IVO Förtroende (ppt, öppnas i nytt fönster)

Report
Inspektionen för vård och omsorg
Förtroendet för IVO
Rapport från en kvantitativ undersökning med intressenter
2014-12-18
1
Korta fakta om studien
Metod
Målgrupper
Kvantitativ telefonstudie som föregicks av en kvalitativ pilotstudie
Politiker inom vård och omsorg, tjänstemän inom vård och
omsorg, verksamhetschefer vård och omsorg privata/offentliga
sektorn, professionsorganisationer samt
patient/brukar/anhörigorganisation
Antal intervjuer
627 intervjuer
Datainsamling
27 november till 12 december 2014
Urvalskälla
Huvudkälla är deltagarregister från IVO-dagen 2014.
Kontakter har även tagits med kommuner och landsting för att
nå fler politiker än de som fanns med i IVO-dagens register.
Listor över Professionsorganisationer respektive Patient- och
brukar/anhörigorganisationer
2014-12-18
2
Inledning
Omfattning
Målgrupp och antal intervjuer
627
1
Ansvariga politiker vård och omsorg
100
2
Tjänstemän
198
3a Verksamhetschefer – offentliga
140
3b Verksamhetschefer – privata
144
4
Professionsorganisationer
15
5
Patient- och brukar/anhörigorganisationer
30
2014-12-18
Professionsorganisationer och
patient- och brukar/anhörigorganisationer särredovisas
inte i rapporten på grund av
det låga antalet intervjuer.
3
Inledning
Frågor att besvara
Rapporten följer nedan struktur som bygger på IVOs frågeställningar.
1
UNDERSÖKA HUR INTRESSENTERNA SER PÅ TILLSYN
Vilka känslor förknippas med tillsyn? Vilka positiva eller negativa laddningar
finns i förhållande till tillsyn som företeelse? Vilken nytta upplevs tillsynen
tillföra? Bidrar den till förbättringar och utveckling av verksamheterna?
2
HUR IVO UPPFATTAS
Vad är uppfattningen om IVO avseende viktiga faktorer såsom att
behandla alla lika i sin myndighetsutövning, utföra arbete på ett effektivt
sätt samt medarbetarnas kompetens och kunnighet? Vilket förtroende finns
för IVOs arbete med tillsyn?
3
INTRESSENTERNAS SYN PÅ IVOS ÅTERFÖRING AV RESULTAT
Bidrar IVOs arbete med återföring och återkoppling till utveckling och
lärande ute i verksamheterna?
2014-12-18
4
Övergripande resultat
2014-12-18
5
Det finns en positiv inställning till IVO och tillsyn i allmänhet. Bättre kommunikation och
dialog ser många intressenter som en viktig väg framåt för IVO. Lärande genom
kunskapsöverföring mellan verksamheter och ett ökat nätverkande önskas i högre grad.
1
2
3
4
5
Tillsyn ger
vanligen positiva
associationer.
Bara en av tio
har spontant
negativa
känslor.
Den största nyttan
av tillsyn är
kvalitetssäkring
samt möjligheter
till utveckling och
förbättringsarbete
Förtroendet
för IVO och
medarbetarnas
kompetens är
totalt sett högt.
Svagare delar är
Lika behandling
och effektivitet.
Bättre
kommunikation
och dialog står
tydligt ut som en
viktig del att
arbeta med för
att öka
förtroendet.
När det gäller
lika behandling
är privata
verksamhetschefer mer
kritiskt inställda
än övriga
grupper.
2014-12-18
6
1. Hur man ser på tillsyn
2014-12-18
7
Spontan känsla av ordet ”tillsyn”
Spontant, om jag säger tillsyn, vilka känslor får du då? Bas: Samtliga. 627 ip.
Grupperingen baseras på Augurs analys av samtliga öppna svar.
Det positiva dominerar
Positiva känslor
Tudelade
Negativa känslor
Övriga associationer
och synpunkter
46%
11%
Nära hälften av alla tillfrågade anger
positiva associationer till ordet tillsyn.
Bara en av tio får spontant en negativ
känsla och lika många får blandade
känslor.
Resultaten indikerar att både tjänstemän
och privata verksamhetschefer är något
mer positiva än verksamhetschefer i
offentlig sektor.
