Resultatstyrning

Report
Hur lyckas med resultatstyrning
och hur skapar man en
resultatkultur?
Christine Feuk,
Sektionen för demokrati och styrning
Ale kommun
2012-03-12
Agenda - Tankar kring resultatstyrning och
resultatkultur
o Varför?
o Viktiga komponenter – hur skall man tänka
o Exempel från andra kommuner
o Resultatstyrning handlar inte bara om mätning
Historisk tillbakablick
Olika former av mätning är inget nytt
• 1900-1940
• Undersökningar kring välfärd
• Kostnadsredovisning
• Utveckling av styrning
• 1950 – 1970
• Resultatbudgetering ändrat fokus från resurser till resultat
• Indikatorer inom hälso-sjukvård – välfärd
• 1980 – 2000
•NPM (2:a generationen av resultatbudgetering)
• stort tryck på offentlig sektor gör att man allt mer väljer att jobba med
med olika strategier med fokus på resultat
Tillväxt i kommunal verksamhet årlig
T illväxt i k om m u n al verk s am h et
procentuell
förändring
å rlig p ro ce n tu e ll fö rä n d rin g
1,40
D em og ra fin s k r a v
1,20
U try m m e m ed oför ä nd ra d sk a tt
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2004
2009
2014
2019
2024
2029
Den kommunala ekonomin utmanas
- Äldreomsorgen kräver mer resurser
- Färre skall finansiera fler
- Samhället blir rikare och rikare – men rikedomen kommer inte den
offentliga sektorn till del
Vi kommer att hamna i en situation där den offentliga
sektorn upplevs som alltmer otillräcklig i förhållande till
medborgarnas förväntningar.
Efterfrågan växer, medan utbudet inte för det.
Utmaningar – ekonomin
- De ekonomiska förutsättningarna är relativt goda på kort sikt
- På längre sikt mycket ansträngt
Slutsats:
Vi måste använda tiden för
- Att hitta en framtida hållbar finansiering
- Att diskutera det offentliga uppdraget
Vi måste fortsätta att effektivisera servicefunktionen
Utmaningar – ökade krav
- Vi ser ett allt mer otryggt samhälle
- Vi ser ett allt mer globaliserat samhälle
- Vi ser ett allt mer mångkulturellt samhälle
- Vi ser ett allt mer ekologiskt utsatt samhälle
- Vi ser ett allt mer delat samhälle
Utmaningar - Organisationen
- Vi ser en allt starkare individualisering
- Vi ser en allt ökande konkurrens om uppdrag
- Vi ser en allt ökande konkurrens om personal
- Vi ser en allt ökande konkurrens om medborgare
- Vi ser ett allt ökande intresse bland enskilda medborgare, media och
statsmakt för ”Vad får vi för pengarna?”
Allt större intresse på RESULTAT
- Jämförelser i kommuner och landsting har fått fotfäste
- Dagens Samhälle
- Svenskt Näringsliv
- Skattebetalarnas förening med flera
- SKL driver också på
- Öppna jämförelser
- Jämförelseprojektet
- Kommunens Kvalitet i Korthet
Tre trender och fem utmaningar
- Valfrihet
- Få till uppföljningen
- Rimliga ersättningsnivåer
- Resultatstyrning
- Reducera antalet indikatorer
- Få in i styrsystemet
- Medborgardialog
- Få in medborgarna i budgetprocessen
Uppdraget
Uppdraget
Uppdraget
Uppdraget
Uppdraget
Styrmodell
Styrmodell
Styrmodell
Styrmodell
Styrmodell
Styrmodell
Styrmodell
Styrmodell
Hur definierar vart vi vill
och hur skall vi tas oss
dit?
Hur fördelar vi roller,
ansvar och
befogenheter?
Hur definierar vi
uppdraget?
Hur fördelar vi resurser?
Hur följer vi upp resultat
och prestationer?
Krav på ett styrsystem
- Tydliga idéer om vad man vill med verksamheten
- Tydlig finansiell målsättning som ger en långsiktigt hållbar ram för
verksamheten
- Transparant och stödjande resursfördelningssystem
- Löpande uppföljning som markerar ansvar och ger vägledning
- Tydliga signaler
- Politiskt beredda att sätta ramar i linje med ekonomiska mål
- Tilldelade ramar läggs till grund för verksamhetsplaneringen
- Önskemål utöver ram bromsas politiskt
- Budgeten skall hållas – omprioriteringar inom ram
- Tydligt regelverk
Kvalitet på uppföljning
Dialog
Frågor
Kommunikation
Strategisk
Skriftligt
Taktisk
Nivå
Slutsatser o framtid
Operativ
Kommentarer
Bearbetning
Kvalitativ
Rådata/siffror
Enkät
Resultat
Mätmetod
Kvantitativ
Aktiviteter
Fokus
Resurser
Bredd
Ekonomi
Verksamhet
Risk/väsentlighet
Prio mål
26
Innehåll
Balanserad
Allt möjligt
Framgångsfaktorer - uppföljning
- Risk och väsentligheter
- Vad vill vi uppnå? – våra mål
- Vilka resultat har vi uppnått?
- Kommentera och förklara
- Varför ser det ut som det gör?
