Lärplattform + tillgänglighet = sant

Report
Lärplattform +
tillgänglighet =
sant
Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen, SPSM
Stefan Johansson, Funka Nu
2013-04-11
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Statens samlade stöd
i specialpedagogiska frågor.
Alla har rätt att lära på egna villkor
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett
funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.
Det gör vi genom
• specialpedagogiskt stöd
• undervisning i specialskolor
• tillgängliga läromedel
• statsbidrag.
Vi är en
samarbetspartner
Vi kompletterar kommunernas eller
fristående förskolor och skolors
egna specialpedagogiska resurser.
Specialpedagogiskt stöd
Vi ger råd och stöd till förskolor, skolor och
kommunal vuxenutbildning.
I rådgivning ingår
• pedagogiska strategier och förhållningssätt
• kompetensutveckling
• tillgängliga läromedel
• information till skolhuvudmän och föräldrar.
Kompetensutveckling
•
•
•
•
•
Kurser
Distanskurser
Konferenser
Nätverksträffar
Pedagog- eller tematräffar
Kurser och aktiviteter 2012
• 364 kurser
41 distans
• 13310 deltagare 917 distansdeltagare
Distanskursens byggstenar
•
•
•
•
•
Kursdeltagare
Kursledare
Kommunikativt
Process över tid
Vardagsorienterat
Samordning av distansverksamheten
•
•
•
•
Organisation
Internutbildning
Support
Fungerande digitala verktyg
Behov av ny tillgänglig plattform
• Modern intuitiv utbildningsmiljö
• Enkelhet och flexibilitet
• Tillgänglighet och användbarhet
– Tekniskt
– Pedagogiskt
– Kognitivt
• Hantera mediafiler
Hur brukar lärplattformar se ut?
11
Granskningar 2008 och 2009
Sex plattformar har
utvecklingsmöjligheter, fyra har stora
tillgänglighetsproblem och två har
mycket stora tillgänglighetsproblem.
Alla behöver mer eller mindre göras
om eller utvecklas för att alla elever
ska ha möjlighet att använda dem.
12
Resultat - tillgänglighetsproblem
Mycket stora
Här stängs i praktiken
grupper av användare
helt ute från plattformen
• First Class
• Rexnet
Stora
Utestänger vissa
grupper av användare
från delar av
plattformen.
• Fronter
• Luvit
• Ping Pong
• Sakai
Potential
Ganska bra grund men
brister måste åtgärdas
• A-tutor
• Blackboard
• IT´s learning
• Moodle
• Vklass
• Mentor
13
Hur har turerna gått?
•
•
•
•
•
•
•
Idébeskrivning
Kravspecifikation
Upphandling
Bygga eget i open source
Utveckla i Epi-server
Utbildningsmiljö för distanskurser
Utvecklande av aktivitetsdatabas
Utvecklingsarbetet…
Vad ska systemet göra?
Plattformen
• Presentera utbudet
• Ta emot anmälningar
• Hantera deltagare
• Hantera pågående aktiviteter
• Skapa och redigera aktiviteter
• Genomföra distansutbildningar
• Kommunicera med deltagare
• Skapa rapporter och statistik
Distansmiljön
• Personlig startsida
• Kursstartsida
• Kurser – moment - presentationer
• Loggbok och inlämningsuppgifter
• Forum + personliga meddelanden
• Kursarkiv
Tillgänglighet och användbarhet
•
•
•
Mycket höga tillgänglighetskrav
Krav på hög användbarhet för
alla typer av användare.
Inga produkter på marknaden
klarar dessa krav
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Döv/hörselnedsättning
Dövblind
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Läs- och skrivsvårigheter
Matematiksvårigheter
Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Neurologiskt betingade
Perception
Rörelsehinder
Tal, språk och kommunikation
Synnedsättning
Utvecklingsstörning
Tillgänglighetsproblem
•
•
•
•
Användarna växlar mellan att skapa innehåll och
ta del av innehåll.
Sällananvändare och superanvändare och några
däremellan.
Tekniska konstruktionen är komplex
Användningen ska upplevas som enkel trots att
man hanterar komplexa uppgifter
Grundläggande principer
•
•
•
•
WCAG 2.0
ATAG 2.0 (draft)
WAI-ARIA
Funkas ca 200
kontrollpunkter
De två grundläggande utmaningarna
•
•
Tekniska konstruktionen: Användare med olika
hjälpmedel eller olika sätt att styra gränssnittet
kan använda alla delar av systemet.
Pedagogiska konceptet: Alla ska förstå hur man
ska göra och att det upplevs som enkelt att göra
det.