11%
33%
Ex: Kontroll, granskning,
ansvar, kvalitetssäkring
2014-12-18
Ungefär en fjärdedel av alla anger inga
”känslor” utan kategoriseras som Övriga
associationer. Här ingår även en liten
andel (6%) som spontant har synpunkter
på IVO.
8
Spontant om tillsyn
Mest positiva känslor
Det jag direkt kommer att
tänka på är utredning, råd
och anvisningar. Jag ser
IVO som en mentor.
Tjänsteman
Nära hälften av alla
tillfrågade anger
positiva associationer
till ordet tillsyn.
Positiva känslor, rättsäkerhet och demokrati.
Tjänsteman
Jag känner och tänker tillsynen som inför
"bilbesiktningen". Där får man reda på hur
de ska se ut, vara och inte vara i
verksamheten. Sen upplever jag en viss
spänning i själva ordet då det är en kontroll
och man vill så gärna att allt vi gör är i
högsta kvalitét gentemot dem vi arbetar
med. Men syftet är gott så jag känner
positivitet och utvecklingsmöjlighet.
Verksamhetschef (privat)
I grunden positivt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man har en god
kvalitet och säkerställer att kunderna/brukarna får det stöd och vård de
har hjälp till. Det är bra att det finns en opartisk myndighet. Dock är det
viktigt att ha ett verksamhetsfokus framför ögonen, så att vi inte bara går
in på detaljnivå om hur olika rutiner ska skötas. Man måste få en
helhetsbild. Det är viktigt att man inte går vidare och fastnar i den fällan
att vi bara ser till att kvalitetsledningssystem och rutiner fungerar. Det är
viktigt att det finns en väl fungerande verksamhet bakom det.
Verksamhetschef (offentlig)
Analys av öppen fråga: Spontant, om jag säger tillsyn, vilka känslor får du då?
2014-12-18
9
Spontant om tillsyn
Tudelade och negativa
Ungefär en av tio får
antingen blandade
känslor inför ordet tillsyn
eller har en negativ
inställning.
Tillsyn är väl bra, egentligen,
men... det är inte alltid
konstruktivt. Ibland får jag
känslan att man kritiserar för
kritikens skull. Ibland gör
personerna egna bedömningar
om saker utan att ha något
lagstöd i ryggen.
Jag känner en viss oro då jag
upplever dem som enbart
felsökande i verksamheten, men
samtidigt är det något bra som gör
att man följer regler, föreskrifter som
bidrar till trygghet för de vi arbetar
med.
Tjänsteman
Tänker på ordet: "Fel". Tillsyn
väcker en negativ känsla. Lite en
rädsla att man ska få bannor.
Skulle vilja uppleva det mer som
en hjälp och guidning i hur jag
borde göra istället.
Verksamhetschef (privat)
Kontroll, byråkrati, fyrkantighet, dålig
återkoppling, blandad kompetens.
Verksamhetschef (Offentlig)
Tjänsteman
Analys av öppen fråga: Spontant, om jag säger tillsyn, vilka känslor får du då?
2014-12-18
10
Nyttan av tillsyn
Vilken nytta upplever du att tillsynen inom vård och omsorg gör? Bas: Samtliga. 627 ip.
Grupperingen baseras på Augurs analys av samtliga öppna svar.
Kvalitetssäkring.
Ger verksamhetstrygghet
28%
Synliggör fel
och brister att rätta till
27%
Skapar förutsättningar för
utveckling- & förbättringsarbete
26%
Bidrar till rättssäkerhet
12%
Få bukt med oseriösa aktörer
3%
Övrigt
3%
Synpunkter Tillsyn/IVO
Det som vanligen nämns spontant som
nyttan av tillsyn är kvalitetssäkring och utveckling. Tillsynen ger verksamhetsoch brukartrygghet.
Upplevd nytta är även att tillsyn
säkerställer att riktlinjer, lagar och
förordningar följs.
13%
Bidrar till brukar/vårdtagartrygghet
Kvalitetssäkring och -utveckling
20%
2014-12-18
En femtedel har spontana synpunkter
kring utveckling- och förbättringsbehov
avseende IVO och hur tillsynen bedrivs.
De åsikter och tankar som framkommer
här tillhör i mycket hög grad samma
kategorier som återfinns i avsnitt 3 om
Utvecklingsmöjligheter för IVO.
