Attraktiv arbetsgivare

Report
Göteborgs Stad
Attraktiv arbetsgivare
Chefsintroduktion 2012
Göteborgs Stads utmaningar som
arbetsgivare
•
Stora pensionsavgångar och ökande konkurrens om
arbetskraften
-
Få unga att välja utbildning som leder till jobb hos oss
Attrahera medarbetare med rätt kompetens och förhållningssätt
Behålla och utveckla medarbetare
Hur ser potentiella och nuvarande
medarbetare på oss som arbetsgivare?
Ungas bild av kommunen
Associerar INTE kommunen med…
-
Intressanta, meningsfulla jobb
Bra arbetskamrater
Roligt på jobbet
Personlig utveckling
Men detta är viktigt när de väljer arbetsgivare!
Bilden av oss själva
• Medarbetare i staden
- trivs på jobbet
- har intressanta arbetsuppgifter
- jobbet känns meningsfullt
- … men är inte stolta
• Chefer i staden
- 84 % är stolta över sitt jobb och staden
- intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
…detta vill vi berätta!
Utmaningar till attraktiv arbetsgivare
1. Omvärldens bild av staden som arbetsgivare: Okända och
ointressanta arbetsuppgifter
2. Bilden vi har av oss själva som medarbetare i staden: Nöjda,
men inte stolta
Vårt arbete – Attraktiv arbetsgivare
Började 2009 med interna fokusgrupper
Undersökningar
Ett internt och externt arbete
Arbetsgivarerbjudande
Delprojekt
Ledstången…
Attraktiv arbetsgivare
– det här erbjuder vi!
”Jag jobbar för en bra vardag för alla göteborgare.”
Jag påverkar göteborgarnas vardag och jag kan se att mitt jobb har betydelse
för många. Det känns meningsfullt.
”Jag är med och utvecklar Göteborg.”
Vi har ett gemensamt driv och vill ständigt förbättra verksamheten. Mina
idéer tas tillvara och jag kan påverka både mitt eget jobb och helheten. Jag
känner mig stolt över min roll i utvecklingen.
”Jag kan välja många intressanta jobb och karriärvägar.”
Jag har tillgång till ett brett nätverk och kan ta nya utmaningar på en stor
intern arbetsmarknad. Mina arbetskamrater och chefer har höga
förväntningar på mig. Jag känner att jag har möjligheter.
Lever Göteborgs Stad upp till
erbjudandet?
Ja!
Det visar målgruppsanalysen (fokusgrupperna och chefsenkäten).
Både cheferna och övriga målgrupper upplever att Göteborgs Stad
till stor del lever upp till sitt arbetsgivarerbjudande.
Göteborgs Stad behöver dock bli bättre på:
1. Intern rörlighet/intern arbetsmarknad
2. Timavlönade – bemötande och delaktighet
3. Närvaro på grundskola, gymnasium och universitet
Attrahera
Mål
• Göteborgs Stad ska ha fler kvalificerade
sökande till sina tjänster än idag.
• Fler av Göteborgs Stads medarbetare
rekommenderar gärna andra att börja
arbeta i staden.
• Potentiella medarbetare ser i högre grad
Göteborgs Stad som en attraktiv
arbetsgivare.
”Lediga jobb” på goteborg.se
Att arbeta i Göteborgs Stad
Skärmvägg
Rekrytera
Mål
• En professionell kravspecifikation
• En annons som kommunicerar en arbetsplats att
vara stolt över
• En tydlig kommunikation med alla
kandidater under hela processen.
Minns du GP 2011?
Hur attraktiva är vi egentligen?
Måltidsbiträde
Det blir bättre och bättre
Lästest av stadens nya annonser
Testets deltagare tyckte att annonserna:
• Uppfattas som seriösa, lagom långa, tydliga, enkla och klara.
• Upplevs ha ett upplägg som är ungt, nytt, modernt och andas framtid.
• Signalerar att man jobbar tillsammans samt anses lyfta fram mångfaldsaspekten
Att rubriken:
• Förmedlar, genom att ha en hel mening samt att det inleds med ”jag”,
ett budskap som upplevs som personligt samt som ett nytt och roligt upplägg
• Signalerar inställningen ”vi erbjuder”
• Anses vara aktiv där ord som ”utveckla” och ”leda” utgör exempel på bra ord
Att bilderna:
• Signalerar starka känslor.
• Bidrar till att göra annonserna personliga.
Introducera
Mål
• Nya medarbetare får en bra introduktion
till Göteborgs Stad:
- De förstår sin roll, ser sin del i helheten
och får en god inblick i hur staden leds och
utvecklas.
- Medarbetare får en känsla av att de är
med och jobbar för en bra vardag för
göteborgaren och att de är med och
utvecklar staden.
- De ser möjligheten till nya intressanta
jobb i framtiden.
Introduktionsutbildningen sammanfattas
Två delar:
– en inledande film
– en utbildningsdel
•
Stöd till chefer vid introduktion av nya medarbetare
•
Nya medarbetare känner sig välkomna till staden
•
Medarbetare får kunskap om staden
•
Medarbetare känner sig stolt över sin anställning i staden
•
Attrahera nya medarbetare – inledande film
Innehåll
Ca 30-40 min lång
Webbaserad
7 avsnitt
• Introduktionsfilm (ska även användas externt)
• Så funkar det
• Vi jobbar för en bra vardag för göteborgare
• Fakta – Göteborgs Stad
• Jag är med och utvecklar Göteborg
• Jag kan välja många intressanta jobb och karriärvägar
• Introduktionsbrev
Utveckla
Mål
• Medarbetare känner sig engagerade och
bidrar med sin kompetens till att
verksamheten uppfyller sina mål
• Medarbetare känner sig stärkta i sina
personliga ambitioner för stadens
utveckling
Behålla
Mål:
• Den goda arbetsmiljö skapar de bästa
förutsättningarna för att behålla goda
medarbetare och ge göteborgarna en god
service
• Medarbetare upplever ett gott
ledarskap, bra arbetsmiljö och möjligheter
till balans mellan arbete och fritid på sin
arbetsplats
• Medarbetare trivs på sitt arbete och
känner arbetsglädje och stolthet för sin roll i
utvecklingen
Avsluta
Mål:
• Chef har fått värdefull information för att utveckla
verksamheten
• Medarbetare har en positiv bild av staden och är en
bra ambassadör för verksamheten och oss som
arbetsgivare
• Medarbetaren känner sig välkommen tillbaka till
staden
Nu börjar det gemensamma byggandet …
Chefer
- Attraktiv arbetsgivare varje dag
HR-specialister utvecklar och entusiasmerar
- Äger, stödjer och kontrollerar
- Utvecklar och arbetar i enlighet med HR-processer
- Påverkar organisatoriska förutsättningar
Kommunikatörer stödjer, utvecklar och bidrar
- Samarbetar med HR
Här hittar du Ledstången

similar documents