Bryman - endast PP-fil

Report
ANITA
S. 157-162
VERONICA
S. 162-168
ANDREAS
S. 168-172
ANNELI
S. 173-178
HELÉNE
S. 178-182
HELÉNE
S. 182-185
JENNY
S. 185-189
”Det är viktigt att vara medveten om
skillnaden mellan olika typer av
frågor. Medvetenheten gör att man
för sig själv tvingas klargöra vad man
egentligen frågar om.”
Bryman, Alan
| Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
” Människor påverkar sitt beteende
därför att de vet om att de
observeras.
Detta kallas ”reaktiv effekt”.
Bryman, Alan
| Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
” - Bäst vore ett slumpmässigt
urval av skolor.
Frågor som kan väckas kan vara:
- Är valet av plats/skola
representativt för andra,
liknande platser/skolor?
- Är de skolor som tillåter
genomförande av studier
representativa över
huvud taget?”
Bryman, Alan
| Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
”Attitydfrågorna kan upplevas som hotande
då respondenten uppfattar att intervjuaren
bedömer honom utefter hans svar.
Vinjettfrågorna upplevs inte som hotande.
Då det gäller ju påhittade personer.
Kravet på vinjettfrågor är att situationerna
de beskriver ska vara trovärdiga.”
Bryman, Alan
| Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 168-172
162-168
”Strukturerad observation
innebär systematiska
iakttagelser som registreras
enligt ett observationsschema
eller kodningsschema. Regler
beskriver var observatören ska
leta efter och hur
observationen ska
registreras.”
Bryman, Alan
| Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 168-172
162-168
”Till skillnad från de flesta
strukturerade
observationerna vet inte
respondenterna i en
fältstimulering att de
studeras. ”
Exempel på en berömd fältstimulering var när åtta personer försökte
bli inskrivna som pseudopatienter på sjukhus. De skulle säga att de
hörde röster. Alla lyckades bli inskrivna. Så snart de blivit inskrivna
skulle de sluta visa symptom.”
Bryman, Alan
| Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 168-172
162-168
” Det finns ofta ett stort mått av
spontanitet i respondenternas
svar, och det är möjligt att de
förmedlar intressanta svar som
inte täcks av de fasta
svarsalternativ som utformats i
förväg. Det kan då vara bra att ha
med ett alternativ som
rubriceras ”Övrigt” eller ”Annat”.
Bryman, Alan
| Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 168-172
162-168
Vinjettfrågor
•Form för i huvudsak slutna frågor som används i
samband med undersökningar om människors normer
och värderingar kallar för vinjett teknik.
•Krav på vinjettfrågor är att situationerna de beskriver
ska vara trovärdiga.
Att matcha frågor och slutna svar
•Bara ja och nej svar i en fråga ger ingen god validitet.
•Viktigt att undvika flera frågor i en
IT-fortbildning av personalen på
skolan
Valididet och reliabilitet
•Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet.
•Hög validitet förutsätter hög reliabilitet.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
168-172
Pilotstudier – varför?
- Kontrollerar att Surveyfrågorna fungerar
- Att undersökningen i sin helhet blir bra.
- Extra viktigt med pilotstudier vid enkätundersökningar
utan intervjuare närvarande.
Användningsområden för Pilotundersökningar
Om huvudstudierna mest innehåller slutna frågor kan
man i pilotstudierna ställa öppna för att få fram bra
svarsalternativ för att säkerhetsställa en hög validitet.
En Pilotstudie utifrån ett frågeschema kan ge intervjuarna vana och säkerhet inför
djupintervjuerna.
Pilotstudien avslöjar ointressanta frågor som inte utgör någon variabel.
Pilotstudien ger relevans åt både frågor och ordningen frågor ska ställas i, samt hur
lämpliga instruktionerna är vid exempelvis enkäter.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
168-172
Användning av färdiga frågor
När man väljer frågor kan man mycket
väl använda frågor som andra
forskare redan använt sig av. Man bör
dock ta kontakt med de berörda
forskarna och få deras godkännande.
Fördelar med använda tidigare frågor
är att man inte behöver testa dem i en
pilotstudie samt att man kan jämföra
resultatet med tidigare forskning och
se om någon förändring skett.
Fråga snällt !
De har blivit billigare att hitta bra frågor genom bl a uppkomster av ”frågebanker”,
som Central for Social Surveys, www.ac.uk/cass
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
168-172
Fältstimulering:
Forskaren ingriper
i en naturlig miljö.
Respondenterna vet
inte om att de studeras.
Väcker vissa etiska frågor.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 185-189
Kritik av strukturerade
observationer:
Obekant miljö kan ge
felaktigt perspektiv och
tolkning.
Svårt att se avsikterna bakom
beteendet.
Svårt att få en generell bild
och teman.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 185-189
Å andra sidan..
Vilken metod du
använder beror på vad
du vill analysera.
Strukturerade
observationer fungerar
bäst i kombination med
andra metoder.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 185-189
TYPER AV VETENSKAPLIGA OBSERVATIONER
Deltagande observation
Deltar själv i den sociala miljö som studeras.
Icke-deltagande observation
Iakttar den sociala miljön men deltar inte i det som
sker.
Enkel observation
Kan inte ses av deltagarna, är inte delaktig och
påverkar inte situationen /miljön.