11
Nyttan med tillsyn
Skapar
förutsättningar för
utveckling- och
förbättringsarbete.
Vägledning & stöd,
bollplank. Bidrar till
lärande för
personalen.
Kvalitetssäkring.
Verksamhetstrygghet
Kvalitetsindikator &
kvitto att vi gör rätt;
är på rätt väg.
Synliggör fel och
brister att rätta till
Minskar hemmablindhet.
Väckarklocka. Håller en
på tårna, ger en skjuts.
Man får ju hjälp, och tittar på de
bitarna som inte fungerar och
får råd om hur problem kan
rättas till.
Tjänsteman
Nyttan med en tillsyn ser till så att vi sköter
oss och arbetar på ett tryggt, bra och
förtroendegivande sätt gentemot dem vi
tar hand om. Jag tycker att IVO gör ett bra
jobb för att vi i verksamheterna ska utföra
arbetet med högsta kvalitét som blir till en
positiv cirkel där man lär sig av varandra.
Verksamhetschef (privat)
Analys av öppen fråga: Spontant, om jag säger tillsyn, vilka känslor får du då?
2014-12-18
12
2. Hur IVO uppfattas
2014-12-18
13
Nyttan av IVO:s arbete
I vilken grad tycker du att IVO:s arbete med tillsyn gör nytta? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt
och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Samtliga. 627 ip.
Medel
Total
70%
6,8
Politiker
Tjänstmän
V-Chef (Off.)
Majoriteten anser att
IVO:s arbete gör nytta
83% 7,3
66%
6,6
67%
V-Chef (Priv)
6,6
73%
2014-12-18
6,8
14
Nyttan av IVO:s arbete
I vilken grad tycker du att IVO:s arbete med tillsyn gör nytta? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt
och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Samtliga. 627 ip.
Medel
Total
70%
6,8
83% 7,5
Politiker
Tjänstemän
V-Chef (Off.)
66%
6,7
73%
2014-12-18
Det som sticker ut är
framförallt politikernas
uppfattning om nyttan IVO:s
arbete gör. Övriga skillnader
är inte statistiskt säkerställda.
6,6
67%
V-Chef (Priv)
Politikerna ser allra störst
nytta
En tendens är att övriga
grupper (som har mer
kontakt med IVO) har något
lägre uppfattning om den
upplevda nyttan.
6,9
15
IVO:s myndighetsutövning
I vilken utsträckning håller du med om följande påstående? Bas: Samtliga. 627 ip.
Svarsskala 1-10, där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andel som svarat 7-10.
Medel
IVO’s medarbetare är kunniga och
kompetenta
69%
IVO behandlar alla lika i sin
myndighetsutövning
IVO utför sitt arbete på ett effektivt sätt
54%
37%
2014-12-18
6,7
5,6
Tilltro till medarbetarnas
kompetens
Förtroendet för
medarbetarnas kompetens
är på en bra nivå.
Något svagare resultat
märks för ”lika behandling”
och framförallt finns stora
frågetecken när det gäller
IVO:s effektivitet.
4,8
16
IVO:s kunskap och kompetens
I vilken grad tycker du att IVO:s medarbetare är kunniga och kompetenta? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt och 10
är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Bas: Samtliga. 627 ip.
Medel
Politikerna mest positiva
Total
69%
6,7
Politiker
80%
Tjänstemän
69%
V-Chef (Off.)
V-Chef (Priv)
7,1
74%
61%
2014-12-18
7,0
6,8
Orsaken till politikernas till
synes låga medelvärde är
att 12% av politikerna anger
”Vet ej” på frågan.
Jämfört med tjänstemän
och verksamhetschefer i
offentliga sektorn tycker en
större andel av politikerna
att IVO:s medarbetare är
kunniga och kompetenta.
6,3
17
IVO behandlar alla lika
I vilken grad tycker du att IVO behandlar alla lika i sin myndighetsutövning? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt och
10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Bas: Samtliga. 627 ip.
Medel
Total
54%
Politiker
67%
Tjänstemän
51%
V-Chef (Off.)
V-Chef (Priv)
5,6
5,5
62%
42%
2014-12-18
6,5
6,2
Privata verksamhetschefer
tveksamma till att alla
behandlas lika
Verksamhetscheferna inom
privata sektorn sticker ut
genom att de inte i lika stor
utsträckning håller med om
att IVO behandlar alla lika.
