – t.ex. alla 5 prickarna på ett och samma ställe
•
Steg 6 – Hur gå vidare?
– Vad är speciellt angeläget att utveckla eller förändra? Vad är strategiskt viktigt?
•
Steg 7 – Vem gör vad, när och hur?
– Vilka deltar? När ska det vara klart? etc.
SWOT-ANALYS
Hur kan resultatet användas?
• Resultatet ska leda till en handlingsplan som organisationen,
verksamheten kan använda sig av i ett förändringsarbete
• När de fyra rutorna är ifyllda analyseras olika handlingsalternativ man har
för att t.ex. förstärka organisationens styrkor, minska svagheterna, ta vara
på möjligheterna och anpassa sig till faktorerna som hotar.
• Utifrån denna nulägesbeskrivning kan en handlingsplan arbetas fram för
att utveckla, förbättra och stärka sin organisation

similar documents