Kvalitetsrapport VT2014

Report
Skolrapport 2014
IT-Gymnasiet - elever
ITG Göteborg
Svarsfrekvens ITG Göteborg 90%
(401 svarande/446 mottagare)
Svarsfrekvens IT-Gymnasiet 84%
(1956 svarande/2328 mottagare)
Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium 78%
(17277 svarande/22271 mottagare)
Innehåll
• Om undersökningen
• Förklaring av diagram
• Resultat koncerngemensamma frågor
• NKI, Rekommendation och Trivsel
• Studiemiljö
• Undervisning
• Resultat verksamhetsspecifika frågor
2
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Om undersökningen
• Undersökningen har genomförts av AcadeMedias samtliga verksamheter
inom förskole-, grundskole- och gymnasiesegmenten
• Metoderna som använts har varierat (webblänk via mail, webblänk med
inloggningsuppgifter alternativt pappersenkät) beroende på vad som passat
respektive verksamhet/förskola/skola bäst
• Undersökningen genomfördes 20 januari - 19 februari 2014,
av Markör Marknad & Kommunikation AB, Peter Linsér 070-697 85 05,
[email protected]
3
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Förklaring till diagram – NöjdKundIndex
• ”NöjdKundIndex” (NKI) baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig
skala:
• Om du tänker på din/ditt barns förskola/skola i sin helhet, hur nöjd är du då med
den?
Skala: Inte alls nöjd – I högsta grad nöjd
• Är din/ditt barns förskola/skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?
Skala: Inte alls så bra som jag hoppades – Bättre än jag hoppades
• Tänk dig en perfekt förskola/skola. Hur nära en sådan förskola/skola är din/ditt barns
förskola/skola?
Skala: Mycket långt ifrån – Mycket nära
• ”NöjdKundIndex” (NKI) har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar
(1-10) för de tre frågorna, detta medelvärde har sedan indexerats 0-100
4
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Förklaring till diagram – övriga frågor
• Rekommendationsgrad baseras på frågan: Jag kan rekommendera min/mitt
barns förskola/skola till andra elever/föräldrar
• Trivselgrad baseras på frågan: Jag/Mitt barn trivs på min/sin förskola/skola
• Alla frågor har besvarats på en 10-gradig skala (1 = Instämmer inte alls,
10 = Instämmer helt)
• Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”Vet ej”
• Resultat beräknas som andelen nöjda, dvs. andelen (%) som angett
alternativen 7-10 på en 10-gradig skala
• Resultat beräknas exklusive ”vet ej-svar” vilket innebär att summan av
betygen 1-4, 5-6 och 7-10 uppgår till 100% (obs, avrundningar kan
förekomma)
• Medelvärdet per fråga beräknas som ett medelvärde av samtliga svar som
avgivits på den aktuella frågan (exklusive ”Vet ej”, som redovisas separat)
• OBS! Inga resultat redovisas för grupper om mindre än fem personer
5
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Resultat ”Nöjdhet”
NKI, Rekommendationsgrad och Trivselgrad
6
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Nöjdhet
NöjdKundIndex
(1-100)
40
50
60
70
30
0
20
80
0
10
90
0
100
ITG Göteborg 2014, NKI=79
IT-Gymnasiet 2014, NKI=70
ITG Göteborg 2013, NKI=74
AcadeMedia gymnasium totalt
2014, NKI=67
Rekommendationsgrad (%)
40
50
60
40
70
30
20
Trivselgrad (%)
30
0
10
7
70
80
0
90
0
60
20
80
0
50
100
10
0
0
90
100
ITG Göteborg 2014,
Rekommendationsgrad=90
IT-Gymnasiet 2014,
Rekommendationsgrad=77
ITG Göteborg 2014, Trivselgrad=94
IT-Gymnasiet 2014,
Trivselgrad=85
ITG Göteborg 2013,
Rekommendationsgrad=84
AcadeMedia gymnasium totalt 2014,
Rekommendationsgrad=72
ITG Göteborg 2013, Trivselgrad=90
AcadeMedia gymnasium totalt
2014, Trivselgrad=80
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Resultat NKI, rekommendation och trivsel
1-4
Om du tänker på din skola i sin helhet,
hur nöjd är du då med den?