Det finns även kommentarer
bland de öppna svaren som
tar upp detta tema.
4,9
18
IVO:s effektivitet
I vilken grad tycker du att IVO utför sitt arbete på ett effektivt sätt? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är
stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Bas: Samtliga. 627 ip.
Medel
Total
37%
Politiker
Tjänstemän
49%
33%
V-Chef (Off.)
V-Chef (Priv)
4,8
2014-12-18
Fler politiker anser att IVO
utför sitt arbete på ett
effektivt sätt jämfört med
tjänstemän och verksamhetschefer i privata sektorn.
4,7
40%
33%
5,5
Tvivel om IVO:s effektivitet
4,8
4,6
19
Förtroendet för IVO
Vilket förtroende har du totalt sett för IVO:s arbete inom verksamhetsområdet tillsyn? Bas: Samtliga. 627 ip.
Svarsskala 1-10, där 1 är Mycket lågt förtroende och 10 är Mycket högt förtroende. Andel som svarar 7-10 redovisas nedan.
Medel
Total
74%
7,3
Politiker
81%
Tjänstemän
77%
V-Chef (Off.)
V-Chef (Priv)
76%
71%
2014-12-18
Godkänd nivå på
förtroendet totalt sett
7,3
6,6
6,6
6,8
20
Förtroendet för IVO
Vilket förtroende har du totalt sett för IVO:s arbete inom verksamhetsområdet tillsyn? Bas: Samtliga. 627 ip.
Svarsskala 1-10, där 1 är Mycket lågt förtroende och 10 är Mycket högt förtroende. Andel som svarar 7-10 redovisas nedan.
Medel
Total
74%
7,3
Politiker
81%
Tjänstemän
77%
V-Chef (Off.)
V-Chef (Priv)
76%
71%
2014-12-18
7,6
7,4
7,4
7,1
Politiker mest positiva
Vi ser en tendens till skillnad
mellan förtroendet för IVO
hos politiker jämfört med
verksamhetschefer i den
privata sektorn. Skillnaden är
statistiskt säkerställd till 90%.
En hypotes är att skillnaden i
förtroende hänger ihop med
att fler privata chefer anser
att IVO inte behandlar alla
lika, vilket framgår i en
tidigare graf.
21
3. Hur IVOs återföring uppfattas
2014-12-18
22
IVO:s bidrag till utveckling och lärande
I vilken utsträckning håller du med om följande påstående? Bas: Samtliga. 627 ip.
Svarsskala 1-10, där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andel som svarat 7-10.
Tron på utveckling och
lärande störst hos politiker
Medel
IVO:s återkoppling av tillsynsresultat bidrar
till förbättringar och utveckling i
verksamheterna
IVO bidrar till lärande
68% 6,8
63%
2014-12-18
6,7
Politikerna har överlag en
större tilltro till IVO:s bidrag till
utveckling och lärande.
Verksamhetschefer inom
offentliga sektorn har en
ungefär lika stor tilltro som
politikerna, men
tjänstemännen och
verksamhetscheferna inom
den privata sektorn ligger
något lägre än just
politikerna.
23
Utvecklingsmöjligheter för IVO
Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Nedan gruppering baseras på Augurs analys av öppna svar.
Bas: Har gett lägre betyg än 9 avseende förtroendet för IVO. 443 ip.
55%
Bättre dialog
Bättre verklighetsanknytning
16%
Tätare tillsyn på plats
9%
Ökad verksamhetskompetens
6%
Mer likvärdiga bedömningar
6%
Ökad tillgänglighet
Övrigt
Det framgår tydligt i alla grupper att
en bättre kommunikation och
dialog är önskvärt. Bland tjänstemän
och verksamhetschefer i offentlig
sektor är denna önskan extra
accentuerad.
17%
Kortare handläggningstider
Bättre dialog och kommunikation
Näst vanligaste svarstema är bättre
verksamhetskompetens. Nära en
fjärdedel, nämner antingen Bättre
verklighetsanknytning eller Ökad
verksamhetskompetens.
3%
Tredje vanligaste svarstema handlar
om kortare handläggningstider.
