Riktlinjer för medarbetarskap, ppt - Internwebben

Report
Riktlinjer för medarbetarskap
vid Karolinska Institutet
Varför riktlinjer för medarbetarskapet?
Dokumentet tydliggör
 Hur vi som medarbetare förhåller oss till själva arbetet.
 Hur vi umgås med våra arbetskamrater.
 Vilket ansvar vi tar för arbetsplatsen som helhet.
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
2
Våra värderingar
 KI ska som studie- och arbetsplats, präglas av gott ledarskap,
medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald
samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre.
 KI ska ha tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters
initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens.
 Ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt ska vara ständigt aktuellt
för alla medarbetare.
De grundläggande värderingarna ska accepteras och delas
av alla.
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
3
Hur vi förhåller oss till själva arbetet
Som medarbetare vid KI bidrar jag med
 Kunskap, initiativ och kreativitet
för att åstadkomma resultat med
hög kvalitet i linje med
verksamhetens mål.
 Ansvara för min egen professionalitet,
utveckling och arbetssituation i dialog
med ansvarig chef.
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
4
Hur vi förhåller oss till själva arbetet
Ett bra medarbetarskap kännetecknas av





Engagemang
Arbetsglädje
Öppenhet
Samarbete
Ansvarstagande
Varje medarbetare uppfattar sig själv och andra som
betydelsefulla för det gemensamma arbetet och att var
och en bidrar till att nå målen.
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
5
Hur vi umgås med våra arbetskamrater





Bidra med gott samarbete.
Respektera varandras kompetens och olika roller.
Delge kunskap och information till andra.
Ge och ta stöd och feedback kollegor emellan.
Visa förtroende och respekt för människors lika värde.
Som medarbetare vid KI bidrar alla
till ett gott samarbete, bra arbetsklimat
och arbetsmiljö genom att visa respekt
för varandras kompetens och olika roller,
samt genom att delge kunskap och information
till andra.
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
6
Vilket ansvar vi tar för arbetsplatsen
som helhet
 Bidra till att utveckla KIs goda rykte
som ett av de ledande universiteten
i en konkurrensutsatt och internationell
miljö.
 Samverkan, tilltro och samspel är
ett gemensamt ansvar och förutsätter
en ömsesidig relation mellan ledare
och medarbetare för att få en väl
fungerande verksamhet.
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
7
Medarbetare som har uppdrag
som chef och ledare
 Skapa en organisation där mål och riktlinjer genomsyrar
verksamheten och där medarbetare involveras och
motiveras att delta i universitetets utveckling.
 Väl fungerande kommunikation - förmåga att förmedla
tydliga budskap och vara lyhörd för medarbetares
synpunkter.
 Vara bärare av organisationens värderingar.
Ett tydligt och utvecklande ledarskap är en
viktig framgångsfaktor för KIs framtida resultat
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
8
Hur ska riktlinjerna för
medarbetarskap användas?
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
9
Riktlinjerna för medarbetarskap
ska vara ett stöd
 i chefers arbete med uppföljning av
medarbetarundersökningen
 i chefs- och ledarskapsutveckling/utbildning
 i det kontinuerliga förbättringsarbetet av arbetsmiljön
 i utvecklingssamtal och lönesamtal
 vid rekrytering och introduktion av nyanställda
 för varje enskild medarbetare
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
10
Relaterade dokument
 KIs övergripande strategi
 Mallar och stöddokument för
Utvecklingssamtal
Delegationsordning inkl mallar för delegationsordning
vid institution
 Samverkansavtalet inom KI
 KIs riktlinjer gällande ledarskap
 Riktlinjer inom arbetsmiljö, likabehandling
och trakasseriärenden
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
11
Stödresurser
Vid den egna institutionen:
 Institutionens ledningsgrupp
 Administrativ chef
 PA- medarbetare
 Närmaste chef för arbetsmiljögruppen
 Fackliga medarbetare och friskvårdsombud
Centralt
 HR-konsulter och psykolog
 Biträdande personalchef
 Ledarskapsstrateg
 Friskvårdskonsulenter
 Personaldirektör
 Previa företagshälsovården
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
12
Ladda ner dokumentet på Internwebben
(intra.ki.se – Personal - Arbetsmiljö och hälsa)
Prefekt- och AC-möte
14-15 december 2011
13

similar documents