- Vad har påverkat resultatet
- Slutsatser
- Analys av resultat och samband
- Vilka konsekvenser får det?
- Vad ska vi göra för en bättre måluppfyllelse?
Vad är det egentligen vill vi åstadkomma?
Planerings- och uppföljningsprocessen
Planerings- och uppföljningsprocessen
Planerings- och uppföljningsprocessen
Gå vidare till gå utan att passera ….
Framgångsfaktorer - analys
• Analys kräver gemensam förståelse och kunskap vilket kräver dialog
• Analysen ska kunna underbyggas med relevanta mätningar, jämförelser
(utåt och inåt) och dokumentation
• En analys kan göras när som helst och pågår hela tiden
• Analys är en blandning av systematik och kreativt tänkande
• Analys handlar lika mycket om intuition och magkänsla som konkreta fakta
Vem är mottagare av informationen?
”Eftersom många mål idag
fokuserar på hur verksamheten
ska utföras istället för på vilket
resultat den bör skapa – vilket var
målstyrningens idé – hamnar vi
tillbaka i detaljstyrning.”
Stor
Stor
DETALJSTYRNING
eller
MÅLSTYRNING
DETALJSTYRNING
Liten
Möjligheterna att mäta måluppfyllelse
Ledningens kunskap om arbetets utförande
(via instruktioner,
regler, policies m.m.)
Liten
MÅLSTYRNING/
RESULTATSTYRNING
VÄRDESTYRNING
(Mindre formell styrning
via gemensam vision,
kultur, förståelse m.m.)
Från målstyrning till resultatstyrning
FRÅN
TILL
Budgetfokus
Hålla budget
Intern förvaltning
Tjänstemannamål
Innevarande mål o nästa år
Många mål
Försöker fånga allt
Följa upp
Prat
Resultatfokus
Vad fick vi för pengarna?
Medborgar-/brukarperspektiv
Politikermål (inriktning)
De närmaste tre åren
Strategiska inriktningar
Fokus på viktiga förbättringar
Utvärdera
Handling
”Om du inte vet vart du skall gå,
spelar det ingen roll vilken väg du väljer”
Från resultatmätning till resultatinformation
1. Vad är det vi vill mäta?
2. Utformning av indikatorer
Lätta att förstå
Relevanta
Jämförbara
Precisa
Dokumenterade
3. Insamling av data
•
•
•
Intern - extern
Tilläggsregistrering
Undersökningar
4. Analys av data
•
•
•
•
Tidsaspekt jämförelse med föregående år
Jämförelse med andra organisationer
Det finns en standard (norm) – lägsta nivå
Normer som har ett symbolvärde t.ex. nolltolerans
5. Rapportering
•
•
•
Målgrupp
Vem skall använda informationen?
Hur skall informationen presenteras?
Vad vi vill mäta är väldefinierat
Kvalitet på processen
•
•
•
•
•
Skapar förutsättning för bra indikatorer
Kvalitet på data bygger på bra indikatorer
Bra analys bygger data med hög kvalitet
Bra rapportering bygger på att det finns
en bra analys
Resultatstyrning handlar om att man integrerar och använder
resultatinformationen som underlag i beslutsprocesser
Olika perspektiv
Medborgarperspektiv
Verksamhetsperspektiv
Brukarperspektiv
Uppdrag
Produktionsprocess
Resultat
Vad ska vi göra?
(Ekonomi, kvalitet, volym)
Hur ska vi göra?
(Arbetsmiljö, kompetens,
arbetstid m.m.)
Vad gjorde vi?
(Kvalitet, volym,
ekonomi)
- Värdegrunden BITT
- Hur lever upp till vår värdegrund?
- Visionen visar vart vi vill!
- 22 prioriterade mål
- Kungsbacka en bra kommun att bo i
- Så här bra är vi jämfört med andra
Och till sist några ord om resultatkultur
Effekter av att använda resultatstyrning
• Mätning ändrar beteenden
• Kan ”trigga” igång kreativitet och innovation
• Kan utveckla organisationens styrning och ledning
• Kritisk granskning av verksamhetsprocesserna
• Ifrågasättande av etablerade rutiner och sökande efter nya vägar
• Vilket genomslag man får beror på hur man använder informationen utifrån
styrning & ledning, lärande och ansvarstagande
Resultatstyrning i framtiden
• Leder resultatstyrning till bättre resultat  det
finns några ”best practice”
• Decentralisering har man sett har en tydlig effekt
på resultat
• Viktigt att både både tjänstmän, förtroendevalda
och medborgare/brukare får en förståelse och
kunskap kring resultat och dess rapprotering.
• Integrationen är A och O
• Resultatstyrningen måste vara anpassningsbar, ske
nära utförandet och ha en politisk förankring.
”Not everything that counts can be counted, and not
everything that can be counted counts.”
Slutligen
Resultatbaserad styrning är inte i första hand
-
att mäta resultat
Att designa resultatindikatorer
Mätspecialister
-
Resultatbaserad styrning är
-
förändring av organisationskulturer
Att lära sig att lära
Styra (mot resultat)
Lycka till och tack för mig!
Christine Feuk, SKL Sektionen för demokrati och styrning
E-post: [email protected]
Telefon: 08-452 79 94

similar documents