7%
2014-12-18
24
Utveckling och förbättring
Kommunikation och dialog är i särklass det
starkaste utvecklingstemat
BÄTTRE
KOMMUNIKATION
OCH DIALOG
Bättre återkoppling. Även lyfta fram det
positiva. Muntlig återkoppling ej bara
skriftlig rapport.
Ökad lyhördhet/lyssna på verksamheten.
Gynna nätverkande. Utnyttja potentialen
genom allt IVO ser. Kunskapsbank på
webben. Fallstudier.
Utveckla IVO-dagarna. Fler
utbildningstillfällen.
Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar.
2014-12-18
25
Utveckling och förbättring
Ökad dialog och kommunikation önskas för
ett ökat lärande
Tillsyn behöver inte vara knapphändigt och fyrkantigt, utan
kan också vara mer rekommenderande på olika sätt. Det
vore säkert inga problem, med att lyfta fram goda
exempel som en vägkarta för IVO, bara de ville göra det
och inte se ut som om de fick punktering varje gång
sådant efterfrågas. Att lyfta fram goda exempel borde ju
inte se ut som om det vore förbjudet i lag om detta
efterfrågas hos IVO. Tillit är en sak som varje myndighet
önskar få känna och inte minst deras personal, så här finns
det mycket för IVO att hämta. Varje individ som har med
en myndighet att göra vill känna ett förtroende och en
respektabel behandling, vilket IVO inte kan uppnå med
dagens myndighetskoncept. Jag kan inte se, att en dålig
dialog som IVO bjuder på kommer att betyda att IVO
lyckas tillräckligt. IVO är alldeles rädda att komma för
nära. Utveckla varandra. IVO måste satsa på att bli en
ledstjärna i högre grad än de är.
Feedback saknas från IVOS sida
vilket inte heller är bra. Handlingarna
är offentliga och om IVO enbart ser
på allt negativt och registrerar det så
kommer aldrig de positiva sakerna
fram i media. Det innebär att endast
att det negativa belyses offentligt
och är inte heller bra. I övrigt kan nog
sägas att IVOS system undergräver
en god helhetssyn på IVO som
myndighet.
Verksamhetschef (offentlig)
Verksamhetschef (offentlig)
Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar.
2014-12-18
26
Utveckling och förbättring
Ökad dialog och kunskapsöverföring – även mellan
verksamheter – är ett dominerande svarstema
IVO kunde vara mer stödjande. Det
vore bra om de inte bara talade om
att det och det är fel, utan också
talade om vad som borde göras. IVO
borde vara bra rustade att ge råd,
eftersom de har bra överblick över
flera olika områden och regioner. De
kan t ex. se att si och så har man löst
motsvarande problem i andra
kommuner. Vi har ju bara koll på vår
egen kommun.
Verksamhetschef (offentlig)
Jag skulle gärna se mer
kommunikation från IVOs sida och att
de samverkade mer med oss MASar
och MARar. När de sammanställer
resultaten av Lex-Maria-anmälningar
vore det bra om vi kunde ta del av
dessa resultat. IVO jobbar på en mer
övergripande makronivå där de har
en bred överblick. Vi MASar arbetar
på en mer detaljerad mikronivå där vi
har ingående kunskap i detaljer och
enskilda fall. Om vi i större
utsträckning kunde utbyta
erfarenheter vore det berikande för
båda parter.
Tjänsteman
Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar.
2014-12-18
27
Utveckling och förbättring
Verksamhetskompetens
BÄTTRE
VERKLIGHETSANKNYTNING
OCH HELHETSBILD
Tydligare, mindre generella
och svårtolkade svar och
rapporter. Mer anpassade
efter relevansen för
verksamheten/brukare/vår
dtagare. Inte bara titta att
papperen är i ordning.
Analys och återföring i en mer och utförligare
dialog med verksamheterna vore bra. Att få större
tillgång av Lex Maria exempelvis, tycks IVO inte ha
tillräcklig kompetens om och därför måste de ta
hjälp till säkrare bedömningar av expertis. De
måste förse sig med mer information av expertis i
vilket fall som helst i viktiga anmälningar och
ärenden de själva inte alltid förstår.
IVO bör fundera på att det finns en
brukare som är beroende av den
tillsyn som utförs och brukaren inte
bara önskar sig en massa byråkrati
så det borde IVO tillsyna också fast
mot sig själva.
