medarbetarskap

Report
Medarbetarskap, definition och
användning
•
•
•
•
•
2
Medarbetarskap är sättet som medarbetare hanterar relationen
till eget arbete, organisationen, kolleger och avnämare
Ömsesidig respekt
Att som medarbetare kunna påverka den egna utvecklingen och
sin arbetssituation, vara delaktig och engagerad.
Ledarskapet handlar i hög grad om att stödja genom att länka
samman arbetsgruppens arbete med den övriga organisationen.
En Högskola!
Medarbetarskap som individuell
utvecklingsnivå
Gränsöverskridande
medarbetarskap
Helhetssyn och påverkansförmåga
Initiativrikt medarbetarskap
Ansvarstagande & god yrkeskompetens
Specialiserat medarbetarskap
Samarbetsförmåga & lyhördhet
Följsamt medarbetarskap
Anpassnings- och lärförmåga
3
Att organisera för hög prestation
1. Teamwork med delegerat ansvar
2. Behov av utbildning undersöks regelbundet, ges regelbundet och
under betald arbetstid
3. hög andel kvalificerade arbetare. Både formell utbildning och hög
kompetensnivå
4. Kollektiva belöningssystem som är kopplade till resultat
Känna sig nöjd, våga fråga, våga misslyckas, få börja om, känna stöd
4
Fem grundläggande principer!
1. Ansvarstagandet mellan chefer och medarbetare skall vara
ömsesidigt!
2. Organisationer finns till för att tillgodose externa behov!
3. Behov av kontinuerlig utveckling!
4. Alla bör delta i utvecklingsarbetet!
5. Ge utlopp för medarbetares arbetsglädje!
5
Medarbetarskapshjulet
Förtroende
&
Öppenhet
Ansvarstagande
&
Initiativförmåga
Gemenskap
&
Samarbete
Engagemang
&
Meningsfullhet
6
Chefer och medarbetarskap
•
•
•
•
•
•
•
7
Prioritera ledaruppgifter och samspel med medarbetarna.
Inse att det är medarbetarnas arbete som är grunden för framgång
Fånga upp tankar och ambitioner hos medarbetare och uppmuntra
goda initiativ
Vara en del av verksamheten men vara duktig på att delegera
Ha en god social förmåga och ägna tid åt att lyssna och småprata.
Våga ställa krav på prestationer och arbetsinsatser.
Vara trygg som person och vara lagom inställsam uppåt. Företräd
din enhet!
Vägar till framgång med
medarbetarskap
•
•
•
•
8
Att medarbetare är involverade i beslutsfattande som rör
arbetsplatsen
Att ledaren har en coachade ledarstil
Att medarbetare ses om ansvariga för måluppfyllelse och
arbetsklimat
Organisationsledningen ska ägna tid åt att lyssna, inte vara en
för toppstyrd organisation.
Den grundläggande frågan:
•
Hur kan en organisation (chef) ge de bästa förutsättningarna för
att medarbetare skall kunna att göra så goda arbetsprestationer
som möjligt?
•
Har vi ett tillräckligt tydligt uppdrag, går det att förtydliga detta på
vår nivå?
Red ut vårt gemensamma uppdrag! Behöver vi skapa bättre
uppföljning kring vårt uppdrag (våra mål)?
•
9
Vi här på biblioteket
10
•
•
•
Vi vill få en så bra arbetsplats som möjlig.
Vår genomgång av arbetsprocesser!
Delegerat ansvar och beslut. Vi litar på varandra.
•
Bra medarbetarskap kräver dialog - hur får vi en bra dialog?
Målnivå och måltydlighet
•
•
•
•
För att ta och kräva ansvar måste det finnas en gemensam bild i
organisationen
Behoven kan vara oändliga men inte resurserna – vi måste
prioritera.
Vilka är förväntningarna på vår arbetsinsats?
Vad är målet med vårt arbete?
Hur underlättar vi prioriteringar och gränssättningar
o Är målen tydliga?
o Finns rutiner för prioritering av uppgifter?
11

similar documents