Ostrukturerad observation
Notering av hur deltagarna i en viss miljö beter sig.
Uttrycket används i samband med icke-deltagande
och deltagande observation.
Styrd observation
Kan inte ses av deltagarna, är inte delaktig men kan
påverka situationen /miljön för att studera
effekterna av detta.
Strukturerad observation / systematisk observation
Använder fasta och uttalade regler för observation
och registrering av beteenden.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 185-189
STRUKTURERAD OBSERVATION
- Vanlig metod inom klassrumsforskning.
-Systematiska iakttagelser
enl. observationsschema /kodningsschema.
-Regler beskriver vad observatören ska leta efter
och hur det ska registreras.
-Tidsrymden för observationen är styrd och
bestäms i förväg.
- Direkt observation (behöver ej dra slutsatser
utifrån vad deltagarna berättar)
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Bättre än intervjuer och enkäter i fyra avseenden:
A mer tillförlitlig information om olika skeenden.
B större precision när det gäller val av tidpunkt, varaktighet och frekvens.
C bättre precision när det gäller den tidsmässiga ordningen mellan
variablerna.
D riktigare och mer ekonomiska rekonstruktioner av storskaliga sociala
episoder.
Reliabilitet – mätnoggrannhet
Validitet – giltighet
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Reliabilitet
Interbedömarreliabilitet
Kappa
Intrabedömarreliabilitet
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Validitet
1. Frågeschemat
2. Människor påverkar sitt beteende därför att de vet om att de
observeras. Detta kallas ”reaktiv effekt”.
•Försökskanineffekten
•Rolleffekt
•Själva undersökningen som påverkansfaktor
•Systematisk skevhet i reaktionerna
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Observationsschema
Utformningen av observationsschemat är en
viktig del av de strukturerade observationerna.
A
Tydligt fokus: vad/vem, var?
B
Varje kategori beskriver ett beteende
som utesluter de andra kategorierna.
C
Lätt att använda!
D
Tolkning? …..kräver lång erfarenhet och
tydliga riktlinjer.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Strategier för registrering
A
Planerad/styrd observation – forskaren
arrangerar.
B
Korta tidsintervall – t ex några minuter i
taget men som helhet två timmar per
elev
C
Längre tidsintervall och kontinuerlig
nedteckning av vad som sker, (FIAC, s
175).
D
Tidssampling - flera mycket korta
tidsintervall.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Urval
A
Val av personer.
B
Val av plats.
C
Val av tidpunkt.
Fler urvalsbenämningar:
•Improviserat urval – registrering av allt som sker vid en viss tidpunkt, (FIAC, s 175).
•Fokuserat urval – en viss individ observeras under en viss tidsrymd, (Croll & Moses, s 181).
•Översiktsgranskande urval – en hel grupp observeras, endast ett eller två beteenden kan
registreras.
•Beteendeurval – en hel grupp observeras med fokus på ett speciellt beteende.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Olika typer av frågor
- Personliga faktafrågor
- Faktafrågor om andra personer
- Faktafrågor rörande informanter
- Attitydfrågor
- Frågor som rör åsikter
- Frågor om normer och värderingar
- Kunskapsfrågor
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
3 tumregler
- Ha alltid undersökningens syfte och frågeställning i åtanke.
- Vad är man ute efter?
- Hur skulle man själv besvara en viss fråga?
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Specifika regler för frågornas utformning
"Var det Pelle Svensson
som rånade dig ?
- Undvik mångtydiga eller oklara termer.
- Undvik långa frågor.
- Undvik dubbla frågor, fler frågor i en.
- Undvik mycket generella frågor.
- Se upp för ledande frågor.
- Undvik frågor som innehåller negationer.
- Undvik tekniska uttryck.
Ledande fråga…?
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Vid enkäter och strukturerade intervjuer kan
öppna eller slutna frågor användas.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Några fördelar med
öppna frågor:
Några nackdelar med
öppna frågor:
Respondenterna kan
svara med sina egna ord.
Öppna frågor lämnar
utrymme för ovanliga
eller oförutsedda svar
eller reaktioner.
Frågorna leder inte in
respondenternas tankar
i någon viss riktning.
De är tidsödande för
intervjuarna.
Öppna svar kräver mer av
respondenterna.
Det finns i samband med
strukturerade intervjuer
en risk för att
intervjuarna ställer
frågorna på olika sätt och
inte heller registrerar
svaren på samma sätt.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Några fördelar med slutna frågor:
Det är lätt att bearbeta svaren.
Slutna frågor ökar jämförbarheten i svaren.
Slutna frågor kan klargöra innebörden av en viss fråga för respondenten då
det kan finnas en beskrivning för de olika svarsalternativen.
Några nackdelar med slutna frågor:
Det kan vara svårt att få de olika svarsalternativ som presenteras att vara
ömsesidigt uteslutande. Svarsalternativen får inte överlappa varandra.
Det kan vara svårt att få uttömmande svarsalternativ. Alla tänkbara svar bör
täckas av de olika alternativen, även om detta krav är svårt att uppfylla i
praktiken.
Respondenterna kan skilja sig åt när det gäller hur de tolkar de
svarsalternativ som presenteras.
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168
Förbered dina
intervjuer väl…
Bryman, Alan | Samhällsvetenskapliga metoder | sammanfattning s. 162-168

similar documents