ITG Göteborg 2014 2 8
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
Är din skola lika bra som du hoppades
att den skulle vara?
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
8
8
11
6
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
8
80
15
18
7
71
15
67
16
ITG Göteborg 2013
15
IT-Gymnasiet 2014
18
77
14
21
ITG Göteborg 2013
10
IT-Gymnasiet 2014
11
IT-Gymnasiet 2014
6
9
57
90
6
84
12
77
13
ITG Göteborg 2014 2 4
4 6
60
21
15
ITG Göteborg 2013
70
22
ITG Göteborg 2014 3 8
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
8
74
86
14
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
Jag trivs på min skola.
14
12
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
Jag kan rekommendera min skola till
andra elever.
81
8
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
ITG Göteborg 2014
86
12
72
94
90
8
85
10
Medel
Vet ej
(%)
8,4
0
8,1
2
7,7
2
7,5
1
8,3
2
7,8
3
7,4
3
7,1
3
7,7
2
7,1
3
6,6
4
6,5
3
8,8
1
8,2
3
7,8
3
7,6
2
9,0
0
8,7
2
8,4
1
8,2
1
7-10
90
7
IT-Gymnasiet 2014
Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en
sådan är din skola?
5-6
80
Resultat ”Studiemiljö”
Sammanvägt index (1-100) och resultat per fråga (%)
9
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Studiemiljö
*Indexet för ”studiemiljö” har beräknats
som ett medelvärde av samtliga svar
(1-10) för de fem frågorna inom
området och medelvärdet
har sedan indexerats 0-100
Studiemiljö* (index 1-100)
40
50
60
70
30
20
80
0
0
10
90
0
100
ITG Göteborg 2014,
Studiemiljö=81
ITG Göteborg 2013,
Studiemiljö=78
IT-Gymnasiet 2014,
Studiemiljö=78
AcadeMedia gymnasium totalt
2014, Studiemiljö=74
1-4
10
5-6
Medel
Vet ej
(%)
7-10
På min skola behandlar eleverna
varandra med respekt.
ITG Göteborg 2014 1 6
ITG Göteborg 2013 4 7
IT-Gymnasiet 2014 5 10
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
9
14
93
89
86
76
8,5
8,1
8,1
7,7
1
2
2
2
Personalen på min skola tar ansvar för
att alla ska bli behandlade med respekt.
ITG Göteborg 2014 1 10
ITG Göteborg 2013 7 8
IT-Gymnasiet 2014 6 11
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
9
14
89
84
82
77
8,4
8,0
8,1
7,8
2
3
4
3
Jag känner mig trygg i skolan.
ITG Göteborg 2014 12
ITG Göteborg 2013 3 3
IT-Gymnasiet 2014 3 5
AcadeMedia gymnasium totalt 2014 4 7
9,2
9,0
9,0
8,8
0
1
1
1
Jag tycker att jag kan få arbetsro i
skolan.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
6
19
9
16
13
21
17
22
7,6
7,4
7,1
6,9
1
1
1
1
Jag tycker att personalen på skolan tar
hänsyn till vad vi elever har för
synpunkter.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
4 11
8 12
9
15
13
17
7,9
7,7
7,7
7,4
1
2
2
2
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
97
94
93
89
75
74
66
61
84
80
77
70
Resultat ”Undervisning”
Sammanvägt index (1-100) samt resultat per fråga (%)
11
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Undervisning
*Indexet för ”undervisning” har beräknats
som ett medelvärde av samtliga svar (1-10)
för de fem frågorna inom området och
medelvärdet har sedan indexerats 0-100
Undervisning* (index 1-100)
40
50
60
70
30
20
0
0
80
10
90
0
100
ITG Göteborg 2014,
Undervisning=71
ITG Göteborg 2013,
Undervisning=71
IT-Gymnasiet 2014,
Undervisning=69
AcadeMedia gymnasium totalt
2014, Undervisning=67
Medel
Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer.
Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
10
13
IT-Gymnasiet 2014
14
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
17
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
65
61
23
65
20
70
20
17
7,0
1
6,9
2
6,8
2
7,1
0
7,2
1
66
21
62
7,1
1
6,9
1
6
15
79
7,6
1
ITG Göteborg 2013
8
13
79
7,5
1
IT-Gymnasiet 2014
9
7,5
1
7,4
1
7,6
0
7,8
1
7,4
1
7,2
1
17
12
ITG Göteborg 2014
7
ITG Göteborg 2013
7
IT-Gymnasiet 2014
11
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
12
70
ITG Göteborg 2014
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
Mina lärare gör det tydligt för mig vad
jag behöver kunna för att nå de olika
betygen.
74
22
14
7,2
Vet ej
(%)
1
7-10
21
10
IT-Gymnasiet 2014
5-6
17
12
AcadeMedia gymnasium totalt 2014
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så
att det ska gå så bra som möjligt för
mig.
1-4
16
75
18
18
75
13
14
70
80
17
19
72
67
Resultat
verksamhetsspecifika frågor
13
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
Verksamhetsspecifika frågor
1-4
14
Jag är nöjd med möjligheterna till
avkoppling/aktivteter på rasterna.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
Jag är nöjd med den fysiska
arbetsmiljön på skolan (luft, ljus,
städning mm).
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
Jag får vara med och påverka hur vi
arbetar på lektionerna.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
16
16
18
Medel
Vet ej
(%)
6,7
6,8
7,0
1
2
2
71
72
66
7,3
7,3
7,0
0
1
1
75
77
66
7,3
7,3
7,0
2
3
3
7-10
25
21
19
9
12
16
6
9
12
5-6
21
16
18
19
14
22
59
62
63
Elevernas synpunkter tas tillvara på ett
bra sätt på min skola.
ITG Göteborg 2014 3 17
ITG Göteborg 2013
9
13
IT-Gymnasiet 2014
11
19
80
78
70
7,8
7,6
7,3
5
5
6
Jag lär mig samarbeta och arbeta i
grupp.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
5 15
8 12
8
15
81
80
77
7,8
7,7
7,7
2
3
2
Jag lär mig ta ansvar för mina egna
studier.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
5
6
6
82
80
80
8,0
7,9
7,9
2
2
2
Mina lärare är tydliga med vad som
krävs av mig under lektionen.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
4
7
9
19
14
18
77
80
73
7,5
7,6
7,4
1
2
2
Mina lärare samarbetar över
ämnesgränserna.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
5
19
7 10
9
19
76
84
73
7,5
7,8
7,4
10
5
11
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
13
14
14
Verksamhetsspecifika frågor
1-4
Utvecklingssamtalet med min mentor/
klassföreståndare känns meningsfullt.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
19
18
23
Personalen på min skola arbetar aktivt
för att motverka mobbning.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
4 9
7 10
9 11
IT-tekniker finns tillgänglig när jag
behöver hjälp.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
21
14
16
60
69
61
87
84
80
14
16
26
14
Medel
7-10
70
21
12
52
74
6,7
7,1
6,7
Vet ej
(%)
4
2
5
8,2
8,1
7,9
18
14
20
7,3
6,2
7,6
14
14
10
Jag får den hjälp jag behöver av skolans
receptionist/ assistent.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
4 9
10 11
6 9
87
79
85
8,2
7,6
8,3
28
29
19
Jag får den hjälp jag behöver av skolans
studie- och yrkesvägledare.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
4 11
8 9
11
14
85
83
74
8,1
8,0
7,6
32
26
33
Jag får den hjälp jag behöve av
skolsköterskan.
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
82
78
8,0
7,6
7,1
43
40
41
8,2
7,9
7,6
57
56
51
Jag får den hjälp jag behöver av
kuratorn.
15
5-6
Februari 2014
Elever 2014 Skolrapport
ITG Göteborg 2014
ITG Göteborg 2013
IT-Gymnasiet 2014
8 9
12 10
18
14
5 10
9 10
13
12
68
85
81
74

similar documents