Utvärdering och nya instrument – ChASE - Psynk

Report
Utvärdering och nya instrument
ChASE
Pilotstudie
Vid frågor kontakta:
Sofie Sjöborg, ChASE-ansvarig, PSYNK,
[email protected], 08-4527665
Fredrik Lindencrona, ansvarig för forskning och utvärdering, PSYNK
[email protected], 08-4527906
Klinisk effekt
Brukarbedömning
Frågor och svar?
Område
Fråga
Hur utvärdera?
Processkvalité
Gör vi rätt saker på
rätt sätt?
Definiera och mät
med rätt metodik
Klinisk effekt
Blir brukarna bättre
av vårt stöd
Välj rätt
evidensbaserat
instrument
Brukarbedömning
Upplever brukare
att de får bra hjälp?
HÄR SAKNAS GODA SVENSKA
INSTRUMENT SOM UTVECKLATS BLAND
BARN
Systemeffekter
Hur väl fungerar
systemet som ska
hjälpa barn och
unga?
HÄR SAKNAS GODA SVENSKA
INSTRUMENT
Frågor och svar?
Område
Fråga
Hur utvärdera?
Processkvalité
Gör vi rätt saker på
rätt sätt?
Definiera och mät
med rätt metodik
Klinisk effekt
Blir brukarna bättre
av vårt stöd
Välj rätt
evidensbaserat
instrument
Brukarbedömning
Upplever brukare
att de får bra hjälp?
HÄR SAKNAS GODA SVENSKA
INSTRUMENT SOM UTVECKLATS BLAND
BARN
Systemeffekter
Hur väl fungerar
systemet som ska
hjälpa barn och
unga?
HÄR SAKNAS GODA SVENSKA
INSTRUMENT
Brukarbedömning - ChASE
• Children and Adolescents´ Service Experience
• Utvecklat genom fokusgrupper med barn
• NU test av psykometrisk kvalité och test av
formulär i flera omgångar
• Fångar svenska barns erfarenheter av vård
– Behandlingsrelationen, Aktiviteter under
behandling, ”privacy”
• Barn och ungas upplevelser av behandling i en
1-1 relation
Pilotstudien ChASE
• Instrumenten förefaller välfungerande
• Curt Hagquist, Karlstads Universitet, har fått i
uppdrag att ”hämta hem” instrumenten
–
–
–
–
–
Översättning – tillbakaöversättning
Frågediskussion – en adekvat svensk version
Intervjuer med barn och unga resp. personal
Pilottest i områden som vill veta hur det är hos dem
Psykometri
• ChASE: delas ut i samband med kontakt
• Finansiering från Socialstyrelsen

similar documents