Före och efter
- några bildexempel
Startsida – gamla miljön
Startsida – nya miljön
Kursstartsida – gamla miljön
Kursstartsida – nya miljön
Arkivet – gamla miljön
Arkivet – nya miljön
Kursinnehåll – gamla miljön
Kursinnehåll – nya miljön
Lektion/uppgift – nya miljön
Forum – gamla miljön
Forum – nya miljön
Hur har vi
jobbat?
Arbetsprocess
•
•
•
•
•
•
•
Analyser av system på marknaden
SPSMs kravspecifikation
Användarerfarenheter från gamla miljön
Prototyp – design – kodning – reviderad
prototyp/reviderad design – skarpa kurser –
reviderad prototyp/design/kodning
Feedback från ”superusers” inom SPSM
Feedback från skarp distanskurs
Tester bland annat med fyra olika skärmläsarprogram
Koncept – design – test - revidering
Ursprunglig koncept
Ursprunglig design
Pilottest (skarp kurs)
Reviderat koncept
Reviderad design
Då säger SPSM: Bygg vår
kursdatabas också…
Vad ska ”kursdatabasen” göra?
•
•
•
•
•
•
•
Presentera utbildningar
Ta emot anmälningar
Administrera deltagare
Hantera kurser och konferenser
Kommunicera med deltagare
Exportera information till andra webbplatser och
system
Rapportera/skapa statistik
Så här brukar det se ut…
Så här tänker vi…
•
•
•
•
•
Samma gränssnitt
Övergång till
administrativ miljö för
den som har behörighet
Använd samma
baskoncept som för
lärmiljön
Design är lika viktig i
denna miljö
De tekniska och
kognitiva utmaningarna
ökar
Tillgänglighet
- några exempel
Kognitivt stöd
1. Det ska lätt gå att
se hur aktiviteten
kommer att visas
på webben.
2. Används för att
se om man glömt
fylla i något.
3. Alla som jobbar
med kursen kan
skriva in sådant
som är viktigt att
komma ihåg.
4. Viktiga händelser
loggas.
Förenkling av funktioner
• Funktionellt är systemet
klart i och med att detta
gränssnitt är klart.
• Men det är för svårt för
den som skapar en kurs.
Det troliga valet är redan förvalt
• SPSM bjuder sällan på lunch,
middag eller logi. Däremot är de
mycket generösa med kaffet!
• Dessutom kostar deras aktiviteter
nästan aldrig någonting.
• I kanske 95% av alla aktiviteter
ändras inget i objekten ”Kost &
logi” och ”Pris”.
• Därför kan man välja ”Till toppen”
ovanför dessa objekt för att slippa
scrolla/tabba till botten av sidan.
Skapa rapporter…
•
•
•
Tidskrävande arbete i det gamla systemet
Automatiserade processer i det nya
Tillgängliga pdf-dokument genereras automatiskt av systemet
Skärmläsarproblematik
•
•
•
•
Även om koden är korrekt tolkas den olika i
skärmläsarprogram
Navigation i flikar/navigation i sidan/navigation i
editorläge
Logisk tabbordning
Sätt fokus direkt på…
Skärmläsartest
NVDA
Läser strukturen tillräckligt
bra. Uppfattar fält som är
obligatoriska
Supernova
Läser strukturen i formuläret
bäst. Missar att vissa fält är
obligatoriska.
Window Eye
Läser strukturen tillräckligt
bra. Missar att vissa fält är
obligatoriska.
• Formulärsobjekt skapat med fieldset och legend.
• Olika objekt exponeras beroende på vilken av
radioknapparna som aktiveras.
• Vissa fält kan vara obligatoriska.
Jaws
Läser inte strukturen
tillfredsställande. Uppfattar
vad som är obligatoriskt.
Snabbkommandon
•
Sätt fokus på flikar: Alt + f
•
Spara aktiviteten: Alt + s
Snabbkommandon
•
Sätt fokus på notering: Alt + n
Editorer och tillgänglighet
Editorer och skärmläsare…
•
•
•
•
Snabbkommandon i editorn (några exempel)
•
Sätt fokus på kontrollerna: Alt + F10
•
Fet: ctrl + b
•
Ångra: ctrl + z
•
Gör om: ctrl + y
Navigera in och ut ur editorn
Växla mellan att skapa
innehåll och formatera
innehåll.
Kontrollera funktioner i
editorn.
Kontrollera slutresultatet.
Editorer och ATAG 2.0
ATAG, Authoring Tools Accessibility Guidelines
•
Hjälpa redaktören att skapa ett tillgängligt innehåll
•
Stavningskontroll i editorer
•
Inklistringskontroll av kod
•
Inklistring direkt från Word
•
Hantera bilder och bildbeskrivningar
•
Hantera filmer, textning, syntolkning
Systemet har fyra olika
editeringslägen
• Enbart text
• Liten
• Mellan
• Stor

similar documents