Verksamhetschef (Offentlig)
Det är väldigt fokuserat på
dokumentation. Att vi har en bra
verksamhet med bra personal och
bra utbildningsnivå. Bra vård verkar
vara underordnat. Det är
pappersarbetet som verkar vara det
viktigaste.
Politiker
Tjänsteman
Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar.
2014-12-18
28
Utveckling och förbättring
Snabbare återkoppling och -processer
KORTARE
HANDLÄGGNINGS
-TIDER
Snabbare återkoppling,
effektivare processer
skulle både höja
förtroendet och ge mer
effekt.
IVO kunde vara mycket snabbare med sina
svar till oss. När de kommer med en
påstötning har vi två veckor att svara. Vi
däremot kan få vänta ett år på svar från dem.
Det undergräver förtroendet.
Professionsorg.
Om man nu tar det som varit aktuellt för
oss: tidigt i höst var det tillsyn, och först nu i
december har vi fått tillsynsresultatet. Nu vill
de att vi ska redovisa hur vi har åtgärdat
problemen som fanns redan i januari 2015,
vilket jag tycker är oerhört kort tid, speciellt
med tanke på vilken tid IVO tog på sig att
visa resultaten.
Politiker
Jag efterlyser snabbare
processer. Socialnämnden
har 4 månader på sig att
fatta beslut. IVO har ett
halvår på sig bara för att
granska beslut. Det
underminerar
rättssäkerheten.
Politiker
Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar.
2014-12-18
29
Utveckling och förbättring
Tätare tillsyn och mer anmälda inspektioner
TÄTARE TILLSYN
Mer oanmälda
inspektioner. Bättre
fördelning av vilka som
tillsynas. Ökade resurser.
Det kan vara fler omeddelade
inspektioner. De inspektioner och besök
jag varit med om beträffande IVO har
varit att de först meddelar när de skall
komma och besöka och det gör att allt
skärps upp då de befinner sig där, för att
kanske återgå sedan i total glömska
efteråt igen och det är definitivt inte alls
bra. Därför bör potentialen höjas av
omeddelade besök i allt större
utsträckning.
Verksamhetchef (Offentlig)
Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar.
2014-12-18
30
Utveckling och förbättring
Mer lika behandling och –bedömning
Mer likvärdiga
bedömningar
Oavsett personal,
privat/offentlig
verksamhet eller
region.
Synka tillståndsenhet
och inspektörer.
De som man frågar på IVO
ang lagstiftningen, ger
olika svar vilket är konstigt.
En sådan sak skapar ju
osäkerhet för oss och är
inte bra. De svarar alldeles
för godtyckligt.
IVO måste börja hantera frågor lika i landet och
måste åtgärda sitt system om hur de måste arbeta
på samma sätt. Bedömningarna i varje mål måste
ske på en detaljerad nivå och därför rättas till och
åtgärdas av IVO. IVO måste sluta upp med att vara
så verklighetsfrämmande gällande vissa
kontrollgrupper och lära sig hur var och en av dem
fungerar och förstå detta på rätt sätt. IVO måste
visa mera förståelse och framförallt viljan att försöka
förstå de enskilda fallen, utan att lägga allt i samma
korg och dra en generell slutsats om att allting måste
vara lika. IVO måste frånse att de aldrig får ge råd
eller bolla saker och ting mellan någon vid behov.
IVO måste bli mer flexibla som myndighet
överhuvudtaget.
Tjänsteman
Verksamhetchef (Offentlig)
Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar.
2014-12-18
31
Appendix
2014-12-18
32
Kontakter med IVO
Har du själv kommit kontakt med IVO? Bas: Samtliga. 627 ip.
Tagit del av beslut från IVO
86%
Rapporter/webbseminarier
84%
Möten/IVO-dagen etc
82%
Sökt info webbplats
80%
Sökt info telefon
49%
Planerad inspektion/tillsyn
46%
Oplanerad inspektion/tillsyn
Lex Maria-anmälan
20%
7%
Annat, nämligen
Inte haft någon kontakt alls
11%
1%
2014-12-18
33
För ytterligare information eller frågor,
kontakta gärna:
Maria Risshytt
[email protected]
0708-554495
Augur
Barnhusgatan 4
S-111 23 Stockholm
[email protected]
Tel: 08-545 29120
2014-12-18
34

similar documents